TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
1- AB?DE (?ng . Monument, memorial ). Eski dilde an?t .
2- ABSTRE SANAT .Soyut Sanat.
3 -AESTHET?C MOVEMENT movement ( ?ng. Aesthetic Movement ). << Sanat sanat içindir >> dü?üncesinin savuculu?unu yapan bir geç 19.yy .?ngiliz sanat ak?m? .
4- AH?AP (?ng.Wooden, made of timber ) . A?açtan elde edilen malzemeyle yap?lm?? her tür ürünü niteler.
5- AKADEM? ( ?ng.Academy ).Sözcü?ün kökenini, içinde Plato'nun ders verdi?i Atina yak?nlar?ndaki Akademos'un bahçesi olu?turur.
6-ANATOM? (?ng. Anatomy ). ?nsan vücudunu olu?turan kas ve kemik sisteminin ara?t?r?lmas?yla u?ra?an bilimsel disiplin.
7-ANITSAL ( ?ng. Monumantel ). An?t niteli?inde ya da büyük boyutlu heykel veya yap?lar? niteler.
8-ANT?KA ( ?ng. Antigue ). Eski ça? ya da uygarl?klardan kalma kültürel ve sanatsal de?er ta??yan , ta??nabilir boyutta obje.
9- BAUHAUS ( ?ng. Bauhaus ). Ya?am?n? 1919- 1933 y?llar? aras?nda sürdürmü? ünlü Alman sanat okulu.
10- B?NA ( ?ng. Building ). Bir iç mekan olu?turan her tür yap?.
11- B?ZANS SANATI ( ?ng. Byzantine Art ). Do?u Roma ?mparatorlu?un'un geli?tirdi?i sanat.
12- BOYHEYKEL? ( ?ng. Statue ). Ayakta durur konumda bir insan? betimleyen heykel.
13- ÇARMIH ( ?ng. Cross ). Haç biçiminde ah?ap öge.
14-Ç?Z?M (?ng. Drawing, draughting ). Bir düzlem üzerinde yaln?zca çizgiler kullan?larak yap?lan resmetme ve betimleme, i?lemi.
15-DEKORASYON ( ?ng. Decoration ). Mekan? olu?turan ögelerin ve yüzeylerin düzenlenmesi eylemi
16-DEKORAT?F ( ?ng. Decorative ). Dekorasyona ili?kin.
17- DEKORAT?F SANATLAR ( ?ng. Decorative Arts ). ?ç mimarl?k , dekorasyon, tekstil tasar?m? , sahne tasar?m?, tezhip, seramik, grafik gibi sanat dallar?n?n genel ad?.
18- DESEN ( ?ng. Drawing, desing, sketch ). Resim sanatç?s?n?n eskiz niteli?inde ve genellikle , karakalem, füzen gibi malzemelerle yapt??? çal??ma.
19- DES?NATÖR ( ?ng. Draughtsman ). Mimari ve genel olarak teknik çizim i?lerinde çal??an ki?i.
20- DÖKÜM ( ?ng. Casting ). Önceden haz?rlanm?? bir kal?b?n içine alç? ya da ergitilmi? metal dökerek heykel ya da ba?ka nesneler yapma i?lemi.
21-DÖKÜMEV? YA DA DÖKÜMHANE ( ?ng. Foundry ). ?çinde metal dökümü yap?lan yap? ya da mekan.
22- FUAR (?ng. Fair, exposition ). Kendisi için özel olarak yap?lm?? yap?larla donat?lm?? özel bir alanda aç?lan büyük panay?r.
23- ?ÇM?MAR (?ng. Interior decorator ). ?çmimarl?k alan?nda çal??an meslek adam? .Dekoratör.
24- ?ÇM?MARLIK ( ?ng. Interior decoration ). Mevcut bir yap?m?n ya da onun bir kesimin dö?enmesi, donat?lmas?, bezenmesi, süslenmesi vs. için yap?lan çal??malar?n tümü.
25- KARAKALEM ( ?ng. Pencil ). Kur?unkalem kullan?larak yap?lm?? resim.
26-T?YATRO ( ?ng. Theatre ). ?çinde oyunlar sahnelenmesi amac?yla yap?lm?? özel yap?.
27-YAPIT ( ?ng. Work of art ). Sanat ürünü. Sanatsal de?er ta??yan ve bu nitelikte olmas? daha üretimi s?ras?nda amaçlanm?? nesne. << Sanat yap?t? >>, << eser >>, ya da >>sanat eseri >> de denir.
28-KOLEKS?YONCULUK (?ng. Collecting ). Sanat yap?tlar?n? ki?isel bir merak ve ilgi nedeniyle toplama u?ra??.
29-KÜLTÜR MERKEZ? ( ?ng. Cultural centrel ). Sergileme , gösteri , e?itim, kitapl?k vs. gibi kültürel etkinlikler için yap?lm?? mekanlar? içeren çok i?levli yap?.
30-MADALYA ( ?ng. Medal ). Metal para biçiminde ve bir olay? ya da ki?iyi anma veya yararl?l??? ödüllendirme amac?yla haz?rlanm?? metal öge.
31-MADALYON ( ?ng. Locket, medallion ). ?nce bir zincire tak?larak boyna as?lan metal para biçiminde süs e?yas?.
32-MADONNA ( ?ng. Madonna ). H?ristiyan ikonografisinde Meryem'le kuca??nda çoçuk ?sa'y? birlikte betimleyen resim türü.
33-MAKET ( ?ng. Architectural model ). Bir yap?n?n tümünün ya da bir bölümünün belirli bir ölçekte küçültülmü? mo****.
34- MERMER ( ?ng. Marble ). Genel olarak, güzel renkli ve dokulu olan ve iyi cilalanan ta?lara <<mermer >> denir.
35-MISIR SANATI ( ?ng. Egyption Art ). M?s?r'da yakla??k olarak M.Ö 4000'den M.Ö 300'e dek geli?en sanat.
36-MODA ( ?ng. Fashion ). Giyim, davran??, ev dö?eme, makyaj gibi alanlarda topluma ya da toplumun geni? bir kesimine yayg?n ortak tutum ve anlat?m özellikleri bütünü.
37-MODERN SANAT ( ?ng. Modern Art ). 19. yy'?n eklektisist do?rultudaki sanat anlay???la kar??t tüm sanat ak?mlar?n? ve üsluplar?n? içerir.
38-NATÜRAL?ZM ( ?ng. Naturalism ). Sanat yap?t?nda do?al gerçekli?i hiçbir de?i?ime u?ratmadan, üslupla?t?r?p ülküselle?tirmeden betimlemeyi amaçlayan anlay??.
39- NONF?GÜRAT?F SANAT ( ?ng. Non-figurative Art ). Resim ve heykel de, gerçek varl?k ve nesnelere gönderme yapan betileri kullanmayan sanat anlay???.
40-OSMANLI SANATI ( ?ng. Ottoman Art ). Osmanl? Devleti'nin s?n?rlar? içinde 1299'dan 1923'e dek geli?en sanat
41-OYMA ( ?ng. Carving ).Özel araçlarla yap?lan a?aç süsleme sanat?.
42-P?RAM?T ( ?ng. Pyramid ). Eski M?s?r an?tsal mezar yap?s?.
43-PLAST?K SANATLAR ( ?ng. Plastic arts ). Resim ve Heykel sanatlar?na verilen genel ad.
44-ROKOKO ( ?ng. Avrupa sanat?nda Barok'tan sonra geli?en üslup.
45-RÖNESANS SANATI ( ?ng. Renaissance Art ). 14.yy'da ?talya'da ba?layarak ,16 yy,a dek tüm Bat? ve Orta Avrupa'ya yay?lan sanat hareketi.
46-SERG? ( ?ng. Exhibition ). Ta??nabilir boyuttaki sanat yap?tlar?n?n bir mekanda topluca kamuya sunulmas?.
47-TASARIM ( ?ng. Design ). Bir tasarlama eylemi sonucunda beliren ve as?l yap?t?n gerçekle?tirilmesi s?ras?nda yönlendirici olan proje, çizim, maket vs.gibi ürünlerin tümü.
48-TÜRK SANATI ( ?ng. Turkish Art ). Tarih boyunca Türk topluluklar? ya da devletlerince yarat?lan sanat.
49-YARI?MA ( ?ng. Competition ). En ba?ar?l? sanat yap?t?n? ya da bir yap?n?n in?as?nda uygulanacak en ba?ar?l? projeyi seçmek i?lemi.
50-YUNAN SANATI ( ?ng. Greek Art ). Yunan kabilelerinin M.Ö 2. biny?l?n ba?lar?nda kuzeyden gelerek Yunan Yar?madas?'na yerle?melerinden M.Ö son yüzy?l içindeki Roma egemenli?i dönemine ( M.Ö 31 ) kadar süren sanat.
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn843
mod_vvisit_counterDn1041
mod_vvisit_counterBu Hafta5779
mod_vvisit_counterBu Ay19669
mod_vvisit_counterToplam7633503

Kimler evrimii

Şu anda 14 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev