TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Periyodik Cetvel

PERYOD?K CETVEL
Elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki benzerliklerin ara?t?r?lmas? fizik ve kimyac?lar? ilgilendirmi?tir. Gerçi benzer özelliklerdeki elementlerin s?ralanabilmesi için bilinen elementlerin özelliklerinin öncelikle orataya konulmas? gerekir. Alt?n, gümü?, kalay, bak?r, kur?un ve civa gibi elementler eski ça?lardan beri biliniyordu. Bir elementin ilk bilimsel olarak bulunmas? 1649 y?l?nda Henning Brand’?n fosforu bulmas?yla ba?lar. Bundan sonraki 200 y?l boyunca elementler ve onlar? bile?ikleri hakk?nda kimyac?lar taraf?ndan pekçok bilgi elde edildi. Bununla beraber 1869 y?l?na kadar toplam 63 element bulunabilmi?ti. Bilinen elementlerin say?s? artt?kça, bilim adamlar? elementlerin özelliklerinin belli kal?plara oturdu?unu anlamaya ba?lad?lar.
1817 y?l?nda Johann Dobereiner benzer kimyasal özellikler sahip olan stronsiyum, kalsiyum ve baryuma bakarak, stronsiyumun atom a??rl???n?n kalsiyum ve baryum atom a??rl?klar?n?n ortas?nda oldu?una dikkat çekti. 1829 y?l?nda klor, brom ve iyot üçlüsünün de benzer özellikler gösterdi?i bulundu. Yine benzer davran?? lityum, sodyum ve potasyum için de gözleniyordu. 1829 ve 1858 y?llar? aras?nda bu konuda pek çok ara?t?rma yap?ld?. Bu s?rada halojenler grubuna kat?ld?. Oksijen, kükürt, selenyum ve tellür bir grubun üyesi olarak dü?ünülürken azot, fosfor, arsenik, antimon ve bizmut ba?ka bir grup içine yerle?tirildiler.
E?er bir periyodik tablo, elementlerin kimyasal ve fiziksel özelliklerini periyodik olarak gösteren bir çizelge olarak dü?ünülürse ilk periyodik tabloyu olu?turma ?erefi Frans?z bilim adam? A. E. Beguyer de Chancourtois e dü?tü. De Chancourtois, silindirin çevresine 16 kütle birimleri yerle?tirerek elementleri buraya oturttu. Benzer özelliklerdeki elementler bu silindir üzerinde dü?ey sat?rlarda yer al?yordu. De Chancourtois, “Elementlerin özellikleri say?lar?n özellikler ile ili?kilidir” dedi ve her yedi elementte bir özelliklerin tekrarland???n?n fark?na vard?. Bu tablo kullan?larak birkaç metal oksidin stokiyometrisi önceden tan?mlanabildi. Ne yaz?k ki bu cetvel üzerinde elementlerden ba?ka baz? iyonlar ve elementlerde yer al?yordu.
?ngiliz kimyac? John Newlands 1863 yazd??? bir yaz?da benzer fiziksel özelliklere göre elementleri 11 gruba ay?rm??t?. Atom a??rl?klar? sekizin kat? kadar olan elementlerin özellikleri benzerdi. 1864 y?l?nda yaz?lan bir yaz?da Newlands bunu Oktav kanunu (Law of Octaves) olarak tan?mlad?. Bu kanuna göre herhangi bir element tablodaki sekizinci elementle benzerlikler gösteriyordu.

Genelde periyodik tablonun babas? olarak Alman bilim adam? Lother Meyer ve Rus bilim adam? Dmitri Mendeleev kabul edilir. Her ikisi de birbirinden habersi olarak dikkate de?er benzer sonuçlar ürettiler. Mendeleev atomlar?n artan atom a??rl?klar?na göre s?raland?klar?nda belli özelliklerin tekrarland???n? görmü?tür. Daha sonra elementleri tekrarlanan özelliklerine göre alt alta s?ralayarak ilk iki periyodu yedi?er, sonreki üç periyodu ise onyedi?er element içeren bir periyodik sistem haz?rlam??t?r. Mendeleev’ in haz?rlad??? periyodik sistemde baz? yerleri henüz

Lother Meyer Dmitri Mendeleev
ke?fedilmemi? elementlerin oldu?unu dü?ünerek bo? b?rakm??t?r. Daha sonra bulunan skandiyum, galyum, germanyum elementleri bulunmu?tur

1895 y?l?nda Lord Rayleigh, kimyasal olarak inert yeni bir gaz? (argon) ke?fetti?ini bildirdi. Bu element periyodik tabloda bilinen hiçbir yere oturtulamad?. 1898 y?l?nda William Ramsey bu elementin klor ile potasyum aras?nda bir yere konulabilece?ini önerdi. Helyumda ayn? grubun bir üyesi olarak dü?ünüldü. Bu grup elementlerinin de?erliklerinin s?f?r olmas? nedeniyle s?f?r grubu olarak adland?r?ld?.
Mendeleev’in periyodik tablosu her ne kadar elementlerin periyodik özelliklerini gösterse de neden özelliklerin tekrarland??? konusunda herhangi bir bilgi vermemektedir.
Henry Moseley
1911 de Ernest Rutherford atom çekirdekleri alfa parçac?klar?n?n saç?lmas? deneyiyle çekirdek yükünün belirlenebilece?ini gösterdi. Rutherford’ un gösterdi?i di?er bir ?ey bir çekirde?in yükünün atom a??rl??? ile orant?l? oldu?uydu. Yine 1911 de A. Van den Broek bir seri çal??mas?yla elementlerin atom a??rl?klar?n?n atom üzerindeki yüke yakla??k e?it oldu?unu gösterdi. Bu yük daha sonra atom numaras? olarak tan?mland? ve periyodik tablodaki elementleri yerle?tirmede kullan?ld?. 1913 de Henry Moseley bir grup elementin X-???nlar spektrum çizgilerin dalga boylar?n? ölçerek, atom numaras? ile elementlerin X-???nlar? dalga boylar?n?n ili?kili oldu?unu gösterdi. Bu çal??ma Mendeleev, Mayer ve di?erlerinin yapt??? gibi atom a??rl?klar?n? temel seçmedeki yanl??l??? gösteriyordu.
Fakat neden periyodik özellikler gözleniyor sorusunun yan?t? ise Niels Bohr un elementlerdeki elektronik yap?y? incelemesiyle ba?lar diyebilir.
Periyodik tablodaki en son büyük de?i?iklik, 20. yüzy?l?n ortalar?nda Glenn Seaborg’un çal??mas?yla ortaya ç?kt?. 1940 da plutonyumu bulmas?yla ba?layan ara?t?rmas?, 94 den 102 ye kadar olan tüm uranyum ötesi elementlerin bulmas?yla sürdü. Periyodik tablodaki lantanit serisinin alt?na aktinitler serisini yerle?tirdi. 1951 de Seaborg bu çal??malar? ile kimyada Nobel ödülünü kazand?. 106 nolu element seaborgium (Sg) olarak adland?r?ld?

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn442
mod_vvisit_counterDn620
mod_vvisit_counterBu Hafta6448
mod_vvisit_counterBu Ay19088
mod_vvisit_counterToplam7717145

Kimler evrimii

Şu anda 9 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev