TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Ses Titre?imdir

Titre?en bir nesnenin ba?latt??? titre?imler dizisine ses denir. Sesin olu?abilmesi için titre?im hareketi gereklidir. Titre?im bir nesnenin ileri geri hareketidir. Titre?im yapan ses kaynaklar? havay? titre?tirir. Titre?en hava yay?larak kula??m?za gelir ve bir etki olu?turur. Böylece ses i?itilir.
Konu?urken elimizi bo?az?m?za dokundurdu?umuzda g?rtla??m?zda bir titre?im meydana geldi?ini hissederiz. G?rtla??m?zda ses telleri ad? verilen iki tane kas ?eridi vard?r. Konu?urken g?rtla??m?zdaki bu ses telleri h?zla titre?ir ve sesi meydana getirir.
Ses telleri ne kadar h?zl? titre?irse ses o kadar yüksek ç?kar. Kad?nlar?n ses telleri k?sa ve ince, erkeklerin ses telleri ise uzun ve kal?nd?r. Bu yüzden kad?nlar?n ve erkeklerin sesleri birbirinden farkl?d?r.
Saz, gitar, keman, mandolin ve davul gibi birçok müzik aletinde titre?im hareketi görülebilir. Ancak flüt, kaval, ney gibi birçok müzik aletinde titre?im hareketi görülmez.
Saz, gitar, mandolin, keman gibi müzik aletlerinde titre?en teller ses ç?kar?r.
Klarnet gibi baz? üflemeli müzik aletlerinin a??z k?sm?nda a?açtan yap?lm?? ince bir parça bulunur. Müzik aletine üflendi?inde bu parça aletin içindeki havay? titre?tirerek ses ç?kar?r.

Flüt, kaval, ney gibi üflemeli çalg?larda, klarnette oldu?u gibi a?açtan yap?lm?? bir parça yoktur. Bu çalg?lara üflendi?inde aletin içindeki hava titre?erek ses ç?kar?r.

Davul gibi vurmal? müzik aletlerinde deri bulunmaktad?r. Deriye Vuruldu?unda titre?erek ses ç?kar?r.

Radyonun ya da televizyonun sesini i?itebiliriz. Ancak ç?kard?klar? ses dalgalar?n? göremeyiz. Bu gibi aletlerin ç?kard?klar? sesleri etkilerinden anlayabiliriz. Örne?in, çalmakta olan bir radyoya ?i?irilmi? bir lastik balon dokundurdu?umuzda, balonun titre?ti?ini görürüz. Balonun titre?mesi sesin bir enerjiye sahip oldu?unu gösterir.
Baz? opera sanatç?lar? ç?kard?klar? sesle bir barda?? k?rabilir. Bir tür balina (ispermeçet balinas?) ise ç?kard??? sesle av?n? sersemletebilir, hatta öldürebilir.
Ses ve ??itme
Ses kaynaklar?ndan ç?kan ses, havada yay?larak kula??m?za kadar gelir ve kulak zar?n? titre?tirir. Kulak zar?ndaki titre?imler kula??n iç k?s?mlar?na iletilir. Bu titre?imler belirli bir ileti ta??r. Bu iletiler beyne ula?t???nda ses i?itilmi? olur.

Bir canl?n?n kula??n?n büyük olmas? o canl?n?n daha iyi duyabilece?i anl***** gelmez. Fillerin kulaklar? insanlar?nkinden çok büyük olmas?na ra?men, ancak insanlar?n i?itebilece?i sesleri i?itirler. Fillerin kulaklar?n?n büyük olmas? üzerlerine konan böcekleri uzakla?t?rmalar?na ve serinlemelerine yard?mc? olur.
Ses, havada yay?l?rken havay? olu?turan moleküllerin titre?mesine neden olur. Titre?en moleküller çevresindeki di?er moleküllere enerji aktar?r. Ancak ses kayna??ndan uzakla?t?kça enerji aktar?m?nda azalma meydana gelir.
Bulundu?umuz odada çal??makta olan televizyondan ç?kan ses çok az enerji kaybederek kula??m?za gelir. Böylece televizyonun sesini kolayca duyabiliriz. Ancak televizyondan uzakla?t?kça sesini duymakta zorluk çekeriz. Bunun sebebi kaynaktan uzakla?t?kça sesin enerji kaybetmesidir.
Ayn? ses kayna??n?n üretti?i sesin farkl? uzakl?klardan farkl? ?ekilde duyulmas?n? sa?layan özelli?e sesin ?iddeti denir.
Kolumuz a?a??da iken kol saatimizin sesini i?itemeyiz. Kol saatimizden ç?kan sesler saatten ç?kt?ktan sonra her yöne yay?larak enerjisini kaybeder. Çok az bir k?sm? kula??m?za ula??r.
Kol saatimizi kula??m?za dayad???m?zda saatten ç?kan ses çok az enerji kaybederek kula??m?za ula??r. Böylece kol saatimizin sesini i?itebiliriz.
Bir dosya ka??d?n? rulo yap?p bir ucunu kol saatinin üzerine, di?er ucunu kula??m?za dayarsak saatin sesini i?itebiliriz. Ancak ka??t rulo çok uzun olursa saatin sesini i?itemeyiz. Bunun sebebi sesin yol ald?kça enerjisini kaybetmesidir.

Baz? hayvanlar insanlar?n duyamad?klar? sesleri duyar ve insanlar?n ç?karamad?klar? sesleri ç?kar?r.
Yarasalar?n gözleri iyi göremez ancak kulaklar? çok iyi duyar. Yarasalar?n ç?kard?klar? sesler, çevredeki canl? ve cans?z varl?klara çarparak geri döner. Böylece yarasalar varl?klar?n büyüklüklerini ve yerlerini alg?lar. Dolay?s?yla yarasalar i?itme duyulan sayesinde engellere çarpmadan uçabilir ve avlanabilir. ?nsan kula?? yarasalar?n ç?kard??? baz? sesleri duyamaz.

Yunuslar yiyeceklerini ararken suda ses ç?kar?rlar. Bu sesler bal?k ya da bal?k sürüsüne çarparak geri döner. Böylece bal?klar?n yerini ö?renen yunuslar avlan?r.

Yunuslar iyi göremez, koklama organlar? körelmi?tir. Ancak i?itme duyular? çok geli?mi?tir. Yunuslar da yarasalar gibi insanlar?n duyamayaca?? baz? sesler ç?kararak aralar?nda ileti?im kurarlar.

Kümes hayvanlar?, atlar ve köpekler insan kula??n?n duyamad??? baz? sesleri i?itebilir. Örne?in; 1999 Marmara ve Düzce depremlerinde oldu?u gibi ?iddetli depremlerde olu?an sesleri insan kula?? i?itebilir. Hafif ?iddetteki depremlerde olu?an sesleri insan kula?? i?itemezken bu hayvanlar i?itebilir.

?nsan kula??n?n i?itemedi?i titre?imlerden günlük ya?amda pek çok alanda yararlan?l?r. Petrol arama, yer kabu?unu inceleme, t?p, endüstri ve haberle?me bu alanlardan baz?lar?d?r.

Doktorlar insan vücudunu dinlemek için stetoskop kullanarak kalp ve akci?er hastal?klar?n? te?his ederler

 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn554
mod_vvisit_counterDn1030
mod_vvisit_counterBu Hafta1584
mod_vvisit_counterBu Ay26484
mod_vvisit_counterToplam7724541

Kimler evrimii

Şu anda 13 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev