TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

XIX. Yüzy?lda Osmanl? Devleti
ÖSS SORULARI
1. "Osmanl? tarihinde II. Osman ve III. Selim, dev¬let düzeninde baz? de?i?iklikler yapmaya çal??¬t?klar? için; Abdülaziz ve II. Abdülhamit ise devlet düzeninde yap?lmak istenen de?i?ikliklere kar?? olduklar? için tahtlar?ndan indirilmi?lerdir." Yaln?z bu bilgilere dayanarak, II. Osman dö¬neminden II. Abdülhamit dönemine kadar ge¬çen süre içinde nas?l bir de?i?me oldu?u söylenebilir?
A) Yenilik taraftarlar?n?n güçlendi?i
B) Padi?ahlar?n devleti iyi yönetmedikleri
C) Halk?n, düzeni korumaya çal??t???
D) Osmanl? Devleti'nin Avrupa'dan etkilenmedi¬?i
E) Padi?ahlar?n anayasal düzeni benimsedikleri
(1981-ÖSS)
2. XIX. yüzy?l?n ikinci yar?s?nda ?ngiltere ve Fransa sömürgelerinde ya?ayanlar?n haklar?, Osmanl? ?mparatorlu?u'ndaki H?ristiyanlar?n haklar?ndan daha s?n?rl?yd?. Buna kar??n ?ngiltere ve Fransa, Osmanl? ?mparatorlu?u'nda ya?ayan H?ristiyan¬lar?n haklar?n? yetersiz bularak Osmanl? Devleti'nden, Islahat Ferman?'na uyulmas?n? istemi?¬lerdir.
?ngiltere ve Fransa'n?n Osmanl? Devleti'nden böyle bir istekte bulunmalar?n?n amac? a?a??dakilerden hangisi olabilir?
A) Osmanl? ?mparatorlu?u'ndaki H?ristiyanlar?n ya?am düzeyini yükseltme
B) Kendi ülkelerindeki demokrasi ilkelerini di?er ülkelere de yayma
C) Osmanl? ?mparatorlu?umun parçalanma ve çökü?ünü h?zland?rma
D) Osmanl? Devleti'ne ba?ka devletlerin bask? yapmas?n? önleme
E) Sömürgelerinde ya?ayanlar?n u?rad?klar? haks?zl?klar? gizleme
(1981-ÖSS)


3. K?r?m Sava??n? kazanan devletlerden biri ola¬rak Paris Antla?mas?'na kat?lan Osmanl? Dev¬leti'nin, bu antla?man?n a?a??da verilen mad¬delerinden hangisiyle yenilmi? bir devlet du¬rumuna dü?ürüldü?ü anla??lmaktad?r?
A) Osmanl? Devleti'nin, devletlerin genel haklar? bak?m?ndan bir Avrupa devleti say?lmas?
B) Avrupa devletlerinin, Osmanl? Devleti'nin egemenli?ini ve toprak bütünlü?ünü tan?ma¬lar?
C) Avrupa devletlerinin Osmanl? Devleti'nden, H?ristiyan az?nl???n haklar?n? yeniden düzen¬lemesini istemeleri
D) Osmanl?larla, Ruslar?n Karadeniz'de tersane ve sava? gemisi bulundurmamalar?
E) Osmanl? Devleti ile bu antla?may? imzalayan devletlerden biri aras?nda anla?mazl?k ç?kt?¬??nda, önce antla?may? imzalayan öteki dev¬letlere ba?vurulmas?
(11381-ÖSS)
4. Avrupa'da anayasaya ba?l? yönetimler olu?turul¬maya çal???l?rken, Osmanl? ülkesinde de Tanzi¬mat Ferman?'n?n ilan edilmesi, az?nl?klar ve ço?u Avrupa devletleri üzerinde olumlu bir etki uyan¬d?rm??t?.
Devlet yönetiminden sorumlu olanlar?n ilan etti?i bu ferman, Osmanl? ülkesinde a?a??da¬ki geli?melerden hangisinin ilk a?amas? say?¬labilir?
A) Laikli?in B)Anayasac?l???n
C) Milliyetçili?in D) Devletçili?in E) Islahatç?l???n
(1984-ÖSS)
5. Osmanl? ?mparatorlu?u, Yükselme Devri'nde Ba¬t? ile ilgili sorunlar?n? kendi görü?leri do?rultusun¬da çözmeye çal??m??t?r. Tanzimat Devri'nde ise bu tür sorunlar?n çözülmesinde Bat?l? büyük dev¬letlerle görü? birli?i içinde olmaya önem vermi?¬tir.
A?a??dakilerden hangisi, Osmanl? ?mparator¬lu?unun Bat?ya kar?? tutumundaki bu de?i?¬menin bir aç?klamas? olamaz?
A) Büyük devletlerin olumsuz tutumlar?ndan çe¬kinmektedir.
B) Islahatlar?n Avrupa devletlerince de tan?nma¬s?na çal??maktad?r.
C) Siyasal gücünü bu yolla korumak istemekte¬dir.
D) Geni?leme siyasetini bu yolla sürdürmekte¬dir.
E) Bat? ile sorunlar?n? bar?? yolu ile çözmeye ça¬l??maktad?r.
(1985-ÖSS)

6. Osmanl? Devleti'nin Meclis-i Mebus an’da Bal¬kan uluslar?na da temsil hakk?n? tan?m?? ol¬mas?n?n amaçlar? aras?nda a?a??dakilerden hangisi yoktur?
A) Avrupa devletlerinin içi?lerimize kar??mas?n? önleme
B) Balkan uluslar?n? yönetime katma
C) Meclisin devaml?l???n? sa?lama
D) Rusya'n?n Balkanlar'? Slavla?t?rmas?n? önle¬me
E) ?mparatorlu?un bütünlü?ünü koruma
(1985-ÖSS)
7. A?a??dakilerden hangisi, Osmanl? ?mparator¬lu?u döneminde görülen bir yenilik (?slahat)de?ildir?
A) Divan'dan Meclis-i Mebus an'a geçi?
B) Monar?i'den Me?rutiyet'e geçi?
C) Yeniçeri Oca?? 'ndan Nizam-? Cedit'e geçi?
D) Mecelle'den Kanun-u Esasi'ye geçi?
E) Medrese'den Enderun'a geçi?
(1986-ÖSS)
8. Osmanl? imparatorlu?u döneminde, yeni tarzda ö?retim yapan okullar?n yan?nda mahalle mek¬tepleri ve medreseler de varl?klar?n? sürdürmü?lerdir.
Bu durum a?a??dakilerden hangisine yol aç¬m??t?r?
A) Dinsel bask?n?n artmas?na
B) Yeni bir e?itim politikas?n?n saptanmas?na
C) Kültür çat??malar?n?n ortaya ç?kmas?na
D) Okur-yazar say?s?n?n azalmas?na
E) Bilim ve teknolojinin geli?mesine
(1986-ÖSS)

9. Osmanl? tarihinin,
Kurulu? döneminde "ümmet",
Tanzimat döneminde "devlet"
Me?rutiyet döneminde "Türklük" anlay??? egemen olmu?tur.
A?a??dakilerden hangisi bu geli?melerde et¬kili olmam??t?r?
A) Yönetimdeki ki?iler
B) ?slam dini
C) Ekonomik yap?
D) Siyasal de?i?meler
E) Avrupa'daki geli?meler
(1986-ÖSS)10. XIX. yüzy?lda Rusya'n?n;
I. Balkan Yar?madas?n? Slavla?t?rmaya çal??ma
II. Aç?k ve s?cak denizlere ç?kmak isteme
III. Osmanl? ülkesindeki Ortodokslar?n haklar?n? korumaya çal??ma
IV. Gücünü Avrupa devletlerine kabul ettirmeye çal??ma
V. Osmanl? ülkesinde yap?lan ?slahatlar? yeter¬siz bulma
VI. Hürriyetçi fikirlere kar?? ç?kma giri?imlerinden hangileri, Osmanl? Rus ili?ki¬leri üzerinde en az etkili olmu?tur?
A) I ve III B)lll veV C)l veV D) IV ve VI E) I ve II
(1986-ÖSS)

11. XIX. yüzy?lda, Osmanl?lar?n girdi?i sava?lar ge¬nellikle yenilgi ile sonuçlanm??t?r. Osmanl? ülke¬sinde ticaret az?nl?klar?n elindedir. Hammadde Avrupa ülkelerine sat?lmakta; d??ar?dan bol mik¬tarda, ucuz ve çe?itli mallar gelmektedir.
A?a??dakilerden hangisi bu durumun bir so¬nucu de?ildir?
A) Yeni fabrikalar?n kurulmas?
B) Küçük sanayi atölyelerinin azalmas?
C) ??sizli?in artmas?
D) Yönetimde yeni aray??lar?n artmas?
E) D?? ticarette dengenin bozulmas?
(1986-ÖSS)
12. A?a??daki belgelerden hangisi, Osmanl? devleti'nin ayanlara söz geçiremeyecek hale gel¬di?ini gösteren bir kan?tt?r?
A) Fatih Kanunnamesi
B) Sened-i ?ttifak
C) Tanzimat Ferman?
D) Islahat Ferman?
E) Kanun-u Esasiye
(1988-ÖSS)
13. Hünkar ?skelesi Antla?mas?'nda Osmanl? Devle¬ti, Rusya bir sald?r?ya u?rarsa Bo?azlar? kapat¬may? kabul etmi?tir.
Bu durumdan büyük ölçüde rahats?z olan devletlerden biri a?a??dakilerden hangisidir?
A) Prusya B) ?ngiltere C)Avusturya D) Piyemonte E) ?spanya
(1989-ÖSS)
14. A?a??dakilerden hangisi Osmanl? ?mparator¬lu?umda, XVII. yüzy?ldan XIX. yüzy?l?n ilk yar?s?na kadar yap?lan ?slahatlarda askeri alana a??rl?k verilmesine yol açan etkenlerden biri de?ildir?
A) Askeri harcamalar?n h?zla artmas?
B) Yeniçeri Oca??'n?n bozulmas?
C) ?mparatorlu?un toprak kaybetmesi
D) ?mparatorlu?un da??lma tehlikesiyle kar??la?¬mas?
E) Devletin uluslararas? sayg?nl???n?n azalmas?
(1989-ÖSS)

15. Frans?z ?htilali'nden sonra Cumhuriyetçili?i ve özgürlü?ü savunan kimi kitaplar Türkçeye ve az?nl?klar?n dillerine çevrilerek Osmanl? ülkesin¬de de yay?nlanm??t?r.
Bu yay?nlar?n, a?a??dakilerin hangisi üzerin¬de önemli bir etkisi yoktur?
A) Tanzimat ve Islahat hareketleri
B) Ulusçuluk ak?mlar?
C) Genç Osmanl? ve Jön Türk hareketleri
D) Osmanl?lar?n I. Dünya Sava??'na kat?lmalar?
E) I. ve II. Me?rutiyet hareketleri
(1990-ÖSS)

16. Osmanl? ?mparatorlu?u'nda, Padi?ah?n otoritesi¬ni halk?n temsilcilerinden olu?an bir meclisle s?¬n?rland?rmak amac?yla me?rutiyet sistemine ge¬çilmi?tir.
Bu de?i?iklik a?a??dakilerden hangisinin bir sonucudur?
A) Yeniçeri Oca??'n?n kapat?lm?? olmas?
B) Osmanl? ayd?nlar?n?n demokrasi alan?ndaki geli?melerden etkilenmesi
C) Osmanl? ?mparatorlu?u'nun güçlenmesi
D) Ayanlar?n yetkilerinin art?r?lmas?
E) Dünyada, monar?ik sistemlerin sona ermesi
(1991-ÖSS)
17. Sultan Abdülmecit, vergilerin herkesin gelirine göre toplanmas?n?, mahkemelerin aç?k yap?lma¬s?n?, kimsenin haks?z yere, yarg?lanmadan idam edilmemesini öngören Tanzimat Ferman?'n?n ilan edilmesine izin vermi?tir. Ayr?ca herkesin bu Fermana itaat etmesini istemi?, kendisinin de Fermana uyaca??n? belirtmi?tir. Sultan Abdülmecit'in bu tutumu Os?manl? top¬lumunda a?a??dakilerden hangisinin benim¬senmeye çal???ld???n?n bir göstergesidir?
A) Halk?n yönetime kat?lmas?
B) Dini ho?görü
C) Bütçe anlay???
D) Kültürel ba??ms?zl?k
E) Kanun üstünlü?ü
(1992-ÖSS)
18. 1877-78 Osmanl?-Rus Sava??'ndan önce topla¬nan ?stanbul Konferans?'na kat?lan Avrupa dev¬letleri, Bosna-Hersek ve Bulgaristan'da hakim ve valileri kendilerinin seçmelerini Osmanl? Devleti'ne önermi?lerdir. Osmanl? Devleti ise bu öneri¬yi reddetmi?tir.
Osmanl? Devleti'nin bu öneriyi reddetmesinin nedeni a?a??dakilerden hangisidir?
A) Avrupa devletleri aras?ndaki görü? birli?in¬den yararlanmak istemesi
B) Dünyadaki siyasi blokla?malara kar?? olmas?
C) Yerel yönetimlere yetki vermek istemesi
D) Ruslarla iyi ili?kiler içinde olmak istemesi
E) ?çi?lerine kar??t?r?lmas?na kar?? olmas?
(1993-ÖSS)


19. Osmanl? sultan? II. Mahmut yay?mlad??? bir fer¬manla, "ki?inin mal?na devletçe el konulmas?"gelene?ini kald?rm??t?r.
II. Mahmut, bu fermanla a?a??dakilerden han¬gisini amaçlam??t?r?
A) Yabanc?lara verilen ayr?cal?klar?n kald?r?lma¬s?n?
B) Gelir da??l?m?ndaki dengesizliklerin gideril¬mesini
C) Mülkiyet hakk?n?n güvence alt?na al?nmas?n?
D) D??ar?dan mal al?m?n?n s?n?rland?r?lmas?n?
E) Yeni bir ekonomik sisteme geçilmesini
(1993-ÖSS)
20. Osmanl? toplumunda XIX. yüzy?la kadar, halk?n siyasi dü?üncelerini yönlendiren önemli geli?me¬ler olmam??t?r.
Bu durum a?a??dakilerden hangisini engelle¬mi?tir?
A) Gelenek ve göreneklerin gücünü korumas?n?
B) Din ile devlet i?lerinin birlikte yürütülmesini
C) Yönetenler ile halk aras?nda kültür fark? olu?¬turmas?n?
D) Halk?n yönetime ba?l?l???n?n sürmesini
E) Demokrasi anlay???n?n geli?mesini
(1994-ÖSS)
21. Osmanl?larda XIX. yüzy?la kadar, k?zlar ilkokul¬dan sonra ö?renime devam edemezlerdi. Ola¬naklar? olanlar isterlerse evlerinde özel ders al?r¬lard?. XIX. yüzy?lda k?zlar?n ilkokuldan sonra de¬vam edebilecekleri ö?retmen ve sanayi okullar? aç?ld?.
XIX. yüzy?ldaki bu geli?me a?a??dakilerden hangisini gösterir?
A) Bütün okullar?n devletin denetimi alt?na al?n¬d???n?
B) Okuma-yazma seferberli?ine geçildi?ini
C) Din e?itimi ile ça?da? e?itimin birle?tirildi?ini
D) E?itim anlay???nda de?i?iklik oldu?unu
E) Karma e?itime (k?z-erkek) geçildi?ini
(1994-ÖSS)
22. 1876 Anayasas?'yla Müslüman olsun olmas?n Osmanl? ?mparatorlu?u s?n?rlar? içinde ya?ayan¬lar din, ?rk ve mezhep ayr?m? gözetilmeksizin "Osmanl?" say?lm??t?r.
Bu durum Osmanl? ?mparatorlu?u'nda, a?a??¬dakilerden hangisine gereksinim duyuldu?u¬nun bir göstergesi say?labilir?
A) Ümmetçilik anlay???n?n korunmas?na
B) Az?nl?k haklar?n?n s?n?rland?r?lmas?na
C) Birlik ve beraberli?in korunmas?na
D) Geleneklere ba?l? kal?nmas?na
E) Saltanat sisteminden vazgeçilmesine
(1995-ÖSS)23. II. Mahmut'tan itibaren, Osmanl? ülkesinde Avru¬pa usulünde e?itim gören ayd?n bir s?n?f yeti?¬mi?tir. Bu s?n?f, ?ah?slara göre devaml? de?i?en bir yönetim yerine, hukuka dayal?, kurumlar? olan yeni bir yönetimin kurulmas? için çal??m??t?r.
Bu duruma göre, Osmanl? ayd?nlar?n?n ula?¬mak istedi?i amaç a?a??dakilerden hangisi¬dir?
A) Osmanl? toplumunda ulus bilincini yerle?tir¬mek
B) Ö?retim sisteminde ikili?i kald?rmak
C) Veraset sistemini de?i?tirmek
D) Gelenek ve görenekleri sürdürmek
E) Egemenlik anlay???n? de?i?tirmek
(1995-ÖSS)

24. XIX. yüzy?lda, Osmanl? Devleti'nin s?n?rlar? dara¬l?rken s?n?rlar içindeki nüfusu gitgide artmaktay¬d?.
Bu durum a?a??dakilerden hangisinin sonuç¬lar?ndan biridir?
A) Sava?larda kaybedilen yerlerden gelen göç¬lerin
B) Osmanl? toplumunun de?i?ik etnik yap?da ol¬mas?n?n
C) Sava?lar?n, daha çok s?n?rlardaki çat??malar¬dan ç?kmas?n?n
D) Sava?larda ele geçen esirlerin say?ca fazla olmas?n?n
E) Köyden kentlere göçlerin artmas?n?n
(1995-ÖSS)
25. XIX. yüzy?lda Osmanl? Devleti'nin toprak kaybet¬mesi sonucu s?n?rlar?n daralmas?na kar??n, de¬vam eden göçler nedeniyle s?n?rlar?n içindeki nü¬fus giderek artm??t?r.
A?a??dakilerden hangisi Osmanl? ülkesinde bu durumun sonuçlar?ndan biri de?ildir?
A) ?ehirlerde günlük ya?am ?eklinin de?i?mesi
B) Az?nl?k sorununun ortadan kalkmas?
C) Tüketimin artmas?
D) Konut gereksiniminin artmas?
E) ?ehir nüfusunun artmas?
(1996-ÖSS)
26. Osmanl? döneminde ?ngiltere ile yap?lan Balta Li¬man? Antla?mas?ndan ba?layarak o zamana ka¬dar yüzde üç olan gümrük vergisi ihracatta yüz¬de on iki, ithalatta ise yüzde be? olarak belirlen¬mi?tir.
Bu bilgiye dayanarak,
I. Osmanl? Devleti'nde sanayi geli?ecektir.
II. Osmanl? tacirleri yabanc? tacirlere rekabet edecek duruma gelecektir.

III. Yabanc? mallar Osmanl? Devleti'nin pazarla¬r?na egemen olacakt?r.
IV. Osmanl? Devleti ticaret yollar? üzerindeki egemenli?ini sürdürecektir.
V. Osmanl? Devleti ekonomik yönden giderek d??a ba??ml? olacakt?r.
yarg?lar?ndan hangilerine ula??labilir?
A) I ve III B)l ve V C)ll velll D) II ve V E) III ve V
(1996-ÖSS)
27. A?a??daki olaylardan hangisi, Osmanl? ülke¬sinde ordunun yenilikleri korudu?unun bir göstergesidir?
A) II. Osman'?n devlet düzeninde de?i?iklik yap¬maya çal??t??? için tahttan indirilmesi
B) Me?rutiyet rejimine kar?? olanlar?n ç?kard??? 31 Mart Olay?'n? Hareket Ordusu'nun bast?r¬mas?
C) III. Selim'in devlet düzeninde yapt??? de?i?ik¬likler nedeniyle tahttan indirilmesi
D) IV. Mehmet döneminde ulufelerin zaman?nda ödenmemesi üzerinde yeniçerilerin ayaklan¬mas?
E) Yeniçeri say?s?n?n art?r?lmas?, buna kar??l?k t?¬marl? sipahi say?s?n?n azalmas?
(1996-ÖSS)

28. Fransa ve ?ngiltere 1856 y?l?nda imzalanan Paris Antla?mas?'yla Osmanl? Devleti'nin toprak bü¬tünlü?ünü kabul ederken, Birinci Dünya Sava?? s?ras?nda aralar?nda yapt?klar? gizli antla?malar¬la Osmanl? Devleti'ni parçalam??lard?r. Fransa ve ?ngiltere'nin tutumundaki bu de¬?i?me,
I. Osmanl? Devleti siyasi gücünü yitirmi?tir.
II. Avrupa'da sosyalist görü?lerin neden oldu?u iç olaylar ç?km??t?r.
III. Avrupa devletleri Osmanl? Devleti'ni yenilik yapmaya zorlam??t?r. IV Avrupa devletlerinin hammadde ve Pazar gereksinimleri artm??t?r. Yarg?lar?ndan hangileriyle aç?klanabilir?
A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve IV E) III ve IV
(1996-ÖSS)

29. Tanzimat Ferman? ile,
- Vergilerin herkesin gelirine göre düzenli bir ?ekilde toplanmas?
- Hiç kimsenin haks?z yere ve yarg?s?z idam edilmemesi
- Herkesin kendi mal ve mülküne sahip olma¬s? ilkeleri kabul edilmi?tir.
A?a??dakilerden hangisi bu ilkelerde gözeti¬lenlerden biri de?ildir?
A) E?itlik B) Adalet C) Özel mülkiyet D) Ki?i haklar? E) Ba??ms?zl?k
(1997-ÖSS)
30. Osmanl? Devleti'nde, XIX. yüzy?l?n ilk yar?s?nda Müslüman nüfus ile Müslüman olmayanlar?n nü¬fus oranlar? XVI. yüzy?ldaki oranlarla ayn?yken, XX. yüzy?l?n ba?lar?nda Müslümanlar?n oran?nda büyük art?? olmu?tur.
Bu art??ta a?a??dakilerden hangisinin etkili oldu?u savunulamaz?
A) D?? göçlerin
B) S?n?rlar?n daralmas?n?n
C) Uluslararas? antla?malar?n
D) Sava?larda yenilgiye u?ran?lmas?n?n
E) Kentle?meye yönelinmesinin
(1998-ÖSS)
31. XIX. yüzy?lda, Avrupa mallar? Osmanl? iç pazar¬lar?na girmi?; di?er yandan hammadde ihracat? yo?unluk kazanm??t?r.
Bu bilgiye dayanarak a?a??daki yarg?lardan hangisine ula??labilir?
A) Gümrük vergileri artm??t?r.
B) Yerli mal üretiminin ekonomideki pay? azal¬m??t?r.
C) Hammadde fiyatlar? dü?mü?tür.
D) Osmanl? paras? de?er kazanm??t?r.
E) Tüketim maddesi çe?itlerinde azalma olmu?¬tur.
(1998-ÖSS)
32. 1877-78 Osmanl?-Rus Sava??'ndan önce Avrupa devletleri taraf?ndan Osmanl? Devleti'ne bildirilen Londra Protokolü'nde, Osmanl? topraklar?ndan olan Bosna-Hersek ve Bulgaristan'da ?slahat ya¬p?lmas?, bu yörelerde bulunan Osmanl? ordusu¬nun bir k?sm?n?n terhis edilmesi ve yap?lacak ?s¬lahat?n ?stanbul'daki elçiler taraf?ndan kontrol edilmesi istenmi?tir.
Avrupa devletlerinin bu istekleri, a?a??daki¬lerden hangisine bir haz?rl?k niteli?indedir?
A) Osmanl? Devleti'nin içte ve d??ta güç kazan¬mas?na
B) Müslüman olmayanlar?n mecliste, Müslüman olanlarla ayn? oranda temsil edilmesine
C) Bu yörelerin yönetimde özerklik kazanmas?¬na
D) Osmanl? Devleti'nin Balkanlarda toprak bü¬tünlü?ünün korunmas?na
E) Osmanl? Devleti'nin Avrupa devletler huku¬kundan yararlanmas?na
(1999-ÖSS ?PTAL]

33. Kanun-i Esasî'de yer alan,
I. Padi?ah?n Mebuslar Meclisi'ni da??tabilmesi
II. Padi?ah?n izni olmayan bir kanunun mecliste görü?ülmemesi

III. Bakanlar?n yaln?z padi?aha kar?? sorumlu ol¬mas?
IV. Mebuslar Meclisi üyelerinin dört y?l için seçil¬mesi
hükümlerinden hangileri "ulus egemenli?i" il¬kesine ayk?r? dü?mez?
A) Yaln?z III B) Yaln?z IV C) I ve IV D) II ve III E) II ve IV
(1999-ÖSS ?PTAL)
34. II. Mahmut döneminde yap?lan a?a??daki re¬formlardan hangisi, do?rudan devlet otorite¬sinin güçlenmesine yönelik bir uygulama de¬?ildir?
A) Devlet yönetimine bakanl?k usulünün getiril¬mesi
B) Memurlar?n can ve mal güvenli?inin sa?lan¬mas?
C) ?lkö?retimin zorunlu hale getirilmesi
D) Polis ve posta te?kilatlar?n?n kurulmas?
E) Yenilik hareketlerine kar?? ç?kan Yeniçeri Oca??'n?n kald?r?lmas?
(1999-ÖSS)
35. K?r?m Sava?? sonunda imzalanan Paris Antla?¬mas?nda yer alan hükümlerden baz?lar? ?unlar¬d?r:
I. Osmanl? Devleti'nin bir Avrupa devleti say?l¬mas?
II. Karadeniz'in tarafs?z hale getirilmesi
III. Eflak ve Bo?dan'da, iç yönetimde özerkli?in bir Avrupa komisyonu taraf?ndan düzenlen¬mesi
IV. Osmanl? Devleti'nin toprak bütünlü?ünün bü¬yük devletlerce tan?nmas?
Bu hükümlerden hangileri Osmanl? Devleti ç?karlar?na ayk?r?d?r?
A) Yaln?z I B) Yaln?z II C)l ve III D) II ve III E) III ve IV
(1999-ÖSS)
36. Baltaliman? Antla?mas?'ndan önce, yerli ve ya¬banc? tüccarlar mallar?n? ülke içinde bir bölgeden di?erine ta??rlarken iç gümrük vergisi ödemek zorundayd?lar. Yabanc? tüccarlar Balta liman? Antla?mas?'yla bu yükümlülükten kurtulmu?lar;
fakat yerli tüccarlar iç gümrük vergisini ödemeyi sürdürmü?lerdir.
A?a??dakilerden hangisi, Baltaliman? Antla?¬mas?yla ortaya ç?kan bu durumun sonuçla¬r?ndan biri de?ildir?
A) Osmanl? pazarlar?na, yabanc? tüccarlar?n egemen olmas?
B) Yerli tüccarlar?n yabanc? tüccarlarla rekabet etmesinin zorla?mas?
C) Baz? yerli tüccarlar?n ticaret hayat?ndan çekil¬mek zorunda kalmas?
D) Ticaret gelirlerinin daha ço?unun yabanc?la¬ra gitmesi
E) Yerli mallarda kalitenin artmas?
(1999-ÖSS)
37. Frans?z ?htilali, Osmanl? Devleti'nde
I. Tanzimat Ferman?'n?n ilan?
II. Yeni Osmanl?lar Cemiyeti'nin kurulmas?
III. Kanun-i Esasi'nin kabul edilmesi
IV. Milliyetçilik hareketlerinin ba?lamas? gibi ge¬li?melerde etkili olmu?tur.
Bu geli?melerden hangileri, Osmanl? Devle¬ti'nin yönetim biçiminde de?i?iklikle sonuç¬lanm??t?r?
A) Yaln?z I B) Yaln?z III C)l ve II D) II ve IV E) I, II, III ve IV
(2000-ÖSS)
38. Tanzimat döneminde, Osmanl? Devleti'nde Avru¬pa ile ili?kiler artm??, ülkede gazeteler ç?kar?lm??, bu gazetelerde siyasi ve kültürel konularda yaz?¬lar yaz?lmaya ba?lanm??t?r.
A?a??dakilerden hangisinin bu durumun so¬nuçlar?ndan biri oldu?u savunulamaz?
A) Halk?n ayd?nlanmas?
B) Halk?n yenilik hareketlerine öncülük etmesi
C) Halk?n çevrede olup bitenlere ilgi duymas?
D) Okuma ve yazman?n önem kazanmas?
E) Kültürel etkile?imin artmas?
(2000-ÖSS)
39. Osmanl? Devleti'ndeki baz? geli?meler ?unlard?r: I. Sened-i ?ttifak ile ayanlardan devletin emirle¬rine uyacaklar?na dair söz al?nm??t?r.
II. "Devlet Ocak içindir" anlay???yla hareket eden Yeniçeri Oca?? kald?r?lm??t?r.
III. Tanzimat Ferman?'yla, her kuvvetin üstünde kanun kuvvetinin varl??? kabul edilmi?tir
Bu geli?melerden hangileri, padi?aha yeni¬den güç kazand?rma amac?na yöneliktir?
A) Yaln?z I B) Yaln?z II C)l ve II D) II ve III E) I, II ve III
(2001-ÖSS)
40. Osmanl? Devleti'nde,
I. Tanzimat Dönemi'nde, bat?l? anlay??la çal?¬?an okullar?n yan?nda medreselerin varl???n? sürdürmesi
II. ?kinci Mahmut Dönemi'nde, devlet memurla¬r?n?n kavuk yerine fes giymelerinin kabul edilmesi

III. ?kinci Mahmut'un, resmini devlet dairelerine ast?rmas?
IV. Osmanl? matbaas?n?n kurulmas? ve din kitap¬lar? d???ndaki kitaplar?n matbaada bas?lmas?¬na izin verilmesi
uygulamalar?ndan hangileri, toplumun belli bir kesiminin tepkisinden çekinildi?ini göste¬rir?
A) I ve II B) I ve IV C)ll ve III D) II ve IV E) III ve IV
(2001-ÖSS)
41. I. Balkanlarda Panslavizm hareketlerinin ba?¬lamas?
II. Sömürgecilik hareketlerinin h?zlanmas?
III. Yeniçeri Oca??'n?n kald?r?lmas?
Geli?melerinden hangilerinin, Osmanl? Devleti’ni olumsuz etkiledi?i savunulabilir?
A.) Yaln?z I B.) Yaln?z II C.) Yaln?z III D.) I ve II E.) II ve III
42. Osmanl? Devleti d??ar?dan ald??? borçlar? ödeye¬meyince, alacakl? devletler Osmanl? Devleti'nin maliyesini denetlemek için bir yönetim kurmu?¬lard?r.
Böyle bir yönetimin kurulmas?, Osmanl? Dev¬leti'nin a?a??daki özelliklerinden hangisinin dikkate al?nmad???n? gösterir?
A) Anayasal düzene geçmesinin
B) Ba??ms?z olmas?n?n
C) Merkeziyetçi olmas?n?n
D) Padi?ah?n Halife san?n? ta??mas?n?n
E) Yabanc?lara ayr?cal?klar tan?nm?? olmas?n?n
(2003-ÖSS)
43. XIX. yüzy?lda Osmanl? Devleti'nde,
I. Demiryollar? yap?m?na önem verilmesi
II. Telgraf?n kullan?lmaya ba?lanmas?
III. Baz? mallar?n ticaretini yerli ve yabanc? tüc¬carlara yasaklayan tekel sisteminin Balta Li¬man? Antla?mas?'yla kald?r?lmas? geli?melerinden hangilerinin, merkezi yöneti¬min güçlendirilmesine yard?mc? oldu?u savu¬nulabilir?
A) Yaln?z I B) Yaln?z II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
(2003-ÖSS)
44. Osmanl? ?mparatorlu?u'nda,
- III. Selim "Nizam-? Cedit" hareketini ba?lat¬m??t?r.
- II. Mahmut, Yeniçeri Oca??'n? kald?rm??, yeri¬ne Asakir-i Mansure-i Muhammediye ad?yla bir ordu kurmu?tur.
- Abdülmecit, Tanzimat Ferman?'n? ilan etmi?¬tir.
Yaln?zca bu bilgilere dayanarak III. Selim, II. Mahmut ve Abdülmecit'le ilgili olarak a?a??dakilerden hangisi söylenebilir?
A) Saltanat sürelerinin uzun oldu?u
B) Yenilik taraftar? olduklar?
C) D?? politikada de?i?ikli?e gittikleri
D) Dönemlerinde ayaklanmalar oldu?u
E) Kendilerinden önce yaln?z askerî alanda ye¬nilik yap?ld???
(2004-ÖSS)
45. Bat?l? devletler, Osmanl? ?mparatorlu?unun iç i?lerine kar??mak için a?a??dakilerden han¬gisini dayanak olarak kullanm??lard?r?
A) Sened-i ?ttifak'?
B) Veraset Sistemini
C) Dev?ime Kanunu'nu
D) T?mar Sistemini
E) Az?nl?k haklar?n?
(2004-ÖSS)
46. 1876 y?l?nda ilan edilen Kanun-u Esasiye gö¬re,
I. Hükümet padi?aha kar?? sorumludur.
II. Mebusan Meclisi üyelerini halk seçer.
III. Meclisi aç?p kapama yetkisi padi?aha aittir. Bu durumlardan hangileri, Osmanl? Devle-ti'nin monar?ik yap?s?n?n de?i?medi?ini gös¬terir?
A) Yaln?z I B) Yaln?z II C)l ve II D) I ve III E) II ve III
(2006-ÖSS Sos-l)
47. I. ?spanya'da H?ristiyanl?k bask?lar?ndan kaçan Yahudilerin Osmanl? Devleti'ne s???nmas?,
II. M?s?r Valisi Kavalal? Mehmet Ali Pa?a'n?n ayaklanmas?,
III. Halifenin M?s?r'dan ?stanbul'a getirilmesi
geli?melerinden hangileri, Osmanl? Devleti'nde d?? sorun yaratm??t?r?
A) Yaln?z I B) Yaln?z II C)lvell D) I ve III E) II ve III
(2006-ÖSS Sos-2)
48. 1877-78 Osmanl? Rus Sava??'ndan sonra yap?¬lan Berlin Antla?mas?'yla Bosna-Hersek'i dene¬timi alt?na alan Avusturya, Osmanl? Devleti'nde me?rutiyetin ilan?n?n ilk günlerindeki iktidar bo?¬lu?undan yararlanarak bu topraklar? kendine ba?lam??t?r.
Avusturya'n?n bu davran???n?n amac? a?a??¬dakilerden hangisinin engellenmesidir?
A) Süvey? Kanah'n?n aç?lmas?n?n
B) Rusya'n?n Balkanlar'da yay?lmas?n?n
C) Yunanistan'?n ba??ms?zl???n? kazanmas?n?n
D) Macar mültecilerinin Osmanl? Devleti'ne sa-??nmas?n?n
E) Osmanl? Devletinin Trablusgarp? ?talya'yab?rakmas?n?n
(2006-ÖSS Sos-2)
49. 1871 y?l?nda birli?ini sa?layan Almanya, Hindis¬tan'a giden ticaret yollar?n? kesmek ve ayn? za¬manda Osmanl? padi?ah? olan halifenin manevi gücünü kullanarak bölgedeki Müslümanlar? ayakland?rmak istemi?tir.
Almanya, Osmanl? Devleti üzerinde nüfuz sa¬hibi olmay? amaçlayan bu yakla??m?yla a?a??¬daki devletlerden hangisinin üstünlü?üne son vermek istemi?tir?
A) ?ngiltere B) ?talya C) Hollanda D) ?spanya E) Portekiz
(2006-ÖSS Sos-2)
50. Tanzimat Ferman?'n?n kendisinden önce ya¬p?lan ?slahat hareketlerinden çok daha önem¬li bir belge say?lmas?nda,
I. Avrupa'n?n üstünlü?ünün kabul edilmesi,
II. Tebaa aras?ndaki ayr?cal?klar?n giderilmesi,
III. Yönetimde yeni esaslar getirilmesi durumlar?ndan hangilerinin etkili oldu?u sa¬vunulabilir?
A) Yaln?z I B) Yaln?z II C) Yaln?z III D) I ve II E) II ve III
(2006-ÖSS Sos-2)
51. XIX. yüzy?l sonlar?na kadar Osmanl? tarihçileri ?slamiyet ten önceki Türk tarihiyle ilgilenmemi?¬lerdir.
Bu durumun a?a??dakilerden hangisinin ge¬cikmesinde etkili oldu?u savunulabilir?
A) Türk milliyetçili?inin uyanmas?
B) ?mparatorlu?un bünyesindeki çe?itli toplum¬lar?n milliyetçilik ak?m?ndan etkilenmesi
C) Çe?itli alanlarda ?slahat yap?lmas?
D) Avrupa'n?n üstünlü?ünün kabul edilmesi
E) Osmanl? Devleti'nin toprak kaybetmesi
(2007-ÖSS Sos-1)
51. XIX. yüzy?l sonlar?na kadar Osmanl? tarihçileri ?slamiyetten önceki Türk tarihiyle ilgilenmemi?¬lerdir.
Bu durumun a?a??dakilerden hangisinin ge¬cikmesinde etkili oldu?u savunulabilir?
E) Türk milliyetçili?inin uyanmas?
F) ?mparatorlu?un bünyesindeki çe?itli toplum¬lar?n milliyetçilik ak?m?ndan etkilenmesi
G) Çe?itli alanlarda ?slahat yap?lmas?
H) Avrupa'n?n üstünlü?ünün kabul edilmesi
E) Osmanl? Devleti'nin toprak kaybetmesi
(2007-ÖSSSos-1)
52. Osmanl? Devleti'nin egemen oldu?u topraklar üzerinde dili, dini, gelenekleri birbirinden farkl? uluslar ya?am?? ve bunlar?n ulusal niteliklerini de?i?tiren bir politika izlenmemi?tir.
Böyle bir tutumun,
I. Osmanl? Devleti'ni y?kmak isteyen devletlerin Osmanl?'n?n iç i?lerine kar??mas?,
II. Osmanl? ülkesinde ya?ayan az?nl?klar?n ba¬??ms?zl?k kazanmas?,
III. Osmanl? Devleti'nin teokratik yap?s?n?n ko¬runmas?
durumlar?ndan hangilerini kolayla?t?rd??? sa¬vunulabilir?
A) Yaln?z I B) Yaln?z II C)I ve II D) I ye II E) II ve III
(2007-ÖSS SOS-1)
53. 1876 y?l?nda düzenlenen ?stanbul Konferans?'n?n topland??? ilk gün, Osmanl? Devleti'nin Kanunu-Esasi'yi yürürlü?e koymas? ve me?ru¬tiyeti ilan etmesinin nedenlerinden birinin a?a¬??dakilerden hangisi oldu?u savunulabilir?
A) Konferans?n alaca?? kararlarda etkili olmak istemesi
B) Konferans?n da??lmas?n? önlemeye çal??mas?
C) ?ngiltere'nin K?br?s'a yerle?mesini önlemek is¬temesi
D) Balkanlarda yap?lacak ?slahat için Rusya'n?n deste?ini sa?lamay? gerekli görmesi
E) Osmanl?-Rus sava??n? önlemek amac?yla Londra'da toplanacak konferans? etkilemek istemesi
(2007-ÖSS Sos-2)

ÖYS SORULARI

54. Osmanl? halk? hangi devirde, padi?ah?n ya¬n?nda yönetime ortak olmaya ba?lam??t?r?
A) Kurulu? Devri B) Yükselme Devri C) Lale Devri D) Tanzimat Devri E) Me?rutiyet Devri
(1981-ÖYS)
55. Tanzimat ve Me?rutiyet devirlerinde tarihle ilgile¬nen temel yazarlar, Türk tarihinin sadece Os¬manl? döneminde kalan bölümü üzerinde dur¬mu?lar ve Türk tarihini bir Osmanl? tarihi gibi gösterme çabas?na girmi?lerdir.
Bu dönemde, Türk tarihini böyle göstermek¬le ula??lmak istenen amaç ne olabilir?
A) Çe?itli etnik unsurlar? birbiriyle kayna?t?rarak imparatorlu?u ayakta tutmak
B) Osmanl?lar?n, ?slamiyet'e ve uygarl??a yapt?¬?? hizmetleri ortaya koymak
C) Bat?da geli?en yeni ak?mlar? Müslüman halka benimsetmek
D) Bat? ülkelerinin Osmanl? ?mparatorlu?u'na kar?? geli?tirdi?i olumsuz tav?rlar? ortadan kald?rmak
E) Anadolu'nun gerçek sahibinin Osmanl? Türk¬leri oldu?unu kan?tlamak
(1981-ÖYS)
56. 1856 y?l?nda imzalanan Paris Antla?mas? ile Fransa ve ?ngiltere, Osmanl? topraklar?n?n bütün¬lü?ünü korunmas? ilkesini kabul etmi?lerdir. An¬cak, daha sonraki geli?meler nedeniyle, bu dev¬letler ya Osmanl? topraklar?n?n parçalanmas?na fiilen kat?lm??lar ya da ba?ka devletlerin bu topraklar? parçalanmas?na seyirci kalm??lard?r. Fransa ve ?ngiltere'nin tutumlar?nda görülen bu de?i?iklik hangi nedene ba?lanabilir?
A) Avrupa ya da milliyetçilik fikirlerini yay?lmas?¬na
B) Hammadde ve pazar gereksinimlerinin art¬mas?na
C) Osmanl? topraklar?n? parçalamak isteyen Ruslarla ili?kilerini bozmak istemelerine
D) Yayg?nla?an sosyalist görü?lerin neden oldu¬?u iç olaylarla u?ra?mak zorunda kalmalar?¬na
E) Kendi uygarl?klar?n? di?er ülkelere de yay¬mak istemelerine
(1981-ÖYS)
57. Osmanl? Devletinin gelir kaynaklar?na el koymak demek olan Genel Borçlar ?daresi (Düyu¬nu Umumiye) a?a??da adlar? yaz?l? padi?ahlar¬dan hangisi zaman?nda kurulmu?tur?
A) II. Abdülhamit B)Abdülaziz C) Vahdettin D)V. Mehmet Re?at E) Abdülmecit
(1982-ÖYS)
58. Ayastefanos ve Berlin antla?malar? aras?nda bü¬yük ölçüde benzerlik olmas?na kar??n bu antla?¬malar?n bütün hükümleri birbirinin ayn? de?ildir.
Bu iki antla?man?n a?a??dakilerden hangisi ile ilgili hükümleri aras?nda bir fark vard?r?
A) Kars, Ardahan ve Batum'un Rusya'ya veril¬mesi
B) Romanya'ya ba??ms?zl?k verilmesi
C) Karada?'a ba??ms?zl?k verilmesi
D) S?rbistan'a ba??ms?zl?k verilmesi
E) Do?u Beyaz?t'?n Osmanl? Devleti'nde kalmas?
(1982-ÖYS)
59. Osmanl?-Rus ili?kileri üzerinde, Rusya'n?n hangi tutumu en az etkili olmu?tur?
A) Balkan yar?madas?n? Slavla?t?rmaya çal??¬mas?
B) Aç?k ve s?cak denizlere ç?kmak istemesi
C) Orta Asya'ya yay?lma siyaseti izlemesi
D) Osmanl? ülkesindeki Ortodokslar?n haklar?n? korumaya çal??mas?
E) Kendini Avrupa devletlerine kabul ettirmeye çal??mas?
(1983-ÖYS)

60. Yeniçeri Oca??n?n ortadan kald?r?lmas? Os¬manl? yönetimine a?a??daki yararlardan han¬gisini sa?lam??t?r?
A) ?ç isyanlar?n önlenmesini
B) Halk?n yönetimine kat?lmas?n?
C) Toprak da??t?m?n?n yeniden düzenlenmesini
D) Sava?lardaki yenilgilerin sona ermesini
E) Padi?ahlar?n yönetime yeniden egemen ol¬mas?n?
(1983-ÖYS)
61. XIX. yüzy?lda Osmanl? ülkesinde küçük sanayi atölyeleri ortadan kalkm??, i?siz insan say?s? art¬m??t?r.
Bu durumun ortaya ç?k???nda a?a??dakiler¬den hangisi en önemli etken olmu?tur?
A) D??ar?dan bol ve ucuz sanayi ürünü mal gel¬mesi
B) Arazi da??t?m?n?n dengesiz olmas?
C) Hammaddenin sanayile?mi? Avrupa ülkeleri¬ne sat?lmas?
D) Sürekli sava?lar sonucu kaliteli insan gücü¬nün azalmas?
E) Ticaretin az?nl?klar elinde olmas?
(1983-ÖYS)
62. 1. I. Mehmet Çelebi
2. III. Selim
3. I. Osman
4. II. Mahmut
5. Abdülmecit
Yukar?daki Osmanl? padi?ahlar? kurucular ve ?slahatç?lar olarak iki grupta toplanss? a?a??¬dakilerden hangisi do?ru olur?
A) 3, 2-1,4, 5 B)3, 1-2, 4, 5 C)1,4-2,3,5 D)1,2-3, 4, 5 E) 3, 4-2, 1,5
(1983-ÖYS)
63. XIX. yüzy?l?n ba?lar?nda yap?lan bir anla?mayla Osmanl? padi?ah? II. Mahmut, ayanlar?n varl???n? ve haklar?n? tan?m??, ayanlar da devletin emirle¬rine uyacaklar?na söz vermi?lerdir.
Mutlakiyetle yönetilegelen Osmanl? Devleti'ni böyle bir anla?ma yapmaya sevk eden durum a?a??dakilerden hangisidir?
A) Padi?ah?n yenilik yaparken ayanlar?n deste¬?ine ihtiyaç duymas?
B) Devletin, eyaletlerden asker almak için ayan¬lardan yararlanmak istemesi
C) Devletin, ayanlara söz geçiremeyecek kadar zay?f dü?mü? olmas?
D) Devletin, vergi toplamada ayanlarda?n yarar¬lanmak istemesi
E) Padi?ah?n yetkilerinden bir k?sm?n? ayanlara vererek sorumlulu?unu azaltmak istemesi
(1983-ÖYS)
64. II. Mahmut, "Uyru?umdaki Müslümanlar? ancak camide, H?ristiyanlar? kilisede, Musevileri de havrada tan?mak isterim." demi?tir.
Bu sözüne bakarak II. Mahmut'un, nas?l bir uygulamadan yana oldu?u söylenebilir?
A) ?slaml?k temeline dayanan devlet düzenini de?i?tirme
B) Din kurallar?na, kanunlardan daha çok önem verme
C) Halk?n?, din ve kültür yönünden birle?tirme
D) Halk aras?nda din fark? gözetmeme
E) Az?nl?klara özel haklar verme
(1984-ÖYS)
65. Osmanl? ?mparatorlu?u'nda Avrupa hukuk kurallar?na göre i?leyen mahkemeler ilk defa hangi devirde kurulmaya ba?lam??t?r?
A) III. Selim Devri B) Lale Devri C) Tanzimat Devri D) I. Me?rutiyet Devri E) II. Mahmut Devri (1984-ÖYS)

66. A?a??daki devletlerden hangisi, K?r?m Sava??'na kat?lmad??? halde bu sava??n sonunda yap?lan Paris Antla?mas?'na kat?lm??t?r?
A) Prusya B) Fransa C) Piyemonte D) ?ngiltere E) Osmanl? Devleti
(1985-ÖYS)
67. XIX. yüzy?l?n sonlar?na do?ru, Osmanl? devlet adamlar?ndan ço?u, a?a??dakilerden hangisi¬nin gerçekle?tirilmesi halinde Avrupa devlet¬lerinin içi?lerimize kar??mayacaklar?na inan?¬yorlard??
A) Osmanl?-Rus sava??n?n kazan?lmas?
B) Mithat Pa?a'n?n sadrazam olmas?
C) Kanun-u Esasi'nin kabul edilmesi
D) Osmanl? Medeni Kanunu'nun (Mecelle) ha¬z?rlanmas?
E) Yeni askeri ve sivil okullar?n?n aç?lmas?
(1985-ÖYS)


68. A?a??dakilerden hangisi, XIX. yüzy?l sonla¬r?nda baz? Avrupa devletlerinin kurduklar? ve ba?l?ca amac? Osmanl? Devleti'nden alacakla¬r?n?n tahsil edilmesi olan bir yoldur?
A) Osmanl? Devleti'ndeki ?slahat çal??malar?na kar??ma
B) Osmanl?lardan az?nl?k haklar?n?n art?r?lmas?n? isteme
C) Osmanl? ülkesinde ekonomik ve mali dene¬tim kurma
D) Osmanl? ülkesinde ulusçuluk ak?mlar?n? des¬tekleme
E) Osmanl? ülkesini yer i?gal etme
(1986-ÖYS)
69. Tanzimat dönemiyle ba?layan ?slahat hare¬ketlerinde daha çok a?a??dakilerden hangisi üzerinde durulmu?tur?
A) Hukuk ve yönetim B) Maliye C) Tar?m ve ticaret D) E?itim E) Güzel sanatlar
(1986-ÖYS)
70. A?a??dakilerden hangisine büyük devletler itiraz ettikleri için Berlin Antla?mas? yap?lm??¬t?r?
A) Hünkar ?skelesi Antla?mas?
B) ?stanbul Antla?mas?
C) Paris Antla?mas?
D) Ayastefanos Antla?mas?
E) Karlofça Antla?mas?
(1987-ÖYS)
71. Berlin Antla?mas?ndan sonra ?ngiltere, Rus¬ya'n?n ileride Osmanl? ülkesine yapaca?? her¬hangi bir sald?r?y? önleme amac?yla nereyi i?¬gal etmi?lerdir?
A) Bo?azlar'? B) Irak'? C) M?s?r'? D) K?br?s'? E) Suriye'yi
(1987-ÖYS)

72. A?a??dakilerden hangisi, II. Mahmut döne¬minde kurulmu?tur?
A) Nizam-? Cedit
B) Devlet matbaas?
C) Ka??t imalathanesi
D) Posta te?kilat?
E) ?tfaiye bölü?ü
(1987-ÖYS)
73. A?a??dakilerin hangisiyle, Osmanl? ?mparatorlu?u'nda "askerlik düzeni" ocak ?eklinden
bir vatan görevi ?ekline getirilmi?tir?
A) Sened-i ?ttifak B) Tanzimat Ferman? C) Islahat Ferman? D) Kanun-i Esasi E) Misak-? Milli
(1987-ÖYS)
74. A?a??dakilerden hangisi, XIX. yüzy?l?n sonla¬r?na do?ru M?s?r'?n siyasal ve ekonomik öne¬
minin artmas?na yol açm??t?r?
A) Süvey? Kanal?'n?n aç?lmas?
B) ?ngiltere taraf?ndan M?s?r'?n i?gal edilmesi
C) M?s?r Valisi Mehmet Ali Pa?a'n?n çal??malar?
D) ?ngiltere ve Fransa'n?n M?s?r maliyesini de¬netlemeleri
E) M?s?r'da tar?m ürünlerine a??rl?k verilmesi
(1987-ÖYS)
75. Tanzimat Ferman? ile a?a??daki alanlar?n han¬gisinde yenilik yap?lmam??t?r?
A) Askerlikte B) Maliyede C) ?darede D) Hukukta E) Tar?mda
(1988-ÖYS)
76. M?s?r Sorunu kar??s?nda Osmanl? ?mparatorlu?u'nun hangi devletle yapt??? antla?ma Bo¬?azlar Sorununun do?mas?na yol açm??t?r?
A) Rusya B) ?ngiltere C) Fransa D) ?talya E) Avusturya
(1988-ÖYS)

77. A?a??dakilerden hangisi, Osmanl? ?mparatorlu?u'ndaki ?slahat hareketlerinin bir sonucu de?ildir?
A) Asakir-i Mansure-i Muhammediye
B) Nizam-? Cedit
C) Sekban-? Cedit
D) E?kinci Oca??
E) Divan-? Hümayun
(1989-ÖYS)78. A?a??dakilerden hangisi, Osmanl?larda salta¬nat mutlak otoritesini s?n?rlamam??t?r?
A) Tanzimat Ferman?
B) Sened-i ?ttifak
C) Islahat Ferman?
D) Kanunname-i Al-i Osman
E) Kanun-i Esasi
(1989-ÖYS)
79. Osmanl? Devleti'nin bir Avrupa devleti say?la¬ca?? hükmü a?a??daki antla?malar?n hangi¬sinde yer alm??t?r?
A) Bükre? Antla?mas?
B) Londra Antla?mas?
C) Hünkar ?skelesi Antla?mas?
D) Edirne Antla?mas?
E) Paris Antla?mas?
(1989-ÖYS)
80. I. Sinop Bask?n?
II. Çe?me Vak'as?
III. Navarin Olay?
Bu olaylar?n üçünde de Osmanl? donanmas?¬na büyük zarar veren devlet a?a??dakilerden hangisidir?
A) ?ngiltre B) Fransa C) Venedik
D) Rusya E) Avusturya
(1990-ÖYS)
81. Osmanl? ?mparatorlu?u'nda, ilk ba??ms?zl?k hareketini ba?latarak iç i?lerinde serbest bir prenslik kuran millet a?a??dakilerden hangi¬sidir?
A) Bulgarlar B) S?rplar C)Romenler D) Rumlar E) Araplar
(1990-ÖYS)
82. A?a??dakilerden hangisi Tanzimat-? Hayriye ferman?n?n özelliklerinden biri de?ildir?
A) Yap?lacak ?slahatlar? içerme
B) Padi?ahla halk aras?nda yap?lan bir sözle?¬me olma
C) Bat?n?n etkisiyle haz?rlanm?? olma
D) Halka aç?klanm?? ve okunmu? olma
E) Padi?ah?n üstünde bir güç oldu?unu vurgula¬ma
(1990-ÖYS)


83. Rusya'n?n 1870'te Paris Antla?mas?n?n Kara¬deniz'in tarafs?zl???yla ilgili hükmünü tan?mamas?ndaki amac? a?a??dakilerden hangisi¬dir?
A) Osmanl? Devleti'nin toprak bütünlü?ünü ko¬rumak
B) Avrupa devletleri aras?na girmek
C) Ortodoks Kilisesi'ni nüfuzu alt?na almak
D) K?r?m'? ele geçirmek
E) Akdeniz'e aç?lmak
(1990-ÖYS)
84. Osmanl? Devleti döneminde, Ya?, Bükre? ve Edirne antla?malar? hangi devletle imzalan¬m??t?r?
A) Prusya B) Avusturya C) ?ngiltere D) Rusya E) Fransa
(1991-ÖYS)
85. I. Me?rutiyet dönemindeki Anayasada a?a??¬daki hükümlerden hangisi yoktur?
A) Ayan meclisi üyelerine ömür boyu görevlerin¬de kalma hakk?n?n tan?nmas?
B) Padi?ah?n Meclisi açma ve kapatma yetkisi¬ne sahip olmas?
C) Meclisin, hükümeti denetlemesi
D) Kanunlar?n yap?lmas?nda son sözün padi?a¬ha ait olmas?
E) Hükümetin padi?aha kar?? sorumlu olmas?
(1991-ÖYS)
86. Osmanl?larda Asakir-i Mansure-i Muhamme¬di'ye ad? ile Avrupa usulünde ordunun kurul¬mas? a?a??dakilerden hangisinin bir sonucu¬dur?
A) Tanzimat-? Hayriye
B) Sened-i ?ttifak
C) 31 Mart Vakas?
D) Vaka-i Vakvakiye
E) Vaka-i Hayriye
(1992-ÖYS)
87. Osmanl? Devleti a?a??daki antla?malar?n han¬gisiyle K?r?m'?n ba??ms?zl???n? tan?mak zorun¬da kalm??t?r?
A) Bükre? Antla?mas?
B) Prut Antla?mas?
C) Ya? Antla?mas?
D) Kaynarca Antla?mas?
E) Belgrat Antla?mas?
(1992-ÖYS)88. Osmanl? ?mparatorlu?u'nda, a?a??dakilerden hangisinin ortaya ç?kmas?nda d?? güçlerin et¬kisi yoktur?
A) Macar mültecileri sorunu
B) Navarin Olay?
C) Alemdar Olay?
D) Çe?me Olay?
E) ?ahkulu Ayaklanmas?
(1992-ÖYS)
89. A?a??dakilerden hangisi, Frans?z ?htilalinin getirdi?i dü?ünce ak?mlar?yla ba?da?maz?
A) Tanzimat Ferman?'n?n ilan edilmesi
B) Me?rutiyetin ilan edilmesi
C) Islahat Ferman?'n?n ilan edilmesi
D) 31 Mart Olay?'n?n ortaya ç?kmas?
E) Sened-i ?ttifak'?n imzalanmas?
(1993-ÖYS)
90. Osmanl? ?mparatorlu?umda, Sekban-? Cedit ve E?kinci ad? verilen düzenlemelerin amac? a?a??dakilerden hangisidir?
A) Eyaletlerin yönetimine yeni bir düzen getir¬mek
B) E?itim ve ö?retimde yenilik yapmak
C) Dev?irme sistemini sürdürmek
D) Avrupa hukukundan yararlanmak
E) Avrupa usulünde bir ordu kurmak
(1993-ÖYS)
91. A?a??dakilerin hangisinde verilen I. olay, II. olay?n gerçekle?mesinde etkili olmu?tur?
I. Olav II. Olay
A) Osmanl? Devleti'nin Yunanistan'?n
Navarin'de yak?lan ba??ms?zl?k
gemileri için kazanmas?
Rusya'dan tazminat
istemesi
B.) Rusya’n?n Sinop’ta Rusya’n?n K?r?m’? topraklar?na katmas?
Osmanl? donanmas?n?
yakmas?
C.) Bulgar Kilisesi’nin özerklik Rusya’n?n Çe?me’de Osmanl? Donanmas?n? yakmas?
Kazanmas?
D.) Azak Kalesi’nin Rusya’n?n Avrupa’da kutsal ?ttifak’?n kurulmas?
eline geçmesi
E.) Rusya’n?n Özü Kalesi’ni Osman- Osmanl? devletinin Lehistan’? himayesi alt?na almas?
l?lardan almas?
(1993-ÖYS)

92. II. Mahmut'un ayanlarla Sened-i ?ttifak? imza¬lamas? a?a??dakilerden hangisinin bir göster¬gesidir?
A) Padi?ah?n mutlak otoritesinin s?n?rland?r?ld?¬??n?n
B) Ayanlar?n say?ca art?r?ld???n?n
C) Gelenek ve göreneklere ba?l?l???n azald???¬n?n
D) Avrupa'n?n sanayideki üstünlü?ünün kabul edildi?inin
E) Yabanc?lara yeni ayr?cal?klar verildi?inin
(1993-ÖYS)
93. Osmanl?larda, a?a??daki devirlerin hangisin¬de Bat?l?la?ma çabalar? yoktur?
A) Lâle devri
B) Birinci Me?rutiyet Devri
C) Tanzimat Devri
D) ?kinci Me?rutiyet Devri
E) Fetret Devri
(1993-ÖYS)
94. A?a??daki olaylardan hangisi Osmanl? ?mpa¬ratorlu?unun da??lmas?n? önlemek amac?na yöneliktir?
A) Alemdar vakas?
B) Çe?me vakas?
C) Patrona Halil ayaklanmas?
D) 31 Mart ayaklanmas?
E) Me?rutiyetin ilan?
(1994-ÖYS)
95. A?a??daki antla?malardan hangisi, kar??s?n¬da verilen maddeyi içerir?
Antla?ma Madde
A) Paris Bo?azlar?n 1841 Antla?mas?'na göre yönetilmesi
B) Bükre? Bulgaristan Krall???'n?n kurulmas?
C) Berlin K?r?m'?n ba??ms?z olmas?
D) Küçük Kaynarca Demirba? ?arl'?n ülkesine serbestçe dönebilmesi
E) Vasvar K?br?s'?n ?ngiliz yönetimine b?rak?lmas?
(1994-ÖYS)
96. Osmanl?larda k?z ö?rencilerin e?itimi ilk kez hangi devirde devletin görevleri aras?na gir¬mi?tir?
A) Lale Devri B) Tanzimat Devri C) Fetret Devri D) Yükselme Devri E) Duraklama Devri
(1994-ÖYS)
97. A?a??daki ayaklanmalardan hangisi, M?s?r sorununun ortaya ç?kmas?na neden olmu?¬tur?
A) Kabakç? Mustafa Pa?a
B) Tepedelenli Ali Pa?a
C) Vardar Ali Pa?a
D) Abaza Mehmet Pa?a
E) Kavalal? Mehmet Ali Pa?a
(1994-ÖYS)
98. 1856 Paris Antla?mas?yla Osmanl? ?mparatorlu?u'nun Avrupa devletler toplulu?una al?nmas?na karar verilmi?tir.
Bu kararda a?a??dakilerden hangisinin etkisi vard?r?
A) Tanzimat Ferman?'n?n yay?nlanmas?n?n
B) Sened-i ?ttifak'?n imzalanmas?n?n
C) Kanun-i Esasi'nin ç?kar?lmas?n?n
D) Mecelle'nin haz?rlanmas?n?n
E) II. Me?rutiyetin ilan edilmesinin
(1995-ÖYS)
99. Osmanl? ?mparatorlu?u'nun toplumsal yap?¬s?n?n çe?itli etnik gruplardan olu?mas? a?a??¬dakilerden hangisinin geli?mesini engelle¬mi?tir?
A) Millet olgusunun B) Merkeziyetçili?in C) Uluslararas? ticaretin D) Kültürel çe?itlili?in E) Ho?görünün
(1995-ÖYS)100. XVIII. yüzy?l?n sonlar?nda ve özellikle XIX. yüz¬y?lda Avrupa'n?n büyük devletleri Osmanl? ?mparatorlu?u'na ba?l? Yak?ndo?u topraklar?na ilgi duydular.
A?a??dakilerden hangisi Avrupal?lar?n bu topraklarla ilgilenmedeki amaçlar?ndan biri de?ildir?
A) Hindistan'a ve Afrika'ya ula?mak
B) Ekonomik ç?karlar sa?lamak
C) Az?nl?klar?n dinsel haklar?n? savunmak
D) Merkezi otoriteyi zay?flatmak
E) Araplar?n tam ba??ms?z devlet kurmalar?n? sa?lamak
(1995-ÖYS)

101. A?a??dakilerin hangisinde ?ngiltere ile Fran¬sa birlikte hareket etmemi?tir?
A) M?s?r sorununun Avrupa sorunu haline getiril¬mesinde
B) K?r?m Sava??'nda Osmanl? ?mparatorlu?uma yard?m edilmesinde
C) Osmanl? yönetimine Islahat Ferman?'n?n ilan ettirilmesinde
D) Osmanl? ve M?s?r donanmas?n?n Navarin'de yak?lmas?nda
E) Berlin Antla?mas?'n?n imzalanmas?nda
(1996-ÖYS)
102. XIX. yüzy?l?n sonlar?nda ve XX. yüzy?l?n ba?la¬r?nda Osmanl? ?mparatorlu?u'nun yitirdi?i toprak¬lardan baz?lar? ?unlard?r:
I. K?br?s adas?
II. M?s?r

III. Tunus
IV. Girit adas?
V. Bosna-Hersek VI. Trablusgarp
Osmanl? ?mparatorlu?u, bu topraklardan han¬gilerini Fransa'ya ve ?talya'ya b?rakmak zo¬runda kalm??t?r?
A) I veli B) I ve IV C)ll ve V
D) III ve VI E) IV ve V
(1996-ÖYS)
103. A?a??dakilerden hangisinde I.olay ile II.olay aras?nda bir ili?ki yoktur?
I. II.
A.) Kutsal yerler sorunu K?r?m sava??
B.) M?s?r sorunu Bo?azlar sorunu
C.) Napolyon sava?lar? Viyana kongresi
D.) Berlin kongresi Romanya’n?n ba??ms?zl???n? kazanmas?
E.) ?ngilizlerin M?s?r’? i?gali Kavalal? Mehmet Ali Pa?a isyan?
(1997-ÖYS)
104. A?a??dakilerden hangisi Osmanl? Devleti'nde yenilik hareketlerine kar?? bir tepki niteli?i ta¬??maktad?r?
A) III. Selim'in öldürülüp IV Mustafa'n?n tahta geçirilmesi
B) Abdülaziz'in tahttan indirilip V Murat'?n tahta ç?kar?lmas?
C) Rusçuk Ayan? Alemdar Mustafa Pa?a'n?n or¬dusu ile ?stanbul'a gelmesi
D) Kola?as? Niyazi Bey'in bir grup asker ve sivil¬le Resne'de da?a ç?kmas?
E) Hareket Ordusu'nun ?stanbul'a gelmesi
(1997-ÖYS)
105. Avrupa devletleri, Osmanl? Devletin a?a??¬dakilerden hangisine zorlam??lard?r?
A) Tanzimat Ferman?'n? ilan etmeye
B) Yeniçeri Oca??n? kald?rmaya
C) Sened-i ?ttifak'? onaylamaya
D) Avrupa'n?n büyük ba?kentlerinde elçilikler açmaya
E.) ?slahat Ferman?'n? ilan etmeye
(1997-ÖYS)

106. XIX. yüzy?l?n ortalar?na do?ru Bo?azlar?n so¬run haline gelmesinde etkili olan antla?ma a?a??dakilerden hangisidir?

A) Bükre? Antla?mas?
B) Hünkar ?skelesi Antla?mas?
C) Edirne Antla?mas?
D) Ya? Antla?mas?
E) Küçük Kaynarca Antla?mas?
(1997-ÖYS)
107. ?ngiltere, XIX. yüzy?l?n son çeyre?ine kadar izledi?i,
I. Hindistan'a giden ticari yollar?n güvenli?inin sa?lanmas?
II. Osmanl? ?mparatorlu?u'nun toprak bütünlü¬?ünün korunmas?
III. Osmanl? ülkesinde ya?ayan etnik gruplar?n
korunmas? politikalar?n?n hangilerinden bu çeyrek içinde vazgeçmi?tir?
A) Yaln?z I B) Yaln?z II C) Yaln?z III D) I ve III E) II ve III
(1998-ÖYS)
108. A?a??daki ayaklanmalardan hangisi, ulusla¬raras? bir boyut kazanm??t?r?
A) Vardar Ali Pa?a ayaklanmas?
B) Karayaz?c? ayaklanmas?
C) Mehmet Ali Pa?a ayaklanmas?
D) Patrona Halil ayaklanmas?
E) Kalendero?lu ayaklanmas?
(1998-ÖYS)

109. Osmanl? ?mparatorlu?umda,
I. ?kinci Osman'?n tahttan indirilmesi
II. Üçüncü Selim'in tahttan indirilmesi

III. Abdülaziz'in tahttan indirilmesi
IV. Alemdar Mustafa Pa?a'n?n sadrazaml??a ge¬tirilmesi
V. Sadrazam Tarhuncu Ahmet Pa?a'n?n öldü¬rülmesi
olaylar?ndan hangileri, yenilik taraftarlar?n?n güçlendi?ini gösterir?
A) I veli B) II ve III C)llvelV D) III ve IV E) IV ve V
(1998-ÖYS)
110. XIX. yüzy?l?n ortalar?nda, Osmanl? ?mparator¬lu?u, a?a??dakilerin hangisinde verilen iki devletin tehdidine kar??n Macar ve Leh mül¬tecileri geri vermemi?tir?
A) Avusturya - ?ngiltere
B) Fransa - Avusturya
C) Avusturya - Rusya
D) ?ngiltere - Fransa
E) ?ngiltere - Rusya
(1998-ÖYS)

111. Osmanl? ?mparatorlu?u'nda, a?a??dakilerden hangisinde ikinci olarak verilen, birinci ola¬rak verilenin yerini alm??t?r?

I. II.
A.) Nizam-? Cedit Sekban-? Cedit
B.) Medrese Enderun
C.) T?mar Sistemi ?ltizam Sistemi
D.) Saltanat ?uras? Ayan Meclisi
E.) Yeniçeri Oca?? Sekban-? Cedit
(1998-ÖYS)


ÜSS SORULARI
112. Frans?z ihtilâlinin etkileri Osmanl? ?mparator¬lu?unda a?a??daki olaylardan hangisi ile his¬sedilmi?tir?
A) Patrona Halil Olay?
B) M?s?r Meselesi
C) Girit Olay?
D) Kabakç? Mustafa Olay?
E) S?rp ve Yunan ?syanlar?
(1967-ÜSS)
113. A?a??daki padi?ahlardan hangisi zaman?nda Avrupal?lardan ilk defa borç para al?nm??t?r?
A) Abdülmecit B) Be?inci Murat C) ?kinci Mahmut D) Abdülaziz E) ?kinci Abdülhamit
(1969-ÜSS)

114. A?a??dakilerden hangisi, Tanzimat Ferman?'n?n ilân edilmesinde etkili olmam??t?r?
A) M?s?r sorununun daha fazla büyümesini ön¬leme gayesi
B) Avrupal? büyük devletlerin kazan?lmak isten¬mesi
C) Rusya'n?n müdahalesini önleme dü?üncesi
D) Yenilik isteyen halk kitlelerini yat??t?rma ga¬yesi
E) Daha esasl? bir ?slahat yap?lmas?
(1974-ÜSS)
115. Almanya'n?n sömürgecilikle gecikmesini ne¬deni a?a??dakilerden hangisidir?
A) Donanmas?n? güçlendirmekte geç kalmas?
B) Sömürgecilik fikrini geç benimsemesi
C) Birli?ini geç kurmu? olmas?
D) Ekonomik durumun zay?fl???
E) Askerî kuvvetinin azl???
(1975-ÜSS)
116. Tanzimat hareketinin ülkeye sa?lad??? yarar ne olmu?tur?
A) Padi?ahlar?n yetkisinin k?s?tlanmas?
B) Can ve mal güvenli?ini sa?lamas?
C) Bir "Osmanl? milleti"nin ortaya ç?kmas?
D) Müslüman ve H?ristiyan tebaas?n?n kayna?mas?
E) Bat?'y? daha iyi anlayan ayd?nlar?n yeti?mesi
(1975-ÜSS)

117. ?ngiltere ve Fransa'n?n, Mehmet Ali Pa?a is¬yan?n? bir Avrupa sorunu haline getirmelerin-deki maksat ne idi?
A) Rusya'n?n Osmanl? Devleti'ne yard?m etme¬sini önleme
B) Osmanl? Devleti'ndeki yenile?me hareketleri¬ni destekleme
C) Mehmet Ali Pa?a'n?n ilerleyi?ini durdurma
D) Osmanl? hanedan?n?n devletin ba??nda kal¬mas?n? sa?lama
E) Osmanl? Devleti'ni bir Avrupa devleti haline getirme
(1975-ÜSS)

118. XIX. yüzy?l?n sonlar?na do?ru, Osmanl? eko¬nomisinin çökmesinin en önemli nedeni a?a¬??dakilerden hangisidir?
A) Büyük eyaletlerin ?mparatorluktan ayr?lmas?
B) Transit ticaret yollar?n?n elden ç?kmas?
C) Yabanc? sermayenin bask?s?
D) Halk?n ço?unlu?unun çiftçilikle u?ra?mas?
E) Devletin gerekli tedbirleri almamas?
(1976-ÜSS)
119. Osmanl? ?mparatorlu?unda, I. Me?rutiyet ile Islahat Hareketlerinin ortak amac? a?a??daki¬lerden hangisidir?
A) Her tür yabanc? bask?s?n?n kald?r?lmas?
B) Osmanl? halklar?n?n kendi aralar?nda e?it k?¬l?nmas?
C) Bat? uygarl???na geçi?in sa?lanmas?
D) Avrupa devletlerinin dostlu?unun sa?lanma¬s?
E) Osmanl? ?mparatorlu?u'nun çöküntüden kur¬tar?lmas?
(1976-ÜSS)

120. XX. yüzy?l?n ilk yar?s?nda, dünya devletlerinin blokla?mas?nda ve sava?lar?n ç?kmas?nda a?a??dakilerden hangisi en çok etkili olmu?¬tur?
A) Devletlerin ba??ms?zl?klar?n? kazanmak iste¬meleri
B) Devletlerin s?n?rlar?n? geni?letmeye çal??ma¬lar?
C) Devletlerin hammadde ihtiyaçlar?n? giderme yollar? aramalar?
D) ?talya ve Almanya'n?n güçlenmesi
E) Balkanlardaki buhranlar?n önlenmek isten¬mesi
(1976-ÜSS)
121. Osmanl? Devleti'nde, Yenilik Hareketlerinin (Islahatlar?n) ba?ar?s?zl?kla sonuçlanmas?n?n en önemli nedeni a?a??dakilerden hangisi olabilir?
A) Uleman?n, elindeki imtiyazlar? korumaya ça¬l??mas?
B) Yeniçerilerin Yenilik Hareketlerine kar?? ç?k¬mas?
C) Yenilikleri uygulayanlar?n yetersizli?i
D) Osmanl? halk?n?n yeniliklerine kar?? ilgisiz kalmas?
E) Rusya'n?n, Yenilik Hareketlerini engellemeye çal??mas?
(1977-ÜSS)
122. Padi?ahla ayanlar aras?nda imzalanan "Sened-i ?ttifak"?n devlet yönetimine ters dü?en yönü a?a??dakilerden hangisidir?
A) Padi?ah?n, ayanlardan yasalara sad?k kala¬caklar?na dair söz almas?.
B) Padi?ah?n, ayanlar?n varl???n? ve haklar?n? ta¬n?mas?.
C) Vergilerin, devletin koymu? oldu?u yasalara uyularak toplanmas?n?n sa?lamas?.
D) Devletin eyaletlerden asker almas?n?n, âyanlarca kabul edilmesi.
E) Ayanlar?n ?slahat hareketlerini desteklemeyi kabul etmeleri.
(1978-ÜSS)

123. A?a??dakilerden hangisi, Tanzimat'?n ilan? ile "her gücün üstünde yasa gücünün oldu?u" ilke¬sinin benimsendi?ini gösteren en güçlü ka¬n?tt?r?
A) Herkesin mal ve mülküne sahip olmas? ve bunu çocuklar?na b?rakmas?
B) Rü?vet ve adam kay?rman?n kald?r?lmas?
C) Vergilerin herkesin gelirine göre toplamas?
D) Osmanl? halk?n?n can ve mal güvenli?ine ka¬vu?turulmas?
E) Padi?ah?n yetkilerinin s?n?rland?r?lmas?
(1978-ÜSS)
124. Mustafa Re?it Pa?a'nm Tanzimat döneminin Millet Meclisi haline gelen "Meclisi Valây-? Ahkâm-? Adliye" üyelerine dokunulmazl?k hakk? verilmesi iste?ine kar?? ç?k?? nedeni a?a??da¬kilerden hangisidir?
A) D?? bask?n?n Mustafa Re?it Pa?a üzerindeki etkisi
B) Meclise az?nl?klar?n da girebilece?ini dü?üne¬rek parçalanmay? önlemek istemesi
C) Islahat yanl?s? olmayanlar?n meclise girebile¬ceklerini dü?ünmü? olmas?
D) Padi?ah?n yetkilerini korumak istemesi
E) Mustafa Re?it Pa?a'n?n tutucular?n etkisinde kalmas?
(1979-ÜSS)
125. Osmanl? tarihinde I. Me?rutiyet dönemine ka¬dar halk?n, padi?ahlar? hukuk düzeninde de¬?i?iklik yapmaya zorlamamas?n?n ba?l?ca ne¬deni a?a??dakilerden hangisidir?
A) Yönetim biçiminin etkisi
B) Halk?n dü?üncelerini yönlendiren geli?mele¬rin olmay???
C) Halk?n, padi?ahlar?n her ?eyi yapabilece?ine inanmas?
D) Saray ile halk aras?ndaki kültür ikilili?inin bu¬lunmas?
E) Hukuk düzeninin geçerlili?ini korumas?
(1979-ÜSS)


126. 1876 Anayasas?n?, Islahat fermanlar?ndan ay?ran özellik a?a??dakilerden hangisidir?
A) Padi?ah?n izniyle kabul edilmi? olmas?
B) Bat? uygarl???ndan etkilenmi? olmas?
C) Halka, temsil hakk?n?n tan?nmas?
D) Halktan gelirine göre vergi al?nmas?
E) Halka inanç özgürlü?ünün tan?nmas?

(1980-ÜSS)7 2. C 3. D 4. B 5. D 6. C
7. E 8. C 9. C 10. D 11.A 12. B
13. B 14. A 15. D 16. B 17. E 18. E
19. C 20. E 21. D 22. C 23. E 24. A
25. B 26. E 27. B 28. C 29. E 30. E
31. B 32. C 33. B 34. C 35. D 36. E
37. B 38. B 39. C 40. B 41. D 42! B
43. C 44. B 45. E 46. D 47. B 48. B
49. A 50. E 51.A 52. D 53. A /54. E
55. A 56. B 57. A 58. E 59. E 60. E
61. A 62. B 63. C 64. D 65. C 66. A
67. C 68. C 69. A 70. D 71.0 72. D
73. B 74. A 75. E 76. A 77. E 78. D
79. E 80. D 81. B 82. B 83.[E 84. D
85. C 86. E 87. D 88. C 89. D 90. E
91. A 92. A 93. E 94. E 95. A 96. B
97. E 98. A 99. A 100. E 101.A 102. D
103. E 104. A 105. E 106. B 107. B 108. C
109. D 110. C 111.A 112. E 113. D 114. D
115. C 116. E 117.A 118. C 119. E 120. C
121.A 122. B 123. E 124. C 125. B 126. C

 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn611
mod_vvisit_counterDn1030
mod_vvisit_counterBu Hafta1641
mod_vvisit_counterBu Ay26541
mod_vvisit_counterToplam7724598

Kimler evrimii

Şu anda 18 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev