TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Sava?lar ve Seferler
Talas Sava?? (Zaferi)

?lk müttefik Türk ve ?slam ordular? ile Çin ordusu aras?nda yap?lan meydan sava??. ?slamiyet'i henüz kabul etmeyen Türklerin, Orta Asya’da ?slâm dînini tan?t?p yayan Araplarla birlikte, Çinlilere kar??, Talas’ta yapt?klar? bu sava?, sebep ve sonuçlar? bak?m?ndan çok önemlidir.

Göktürk ?mparatorlu?u'nu y?km?? olan Çin’in ba??ndaki Tang Sülâlesi (618-906) devrinde ?mparator Hivang-Çang (713-755), Türk Hano?ullar?’n?n hâkimiyetindeki ?a?/Ta?kent ?ehrini ele geçirmek istedi. Bu gayeyle Ta?kent Seferine ç?kan Kuça Valisi Kao Sien-tche çok geçmeden Ta?kent hükümdar? Bagatur-tudun’u esir alarak Çin ?mparatoruna gönderdi.

Devamını oku...
 
Haçl? Seferleri
Papal???n te?vikiyle, H?ristiyan Avrupal?lar?n, Müslümanlara kar?? tertip ettikleri seferlerin umumî ad?. En önemlisi dînî olmak üzere, siyasî, sosyal ve iktisadî sebeplere dayanan Haçl? seferlerini, Papa ?kinci Urbanus, 1095 y?l?nda toplanan Clermont Konsili’nde yapt??? konu?mayla ba?latm??t?r. As?rlarca devam edip, milyonlarca insan?n can kayb?na, devletlerin y?k?l?p, ülkelerin tahrip olunmas?na sebep olmu?tur.

Do?u H?ristiyanl???n?n temsilcisi Bizans ?mparatorlu?u (395-1453), 1071 y?l?nda Selçuklu Devleti (1038-1194) ile yapt??? Malazgirt Sava??'nda yenilince, Türklere Anadolu kap?lar? aç?ld?. Selçuklu ak?nc?lar?, birkaç sene içinde Ege, Akdeniz ve Marmara k?y?lar?na ula?t?lar ve Bizans’?n ba?kenti olan ?stanbul’u zorlamaya ba?lad?lar. 1075’te Türkiye Selçuklu Devleti'ni kurup, ?znik’i ba?kent yapmalar?, Avrupa’n?n en büyük H?ristiyan devleti olan Bizans’? kökünden sallamaya ba?lad?. Bu durum Avrupal?lar? telâ?a dü?ürdü. Çünkü Bizans’?n dü?mesi Türklerin Avrupa’ya hakim olmas?na yol açacakt?. Bunun önüne geçilip, Türklerin durdurulmas? gerekiyordu. Hattâ Anadolu dahil bütün Ortado?u’dan at?lmal?yd?lar. ?kinci büyük sebep ise, iktisadî idi. Avrupa, 11. as?rda müthi? bir fakirlik içindeydi. Krallar?n saraylar? bile ta? y???nlar?ndan ibaretti. Alt?n, gümü? ve de?erli madenlerin bir ço?u, Türklerin ve do?u kavimlerinin elindeydi. Avrupa, en iptidaî maddeler için bile do?uya muhtaçt?. Ziraat, çok ilkel usullerle yap?l?yordu. Sulama sistemi yoktu. Fransa, Almanya, Venedik gibi büyük say?lan Avrupa devletlerinin senelik geliri, en mütevaz? Türk beylerinin gelirlerinden azd?. Halk, önüne gelenin ya?ma ve talan?ndan b?km??, bir asilzâde veya e?k?ya taraf?ndan öldürülece?i günü bekliyordu.

Devamını oku...
 
Dandanakan Sava??

Selçuklular ile Gazneliler aras?nda yap?lan, Selçuklular?n ba?ar?s?yla sonuçlanan sava? (1040).

Bu sava?, Büyük Selçuklu ?mparatorlu?u'nun kurulu?una temel oldu. Selçuklular?n ba??ms?zl?klar?n? elde edi?leri, Gazne devletinin itibar?n? sarsm??t?. Harezm valisi Altunta?o?lu Harun, Selçuklular?, Horasan'?n fethi için te?vik ederek Gaznelilere kar?? isyan etti. Karahanl? hânedan?ndan Böri Tekin, Toharistan ve Hattulan taraflar?na, 1038 y?l?nda bir ak?n yapt?. Onunla Ali Tekin o?ullar? aras?nda ba?layan gerginlik, Gazneliler'in i?ine yarad?. Gazneli Sultan Mesud, 1028'de 60 sava? filinin yer ald??? büyük bir orduyla Gazne'den Belh'e hareket etti. Bir orduyu Herat'a, ba?ka bir orduyu da Merv üzerine gönderdi. Gazneliler, Selçuklular? ve Türkmenleri tamam?yla ezmek karar?ndayd?lar. Sultan Mesud, Belh'e vard??? zaman Ça?r? Bey, Talekan, Fâryâb ve ?apûrgan'? istilâ ediyordu. Sultan Mesud, nisan ortas?nda, Serahs'a yürüyen 70 000 süvari ve 30 000 piyadelik ordusuyla onu takip etti.

Devamını oku...
 
Malazgirt Sava?? (Malazgirt Zaferi)

Türklere Anadolu’yu kazand?ran, Selçuklu-Bizans Sava??.

Büyük Selçuklu Devleti Sultan? Alparslan ile Bizans ?mparatoru Romen Diyojen kuvvetleri aras?nda, 26 A?ustos 1071 tarihinde, Do?u Anadolu’da Malazgirt Ovas?nda meydana geldi. Bu muharebe, dinî, millî, siyasî, askerî neticeleri ve Türk-?slâm tarihinin en büyük zaferlerinden biri olmas? bak?m?ndan önemlidir.

Selçuklu Türkleri, Malazgirt Meydan Muharebesinden y?llar önce, Anadolu içlerine gazâ ak?nlar? tertip ettiler. Bu ak?nlarda, Anadolu’nun, Türklerin yerle?mesine müsait co?rafî hususiyet ve zenginliklere sahip oldu?u tespit edildi. Selçuklu Türklerinin Anadolu’ya ak?nlar?, Bizans Devletini tela?land?rd?. Ak?nc?lar?n bu gazâlar?nda, Anadolu ahalisine terör ve tahribattan ziyade adaletle muamelesi, zalimleri ortadan kald?rmalar?, can, mal, ?rz emniyetini sa?lamalar?, bölge halk?n?n Selçuklu idaresini gönülden tercih etmelerine yol açt?. Do?u hududundaki hadiseleri dikkatle takip eden Bizansl? idareciler; ülkelerinin bütünlü?ü ve devletin bekas? için tedbir almaya ba?lad?lar. Bizans’?n ancak me?hur tarihi entrikalarla yüzy?llardan beri Anadolu’da hakimiyetini koruyabilmesi, zulme varan s?k? tedbirleri, halka kötü muamelesi, yerli ahalinin Türklerin idaresini tercih etmelerini daha da kolayla?t?rd?.

Devamını oku...
 
Miryokefalon (Miryakefalon) Sava??

Anadolu Selçuklu Sultan? II. K?l?ç Arslan ile Bizans imparatoru Manuel I Komnenos aras?nda, Denizli yak?nlar?nda Miryokefalon'da (Myriokephalon) yap?lan sava? (17 Eylül 1176).

Suriye ve Musul hükümdar? Atabeg Nureddin Mahmud Zengî'nin ölümü üzerine (1174), büyük bir rakipten kurtulan II. K?l?ç Arslan, ertesi y?l, Orta Anadolu'da Sivas ve Tokat bölgelerine hâkim olan Dani?mendli Türk beyli?ine son verdi. Türklerin Bergama ve Edremit'e kadar ilerlemeleri, Bizans ?mparatoru Manuel'in, K?l?ç Arslan'? ezmek ve Türk hâkimiyetine kesin bir ?ekilde son vermek için haz?rl?klara giri?mesine sebep oldu. Manuel, papaya bir mektup yazarak, zaman?n yeni bir haçl? seferi için elveri?li oldu?unu ve "Anadolu'dan geçen yolun art?k güven alt?na al?naca??n?" bildirdi. Manuel, amcas?n?n o?lu Andronikos Batatzes'i bir orduyla Paphlagonia'ya do?ru yola ç?kard? ve kendisi de büyük imparatorluk ordusuyla, K?l?ç Arslan'?n ba?kenti olan Konya üstüne yöneldi. K?l?ç Arslan, imparatora elçiler göndererek bar?? iste?inde bulundu, fakat Manuel bunu kabul etmedi. Paphlagonia üstüne giden Andronikos Batatzes, eylül ay? ba?lar?nda, Niksar surlar? önünde Türklere a??r bir ?ekilde yenildi.

Devamını oku...
 

Anadolu Selçuklular?n?n, Mo?ollara yenilmesiyle sonuçlanan ve 1 Temmuz 1243 tarihinde meydana gelen sava?. Türk-?slâm tarihinde, önemli bir dönüm noktas? te?kil eden bu sava?, Anadolu Selçuklu Devletinin y?k?lmas?na sebep olmu?tur.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin güçlü hükümdar? Alâeddin Keykubad’dan Mo?ollar çekiniyorlar, bu sebeple Anadolu’ya sald?ram?yorlard?. Alâeddin Keykubad’?n ölümünden sonra yerine geçen o?lu G?yâseddin Keyhüsrev zaman?nda cesaretlendiler. Anadolu içlerine do?ru seferler düzenlemek için, ?ran’daki Mo?ol ordular? ba?kumandanl???na Baycu Noyan getirildi. Kafkasya’daki Gürcü ve Ermeni kuvvetlerinden de yard?m alan Baycu Noyan, Anadolu Selçuklular? üzerine sald?rmak üzere f?rsat kollad?. Baba ?shak ?syan?ndan ve G?yâseddin Keyhüsrev’in tecrübesizli?inden faydalanarak, 1242 senesinde Erzurum’a sald?rd?. Korkunç zulümler ve katliamlar yaparak, Müslümanlar?n mallar?n? ya?malatt?. Bu haberi alan genç ve tecrübesiz Sultan G?yâseddin Keyhüsrev 80 000 ki?ilik ordusuyla Sivas’ta ordugah kurup beklemeye ba?lad?. Sultan?n Sivas'ta oldu?unu haber alan Baycu Noyan, buraya hareket etti.

Devamını oku...
 
S?rps?nd??? Sava?? (Zaferi)

Osmanl? kuvvetlerinin Haçl? ordusuyla yapt??? ilk sava? (1364).

Osmanl? Beyli?i'nin Trakya ve Balkanlar'da h?zla ilerleyerek birçok yeri ele geçirmesi, Papa Urbanus V'in te?vikiyle Macarlar?n, Bulgarlar?n, S?rplar?n, Eflakl?lar?n ve Bosnal?lar?n, Osmanl?lar aleyhine birle?mesine sebep oldu. Müttefik ordusu, Edirne üstüne yürüdü?ü s?rada I. Murad Han, Bursa'dayd?. Edirne'de bulunan Beylerbeyi Lala ?ahin Pa?a, I. Murad Han'dan yard?m istedi. I. Murad Han, emrindeki kumandanlardan Hac? ?lbeyi'ni 10 000 ki?ilik bir kuvvetle, dü?man?n durumunu ö?renmesi için S?rps?nd???'na gönderdi. Hac? ?lbeyi, dü?man kuvvetlerinin her türlü emniyet tedbirinden uzak olarak ilerledi?ini görünce, bir gece bask?n?yla Macar kral? Layo? kumandas?ndaki bu haçl? ordusunu ma?lup etti. Askerlerin ço?u, Meriç nehrinde bo?uldu. Baz? kaynaklara göre Lala ?ahin Pa?a, Hac? ?lbeyi'nin kazand??? bu zaferi k?skand??? için, onu zehirleterek öldürttü.

Bu zaferden sonra, Edirne, Osmanl? Devletinin ba?kenti oldu; Bulgar Krall???, Osmanl? Devletine vergi vermeyi ve Osmanl? himayesine girmeyi kabul etti.

 

I. Murad Han devrinde, Osmanl?-S?rp sava?? (1371).

Ortaça?'da Bizansl?larca Tsernomianon ad? verilen Çirmen, Bizans'?n bat? s?n?r?ndaki kalelerden biriydi. I. Murad Han devrinde Osmanl?lar'a geçen kale, öne dizdarl?kla yönetildi; XIV. yüzy?l?n ikinci yar?s?nda Rumeli'nin ilk sanca?? oldu. Osmanl? hizmetine giren Anadolu beyleri, buraya tayin edilirdi. XVII. yüzy?lda, görevden uzakla?an K?r?m hanlar?na arpal?k olarak ayr?ld?.

En eski kurulu? oldu?u için Çirmen sancak beyleri, padi?ahl?k tu?unu ta??yarak sayg? görmü?lerdir. Önceleri Edirne'yi de içine alan Çirmen, merkez Edirne'ye geçince bu ilin bir bölümü oldu. 1877 Berlin Kongresi'nde, Osmanl? topraklar? içinde say?ld?, 1912-1913 Balkan Sava??'nda, Bulgarlar?n eline geçti, Londra ön bar??? ile Bulgarlara b?rak?ld? (30 May?s 1913).

I. Murad Han devrinde, Evrenos Bey'in idaresindeki Türk ordusu, Pirlepe kral? Vuka?in'in karde?leri S?rp despotu Uglie? ve Vojko kumandas?ndaki  S?rp ve Balkan H?ristiyanlar?n? yendi. Vuka?in ile karde?leri, bu sava?ta öldüler. Böylece Çirmen, Türk hakimiyetine girdi ve S?rplar?n do?u s?n?r? olan Makedonya, Türk fetihlerine aç?ld?.

 
Kosova Sava?? (Kosova Zaferi, Kosova Sava?lar?)

Osmanl?lar ile Haçl?lar (S?rp, Bulgar, Macar ve Karada?l?lar) aras?nda yap?lan meydan sava?lar?.

Birinci Kosova Sava?? (1389)

I. Murad (Hüdâvendigâr), S?rp, Bulgar ve di?er H?ristiyan devletlerin do?urdu?u tehlikeyi önlemek amac?yla, 60 000 ki?ilik bir kuvvetle S?rbistan üzerine yürüdü. I. Murad Han'?n yan?nda o?ullar? Bayezid (Y?ld?r?m) ile Yakub Bey vard?. Öncü kuvvetlerin ba??nda Evrenos Bey ile Pa?a Yi?it bulunuyordu. Türk ordusu, Filibe, Köstendil, E?ri Palanka ve Üsküp'ün kuzeydo?usundan geçen yolu takip etti, Kosova ovas?n?n do?u yamaçlar? boyunca Pri?tina'ya yürüdü. ?ki taraf, Pri?tina'n?n kuzeybat?s?nda, Pri?tina - Vuçitrn yolu üzerinde, Lab suyu yan?nda kar??la?t?. Haçl? kuvvetleri, Osmanl?lar'dan fazlayd?. I. Murad Han, ordunun merkezinde yer ald?; sa? kolda Bayezid'i, sol kolda öteki o?lu Yakub'u görevlendirdi. Veziriazam Çandarl? Ali Pa?a ile Kara Timurta? Pa?a, padi?ah?n yan?nda yer ald?lar. Haçl?lar?n merkezinde S?rp despotu Lazar, sa? kolunda ye?eni Vuk Brankoviç, sol kolda da Bosna kral? Tvrtko vard?. Sekiz saatlik bir çarp??madan sonra, henüz sava??n sonucu al?nmadan, Lazar'?n damad?, S?rp asilzadelerinden Milo? Obiliç (veya Kopiliç), bir mülteci veya elçi gibi Sultan Murad Han'a yakla?t? ve birden ç?kard??? hançerle padi?ah? yaralad?. Türk kaynaklar?nda, I. Murad Han'?n sava??n sonunda sava? sahas?nda dola??rken, yaral? bir S?rp taraf?ndan öldürüldü?ü kaydedilir. Sultan Murad Han'?n yaraland??? yere bir çad?r kuruldu; sultan, a??r yaral? oldu?u halde kumanday? elden b?rakmad?. Bu sebeple, sava? Türklerin lehine sonuçland?. Ölmeden önce esir al?nan S?rp despotu Lazar ile damad? ve di?er S?rp asilzadeleri öldürüldüler. I. Murad Han'?n vefat?ndan sonra yerine, I. Bayezid (Y?ld?r?m) padi?ah oldu; S?rplar? takip eden Yakup Çelebi ise öldürüldü.

Devamını oku...
 
Ni?bolu Sava?? (Ni?bolu Zaferi)

Ni?bolu önünde Osmanl? ve Haçl? ordular? aras?nda, 25 Eylül 1396 tarihinde yap?lan meydan sava??.

Osmanl? Devletinin, Avrupa k?tas?ndaki fetihleri, ba?ta Papa olmak üzere bütün H?ristiyan devletlerini tela?land?r?yordu. Osmanl? Devleti, Bulgaristan ve S?rbistan’? fethederek, Tuna boylar?na ve Macar Krall??? hudutlar?na dayanm??t?. Do?u H?ristiyanl???n?n temsilcisi Bizans Kayserli?i küçültülüp, ?stanbul ve çevresi surlar?n içine s?k??t?r?larak, Anadolu ve Trakya’dan ku?at?lm?? vaziyetteydi. Osmanl? ak?nc?lar?n?n, Bosna ve Arnavutluk’a yapt?klar? ak?nlarla fethedilen bölgelere yerle?meleri, Boyana Nehri ve Drac Liman?na do?ru yay?lmalar?, Latinleri ve buralarda nüfuz sahibi Venediklileri de tela?land?rd?. Bundan ba?ka, Ege denizi sahilindeki beylikleri elde ettikten sonra, bu beyliklere mensup korsan gemilerinin faaliyetleri de bu tela?lar?n? art?r?yordu. Ancak, as?l tehlikeyi hisseden, Macarlard?. Krallar? Sigismund ile Bizans Kayseri ?kinci Manuel’in, Avrupa’dan yard?m isteyerek Papa Dokuzuncu Bonifacius’u bir Haçl? seferine davet etmeleri, tahtlar?n? tehlikede gören krallar?, ?ato, mâlikâne sahibi derebeyleri, H?ristiyan ke?i?, papaz ve ?slâm hilâlinin Haçl? salîbini ezece?i ku?kusuna kap?lanlar? harekete geçirdi.

Devamını oku...
 
Ankara Sava??

Osmanl? sultan? Y?ld?r?m Bayezid Han ile Timur Han'?n, Ankara'da yapt?klar? sava? (1402).

Y?ld?r?m Bayezid Han; Ni?bolu zaferiyle Rumeli'de Osmanl? hâkimiyetini tesis ettikten sonra, Anadolu'da birli?i sa?lamak için harekete geçti. Bu niyetle Ayd?n, Mente?e, Karaman ve ?sfendiyaro?ullar? beyliklerine son verdi. Ancak bu beyliklerin ba??ndaki beyler, Asya'da kuvvetli bir devlet kurup, bat?ya yönelen Timur Han'a s???nd?lar. Ayn? ?ekilde Timur Han'?n, hükümdarl???na son verdi?i Karakoyunlu beyi Kara Yusuf ile Tebriz hükümdar? Ahmed Bey de Y?ld?r?m Bayezid Han'a s???nm??, Erzincan beyi Mutahharten de akrabalar?n? Y?ld?r?m Bayezid Han'a göndererek yard?m istemi?ti. Timur Han'a s???nan Anadolu beyleri, Osmanl? sultan? hakk?nda; Timur Han'?n önünden kaçan beyler de Y?ld?r?m Bayezid Han'a Timur'la ilgili olmad?k ?eyler söyleyip kötüleyerek, her iki Müslüman Türk hükümdar?n?n aras?n? açt?lar, iki taraf da kar??l?kl? kendilerine s???nanlar? müdafaa ettiler. Timur Han, Y?ld?r?m Bayezid Han'a mektup göndererek kendisine s???nanlar?n iadesini istedi. Bu mektuplarda her iki hükümdar?n birbirlerine hakaret dolu sözlere yer verdikleri, ilim adamlar? aras?nda kabul görmemektedir. Bugün, bilinen hakaret dolu mektuplar?n sahte oldu?u ispatlanm??t?r. Y?ld?r?m Bayezid Han, Timur Han'?n iste?ini kabul etmeyince sava? kaç?n?lmaz oldu.

Devamını oku...
 
?stanbul'un Fethi

Osmanl? sultanlar?ndan ?kinci Mehmed Han?n, 29 May?s 1453’te, Bizans ?mparatorlu?unun ba??ehrini almas?. Türk-?slâm mefkûresinde çok önemli bir yer i?gal eden ?stanbul’un fethi, ?slâmiyet'le birlikte ortaya ç?kan mukaddes bir ideal, bir k?z?l elma, yani yüce bir gayedir. Bu ulvî gaye u?runa önce Araplar, sonra da Türkler, ?stanbul surlar? önünde seve seve can verdiler ve ?ehadet mertebesine kavu?tular.

?stanbul, 1453 tarihine kadar birçok defalar, çe?itli millet, devlet ve topluluklar taraf?ndan ku?at?l?p, i?gal edildi. Peygamber efendimizin; “?stanbul muhakkak fethedilecektir. Bu fethi yapacak hükümdar ne güzel hükümdar ve onun askerleri ne güzel askerlerdir” hadîs-i ?erîfi, bütün ?slâm hükümdar ve kumandanlar?n?n bu ?ehri fethetmek arzu ve gayretlerini harekete geçiriyordu. Müslümanlar, “Feth-i Mübîn”i gerçekle?tirmek için pek çok te?ebbüste bulundular.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 4

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn715
mod_vvisit_counterDn4737
mod_vvisit_counterBu Hafta715
mod_vvisit_counterBu Ay25615
mod_vvisit_counterToplam7723672

Kimler evrimii

Şu anda 17 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev