TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
 • ?nsan?n 2 seçene?i vard?r, ya bütün gün karanl??a küfredersiniz yada güne?e yürürsünüz.
 • Zamanla ?unu ö?rendim; bence akl?n yolu kulaklard?r, a??z de?il. Kulaklardan beyne çok ?ey gider a??zdan ise gitmez, a?z?n?z bir kar?? aç?k dola??yorsan?z bir ?ey ö?renemiyorsunuz demektir.
 • Nereye gidece?ini bilmiyorsan, hangi yoldan gitti?inin önemi yoktur.
 • Y?ld?zlara dokunamazs?n?z ama karanl?k gecelerde onlar size yol gösterir.
 • Fizikte bir kural vard?r, bir?ey ayn? anda 2 yerde bulunamaz. Beyniniz olumsuz dü?üncelerle kapl?yken olumlu dü?üncelere yer yoktur, olumlu dü?üncelerle kapl?yken de olumsuz dü?üncelere yer yoktur.
 • Bedava peynir sadece fare kapan?nda olur.
 • E?itim, belli bilgileri empoze etmek de?ildir, onun ad? propagandad?r. E?itim, insanlar?n hayalgücünü büyülemektir.Ya bizdeki bakanl???n ad?n? de?i?tirmek laz?m, yada yap?lan ?eyi de?i?tirmek laz?m.
 • Neye ihtiyac?n?z oldu?u ne kadar zengin oldu?unuzu gösterir.
 • ?nanç, görünmeyene inanmakt?r, görünmeyene inan?rsan?z ba?kalar?n?n görmediklerini görürsünüz.
 • Hayat? 100m yar??? gibi gösterirler, sadece kazanan adam? gösterirler.100m Yar???nda arkada 8 ki?i vard?r. Bunlar? hiç göstermezler, en öndeki adam? gösterirler.
 • Hayaller Tombulsa hedef oluyorlar. Tatmin Edici, Ortak, mant?kl?, Belirgin, Ula??labilir, limitleri belirli.
Hayat? 100m yar??? gibi gösterirIer, sadece kazanan adam? gösterirIer.100m yar???nda arkada 8 ki?i vard?r. BunIar? hiç göstermezIer, en öndeki adam? gösterirIer. ZamanIa ?unu ö?rendim; bence akI?n yoIu kuIakIard?r, a??z de?iI. KuIakIardan beyne çok ?ey gider a??zdan ise gitmez, a?z?n?z bir kar?? aç?k doIa??yorsan?z bir ?ey ö?renemiyorsunuz demektir. HayaIIer tombuIsa hedef oIuyorIar. Tatmin edici, ortak, mant?kI?, beIirgin, uIa??IabiIir, IimitIeri beIirIi. Y?Id?zIara dokunamazs?n?z ama karanI?k geceIerde www.neguzelsozler.com onIar size yoI gösterir. ?nsan?n 2 seçene?i vard?r, ya bütün gün karanI??a küfredersiniz yada güne?e yürürsünüz. Neye ihtiyac?n?z oIdu?u ne kadar zengin oIdu?unuzu gösterir. Bedava peynir sadece fare kapan?nda oIur. ?nanç, görünmeyene inanmakt?r, görünmeyene inan?rsan?z ba?kaIar?n?n görmedikIerini görürsünüz. E?itim, beIIi biIgiIeri empoze etmek de?iIdir, onun ad? propagandad?r. E?itim, insanIar?n hayaIgucunu büyüIemektir. ya bizdeki bakanI???n ad?n? de?i?tirmek Iaz?m, yada yap?Ian ?eyi de?i?tirmek Iaz?m. http://www.neguzelsozler.com/ozlu-sozler/ahmet-serif-izgoren-sozleri.html Nereye gidece?ini biImiyorsan, hangi yoIdan gitti?inin önemi yoktur. Fizikte bir kuraI vard?r, bir?ey ayn? anda 2 yerde buIunamaz. Beyniniz oIumsuz dü?ünceIerIe kapI?yken oIumIu dü?ünceIere yer yoktur, oIumIu dü?ünceIerIe kapI?yken de oIumsuz dü?ünceIere yer yoktur.

Kaynak : Ahmet ?erif ?zgören Sözleri
http://www.neguzelsozler.com/ozlu-sozler/ahmet-serif-izgoren-sozleri.html
Hayat? 100m yar??? gibi gösterirIer, sadece kazanan adam? gösterirIer.100m yar???nda arkada 8 ki?i vard?r. BunIar? hiç göstermezIer, en öndeki adam? gösterirIer. ZamanIa ?unu ö?rendim; bence akI?n yoIu kuIakIard?r, a??z de?iI. KuIakIardan beyne çok ?ey gider a??zdan ise gitmez, a?z?n?z bir kar?? aç?k doIa??yorsan?z bir ?ey ö?renemiyorsunuz demektir. HayaIIer tombuIsa hedef oIuyorIar. Tatmin edici, ortak, mant?kI?, beIirgin, uIa??IabiIir, IimitIeri beIirIi. Y?Id?zIara dokunamazs?n?z ama karanI?k geceIerde www.neguzelsozler.com onIar size yoI gösterir. ?nsan?n 2 seçene?i vard?r, ya bütün gün karanI??a küfredersiniz yada güne?e yürürsünüz. Neye ihtiyac?n?z oIdu?u ne kadar zengin oIdu?unuzu gösterir. Bedava peynir sadece fare kapan?nda oIur. ?nanç, görünmeyene inanmakt?r, görünmeyene inan?rsan?z ba?kaIar?n?n görmedikIerini görürsünüz. E?itim, beIIi biIgiIeri empoze etmek de?iIdir, onun ad? propagandad?r. E?itim, insanIar?n hayaIgucunu büyüIemektir. ya bizdeki bakanI???n ad?n? de?i?tirmek Iaz?m, yada yap?Ian ?eyi de?i?tirmek Iaz?m. http://www.neguzelsozler.com/ozlu-sozler/ahmet-serif-izgoren-sozleri.html Nereye gidece?ini biImiyorsan, hangi yoIdan gitti?inin önemi yoktur. Fizikte bir kuraI vard?r, bir?ey ayn? anda 2 yerde buIunamaz. Beyniniz oIumsuz dü?ünceIerIe kapI?yken oIumIu dü?ünceIere yer yoktur, oIumIu dü?ünceIerIe kapI?yken de oIumsuz dü?ünceIere yer yoktur

Kaynak : Ahmet ?erif ?zgören Sözleri
http://www.neguzelsozler.com/ozlu-sozler/ahmet-serif-izgoren-sozleri.html
Devamını oku...
 
 • ?nsan, dilinin alt?nda gizlidir.
 • ?nsanlar, bilmedikleri ?eylere dü?mand?rlar.
 • ?nsan?n de?eri, becerdi?i ?eylerle ölçülür.
 • Müminin sevinci yüzünde, üzüntüsü kalbindedir.
 • Kalp kör olduktan sonra, gözlerin görmesinde hiçbir fayda yoktur.
 • Ne kadar yoksul ve aç olursa olsun, kanaat sahibi zengindir.
 • As?l yetimler anadan babadan de?il ilim ve ahlaktan yoksun olanlard?r.
 • Bir insana ba?kalar? önünde verilen ö?üt, ö?üt de?il, HAKARETT?R.
 • AKIL gibi mal, ?Y? HUY gibi dost, EDEP gibi miras ve ?L?M gibi ?eref olmaz.
 • Ya söyleyen, ö?reten bilgin ol, ya dinleyen belleyen ö?renci, üçüncüsü olma.
 • ?çi temiz dostlar Edinmelisin; Çünkü onlar Bollukta süs S?k?nt?da yard?mc? olurlar.
 • Gazap ve öfkeden kaç?n?n?z.. Çünkü onun ba?lang?c? delilik ve sonu ise pi?manl?kt?r.
 • Geçimini mertçe kazanmaya çal??. Nefsini alçakl?ktan koru ki, fakir olsan bile ?erefli kalas?n.
 • E?er bilim ümit olsayd?, dünyadaki bütün insanlar alim olurdu.
 • Cahilin cahilli?ini kan?tlamak kolayd?r fakat ona itiraf ettirmek güçtür.
 • Giremedi?in gönül senin de?ildir,gönül yaln?z gönül vermekle al?n?r,gönül istiyorsan ,önce gönlünü vereceksin!
 • Bütün dünyay? verseler ve buna kar??l?k bir kar?ncan?n a?z?ndaki taneyi almam? isteseler, bu zulmü yapmam.
 • Dil bir ölçüdür; cehalet onu hafifletti?i gibi ak?l da onu a??rla?t?r?r.
 • ?nsanlar ya?arken uyur, ölürken uyan?rlar.
 • Mazlumun Zalimden Öcünü Alaca?? Gün, ?üphesiz Zalimin Zulmetti?? Günden Daha Çetin Olacakt?r.
 • Bilgi kadar zenginlik yoktur. Cehalet kadar yoksulluk yoktur.
 • Her say?lan biter her beklenen gelir.
 • Dostlar?n?n gönlünü k?rma. Dü?manlar?n?n arzular?n? yapm?? olursun.
 • Açl???n için onurundan vazgeçersen, Açl???n geçer ama onursuzluk baki kal?r.
 • Senden soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hay?rl?d?r.
 • ?nsanlarla öyle geçinin ki öldünüz mü a?las?nlar size; sa? kald?n?z m? sevgiyle ça?r??s?nlar sizin için.
Devamını oku...
 
 • Büyük adam olmana lüzum yok ; Sadece adam ol yeter!
 • Gidiyor musun ? Git ! Soytar?s? terk etti diye, kral?n saray? y?k?lmaz .
 • Dostluk, ç?nar gibidir. Meyvesi olmasa da gölgesi yeter.
 • Hiç kimse bir gülümsemeyi sat?n alabilecek kadar zengin de?ildir; ama ço?u kimse gözden ya? ak?tabilecek kadar ucuzdur.
 • F?rt?nan?n gücü ne olursa olsun, e?er ya?mura sayg?n varsa; seni bekleyen bir gökku?a?? mutlaka vard?r.
 • Dikkat edin kad?nlar cin gibidir: Yeri geldimi tapar,yeri geldimi çarpar.
 • F?rt?nan?n ?iddeti ne olursa olsun; mart? sevdi?i denizden asla vazgeçmez.
 • Papatya fallar?n?n her zaman tek bir sonucu vard?r; elinize bakarsan?z ve size kalan tek ?eyin bi sap oldu?unu görürsünüz.
Devamını oku...
 
 • Hayata kar?? ilk küskünlü?ümüz; Yan?m?zda sand???m?z ki?ileri, kar??m?zda görmemizle ba?lar.
 • Anlamaya çal??ma. Hayat böyledir i?te.. Hep o k?yamad?klar?m?z k?yar size .
 • Sana bir iyi bir de kötü haberim var. ?yi haber; henüz ölmedik, Kötü haber; hala ya??yoruz.
 • ?ki mükemmel insan asla birlikte olamaz. Çünkü mükemmel kad?n 1. seferde evet demez, Mükemmel erkekse 2.?ans? vermez.
 • Unutma; ?nsanlar? tan?man için en uygun zaman ayr?lmalar?na en yak?n zamand?r. Çünkü o zaman sahte yüzler aç??a ç?km??t?r!
 • Basit kad?n; güzel olmay? zeki olmaya tercih eder.Çünkü basit erkekte zekay? anlayacak kafa de?il, güzelli?i görecek göz vard?r.
 • A?latt???n bir kad?n?n gözya?lar?n? ya o an silersin, yada o gözya?lar?nda bo?ulmamak için ömür boyu ç?rp?nmak zorunda kal?rs?n.
 • E?er bir insan? gerçekten unutmak istiyorsan onunla ya?ad?klar?n? de?il, onun sa...na ya?att?klar?n? hat?rla.
 • birileri arkan?zdan konu?uyorsa, onlardan öndesiniz demektir.
 • Do?ru zamanda gelen yanl?? insana tan?d???n ?ans?, yanl?? zamanda gelen do?ru insana tan?mad???n sürece üzülen hep sen olursun..
 • ?nsana kelebek hayatta bir kere konar; kaç?r?rsan ba?ka ?ans?n yoktur. Çünkü o kelebek ertesi gün ölmü? olur .
 • Gözlerime bak?p da yap?lan sahte bir gülücük yerine, yüzüme kar?? gösterilen gerçek bir nefreti tercih ederim.
 • Sen sevdi?in için sak?n utanma, bil ki utanmas? gereken; sevildi?ini bildi?i halde sevmesini bilmeyendir asl?nda.
 • Hayat?n?z?n sonuna kadar ya?amad?kça talihinizden ?ikayet etmeyin.
 • ??te hayat. ?nsan hayat? t?pk? tarlada açan bir çiçe?e benzer. Bir kat?r gelip yiyiverir onu, çiçek sizlere ömür!
 • ?ki ?eyin s?n?r? yoktur; di?ilik ve onu istismar etmek.
 • Kendini yaln?z hisseden kimse için her yer çöldür.
 • E?er yaln?zl?ktan korkuyorsan?z evlenmeyin.
 • Sevmeden evlenmek, inanmadan ibadet etmek gibi alçakça bir i?tir.
 • ?nsanlara ne kadar de?er veriyorsan o kadar tepene biniyorlar. Hele bir de verdi?in de?eri onlara belli etti?inde.
 • Ölüm korkunç bir ?eydir ama insan e?er ölmeyi ba?aramay?p sonsuza kadar ya?asayd? bu daha korkunç olurdu.
 • E?er sen, kusursuz olsayd?n; Ba?kalar?n?n kusurlar?n? bulup ç?karmaya bu kadar merakl? olmazd?n.
 • Siz bana aptal hayaller pe?inde ko?mayan bir kalp gösterin, Ben de size mutlu bir insan göstereyim.
 • Mutlak bir mutluluk yoktur.Her mutluluk kendi içinde bir zehir ta??r ya da d??ar?dan gelen bir zehirle zehirlenir.
 • Kendinden ba?ka kimseye benim diyemezsin, Çünkü sadece yan?ndad?r.
 • Yalan kadar insan? alçaltan bir ?ey yoktur.
 • Erkekler kalpleriyle de?il fikirleriyle ya?arlar.
 • Erkekler hür ve e?it olarak do?arlar, ancak daha sonra baz?lar? evlenir.
 • Her ?ey basit olmal?d?r... Tümüyle basit... Teatral olmamakt?r esas olan.
 • Bizi çal??mak kurtar?r.
 • ?nsan inand?klar?d?r.
 • A??lmas?na imkan olmayan hiçbir duvar yoktur.
 • Hayat seni güldürmüyorsa, Espiriyi anlamad?n demektir .
 • Köpe?in ölümü de köpekçe olur.
 • Kad?n para harcayan bir sazl?kt?r.
 • Üç Çe?it ?nsan Vard?r: 1 Ekmek gibidir; Her zaman arars?n 'bazen' bulursun 2 ?laç gibidir; ?htiyac?n oldu?unda arars?n 'pek az' bulursun 3 Mikrop gibidir, Sen aramasanda olur, Çünkü o seni 'her zaman' bulur .
Devamını oku...
 
 • Ya zamanla birlikte ya?ar ölürsün, ya daha yüce bir ya?am u?runa zaman?n d???na ç?kars?n.
 • Mutluluk, bizi zorlayan kadere kar?? kazan?lan zaferlerin en büyü?üdür.
 • ?nsanlarla uzun süre ya?ayam?yorum. Sonsuzlu?un pay?ndan bana biraz yaln?zl?k gerek.
 • ?nsan?n paras? varsa çal??mak zorunda kalmaz. Böylece zaman? sat?n al?r. Bu kalan zamanda da kendini mutlu edebilecek ?eyleri yapar. Yani para mutlulu?u sat?n al?r.
 • Ya tüm ç?rp?nmalar?n? a?an daha yüksek bir anlam? vard?r bu dünyan?n, ya da bu ç?rp?nmalardan ba?ka hiçbir?ey gerçek de?ildir.
 • Önümden gitme seni izleyemeyebilirim, arkamdan da gelme yol gösteremeyebilirim; yan?mda yürü ve yaln?zca dostum kal.
 • Tarih insanlar?n, dü?lerin en ayd?nl?k olanlar?n? gerçekle?tirmek için giri?tikleri umutsuz bir çabadan ba?ka bir ?ey de?ildir.
 • Dünyan?n insandan ba?ka anlam? yoktur. Hayat anlay???m?z? kurtarmak istiyorsak, insan? kurtarmam?z gerekir.
 • ?nsan tümüyle suçlu de?ildir çünkü tarihi o ba?latmad?, ama tümüyle suçsuz da de?ildir çünkü tarihi sürdürdü.
 • ?erefini bir yana b?rakan ink?lap, bu duygunun egemen oldu?u kaynaklar?na ihanet etmi? olur.
 • ?nsan da, ya?am da saçmad?r; bo?unad?r, rastgeledir, sa?lam hiç bir ?ey yoktur; ama yine de ya?amak gerekir.
 • ?nsanlar?n bütün mutsuzlugu,kendilerini kalenin sessizliginden koparan,kurtulu? bekleyi?i içinde surlara atan umuttan gelmektedir.
 • ?nsanlar gösterdi?iniz nedenlere, içtenli?inize ve ac?lar?n?z?n a??rl???na, ancak ; Siz öldü?ünüzde inan?rlar...
 • Çekip gidene her ?ey mizah, kal?p bekleyene her ?ey ?iirdir.
 • Oldum olas? içimde biri, Tüm gücüyle hiçbir ?ey olmamaya çal???yor...
 • Sana bütün bunlar? kim ö?retti, "Doktor?" Yan?t an?nda geldi. "Ac? çekmek."
 • Her özgürlü?ün ucunda bir YARGI vad?r; i?te bu yüzden özgürlü?ün yükü çekilmez, çok a??rd?r...
 • Derin duygular da büyük yap?tlar gibi ; Bilinçli olarak söylendiklerinde daha fazla anlam ta??r her zaman...
 • Ben dilimin s?n?rlar?nda nöbet beklerim.
 • ?nsanlar için en ideal düzen, onlar?n mutlu oldu?u düzendir.
 • ?nsan? savunuyorum, çünkü dü?tü?ünü gördüm.
 • ?nsan? ak?ll? yapan tek ?ey nefrettir.
 • Geceler sonsuz de?ildir.
 • Hat?rlamak için yava?lar, unutmak için h?zlan?r?z.
 • Gençlik kolay mutluluklar için parlak bir ça?d?r.
 • Hakl? olma ihtiyac?, s?radan insanlara özgüdür.
Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4725
mod_vvisit_counterDn1297
mod_vvisit_counterBu Hafta9307
mod_vvisit_counterBu Ay32291
mod_vvisit_counterToplam7646125

Kimler evrimii

Şu anda 11 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
 • default color
 • blue color
 • green color
Ödev