TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Ak Benekli

Çoban Ali her gün erkenden kalkar, koyunlar?n? otlatmaya giderdi. O sabah da ?afak sökmeden uyand?. Yata??n?n içinde iyice gerindi, uzun uzun esnedi. Kuzu postundan yap?lm?? tüylü yele?ini giydi. Alelacele yal?nayak kulübesinden d??ar? ç?kt?. A??l?n kap?s?n? açt?. Sopas?yla birer birer hepsinin kuyru?undan dürttü.

- Hadi bakal?m tembeller! Dü?ün yola!

Koyunlar, kuzular Ali'yi görünce sevindiler, mele?tiler. Ak benekli olan? Ali'nin kuca??na atlad?, yanaklar?n? yalamaya ba?lad?.

Ali Ak Benekli'yi çok ??martm??t?. Ak Benekli do?duktan iki gün sonra aya??n? ta?a çarpm??, yaralanm??t?. Zavall? pek minik oldu?u için bir türlü iyile?ememi?ti. Ali gece gündüz onun yan?ndan ayr?lmam??, a?a?? köyde oturan Senem Nine'nin otlardan yapt??? merhemleri süre süre iyi etmi?ti Ak Benekli'yi. ??te o gün bu gündür Ak Benekli'yi di?erlerinden bir ba?ka tutar, bir ba?ka severdi Çoban Ali.

Devamını oku...
 
Ahtapot

Gizem dolu, s?r dolu, pek çok bilinmezliklerle dolu kainat?n bilmem nerelerinde sessizce dönüp durmakta olan sevgili dünyam?z. Üzerinde ya?amalar?na, hayat bulmalar?na, bar?nmalar?na olanak tan?d???n on binlerce y?ldan beri her ?eyi ile belki de sadece sende var olan canl? varl?klar. Özgün dü?ünme yetenekleriyle, hayal güçleriyle, inatç?l?klar?yla her zaman, her yerde ortaya ç?kabilen ve bir bilinmezi bilmek için, problemlerin çözümüne yard?mc? olmak için ?evkle, istekle; kendilerinin ya?amalar? laz?m gelen hayat?n normalitesinden ar?narak, normalitenin bir parça üstüne ç?karak ve o geride b?rakt?klar? normalitecilerin yarar?na bir tak?m çabalar, aray??lar içine giren idealistler.

Devamını oku...
 
Al Kara

Bir zamanlar Guzelistan'da Al Kara adl? bir yürek h?rs?z? ya?ard?. Dü? ve gerçe?in bir arada durdu?u Basra'dan buraya kah dinlenmeye, kah ticaret yapmaya gelen Ci?erpare ve Yekbun ad?nda iki zengin arkada? vard?. Yekbun çekingen, mert ve do?ru sözlüydü. Ne zaman, nerede ortaya ç?kaca?? pek belli olmazd?. Ci?erpare ise her sakala tarak uyduran, hangi ipte yürürse yürüsün, yere dü?meyen bir cambazd?. Al Kara'n?n cam?na vuran kelebeklere bakt?kça zevklenerek “Ahh" diye iç geçirip hay?flan?rd?. "Bir gün ben de, Al Kara gibi, ?u güzellere kösnül masallar anlatabilsem, eminim hepsinin yüre?i bana akard?. Bizim oralarda zinhar böyle güzel kelebekler ortada görünmez!"

Devamını oku...
 

Eski ça?larda ?ahimerdan isimli bir hân ya?arm??. Hân, bir gün bütün halk? toplam?? ve onlara ?öyle bir vazife vermi?:
-?u sorular?n cevab?n? en k?sa zamanda bulun: Do?u ile bat?n?n aras? kaç günlük yol? Allah, ?u anda ne yap?yor? Bu iki sorunun cevab?n? üç gün içinde bulamazsan?z hepinizin boynunu vururum!..
Hân?n ferman?na uymak lâz?m, yoksa sonunda ölüm var. Ahali, üç gün dü?ünmü? ta??nm??; fakat sorular?n cevab?n? bulamam??. Verilen üç gün bittikten sonra cellatlar, halk? sorgu alan?na toplam??lar. Fakat, hân?n sorular?n?n cevab?n? hiç kimse bilmiyormu?. Yüce da??n eteklerinde koyun güden bir çoban, ahalinin mü?kül hâlini görmü?. Yoldan geçen bir atl?ya ne olup bitti?ini sormu?. Yolcu ?öyle demi?:

Devamını oku...
 
Ak?l Okulu

Gecelerden bir gece, sevgili aynac?k bak?n neler anlatmaya ba?lam??

Birgün ülkenin küçük kasabalar?ndan olan Yitan’da ?öyle bir haber yay?lm??:

- Güzel ba?kentimizde bir Ak?l Okulu varm??. Her kim o okula giderse orada ona ak?l ö?retiliyormu?.

Herkes bu haberi ?a?k?nl?kla birbirine anlat?yormu?. ?ehrin en zenginlerinden olan bir adam da bu haberi duyunca kahkahalarla gülmeye ba?lam??:

- Efendim, hayat?mda hiç bu kadar komik bir ?ey duymam??t?m. Bir insan ak?ll?ysa ak?ll?d?r. Sonradan ak?l kazan?l?r m? hiç? Olacak ?ey midir? Duyulmu? mudur? Görülmü? müdür?

Devamını oku...
 
Akbabalar?n Umudu

yavrulama zaman? geldi?inde, yumurtalar?n? buraya b?rak?rd?. Baz? dinazorlar, b?rak?lan yumurtalar?n ba??n? bekler, yavrular?n yumurtadan ç?k???nda, onlar?n ya?ama al??malar? için gereken ilk deste?i sa?lama görevini üstlenirdi. Bu dinazorlara "Ö?retmen" denirdi. Dinazor yavrular?, kendi ba?lar?na ya?amlar?n? sürdürebilecekleri büyüklü?e gelince, yuvadan ayr?l?p, ülkenin di?er yerlerine yay?l?rd?lar.
Yuvadan ç?kan dinazor yavrular?n?n ço?u, ülkenin en verimli topraklar?n?n bulundu?u bat?ya göç ederdi. Burada, ye?illikler ve bol yiyecek vard?.

 

Sö?ütlü köyde herkes rüzgardan ?ikayetçiydi.
Ya?l? dede, ekmek pi?irdi?i f?r?nda ate?i söndürdü?ü için k?z?yordu rüzgara.
Ya?l? nine, soka?a ç?kmas?na izin vermedi?i için içerliyordu. Ayakkab?c? ustas?, dükkan?n?n pencere pervazlar? aras?ndaki deliklerden içeri girip so?uttu?u için sinir oluyordu.
Topal bahç?van, bahçedeki çiçekleri k?rd??? için öfkeleniyordu.

Devamını oku...
 
Robot Kartal

Profesör Jack Stingo üniversitedeki görevinden arta kalan zamanlarda laboratuvar haline getirdi?i evinin bodrum kat?nda çe?itli deneyler yap?yor, yeni bulu?lar gerçekle?tirmeye çal???yordu. Son birkaç y?ld?r bütün dikkatini robot kartal yap?m?na vermi? ve çal??malar?n? bu yönde yo?unla?t?rm??t?. Gerçi ?imdiye kadar iki robot kartal yapm?? ve bunlar? ?ehrin varo?lar?ndaki evinin geni? bahçesinde uzaktan kumanda ederek uçurmu?tu, ama onun as?l amac? bu de?ildi.

Devamını oku...
 
Rapunzel

Bir zamanlar bir kad?nla kocas?n?n çocuklar? yokmu? ve çocuk sahibi olmay? çok istiyorlarm??. Gel zaman git zaman kad?n sonunda bir bebek bekledi?ini fark etmi?.
Bir gün pncereden kom?u evin bahçesindeki güzel çiçekleri ve sebzeleri seyrederken, kad?n?n gözleri s?ra s?ra ekilmi? özel bir tür marula tak?lm??. O anda sanki büyülenmi? ve o marullardan ba?ka ?ey dü?ünemez olmu?.
“Ya bu marullardan yerim ya da ölürüm” demi? kendi kendine. Yemeden içmeden kesilmi?, zay?flad?kça zay?flam??.

Devamını oku...
 
Ramses

Ramses birgün uyand???nda kendini dünyan?n merkezinde bulur. Merkezi dünyan?n, öyle kolay hazmedilir bir yer de?ildir üstelik. Ya?anas?d?r belki, lakin ya?ayan tekidir. Merkezin d???ndakiler merkeze ba?l? birer kuklad?rlar. Kuklalar ne dü?ünür, ne söyler, ne hisseder elbet. Bu yüzden Ramses, kendini pek yaln?z, pek mutsuz bulur. Bunu demeye de dili varmaz kuklalar?na, emir kullar?na. Geçer zaman böyle birba??na, böyle hazin.

Devamını oku...
 

Bir gün padi?ahlar padi?ah? av için ?ehirden uzakla?m??. Yolda giderken pek çok insan?n çal??t??? bir tarla görmü?. Merak edip yanlar?na yakla?m??.

Oradaki insanlar?n aras?nda ya?? doksan? geçkin bir ihtiyar varm??. Bu ihtiyar topra?a bir ?eyler ekiyormu?.

Devamını oku...
 

Ye?il ba?l? erkek ördek, kanatlar?n? ç?rparak gölün kenar?na do?ru ko?mu?. Göldeki bal?kç?llara, filamingolara sevinçle seslenmi?: "Bab oldum! Baba!". Perdeli ayaklar?yla, k?y? boyunca badi badi ko?u?tururken sevinçle ba??r?p, baba oldu?unu herkese duyurmu?. Suda ince uzun ayaklar?n? ve uzun gagalar?n? kullanarak avlanmakta olan bal?kç?llar ve filamingolar, gagalar?n? ?ak?rdatarak örde?i kutlam??lar. Sonra hiç bir ?ey olmam?? gibi avlanmay? sürdürmü?ler. Gölün çevresindeki a?açlarda ötü?üp duran serçeler ard? ard?na "Ne oldu? Ne oldu?" diye seslenmi?ler.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 8

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4680
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta4680
mod_vvisit_counterBu Ay24843
mod_vvisit_counterToplam7722900

Kimler evrimii

Şu anda 13 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev