TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
TAR?H B?L?M?N?N GEL???M? VE A?AMALARI
Tarih Biliminin Do?u?u
?nsanlar günümüzde çok de?i?ik ve çe?itli sorunlarla kar?? kar??ya gelmektedirler. Bu sorunlara çözüm ararken kendi­lerinden önceki insanlar?n da bu sorunlarla kar??­la?m?? olabilece?ini dü?ünerek onlar?n tecrübelerine yönelmek basit manada tarihin do?mas?na ne­den olmu?tur. Bunun yan?nda geçmi? dönemde ya?anan olaylar?n merak edilmesi de bu bilimin do?mas?nda etkili olmu?tur.
?lk tarih kitaplar? MÖ V.yüzy?ldan itibaren yaz?lmaya ba?lanm??t?r. ?lk tarih yaz?c?l??? ise Hititlerin tuttuklar? y?ll?klara (Anal) kadar uzanmaktad?r.
Tarih yaz?c?l??? ?u a?amalar? geçirmi?tir
1.Hikâyeci (Nakilci, Rivayetçi ve Belgesiz) Tarih
01.Tarih biliminin ba?lang?c?d?r. ?lk tarihi eserler bu anlay??la yaz?lm??t?r. Bu tarih yaz?m türü, tarihçiler taraf?ndan XVIII. yüzy?la kadar kullan?lm??t?r.
02.Fazla bilgi verilmesi amaçlanmaz.
03.Olaylar? hikâye yoluyla anlat?r.
04.Efsanelerle dolu olup bir anlamda masal türünden bilgiler verir.
05.Neden- sonuç ili?kisine önem vermez.
06.Yorum yapmaz. Oldu?u gibi aktar?l?r.
07.Belge yoktur
08.Yer ve zaman genellikle belirtilir.
09.Güvenirlili?i az olan bir tarih ?eklidir.
10.En önemli temsilcisi Herodot'tur. (M.Ö. V. Yüzy?lda yazd??? eseri “Historia”)
11.Yunan dü?ünür ve Edebiyatç?s? olan Homeros'un llyada ve Odessa Destanlar? bu anlay??la yaz?lm??t?r.
2.Kronik Tarih:
01.Olaylar? olu? s?ras?na göre inceleyen tarih yaz?m türüdür.
02.Her y?l?n olaylar? aralar?nda herhangi bir ba?lant? gözetilmeden kronolojik olarak s?ralan?r (Yoruma yer vermez. Neden- sonuç ili?kisi incelenmez. )
03.Hititlerdeki Y?ll?klar bu tarza örnek olarak gösterilebilir.
04.Bu türün en güzel örne?i Anadolu'da ya?am?? Hititlerin Tanr?lar?na hesap vermek amac?yla haz?rlad?klar? Anal(Y?ll?k)lard?r.
Tarih yaz?c?l??? Hitit krallar?n?n tutturdu?u y?ll?klarla (anal) ba?lar.
3. Ö?retici (Pragmatik, Faydac?)Tarih:
01.Tarihe mal olmu? olay ve kahramanlar esas al?narak yaz?lm?? olan tarihtir. Olaylar?n kahramanlar?n? ön plana ç?kar?r.
02.Olaylar?n tekrar edece?ini vurgular
03.Abart?l? anlat?m? benimser.
04.Topluma ve gelecek ku?aklara ö?üt verir. Ders al?nmas? amaçlan?r.
05.Yaln?zca ba?ar?lara (olaylar?n olumlu yönlerine ) yer verir.
06.Tarihten ders al?nmas?, toplumun ahlak ve karakterinin geli?tirilmesi amaçlanm??t?r.
07.Amac? ahlaki ve milli duygular? a??layabilmek, toplumun zor günlerinde kendisine olan güven duygusu art?rmakt?.
4.Sosyal Tarih:
01.Ö?retici tarihin duygusal yönlerine yer vermeyen, ö?üt ve nasihati amaç edinmeyen yaz?m türüdür.
02.Olaylar?n hissi yönlerini dikkate almadan aç?klayan tarih anlay???d?r. Ayr?nt?lara inilmez.
03.Olaylar? siyasi, sosyal ve kültürel aç?dan ele alarak toplumlar?n her türlü faaliyetlerini inceleyen tarih anlat?m ?eklidir.
04.Bu tür yaz?m ?eklinde olaylar?n neden ve sonuçlar? maddi esaslara dayand?r?lmaya çal???l?r.
5. Bilimsel (Ara?t?r?c? veya Neden-Nas?lc?)Tarih:
01.Olaylar?n yer ve zamana göre neden-sonuç ili?kisi içerisinde incelenmesidir. (Neden- sonuç ili?kisi ön plandad?r. Yer ve zaman kavram?na önem verir. )
02.Objektif yorumlar yapmas? en önemli özelli?idir.
03.Olaylar? olu?tu?u dönemin ?artlar?na göre aç?klar.
04.Olayda etkisi olan bütün nedenler, günümüzdeki teknik geli?melerden de yararlan?larak ara?t?r?l?r.
Günümüzde bu yaz?m türü kullan?lmaktad?r.
 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta7524
mod_vvisit_counterBu Ay20164
mod_vvisit_counterToplam7718221

Kimler evrimii

Şu anda 12 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev