TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Resim

1: KARAKALEMDE MALZEME SEÇ?M?
A: RES?M KALEM? SEÇ?M?
B: KÂ?IT SEÇ?M?
2: I?IK ORTAMI
3: ÇALI?MA ORTAMI
4: DOKU DE?ERLER?
5: Ç?ZG? DE?ERLER?
6: GÖLGELEND?RME (AÇIK-ORTA VE KOYU DE?ERLER)
7: SORU CEVAP

1: KARAKALEMDE MALZEME SEÇ?M?

(A) RES?M KALEM? SEÇ?M?: Resim kalemi sat?n al?rken renk de?eri kaliteli olan kalemleri al?n?z.
Sertlik derecesi fazla olan kalemler yumu?ak de?erde lekeler verir ve rengi aç?kt?r. Sertlik derecesi yumu?ak olan kalemler ise koyu de?erde lekeler verir. Her iki türde karakalem çal??malar?nda ayr? ayr? ya da birlikte kullan?labilir. Bu tamam?yla ki?inin tercihine kalm??t?r. En koyu de?er füzen kalemler de bulunur.
Resim kalemi al?rken, kalemi bir kâ??t yüzeyine sürterek leke de?erini görün. De?er ho?unuza giderse almaya karar verin.(B) KÂ?IT SEÇ?M?: Piyasada birçok resim kâ??d? bulunmaktad?r. ?ki gruba ayr?l?r;
AMATÖR RES?M KÂ?IDI: Bu tür kâ??tlar?n gramaj? dü?üktür ve genellikle ö?renciler taraf?ndan kullan?l?r. Çok yayg?n olarak kullan?lmas?n?n sebebi ucuz olmas?d?r. Bu tür kâ??tlarda leke de?erleri ve geçi?leri yapmak çok zordur. Sebebi; kâ??t esneklik aç?s?ndan çok yumu?akt?r. Yüzey silgi ile silindi?inde çok rahat deforme olur ve genellikle yüzeyde iz kal?r. Bu kâ??tlardan sadece eskiz olarak faydalan?n.

Devamını oku...
 
Ya?l? Boya Tekni?i

Image Hosted by ImageShack.us

Ya?l? boya tekni?i yap?m s?ras?nda k?smen hata kabul eden bir tekniktir. ?stenmeyen yerler sonradan düzeltilebilir.Yap?lan resimler uzun ömürlüdür.Temizlik ve bak?m? kolayd?r. Ya? (bezir ya??) ve toz boyalar?n kar???m?yla yap?lm?? boyalara ya?l? boya denir. Bu kar???m?n içine kat?lan di?er maddeler boyan?n kalitesini belirlemektedir. Ya?l? boyada aranan ba?ta gelen özelliklerden biri renklerin solmamas?, di?eri, üzerinde kabuk yapmadan kurumas?d?r. Ya?l? boya tekni?inde iyi sonuç almak için: Resim yap?lacak sath?n iyi haz?rlanmas?na, kaliteli boya kullan?lmas?na, incelticilerin kaliteli olmas?na, boya paleti, f?rçalar ve resim sehpas?n?n kullan??l? olmas?na dikkat edilmelidir.Ayr?ca güzel resimler yapmak için çok çal??mak gerekir. Çok çal??mak kaliteyi de beraberinde getirir.

Devamını oku...
 
Ya?l?boya resim nas?l yap?l?r?

Güzel sanatlar?n en yayg?n? ve belki de en sevileni olan resim sanat? hakk?nda baz? bilgiler vermek ve çal??ma yöntemimizi anlatmak istedi?imiz bu kö?emizde, bir resimin nas?l yap?ld???n? ve kulland???m?z malzemeleri tan?tmak istiyoruz.

 
ÖN HAZIRLIK

Önce uygun ölçüde tuval bezini kesip, resmin taslak halini tuval üzerine çiziyoruz. Daha sonra bu tuval bezini ah?ap gergiye gererek resim yapmaya ba?l?yoruz.
 
RES?ME BA?LAMA 

Tasla?? çizilen tuval bezimize, gerekli yerlere önce bir zemin boyas? at?l?yor.
 
Devamını oku...
 
Karakalem Resim Nas?l Yap?l?r ? / Resimli Anlat?m

 

Karakalem Resim Nas?l Yap?l?r ? / Resimli Anlat?m Forum Alev
Karakalem tekni?i ile diledi?iniz kompozisyonu tek renk olarak çal??abilirsiniz. Ayr?ca bu çal??malar resimleyece?iniz ya?l? boyalar için egzersiz niteli?i ta??yacakt?r. Eskiz defterlerine gerçekle?tirece?iniz bu çal??malar ilerde muhte?em tablolara dönü?ebilirler.

 

 

Yüzy?llard?r ressamlar?n vazgeçemedi?i bir malzeme olan kur?un kalem ve kömür kalemle gerçekle?tirilen karakalem çal??malar, izleyenlerde her zaman farkl? bir hayranl?k uyand?rm??lard?r. Ya?l? boya ve sulu boya çal??malar?n renk zenginli?ini bir kenara b?rakarak olu?turulan bu ???k-gölge ve kontür çal??malar?, ba?l? ba??na birer sanat eseri olmalar?n?n yan? s?ra, renkli çal??malar için yol gösterici bir rol üstlenirler.
Devamını oku...
 
Suluboya ?le Resim Nas?l Yap?l?r?

Sulu Boya ?le Bulut Çizmek ?çin...

Gökyüzü üzerindeki bulutlar, bu deniz manzaras?n?n en dikkat çekici noktas?. Bu çal??mada ba?l?ca malzemeleriniz mavi ve siyah renklerdeki sulu boya olacak. Bir kez nas?l yapman?z gerekti?ini ö?rendikten sonra gökyüzü boyaman?n keyfine doyamayacaks?n?z.


Sulu boyalar, özellikle de boyay? h?zl? ve serbestçe uyguluyorsan?z, çal??mas? tahmin edilmeyecek derecede keyifli malzemelerdir. Boyan?n ?slak yap?s? ve kendili?inden yay?lmas? i?in ciddi bir k?sm?n? sizin yerinize yapacak ve boyad???n?z gökyüzünün havas?n? yakalaman?za yard?mc? olacakt?r. En iyi efektlere ula?abilmek içinse bir dizi f?rçaya ihtiyac?n?z olacakt?r

Devamını oku...
 

Bu bölümde karakalem portre çizerken nelere dikkat edilmeli,karakalem portre çizimlerinde kullan?lan genel teknikler ve örnek çizimleri görece?iz.

  karakalemresim.net   sitesindeki tüm makaleler izinsiz  kopyalanamaz ,yay?nlanamaz,Ayn? bilgilerin ba?ka sitelerde görünmesi halinde yasal i?lem yap?lacakt?r.  

 

Devamını oku...
 

Kolay resim çizmek için a?a??daki yöntemleri kullanarak resim çizmeyi deneyebilirsiniz.Devamını oku...
 

 

geometrik ?ekillerin çizimi

 

 

geometrik ?ekiller

 

daire çizimi

küp çizimi

 

karikatür çizimi - imgesel.net

Karikatür K?z Çizimi

Kolay ad?mlarla sevimli karikatür k?z çizece?iz
boyuna kavisli bir dikdörtgen ayaklara ince ve uzun dikdörgenler çiziyoruz
vücut için ise komik kavisli bir dikdörgen çizin ayaklar? ise oval olucak

Devamını oku...
 

1.Ad?m : Bugun bu dersde ünlü kahraman Joker çizicez. Neyse Uzatmayal?m ve Dersimize Ba?layal?m.Öncelikle Jokerimizin Yüzünü Çizelim Ard?ndan Yüzüme Bir Kaç Çizgi Ataca??z.Bu Çizgiler Gözümüzün A?z?m?z?n Nerede Oldu?unu Saptamak ?çin ??imize Yarayacakt?r.?imdi Omuzunu ve Saç?n? da Çizdik mi ?lk Ad?m Tamamd?r.

joker çizimi

 

Devamını oku...
 

?nsan Figürlerinde Oran ve Ölçü

?nsan resimleri yaparken vücut parçalar?n?n birbirine olan oranlar?na dikkat etmeliyiz. Elbiseli çal??malarda da bu ölçüler esas al?n?rsa, yapt???m?z resimler, modelin ya??na ve yap?s?na uygun olur. Resim çal??malar?nda ba? ölçüsü birim olarak kabul edilirse, yeti?kin bir insanda ba?, vücudun yedide biri ya da sekizde biri kadar olmal?d?r. Zay?f veya ?i?man, uzun boylu ya da k?sa boylu olmak, bu durumu de?i?tirmez. Bebek ve çocuklarda ba?, di?er organlara göre daha büyüktür. Erkekte omuz geni?li?i, ba? geni?li?inin iki buçuk kat?, kad?nda ise iki kat?d?r. Ayak büyüklü?ü erkek ve kad?nda ba? ölçüsü kadar, el büyüklü?ü ise yüz uzunlu?u kadard?r. Her iki kolun yanlara aç?lm?? durumdaki uzunlu?u, o kimsenin boyu kadard?r. Omuzdan dirse?e, dirsekten bile?e kadar olan uzakl?klar biribirine e?ittir. Eller a?a?? do?ru uzat?ld???nda, parmak uçlar?, diz ile kalça aras?nda tam ortaya gelir.

* Ba?ta oran ve ölçü:
Gözler, ba??n tam ortas?nda yer al?r. iki göz aras?, bir göz uzunlu?u kadard?r. Kar??dan görünü?te gözle kulak aras? bir göz geni?li?ine e?ittir. Al?n, burun ve burunla çene aras? ayn? uzunluktad?r. Kulak, burun hizas?nda ve burun büyüklü?ündedir. A?z?n geni?li?i, iki göz bebe?i aras? kadard?r. A??z, burunla alt çene aras?ndaki uzunluk üç parçaya bölündü?ünde, burundan itibaren ilk parçan?n bitti?i yerdedir. Ba??n de?i?ik yönlerden görünü?ü, yukar?daki ölçüleri de?i?tirebilir.

Devamını oku...
 

1. Burada 1. basamaktay?z. Süslü bir ?ey yok. Sadece bizim temel parçam?z olacak çöp adam figürümüz var. Not al?n, beden 6 – 7 KAFA uzunlu?unda olacak. ki?iden ki?iye ve duru?umuza göre bu oran de?i?ebiliyor. Genelde 6-7 kafa ç?kar.
Omuzlar tepeden 1 buçuk kafa a?a??da. Omuzlar ve kalçalar 2 kafa geni?li?inde.
Kalçalar 3 kafa a?a??da.
Dizler 5 kafa a?a??da.
Bu a?amada gev?ek ama oranlamalar?n?zda temkinli olun. temelimiz buna göre olucak. Model ve figür çizerken i?inize yar?yacakt?r.
insan figürünü ka??tta oturtma

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 2

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn531
mod_vvisit_counterDn620
mod_vvisit_counterBu Hafta6537
mod_vvisit_counterBu Ay19177
mod_vvisit_counterToplam7717234

Kimler evrimii

Şu anda 10 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev