TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

?ham nedir?

?ki ya da ikiden fazla anlam? olan bir kelimeyi bir m?sra ya da beyit içinde bütün anlamlar?n? kastederek kullanma sanat?d?r. Ancak bu yaparken beytin genel anlam?yla, kelimenin çe?itli anlamlar? aras?nda yak?n bir ilgi kurmak gerekir.

Îhâm?n kelime anlam? vehme, ?üpheye, kuruntuya, tereddüde dü?ürmektir. Yani ?air kelimeyi öyle kullan?r ki okuyucu o kelimenin bütün anlamlar?yla ?iiri anlayabilir, anlamland?rabilir. Dolay?s?yla; okuyan, ?air bu kelimeyi acaba hangi anlamda kulland? diye tereddütte kalabilir yada her okuyucu o kelimeyi (îhâm yap?lan kelimeyi) ?airin kendi anlad??? anlamda kulland???n? vehmeder, dü?ünür.

Devamını oku...
 
C?NAS

Cinas : Yaz?l??lar? ve söyleni?leri ayn?, anlamlar? ayr? olan sözcükleri bir arada kullanma sanat?d?r.ÖRNEKLER


* "Ey kimsesizler el veriniz kimsesizlere
Onlard?r ancak el verecek kimse sizlere "

Devamını oku...
 

??tikak (Türetme) : Ayn? kökten türeyen sözcükleri bir arada kullanmaya i?tikak denir.

ÖRNEKLER


* "Dünyada sevilmi? ve seven nafile bekler
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler."


* "Kar??s?nda nice erbâb-? denaât titrer
Hâkim-i mahkeme-i hükm-i cezâd?r kalemim."


* "Hâlâ o cehâlet, o tecâhül ve techil !"

 

Akis (Çaprazlama) : Bir cümle ya da dize içindeki sözleri ters çevirerek söylemeye akis denir.


ÖRNEKLER


* "Her ini?in bir yoku?u, her yoku?un bir ini?i vard?r."


* "Yemek için ya?amamal?, ya?amak için yemelidir.


* "Didem rûhunu gözler,gözler rûhunu didem
K?blem olal? ka??n, ka??n olal? k?blem."

Devamını oku...
 

?rsal-i Mesel : Dizelerde bir atasözü ya da deyimi kullanma, aç?klama sanat?d?r.


ÖRNEKLER


* "Bal?k ba?tan kokar bunu bilmemek
Seyrânî gâfilin ahmakl???ndan"

Devamını oku...
 

Seci (?ç Kafiye) : Cümlelerin ya da bir cümle içinde birden çok sözcü?ün sonlar?ndaki ses benzerli?ine seci denir. Seci, nesirde kullan?lan uyak olarak da tan?mlanabilir. Özellikle Divan nesrinde secili anlat?m bir amaç say?lm??t?r.


ÖRNEKLER


* "Ey gözlerin nuru, gönüllerin sürûru; ba??m?z?n tâc?,dil ehlinin mîrâc? "

Devamını oku...
 
Aliterasyon nedir? Asonans nedir?

Aliterasyon (Ses Yinelemesi)

Bir ?iirde ya da düzyaz?da ahenk yaratmak amac?yla ayn? ses ya da hecenin yinelenmesine aliterasyon denir.

ÖRNEKLER

* "Sokaktay?m, kimsesiz bir sokak ortas?nda."

* "cinayeti kör bir kay?kç? gördü
    ben gördüm kulaklar?m gördü
    vapur kudurdu, kuduz gibi bö?ürdü
    hiçbiriniz orda yoktunuz."

* "Salk?m salk?m tan yelleri esti?inde
     Sakall? bozaç turgay sayrad?kça "

* "Dest bûs? arzûsiyle ölürsem dostlar
     Kûze eylen topra??m sunun an?nla yâre su"   ( Fuzuli)

* "Sev seni seveni hâk ile yeksân ise
     Sevme seni sevmeyeni M?s?r'a sultân ise"

* "Eylülde melûl oldu gönül soldu da lâle
    Bir kâküle meyletti gönül geldi bu hâle"

* Seherlerde seyre koyuldum semay?, deryay?. (Tevfik Fikret)

* Kar?? yatan karl? kara da?lar karay?pt?r, otu bitmez. (Dede Korkut)

*A?k?n sesi sen, bestesi sen, na?mesi sensin. (Hasan Sami Bolak )

* Kim o deme bo?una benim ben
   Öyle bir ben ki gelen kap?na ba?tan ba?a sen.(Özdemir Asaf)

* Çözülen bir demetten indiler birer birer (Ziya Osman SABA)

Devamını oku...
 
?ST?FHAM (SORU SORMA)

?stifham (Soru Sorma) :Sözü, cevap beklemeksizin anlam? güçlendirmek için soru soruyormu? gibi kullanma sanat?d?r.


ÖRNEKLER


* "Hani o, b?rak?p giderken seni / Bu öksüz tavr?n? takmayacakt?n?
Aln?na koyarken veda busemi / Yüzüme bu türlü bakmayacakt?n?
Gelse de en ac? sözler dilime / Uçacak san?r?m birkaç kelime
Bir alev halinde dü?tün elime / Hani ey gözya??m, akmayacakt?n?"

?air, birinci dörtlü?ün ikinci ve dördüncü,ikinci dörtlü?ün son dize-
sinde soru sorma yoluna gitmi?tir. Ancak bu sorular cevap gerektir-
memektedir.

Devamını oku...
 
TEKR?R (Y?NELEME)

Tekrir (Yineleme): Sözün etkisi güçlendirmek için sözcük ya da söz grubunu yineleme sanat?d?r.

ÖRNEKLER

* "Ey varl??? var? var eden var !
Yok yok sana yok demek ne dü?var."


* "Kimsesizim kimsem yoktur herkesin var kimsesi
Kimsesiz kald?m meded k?l kimsesizler kimsesi."


* "Kapal? Çar?? içinde kapal? rüya çar??lar?
Kapal? Çar?? içinde öfke ve af çar??lar?."

Devamını oku...
 

LEFF Ü NE?R ( SIRALI AÇIKLAMA ): Genellikle bir beyit içinde, birinci dizede birkaç ?eyi anlatt?ktan sonra, ikinci dizede bunlarla ilgili benzerlik ve kar??tl?klar? belirt meye leff ü ne?r denir.Bu sanat düzyaz?da da görülebilir.

Te?bih ve istiare ile yak?ndan ilgili olan bu sanat, ilk dizede söylenenlerin
ikinci dizede düzenli ya da düzensiz aç?klan???na göre ikiye ayr?l?r.

Devamını oku...
 

Tenasüp (Uygunluk):Anlamca birbiriyle ilgili sözcüklerin bir arada kullan?lmas? sanat?d?r. Kar??t anlaml? sözcüklerin bir arada kullan?lmas? tenasüp de?ildir.

Divan ?airleri, tenasüp sanat?nda, türlü bilim terimlerini, mitoloji, tarih ve mesnevi kahramanlar?n?, hayvan , bitki ve çiçek adlar?n? bol bol kullanm??lard?r.

Devamını oku...
 
TEVR?YE (?K? ANLAMLILIK)

Tevriye (iki Anlaml?l?k) : Birden çok gerçek anlam? olan bir sözü herkesçe bilinen ( yak?n ) anlam?nda de?il de uzak anlam?n? kastederek kullanmaya denir.

Tevriyeli kullan?lan sözlerin iki anlam? da gerçek anlamd?r. Tevriyede mecaz yoktur; tevriye bu yönüyle kinayeden ayr?l?r.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 2

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn18
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta7541
mod_vvisit_counterBu Ay20181
mod_vvisit_counterToplam7718238

Kimler evrimii

Şu anda 11 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev