TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Tarih Bilimi
TAR?H DEV?RLER?
Tarihin ça?lara ya da dönemlere ayr?lmas?, olaylar?n incelenmesini ve tarih ö?retimini kolayla?t?rmaya yöneliktir.
Yaz?n?n bulunmas?ndan günümüze kadar gelen za­mand?r.
Yaz?l? belgeler tarihçilere daha geni? bilgi ka­zand?rd??? için tarihçilere göre "Tarih Yaz?yla Ba?lar" anlay??? ortaya konulmu?tur.
Sümerlerin M. Ö. IV. bin y?lda çivi yaz?s?n? bulup kullanmas?yla Tarih Devirleri ba?lam??t?r.
Tarih devirlerinin kapsad??? alan çok geni? oldu?un­dan, tarih ö?renimini kolayla?t?rmak için "Tarih devirleri" "ça?lara" ayr?lm??t?r.
Devamını oku...
 
Tarihin ba?lang?c? için yaz?n?n icat edildi?i M.Ö. 3500 y?l? esas al?nm??t?r.Yaz?n?n icad?ndan önceki döneme Tarih Öncesi, yaz?n?n icad?ndan sonraki döneme de Tarih Ça?lar? denmi?tir.
Tarih
Tarih Öncesi Devirler
Tarih Devirleri
Ta? Devri
Ta? Bak?r Devri
Maden Devri
1-Kaba Ta? (paleolotik)
2-Yontma Ta? (mezolotik)
3-Cilal? Ta? (neolitik)
Ta?- Bak?r Devri (Kalkolitik Ça?)
1.Bak?r
2.Tunç
3.Demir
1.?lkça?
2.Ortaça?
3.Yeniça?
4.Yak?nça?
Tarihin devirlere bölünmesinin temel nedeni tarihi olaylar? incelemede, ara?t?rmada ve ö?renmede kolayl?k sa?lamakt?r. Özünde tarih bir bütündür, ça?lara ay?rarak incelemek pratik bir yakla??md?r.
Devamını oku...
 
TAKV?M B?LG?S?
TAKV?MLER?N OLU?UMU
Zaman: Genel olarak olay ve olgular?n geçti?i, geçmekte oldu?u ve geçece?i süreye denir.
Takvim, zaman ölçü birimidir. Takvim; zaman?, Dünya ve Ay'?n hareketlerine göre gün, ay, hafta, y?l gibi belirli bölümlere ay?rma sistemidir. Zaman ölçü birimleri olarak astronomik olaylar (y?l- ay - gün) temel al?nm??t?r.
NOT: ?nsanlar zaman? ölçerken ölçü arac? olarak Güne?i ve Ay'? kullanm??lard?r.
Toplumlar; ekonomik, co?rafi ve kültürel de?erlerinden ve ihtiyaçlar?ndan esinlenerek ve bu ölçü birimlerini kullanarak farkl? takvimler olu?turmu?lard?r.
Devamını oku...
 
TAR?HE YARDIMCI B?L?MLER
Tarih, insan faaliyetlerini incelerken di?er fen ve sosyal bilimlerle i?birli?i yapar. Her bilim gibi tarih da di?er bilimlerden yard?m almak zorundad?r. Ancak tarihte yer ve zaman kavram?n?n vazgeçilmez olmas?, yard?mc? bilimlerden Co?rafya ve Kronolojiyi daha öncelikli konuma getirmi?tir.
Devamını oku...
 
TAR?H B?L?M?N?N GEL???M? VE A?AMALARI
Tarih Biliminin Do?u?u
?nsanlar günümüzde çok de?i?ik ve çe?itli sorunlarla kar?? kar??ya gelmektedirler. Bu sorunlara çözüm ararken kendi­lerinden önceki insanlar?n da bu sorunlarla kar??­la?m?? olabilece?ini dü?ünerek onlar?n tecrübelerine yönelmek basit manada tarihin do?mas?na ne­den olmu?tur. Bunun yan?nda geçmi? dönemde ya?anan olaylar?n merak edilmesi de bu bilimin do?mas?nda etkili olmu?tur.
?lk tarih kitaplar? MÖ V.yüzy?ldan itibaren yaz?lmaya ba?lanm??t?r. ?lk tarih yaz?c?l??? ise Hititlerin tuttuklar? y?ll?klara (Anal) kadar uzanmaktad?r.
Devamını oku...
 
Ba?lang?c?ndan günümüze kadar geçen zaman içinde tarih bir bütündür. Ancak çok uzun bir zaman dilimini kapsayan tarihi, bir bütün halinde incelemek ve ö?renmek zordur. Bundan dolay? “ara?t?rmay?, incelemeyi, ö?renmeyi ve ö?retmeyi kolayla?t?rmak için” tarih; zamana, mekâna ve konular?na göre s?n?fland?rmaya tâbi tutulmu? ve bölümlere ayr?lm??t?r.
Devamını oku...
 
Tarih, di?er bilim dallar?nda oldu?u gibi ancak kendi bilimsel özellik ve yöntemini geli?tirmesi sayesinde ba??ms?z bir bilim dal? olarak geli?mi?tir. ?nsanl???n geçmi?i hakk?nda do?ru bilgiye ula?mak tarih biliminin en önemli amac?d?r. Bu nedenle tarihten günümüze kalan izlerin, kal?nt?lar?n ve belgelerin de?erlendirilmesi gerekmektedir.
Bir olay? ara?t?ran ara?t?rmac?: Kaynak (belge) bulur, Kaynaklar? s?n?fland?r?r (Tasnif) , ?çeri?i hakk?nda bilgi sahibi olur (Tahlil), Kaynak ele?tirisi yapar (Tenkit) ,Kaynaklar aras?nda ba?lant? kurar (Terkib) ,Tarafs?z (objektif) de?erlendirme yapar.
Tarihi olaylar, ayn? özelliklerle tekrar etmez. Bu nedenle tarih bilimi deney ve gözlem metodunu kullanamaz.
Devamını oku...
 
TAR?H B?L?M?

TANIMI:?nsan topluluklar?n?n geçmi?teki

Ya?ay??lar?n?,( klan, boy, göçebe, yerle?ik, sosyal, ekonomik ve sanatsal durumlar? ) 
U?ra??lar?n?, (tar?m, ticaret, hayvanc?l?k, denizcilik )
Birbirleriyle olan ili?kilerini,
Olu?turduklar? kültür ve uygarl?klar?,
Yer ve zaman göstererek
Neden- sonuç ili?kisi içerisinde
Belgelere dayanarak
Objektif bir biçimde
inceleyen ve anlatan sosyal bir bilim dal?d?r.
Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4692
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta4692
mod_vvisit_counterBu Ay24855
mod_vvisit_counterToplam7722912

Kimler evrimii

Şu anda 9 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev