TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
TAR?H B?L?M?

TANIMI:?nsan topluluklar?n?n geçmi?teki

Ya?ay??lar?n?,( klan, boy, göçebe, yerle?ik, sosyal, ekonomik ve sanatsal durumlar? ) 
U?ra??lar?n?, (tar?m, ticaret, hayvanc?l?k, denizcilik )
Birbirleriyle olan ili?kilerini,
Olu?turduklar? kültür ve uygarl?klar?,
Yer ve zaman göstererek
Neden- sonuç ili?kisi içerisinde
Belgelere dayanarak
Objektif bir biçimde
inceleyen ve anlatan sosyal bir bilim dal?d?r.
Tarih Anlat?m?nda Yer ve Zaman?n Önemi
1)      Yer ve zaman?n belirtilmesiyle olay?n gerçek olup olmad???n? anlar?z.
2)     Olay?n geçti?i yer ile olay?n meydana geldi?i zaman dilimi o olay?n sebep ve sonuçlar?n? belirlememizde gereklidir. Çünkü o yerin iklimi, ya?am ?artlar?, madenleri, o zaman içindeki nüfusu, o zaman içindeki toplumsal de?erler olay?n meydana geli? sebeplerini olu?turabilirler.
 
Sebep-Sonuç ?li?kisinin Önemi
Bütün olaylar bir zincirin halkalar? gibi birbirine ba?l?d?r. Her olay kendisinden önceki olay?n sonucu, kendisinden sonraki olay?n sebebidir. Önceki olay? bilmezsek, sonraki olay? kavrayamay?z.
 
Tarihin Konusu
Bütün yönleriyle insanl???n geçmi?idir. ?nsanlar?n ya?ay??lar?, gelenekleri, dü?ünceleri, dini - siyasi ve kültürel yap?lar?, ekonomik geli?imleri, sava? ve bar??lar?, geçirdikleri evreler... K?saca insana ait her ?ey tarihin konusudur.
 
TAR?H? OLAY
K?sa zaman aral???nda olu?an geli?melerdir. (tarih içinde ortaya ç?kan, olu?an, ilgiyi çeken veya çekebilecek nitelikteki k?sa süreli olarak ortaya ç?kan anl?k her türlü i? ve etkinliktir ). (?nsan? ilgilendiren sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel ve dini her alanda ortaya ç?kan ?eylere olay denir.
Örnek:Malazgirt Sava??, Kavimler göçü, Talas Sava?? gibi…
Tarihi Olaylar?n Özellikleri
 1. Konusu insand?r.
 2. Tarih geçmi?te ya?anan olaylard?r.
 3. Tarih olaylar?n?n incelenebilmesi için olayla ilgili belgelerin bulunmas? gereklidir.
 4. Olaylar aras?ndaki neden-sonuç ili?kisi tarihi olaylar?n kesintisiz olarak devam etmesini sa?lar. Her tarihi olay, kendinden önceki olaylar?n sonucu, kendinden sonraki olaylar?n da nedenidir.
 5. Tarihi olaylar?n belli bir kanun ve kural? yoktur. Her olay?n kendine özgü nedeni ve sonuçlar? vard?r. Tarih olaylar?n?n maddi ve manevi çe?itli sebepleri vard?r. Bir nedene ba?l? olarak aç?klanamaz.
 6. Tarih olaylar? belli bir yer ve zamanda meydana gelmi?tir.
 7. Her türlü belgeden yararlan?larak objektif olarak aç?klanmal?d?r.
 8. Birçok insan? etkilemi? olmal?d?r.
 9. Tarihi olaylar tekrar etmez. Bu nedenle deney ve gözlem yöntemiyle incelenmez.
 10. Di?er bilimlerle yak?n ili?ki içinde ayd?nlat?l?r.
 11. Olaylar dönemin özelliklerini yans?t?r.
 12. Tarih olaylar?n sonuçlar? hakk?ndaki yarg?lar ve bilgiler, bulunan yeni belgelerle de?i?ebilir.
 Tarihi olaylar, sonuçlar? itibariyle geni? co?rafyalar ve insan kitleleri üzerinde hissedilir. Tarihi olay?, günlük olaydan ay?ran en önemli özellik budur.
Hiç kimse tarihin mutlak do?ru bilgisine ula?t???n? iddia edemez. Çünkü bulunacak her yeni belge, mevcut bilgileri tamamlayabilir, daha anla??l?r hale getirebilir veya tamamen de?i?tirebilir.
 
TAR?H? OLGU:Uzun sürede etkinli?i anla??lan geli?melerdir. (tarih içinde birtak?m olaylar?n dayand??? neden veya bu nedenlerin yol açt??? sonuçtur. Olaylar?n sonuçlar?na ba?l? olarak ortaya ç?kan uzun süreli geli?melere denir). (Olu?um sürecinde veya ba?ka bir durumun belirtisi olarak gözlemlenen geli?melere olgu denir. )
Örnek: Anadolu’nun Türkle?mesi, Feodalitenin yayg?nla?mas?, ?slamiyet’in Türkler aras?nda yay?lmas? gibi.
Örnek: Atatürk’ün Samsun'a ç?kmas? tarihi olay, Türk ink?lâb?n?n ya?anmas? tarihi olgudur. Frans?z Devrimi bir olayd?r; devrim bir olgudur.
Tarih Felsefesi: Günümüzdeki sorunlar?n ya da geli?melerin çözümünde ve yönlendirilmesinde, geçmi?in (tarihin) yorumlanarak kullan?lmas?d?r.
TAR?H?N AMACI:?nsanl???n zaman içinde geçirdi?i olay ve olgular? anlamak ve geçmi?in tecrübesinin yorumlayarak gelece?e haz?rlanmakt?r.
TAR?H Ö?RENMEN?N YARARLARI
1.       ?nsanlar?n dü?ünme yeteneklerini geli?tirir.
2.       ?nsanlar?n kültür seviyelerini yükseltir.
3.       Manevi de?erlerin yükselmesini sa?lar.
4.       ?nsanda aile, ülke ve millet sevgisini güçlendirir.
5.       Devletleraras? ili?kileri düzenler.
6.       Tarih insanl???n haf?zas?d?r. Bu birikimle ilgilenmek, insan?n kendisini tan?mas?n? sa?lar.
7.       Geçmi?teki olaylar? de?erlendiren insanlar, geleceklerine çok daha iyi yön verirler.
8.       Tarihini bilen ve ona sahip ç?kan biri, inanl???n geli?im sürecinde kendi toplumunun yerini belirler.
9.       Olaylara geni? aç?dan bakarak, yap?c?, ho?görülü ve yararl? olmay? ö?retir.
10.    ?nsan, aile, millet ve vatan sevgisinin yan?nda bar?? içinde ya?ama fikrini güçlendirir.
11.    Di?er insan, toplum ya da milletlerle ili?kilerde temel de?erlerin olu?mas?nda katk?da bulunur.
 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn652
mod_vvisit_counterDn824
mod_vvisit_counterBu Hafta8499
mod_vvisit_counterBu Ay20122
mod_vvisit_counterToplam7718179

Kimler evrimii

Şu anda 10 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
 • default color
 • blue color
 • green color
Ödev