TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
?airler ve Yazarlar
Muallim Naci Hayat?, Edebi Ki?ili?i, Eserleri

1850’de ?stanbul’da do?du. 13 Nisan 1893’te ?stanbul’da ya?am?n? yitirdi. Dilin yal?nla?t?r?lmas?n? savunan Tanzimat Dönemi’nin önemli ?air ve yazar?. As?l ad? Ömer. 7 ya??ndayken babas?n? kaybetti. Varna’ya day?s?n?n yan?na gönderildi. Orada medrese ö?renimi gördü. Bir yandan da Arapça, Farsça, Frans?zca ve hat ö?rendi. “Hulusî” mahlas?yla yaz?lar yazd?.

 

Bir süre Varna Rü?tiyesi’nde ö?retmenlik yapt?. Sait Pa?a’n?n özel katibi olarak Rumeli ve Anadolu’nun birçok kentini dola?t?. ?lk ?iirlerini “Nacî” mahlas?yla 1867’den ba?layarak yazd?. ?stanbul’a geldi. Memuriyetten ayr?ld?. 1883’te Ahmed Mithad Efendi’nin önerisiyle Tercüman-? Hakikat gazetesinin edebiyat sayfas?n? yönetmeye ba?lad?. “Mesud-? Harabî” takma ad?yla yay?nlad??? aruzla yaz?lm?? gazelleriyle ün yapt?. 1994′te Ahmed Mithad’?n k?z?yla evlendi. Kay?npederi taraf?ndan Tercüman-? Hakikat’i eski edebiyat yanl?lar?n?n sözcüsü durumuna getirmekle suçlan?nca istifa etti.

Devamını oku...
 
Nam?k Kemal'in Hayat?, Edebi Ki?ili?i ve Eserleri

21 Aral?k 1840'ta Tekirda?'da do?du, 2 Aral?k 1888'de Sak?zAdas?'nda öldü. As?l ad? Mehmed Kemal'dir, Nam?k ad?n? ona ?air E?ref Pa?a vermi?tir. Babas?, II. Abdülhamid döneminde müneccimba??l?k yapm?? olan Mustafa As?m Bey'dir. Annesini küçük ya??nda yitirince çocuklu?unu dedesi Abdüllâtif Pa?a'n?n yan?nda, Rumeli ve Anadolu'nun çe?itli kentlerinde geçirdi. Bu yüzden özel ö?renim gördü. Arapça ve Farsça ö?rendi. 18 ya?lar?nda ?stanbul'a babas?n?n yan?na döndü.

Devamını oku...
 
HAYATI (1852 - 1937)
  ?stanbul'da do?du. Babas? Müverrih Hayrullah Efendi'dir. Hekimba?? Abdülhak Molla dedesiydi.Önce Bebek'teki mahalle mektebine, sonra Rumelihisar? rü?tiyesine devam etti. Bir yandan da özel ders al?yordu. Ayr?ca Rober Kolej'e de gidiyordu.On ya??ndayken a?abeyi Nasuhi Bey'le birlikte Paris'e babas?n?n yan?na gitti. ?stanbul'a dönünce Tercüme Odas?'na al?nd?.Çe?itli elçiliklerde bulundu.

TBMM'ye ?stanbul milletvekili olarak girdi. Zatürreden öldü?ünde Zincirlikuyu Mezarl???'na 'milli merasim'le gömüldü.

Abdülhak Hamit'in sanat? gerek ya?ad??? y?llarda, gerekse ölümünden sonra çok tart???ld?. Döneminde eski-yeni tart??mas? onun yap?tlar? çerçevesinde geli?ti, kendisini tutanlarca ?air-i azam olark alk??land?. Özellikle Muallim Naci ve onu izleyenler dilinin savruklu?unu, tutars?zl???n?, imgelerinin al???lm??? k?ran s?n?r tan?mazl???n? ele?tirdiler.

Hamit, Tanzimat sonras?nda eskinin kal?plar?n? k?rmaya çal??an ?iiri, ki?isel ya?ant?s?n?n ürünü yapar ve onu Servet-i Fünun'a ba?lamakla kalmaz, Edebiyat-? Cedide'yi de ard?na takarak Yahya Kemal'e kadar getirir. Milli Edebiyatç?lar bile Hamit'ten geçerek gelirler.
 
ESERLER?
?iir kitaplar?: Sahra (1879) , Makber (1885) , Ölü (1885) , Hacle (1886) , Bunlar O'dur (1885) , Divaneliklerim yahut Belde (1885) , Bir Sefilenin Hasbihali (1886) , Baladan Bir Ses (1912) , Validem (1913) , ?lham-? Vatan (1916) , Tayflar Geçidi (1917) , Ruhlar (1922) , Garam (1923)
 
Ziya Pa?a'n?n Hayat?,Biyografisi,Eserleri Ya?am?

HAYATI (1825 - 1880)  ?stanbul'da do?du, 17 May?s 1880'de Adana'da öldü. As?l ad? Abdülhamid Ziyaeddin'dir. Beyaz?t Rü?tiyes?'ni bitirdi. Özel ö?retmenlerden Arapça ve Farsça ö?rendi. Sadaret Mektubî Kalemi'ne devam etti. Mustafa Re?id Pa?a'n?n yard?m?yla 1855'te Saray Mabeyn Kâtipli?i'ne girdi. Âli Pa?a'n?n sadrazam olmas?yla saraydan uzakla?t?r?ld?.

Zaptiye Nezareti müste?arl???, 1861'de K?br?s, 1863'te Amasya mutasarr?fl??? görevlerinde bulundu. Bosna bölgesi müfetti?li?i Meclis-i Vâlâ azal??? yapt?. 1865'te Me?rutiyet yanl?s? Yeni Osmanl?lar Cemiyetine girdi. ?kinci kez K?br?s mutasarr?fl???na atan?nca, Mustafa Fâz?l Pa?a'n?n ça?r?s? üzerine, Nam?k Kemal'le birlikte 1867'de Paris'e kaçt?. Daha sonra Londra'ya geçti. M. Fâz?l Pa?a'n?n sa?lad??? olanaklarla, Nam?k Kemal'le birlikte 1868'te Hürriyet gazetesini ç?kard?. M. Faz?l Pa?a sarayla anla??p, gösterdi?i ilgiyi kesince, 1870'te Cenevre'ye geçti.

Devamını oku...
 
?inasi (?brahim ?inasi)'in Hayat? ve Edebi Ki?ili?i

?brahim ?inasi 5 A?ustos 1826’da ?stanbulda do?du, 13 Eylül 1871’de ayn? kentte öldü. Topçu yüzba??s? olan babas? Mehmed A?a 1829’da Osmanl? Rus sava?? s?ras?nda vurularak ölünce, annesi onu yak?nlar?n?n deste?i ile büyüttü. ?inasi ilk ö?retimini Mahalle Sübyan Mektebi’nde ve Fevziye Okulunda tamamlad?ktan sonra Tophane Mü?iriyeti Mektubi Kalemi’ne katip aday? olarak girdi. Burada görevli memurlardan ?brahim Efendi’den Arapça, Farsça ve Osmanl?ca’n?n yaz? kuralar?n? ö?rendi, yine ayn? kalemde görevli eski ad? Chateaneuf olan Re?at Bey’den Frans?zca dersi ald?. Bu görevindeki çal??kanl??? ve ba?ar?s? nedeniyle önce, memurluk sonra hulefal?k derecesine yükseltildi. 1849’da bilgisinin artmas? için devlet taraf?ndan Paris’e gönderildi. Burada matematik, tarih, do?abilim ve toplumsal bilimlerle ilgilendi. Edebiyat ve dil konular?nda çal??malar?n? sürdürdü. Do?abilimci De Sacy ailesiyle dostluk kurdu Ernest Renan’la tan??t?. Lamartine’nin toplant?lar?na izledi. Do?ubilimci Pavet de Courteille’e bilimsel çal??malar?nda yard?m etti. Dilbilimci Littré ile tan??t?. 1851’de Société Asiatique’e üye seçildi. 1854 Paris dönü?ünde bir süre Tophane Kalemi’nde çal??t?. Daha sonra Meclis-i Maarif üyeli?ine atand?. Encümen-i Dani?’te(ilimler akademisi) görev yapt?. Koruyucusu Mustafa Re?it Pa?an?n görevinden ayr?lmas? üzerine, e?itim ve ö?retim kurultay?na sakal?n? keserek geldi?i için üyelikten ç?kar?ld?. Ra?it Pa?a 1857’de yeniden sadrazam olunca, ?inasi de eski görevine döndü. 1860’da A?ah Efendi ile Tercüman-? Ahvâl gazetesini ç?kard?.. devlet ilerin ele?tirmesi ve Sultan Abdülaziz’e kar?? giri?ilen eylemin düzenleyicilerinin yan?nda yer almas? nedeniyle 1863’teki Meclis-i Maarif’teki görevine son verildi. Gazeteyi Nam?k Kemal’e b?rakarak 1865’te Fransaya gitti. Orada sözcük çal??malar?na yöneldi. Société Asiatique üyeli?inden ayr?ld?. 1867’de ?stanbul’a dönünce bir bas?mevi açt?, yap?tlar?n?n bas?m?yla u?ra?maya ba?lad?. K?sa bir süre sonra beyin tümöründen öldü.

Devamını oku...
 
Naz?m Hikmet' in Hayat?na ve Sanat?na Genel Bak?? / Emre Kongar

 

Naz?m Hikmet, 15 Ocak 1902' de Selanik'te do?du, 3 Haziran 1963'te Moskova'da öldü. 61 y?ll?k ömrünün dörtte birinden ço?u ( 17 y?l? ) hapishanelerde, alt?da birinden ço?u ( son 12 y?l? ) yurda dönü? yollar? kapal? olarak yurt d???nda geçti.Naz?m Hikmet ard?nda onurlu bir ad ve ulusumuz için büyük övünç kayna?? olan yap?tlar b?rakm??t?r.

Devamını oku...
 
TEVF?K F?KRET (1867 1915)


24 Aral?k 1867'de ?stanbul'da do?du, 19 A?ustos 1915'te ayn? kentte öldü. As?l ad? Mehmet Tevfik'tir. Çocuk ya?ta annesinin ölümü ve babas?n?n uzun y?llar sürgünde olmas? onu ya?am? boyunca etkiledi. Ortaö?renimini önce Mahmudiye Rü?tiyesi'nde, sonra da Galatasaray Sultanisinde yapt?. Burada Recaizade Ekrem'in ö?rencisi oldu. Duygulu ki?ili?i onu genç ya?larda ?iire yöneltti.
Devamını oku...
 

26 May?s 1904'te, Per?embe günü sabaha kar??, ?stanbul'da büyük bir
konakta do?du.

Kay?tl? bir ?ecereyle, Alâüddevle devrinin ?eyhülislâm? Mevlâna Bektût Hazretlerine dayanan ve Osmano?ullar?ndan daha eski bir familya olan Dülkadiro?ullar?na ba?l? "K?sakürekler" soyuna mensuptur.

...

Bu nas?l bir dünya hikâyesi zor;
Mekân? bir sat?h, zaman? vehim.
Bütün bir kâinat mu?amba dekor,
Bütün bir insanl?k yalana teslim. Bu nas?l bir dünya hikâyesi zor;
Mekân? bir sat?h, zaman? vehim.
Bütün bir kâinat mu?amba dekor,
Bütün bir insanl?k yalana teslim.

Devamını oku...
 

As?l ad? Cemalettin Seber'dir. 1931 y?l?nda Erzincan'da do?du, 9 Ocak 1990 tarihinde ?stanbul'da öldü.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve ?ktisat Bölümü'nü bitirdi. Maliye Bakanl???'nda müfetti?lik, darphane müdürü, Kültür Bakanl???'nda yay?n kurulu dan??ma üyeli?i, Orta Do?u ?ktisat Bankas? yönetim kurulu üyeli?i görevlerinde bulundu. Somut, 2000'e Do?ru gibi yay?n organlar?nda ?iir ve yaz?lar?n? yay?mlad?.

Devamını oku...
 
AM?N MAALAUF - HAYATI VE ESERLER?Lübnan'da do?du. Lübnanl? bir Arap Hristiyan olan romanc?, ekonomi ve toplumbilim okuduktan sonra gazetecili?e ba?lad?; 1976'dan beri Paris'te ya??yor. Çe?itli yay?n organlar?nda yöneticilik ve kö?e yazarl??? yapm?? olan Maalouf, bugün vaktinin ço?unu kitaplar?n? yazmaya ay?rmaktad?r.

Devamını oku...
 
SUNAY AKIN'A VE ESERLER?NE DA?R...


En çok do?du?u y?l? seven Sunay Ak?n, 1962'de Trabzon'da do?du. Yaln?zca 62'den tav?an yap?lmas? ayr?cal?kt?r onun için!

Pek çok gazete ve dergide kö?e yazarl??? yapt?, ?iirler, yaz?lar yay?mlad?. Orhan Veli'nin "Yaprak" adl? gazetesini yeniden ç?kard?.
Devamını oku...
 
JEAN CRISTOPHE GRANGE VE ESERLER?Frans?z yazar Jean-Christophe Grangé 1961'de Paris'te do?du. Serbest gazeteci olarak çe?itli haber ajanslar? ve gazeteler için çal??t?. "Paris-Match" için gezi-macera röportajlar?, "Figaro Magazine" için bilimsel röportajlar haz?rlad?. Leyleklerin göçü üzerine haz?rlad??? yaz? dizisinden esinlenen "Leyleklerin Uçu?u" adl? ilk roman? 1994'te yay?mland?. Bu kitap sekiz bölümlük bir TV dizisi haline getirildi. Fransa'da 450 000 adet satan ve dünyada 20 dile çevrilen "K?z?l Nehirler" yazar?n ikinci roman?. Grangé'nin üçüncü roman? "Ta? Meclisi" ise eylül 2000'de ç?kt? ve yaln?z Fransa'da k?sa sürede 150 000 adet satt?. Mathieu Kassovitz taraf?ndan filme çekilen ve ba?rollerini Jean Reno ve Vincent Cassel'in oynad??? "K?z?l Nehirler" Hollywood'u ke?fetmek için iyi bir koz.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 6

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4681
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta4681
mod_vvisit_counterBu Ay24844
mod_vvisit_counterToplam7722901

Kimler evrimii

Şu anda 14 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev