TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

– A –

Alt Kültür :
Bir toplumdaki egemen toplumsal grubun d???nda bulunan toplumsal gruplar?n kendi kültürlerine denir. Egemen kültür biçiminin d???nda bulunan kültür normlar?.
Alt Yap? : Bir toplumsal gruba ait olan tüm maddi bölüm. Daha çok üretim biçimi, mimari yap? denilebilecek, toplumun günlük ya?am?nda kulland??? maddi ö?eler.
Anaerkil : Toplumsal yönetim gücünün kad?n?n elinde topland??? durum. Tüm toplumsal kurum ve kurulu?larda (aile, devlet, kamu kurumlar? ve iktisadi i?letmeler…) karar verme ve yönetme gücünde kad?n egemenli?i vard?r. Ayr?ca bu egemenlik k?z evlat üzerinden devredilir.
Anomi : Toplum ili?kilerini yönlendiren kurallar?n zay?flamas? sonucu olu?an bo?luk durumu.
Art? De?er : Üretim sürecinde, tüm giderler (kira, hammadde, enerji, ücret ve faiz giderleri) hesaplanarak toplam gelirden ç?kt?ktan sonra kalan miktar sermayedar?n kâr? olarak kabul edilir. Bu miktar, i?çinin “art?” olarak fazladan üretti?i de?erdir.
Arz-Talep Yasas? : Piyasada bir mal?n de?erinin, mal?n piyasada az bulunup çok istenmesine ba?l? olarak artaca??n?, tersi bir durumda ise dü?ece?ini savunan anlay??.
Ataerkil : Toplumsal yönetim gücünün erke?in elinde topland??? durum. Tüm toplumsal kurum ve kurulu?larda (aile, devlet, kamu kurumlar? ve iktisadi i?letmeler…) karar verme ve yönetme gücünde erkek egemenli?i vard?r. Ayr?ca bu egemenlik erkek evlat üzerinden devredilir.

– B –

Bölü?üm : Üretilen bir mal veya hizmetin üretim a?amas?ndaki etkenler (do?a, i?gücü, hammadde, enerji, üretim araçlar? ve te?ebbüs) aras?nda da??l?m?.
Burjuva : Özellikle sanayi devriminden sonra üretim araçlar?na (fabrika gibi) sahip olarak zenginle?en sermaye kesimi. Kapitalist toplumda üst tabakay? olu?turan grup.
Bürokrasi : Devlet mekanizmas?nda bulunan birey, grup ve kurumlar?n tümü.

– C, Ç –

Cemaat : Kan ba??yla bir araya gelmi?, uzmanla?man?n olmad???, dayan??ma esasl? insan gruplar?.
Cemiyet : ??bölümü amac?yla bir araya gelmi?, mesafeli ili?kilerin bulundu?u insan gruplar?.
Çekirdek Aile : Anne, baba ve çocuklarla s?n?rl? olan aile.

– D –

Damping : Bir mal?n gerçek de?erinin alt?nda sat?lmas?d?r.
De?i?im : Biçim ve ili?kilerde bir durumdan, ba?ka bir duruma geçme.
Deflasyon : Bir ekonomide toplam arz?n, toplam talepten çok olmas?d?r. (Enflasyonun tam tersi)
Devalüasyon : Enflasyon sonucunda mal veya hizmete olan ihtiyac? gidermek için ülke ithalata yönelir. Bu durumda t?kanan ihracat?n (d?? sat?m) artt?r?lmas? için paran?n de?erinin alt?n ve döviz kar??s?nda dü?ürülür. Devalüasyon, ülke paras?n?n ya?ad??? bu ani de?er yitimidir.
Devrim (?htilâl) : Tüm de?er ve biçimlerde meydana gelen ani ve köklü de?i?im.

– E –

Emek : ?nsan?n kendisini yada do?ay? belli bir amaca yönelik olarak de?i?tirmek için giri?ti?i bilinçli eylemlilik süreci.
Enflasyon : Bir ekonomide toplumsal talebin (toplumun herhangi bir mala veya hizmete olan ihtiyac?n?n), toplam arzdan (topluma sunulan mal veya hizmet miktar?ndan) fazla olmas?d?r. Bu durumda ürün miktar?ndan fazla tüketici oldu?u için ürünün de?eri yükselir, paran?n de?eri dü?er. K?saca enflasyon, ülke piyasas?nda bulunan paran?n, üretilen mal ve hizmet de?erinden daha fazla olmas? durumunda ülke paras?n?n de?er yitirmesidir.
Evrim : De?er veya biçimlerde meydana gelen yava? yava? ve k?smi de?i?im.

– F –

Faiz : Üretim sürecine parasal (yada de?i?im de?eri olan herhangi bir de?er) deste?ini yat?ran sermayenin, üretim sürecinden elde etti?i gelir.
Fonksiyon (i?lev) : Bir kültür ö?esinin toplumsal uyum üzerine yapt??? katk?.

– G –

Gelenek : Toplumun eski zamanlar?ndan (atalar?ndan) ku?aktan ku?a?a aktar?larak gelmi? olan, sözsel, davran??lar? düzenleyen ve etkin bir yapt?r?m gücü bulunan kurallar bütünü.
Görenek : Toplum davran???n? düzenleyen, fakat uyulmas? için herhangi güçlü bir yapt?r?m? bulunmayan kurallar bütünü.
Gümrük : Bir ülkenin ulusal sanayisini korumak amac? ile d??ar?dan gelen mallara koydu?u s?n?rlamad?r. Gümrük ayn? zamanda ithalat ve ihracat üzerinde de denetimi sa?lar.

– H –

Halk : Bir ülkede ya?ayan, ortak bir kültüre ve ya?am geçmi?ine sahip insanlar bütünü.
Hiyerar?i : Tüm gücün en geni? ölçüde en üst kademede bulunandan en alttakine do?ru s?raland??? sosyal örgütleni? biçimi.
Heterojen Toplum : Toplumu olu?turan ayr? ayr? niteliklere sahip ki?ilerin kendi özelliklerini korudu?u, mesleki uzmanla?maya sahip toplum biçimi.
Homojen Toplum : Toplumu olu?turan ayr? ayr? niteliklere sahip ki?ilerin kendi özelliklerini koruyamad??? ve toplum kültüründe eridi?i, mesleki uzmanla?maya sahip olmayan toplum biçimi.

– I, ?, J –

?deoloji : Belli bir toplumdan en genel olarak toplumlara kadar uzanan bölümdeki tüm yap?lar hakk?nda birbiriyle tümüyle tutarl? bilgi ve inançlardan olu?an dü?ünce sistemi.
?ktidar : Toplumun yönetim gücünü elinde bulunduran ki?i, zümre veya kesim.
?nk?lâp : Biçim ve ili?kilerde bir durumdan, ba?ka bir duruma geçme (de?i?im, dönü?üm).


– K –

Kamuoyu : Herhangi bir konu üzerinde toplumun tüm kesimlerinin ortakla?t??? yakla??m biçimi.
Kâr : Üretim sürecine te?ebbüs etmi? olan giri?imcinin, üretimden elde etti?i gelir.
Kartel : Rekabeti azaltmak ya da tamamen ortadan kald?rmak için, ayn? mal? üreten firmalar?n kendi aralar?nda yapt?klar? anla?ma. Bu anla?ma daha çok anla?ma d???ndaki firmalar?n ve küçük kurulu?lar?n iflas?n? amaçlamaktad?r. Böylece kartel olu?turan firmalar tekel konumuna geçebilirler. Kartel anla?mas?yla firmalar ba??ms?zl?klar?n? yitirmez.
Kliring : ?ki ülkenin kendi aralar?ndaki mal al??-veri?lerinde kendi ulusal para birimlerini kullanmak üzere yapt?klar? antla?mad?r.
Konvertibilite : Bir ülkenin ulusal paras?n?n dünya piyasalar?nda al?n?r sat?l?r olmas?d?r.
Kuvvetler Ayr?l??? : Devleti yönlendiren “yasama”, “yürütme” ve “yarg?” yetkisinin ayr? ayr? ki?i veya kurumlara verilmesi. Daha çok demokrasilerde kullan?lan, sistemin kendini koruma arac?.
Kültür : Bir toplumun tarihsel süreçte ya?ad??? toplumsal de?i?imlerle elde etti?i tüm maddi ve manevi de?erler ve bu de?erleri ya?atmada kullan?lan araçlar?n tamam?.

– L –

Lâik (-lik) : Devlet yönetiminde dini inançlar?n, dini inançlardan da devlet güçlerinin olmamas?n? savunan dü?ünce sistemi ve bu sistemi uygulayan yönetim biçimi.
Liberalizm : ?nsanlar?n özgürce dü?ünmesini ve özgürce ekonomik giri?imde bulunmas?n? savunan dü?ünce. ?kiye ayr?l?r: Sosyal Liberalizm (özgür toplumsal ya?am? savunur) ve Ekonomik Liberalizm (özgür ekonomik giri?im imkânlar? yarat?lmas?n? savunur).

– M –

Me?ru : Kamuoyu taraf?ndan onaylanm?? olan kural veya durumlar.
Meta : Kullan?m ve de?i?im de?eri olan ?eylerin bütünü (mal).
Millet : Ayn? co?rafi bölgede ya?ayan; ayn? ekonomiyi, dili ve kültürü payla?an; tarihsel geçmi?e dayanan ve ortak amaçlar? bulunan en geni? insan toplulu?udur.
Milli Gelir : Bir ülkede bir y?lda üretilen mal ve hizmetlerin parasal de?erine, gayri safi milli has?la denir. Bu gayri safi milli has?ladan makinelerin y?pranma pay? olan amortismanlar (yenileme giderleri) ç?kar?l?rsa milli gelir elde edilir.
Monografi : Bir toplumsal birimin bir yan?yla ilgili olarak yap?lan derinlemesine ve sistemli çal??mad?r.
Muhalefet : Henüz iktidar olmam?? ama iktidar olmay? hedefleyen, iktidar? elinde bulunduran kesimin kar??s?nda onu sorgulayan ki?i, zümre yada kesim.

– N –

Nicelik : Herhangi bir ?eyin ölçülebilir, ve hesaplanabilir olan say?sal yan?.
Nitelik : Herhangi bir ?eyin durumunu bildiren, onun hakk?nda bilgi veren betimsel yan?.

– O, Ö –

Otorite : Bir ki?inin yada grubun, toplum taraf?nda me?ru görülen karar verme ve yönlendirme yetkisi veya gücü.
Örneklem Grubu : Kamuoyu yoklamas? yapmak amac?yla, zamandan ve ekonomiden tasarrufu sa?lad??? için toplumun genel özelliklerine sahip oldu?u dü?ünülen insanlardan seçilen grup.– P, R –

Proletarya : Sanayi devriminden sonra fabrikalarda çal??an i?çiler içerisinden toplumsal s?n?f?n?n fark?nda olan kesim. Kapitalist toplumda alt tabakay? olu?turan, Sosyalist toplumda yönetim gücünü elinde bulunduraca??na inan?lan sosyal grup.
Propaganda : Bir dü?ünceyi veya inanc? savunan ki?ilerin, kendi gruplar?n? ço?altmak amac?yla her türlü ileti?im araçlar?n? kullanarak di?er gruplar üzerine yapt?klar? ikna ve benimsetme çabalar?.
Rant : Topra??n üretime kat?lmas?ndan sonra üretim gelirlerinden toprak sahibine dü?en gelir. Üretimi sa?layan etkenlerden biri olan do?an?n bir parças? da toprakt?r.
Revalüasyon : Bir ülkede paran?n alt?n ve döviz kar??s?nda de?er kazanmas?d?r. (Devalüasyonun tam tersi)

– S, ? –

Sanayi Devrimi : 18. yy.’?n son çeyre?iyle 19. yy.’?n ilk çeyre?i aras?nda önce ?ngiltere’de, sonra K?ta Avrupa’s?nda ortaya ç?kan üretimde serile?meyi ve makinele?meyi kapsayan geli?me süreci.
Sayg?nl?k (prestij, itibar) : Toplum içerisindeki ili?kilerde herhangi bir ki?iye yada kuruma di?erlerine kar?? sosyo-ekonomik hiyerar?ide üstünlük sa?layan durum.
Sermaye : Toplumsal ekonomik yap? içerisinde ki?ilerin yada kurumlar?n sahip oldu?u tüm de?i?im de?erleri.
Siyaset : Belirli bir amaç do?rultusunda gerçekle?mesi istenen bir de?i?im için uygulanmas? planlanan tüm gidi? yollar?.

– T –

Tekel : Bir mal?n yap?m?n?n tek bir firman?n elinde bulunmas?d?r. Firma mal?n de?eri, üretimi ve sunumu ile ilgili tek söz sahibidir.
Teokrasi : Dini inanç çerçevesinde planlanm?? olan kurallar bütünü.
Töre : Toplumun ya?ant?s?nda al???lm?? olan kal?p davran?? biçimlerinin tümü.
Tröst : Ayn? mal? üreten firmalar?n ayn? çat? alt?nda toplanmalar?d?r, Firmalar ba??ms?zl?klar?n? yitirerek, tek bir yönetime girerler.

– U, Ü –

Ulus : Ayn? co?rafi bölgede ve ekonomide ya?ayan, ortak bir dil ve kültür benimsemi? en geni? insan toplulu?u.
Üretim : Belli bir ihtiyac? kar??lamak için ortaya bir mal ç?karma süreci.
Üst Kültür : Bir arada ya?an toplumlar?n kültürlerinden olu?mu? ortak kültür.
Üst Yap? : Toplumun ya?ant?s?ndan do?an tüm kültürel ve manevi özellikler.

– V, Y, Z –

Yapt?r?m : Bir kural?n uygulanmas?n? sa?layan zorlay?c? faktörlerin tümü.

 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4749
mod_vvisit_counterDn1297
mod_vvisit_counterBu Hafta9331
mod_vvisit_counterBu Ay32315
mod_vvisit_counterToplam7646149

Kimler evrimii

Şu anda 10 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev