TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Protein Sentezi

Protein Sentezi


Protein sentezi, hücrenin protein sentezlenmesi için gereken bir biyokimyasal süreçtir. Bu terim bazen sadece protein translasyonu anlam?nda kullan?lsa da transkripsiyon ile ba?lay?p translasyonla biten çok a?amal? bir süreçtir. Prokaryotlarda ve ökaryotlarda ribozom yap?s? ve yard?mc? proteinler bak?m?ndan farkl?l?k göstermesine kar??n, temel mekanizma korunmu?tur.

Protein sentezi için aminoasil-tRNA’lar?n haz?rlanmas?nda, ya da sentez süresince ATP ve GTP hidrolizi ile yüksek miktarda enerji harcan?r. Ayr?ca, hücreler ürettikleri enerjinin büyük k?sm?n? protein sentezinde görev alan yap?lar? olu?turmakta kullan?rlar.

Bu sürecin genel hata oran? 10-4 civar?ndad?r (her 10000 amino asitten bir hatal? yerle?tirilir). Baz? antibiyotikler protein sentezine müdahale ederek etki gösterirler.

Protein sentezinin ba?lat?lmas?

Protein sentezi ribozomlarda yap?l?r. DNA’y? kaynak olarak kullanan RNA polimeraz enzimi taraf?ndan üretilen mRNA molekülü, IF proteinlerinin yard?m?yla önce ribozomun küçük altbirimine ba?lan?r. Daha sonra mRNA’n?n üzerindeki do?ru ba?lang?ç kodonuna (genellikle AUG) Met-tRNAi (bakterilerde fMet-tRNAf) molekülü ba?lan?r. Bunun ard?ndan ribozomun büyük altbirimi, olu?an kompleksle birle?erek protein sentezini ba?lat?r.

Sentez süreci

Protein sentezi s?ras?nda, amino asit ba?lanm?? mRNA molekülleri (aminoasil-tRNA), EF proteinleri e?li?inde ribozoma getirilir. Ribozomun A bölgesindeki mRNA kodonuyla uyumlu aminoasil-tRNA molekülleri ribozom taraf?ndan tutulur. Katalitik aktivitesi olan rRNA molekülünün yard?m?yla, bu tRNA’n?n ta??d??? amino asit, polipeptid zincirinin en son amino asidine bir peptid ba?? ile ba?lan?r. Sonra mRNA üç baz kadar kayd?r?larak bir sonraki kodon okunmaya haz?r hale getirilir.


Sonland?rma

Ribozom mRNA üzerinde UAA, UGA ya da UAG kodonlar?ndan birine rastlad??? zaman, bu kodonlara RF proteinleri ba?lan?r ve ribozomun protein sentezini durdurmas?n? sa?lar.

Transkripsiyon

Transkripsiyon için DNA çift sarmal?n?n sadece bir ipli?i gereklidir. Bu ipli?e ‘'’kal?p iplik”’ denir. Transkripsiyon ba?latma (initiation) ile ba?lar. Transkripsiyonun ba?lang?ç noktas?n? tayin eden RNA polimeraz enzimi DNA üzerinde belirli bir bölgeye ba?lan?r. Bu ba?lanma bölgesine promotor denir. RNA polimeraz promotora ba?land???nda, DNA iplikleri aç?lmaya ba?lar.

?kinci a?ama uzamad?r (elongation). RNA polimeraz, kodlamayan kal?p iplik üzerinde dola??rken bir ribonükleotid polimeri sentezler. RNA polimeraz kodlay?c? ipli?i kullanmaz çünkü herhangi bir ipli?in kopyas?, kopyalanan ipli?in ‘'’komplementer”’ baz dizisini üretir.

Polimeraz sonlanma (termination) a?amas?na geldi?inde yeni sentezlenen mRNA’n?n sitoplazma ve endoplazmik retikulum dahil birçok hücre bölgesine ula?mas? için de?i?ikli?e u?ramas? gerekmektedir. Y?k?lmas?n? önlemek için mRNA’ya 5′ cap eklenir. Kal?p olmak ve daha sonra i?lenmesini sa?lamak için 3′ ucuna bir poly-A kuyru?u eklenir. Ökaryotlardaki hayati önem ta??yan splicing olay? bu a?amada gerçekle?mektedir.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn712
mod_vvisit_counterDn4737
mod_vvisit_counterBu Hafta712
mod_vvisit_counterBu Ay25612
mod_vvisit_counterToplam7723669

Kimler evrimii

Şu anda 16 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev