TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Cümleleri veya ayn? görevdeki sözcükleri birbirine ba?layarak aralar?nda anlam ilgisi kuran sözcüklere denir.

 
 “?LE” -  “VE”  BA?LAÇLARI
 
 Ayn? görevdeki sözcükleri birbirine ba?lar.
 
---Evin ve bahçenin kap?s? aç?kt?.(Tamlayan)
---Bu radyo Adana’da ve Mersin’de yay?n yap?yor.(D.T)
---Ak?am arkada??ma gidece?im ve her ?eyi anlataca??m.
---Cehennemle cenneti bu dünyada ya?ad?k.(Nesne)
---Evle okul aras?nda mekik dokuyor.(Tamlayan)
---Annesiyle babas? yar?n bize gelecek.(Özne)
Devamını oku...
 

 Tek  ba??na  bir  anlam ta??mayan , ancak kendinden önceki sözcükle birlikte kullan?ld???nda belirli bir anlam? olan sözcüklerdir.Edatlar çekim eki al?rsa adla??rlar. En çok kullan?lan edatlar ?unlard?r:

Gibi:
Benzetme ilgisiyle ismi nitelerse s?fat öbe?i, fiili nitelerse zarf öbe?i kurar.
 
 
Devamını oku...
 

Fiilerin fiilimsilerin s?falar?n ya da kendisi gibi zarf olan sözcüklerin anlamlar?n? “yer-yön, ölçü-miktar, durum, zaman ve soru” kavramlar?yla aç?klayan sözcüklerdir.

 
 
                      1)DURUM ZARFLARI
 
Fiilleri veya fiilimsileri, nitelik, sebep, kesinlik, olas?l?k, yineleme, yakla??kl?k gibi anlamlarla belirten zarflard?r.Fiile nas?l sorusunu sorarak buluruz.
 
*Man? denizini yüzerek geçti (N)
*Bu gece y?ld?zlar p?r?l p?r?l yan?yordu (N)
*Öfkeyle kalkan, zararla oturur.(N)
*A?lamaktan göz p?narlar? kurudu (S)
*Tüm bu ac?lara onu sevdi?i için katlan?yor(S)
*Seven bu gönül seni asla terk etmeyecek(K)
*Bahar rüzgar?n?n ?ark?s? hiç susmaz burada (K)
*?u an belki ku?lar bizim ?ark?m?z? söylüyordur(O)
*Adana ‘ya geldi?inde herhalde bizimle kal?r(O)
Devamını oku...
 
ZAM?RLER (ADILlARR)

?simlerin yerine kullan?lan sözcüklerdir.Bütün zamirler s?fatlardan farkl? olarak isim çekim eki alabilir.

A)Ki?i (?ah?s) Zamirleri:

    Sadece insan isimlerinin yerini alan zamirlerdir.
*Ben, sen, o;biz, siz, onlar.
*Görüyorum beni ok?ayan gözlerindeki geceyi.
*Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazs?n?
* “Bana kucaklar?nda seni getiriyorlar;
     Ben de sonra o seni getiriyorum sana.
*Mavi denizlerin ötesinde bulaca??m seni .
*Bizim buralarda her y?ld?z kayd???nda biri ölür.
*Sizler bu ülkenin gelece?isiniz.
* Ben senin en çok bana yans?man? sevdim.
*Biz her gece u?ultular?n? dinlerdik rüzgarlar?n.
*Güne?,sadece onun gözlerinde do?ard?.
*Onun yüre?inde sevgi çiçekleri açard?.
*O,bu davaya yüre?ini koymu?tu.
*Zor durumda kald???nda onlar yard?m ediyordu.
Devamını oku...
 

SIFATLAR


?simleri türlü yönlerden belirten niteleyen sözcüklere s?fat denir.

S?fatlar iki gurupta incelenir

Devamını oku...
 
AD (?S?M )
Ø Evrendeki canl?, cans?z tüm varl?klar?, nesneleri, duygu ve dü?ünceleri, kavramlar?, olay ve olgular? gösteren; bunlar?n dildeki kar??l??? olan sözcüklere tür yönünden ad diyoruz.
Adlar? çe?itli yönleriyle ayr?nt?l? olarak inceleyelim.
 
I- VARLIKLARA VER?L???NE GÖRE ADLAR:
a) Özel Adlar: Her yönüyle bir benzen bulunmayan, tek bir varl???n kar??l??? olan adlard?r.
Bütün özel adlar büyük harfle ba?lar ve özel adlara getirilen çekim ekleri kesme i?aretiyle gösterilir.
 
Devamını oku...
 

SÖZCÜK TÜRLER?

 

Ø Dilimizdeki sözcükler anlam ve görev bak?m?ndan farkl?özellikler gösterirler. Sözgelimi “büyüdü, okuyor, bekledi, sararm??, dü?ünecek...’’ sözcükleri bir i?, bir olu?, bir devinim, bir k?l?? bildirirken “ Vazo, a?aç, çocuk, s?ra, derslik, mera...” sözcükleri bir varl???n, bir nesnenin, kavram?n kar??l???d?r.

Ø Sözcüklerin cümlede yüklendikleri i?e "GÖREV " diyoruz. Burada bir ?eyi göz ard? etmemek gerekir: Sözcü?ün türünü belirleyen cümledeki yeri ve kazand??? anlamd?r. Sözcü?ün türü kullan?ld??? cümledeki durumuna göre de?i?ir
 
Devamını oku...
 
F??LLER (EYLEMLER)

KEL?ME  (SÖZCÜK):Cümlenin anlaml? en küçük birimine ya da bazen tek ba??na anlam? olmad??? hâlde (edatlar) cümle içinde anlam kazanan anlat?m birimlerine kelime (sözcük) denir.  

Kelimelerin belirli bir düzen içerisinde bir araya getirilmesi sonucu insanlar aras?nda anla?ma sa?lan?r.  

Bunu, da??n?k hâldeki kelimelerle bir cümle kurarak görelim.  

“anla?ma, ara, ara, belirli, bir, bir, düzen, getiril(mek), içeri, insanlar, kelimeler, sa?lan(mak), sonuç” 

“getirilmesi düzen aras?nda sa?lan?r sonucu bir araya belirli kelimelerin bir içerisinde insanlar anla?ma.” 

KEL?ME ÇE??TLER?

Kelimelerin anlam ilgilerine, ald?klar? çekim eklerine ve cümledeki görevlerine göre ayr?ld?klar? s?n?flara kelime türleri (çe?itleri) denir.  

Kök yönüyle Türkçede iki çe?it kelime vard?r: ?sim ve fiil  

?simler, cümlede üstlendikleri göreve göre alt ba?l?klara (türlere) ayr?l?rlar: “isim, s?fat, zamir, zarf, edat, ba?laç, ünlem” 

?sim kökleri, varl?k ve kavramlar? kar??larken, fiil kökleri, k?l??lar?, durumlar? ve olu?lar? kar??lar.  

Bunlardan isimler ve fiiller anlaml? kelimelerdir.  

Devamını oku...
 
?S?MLER

A. Varl?klara Verili?lerine Göre.


1. Özel ?sim
2. Cins ?smi

B. Maddelerine Göre ?simler
1. Somut ?sim
2. Soyut ?sim

C. Varl?klar?n Say?lar?na Göre ?simler
1. Tekil isim
2. Ço?ul isim
3. Topluluk ?smi

D. Yap?lar?na Göre ?simler
1. Basit ?sim
2. Türemi? isim
3. Birle?ik ?sim
a. Biti?ik Yaz?lan Birle?ik ?simler
b. Ayr? Yaz?lan Birle?ik ?simler

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4678
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta4678
mod_vvisit_counterBu Ay24841
mod_vvisit_counterToplam7722898

Kimler evrimii

Şu anda 11 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev