TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritası Eğitim Haberleri Ara
 
Öss\'de Çıkmış Sorular ve Cevapları
Tarih Dersi ile ilgili Öss'de Çıkmış Tüm Sorular ve Cevapları

XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
ÖSS SORULARI
1. "Osmanlı tarihinde II. Osman ve III. Selim, dev¬let düzeninde bazı değişiklikler yapmaya çalış¬tıkları için; Abdülaziz ve II. Abdülhamit ise devlet düzeninde yapılmak istenen değişikliklere karşı oldukları için tahtlarından indirilmişlerdir." Yalnız bu bilgilere dayanarak, II. Osman dö¬neminden II. Abdülhamit dönemine kadar ge¬çen süre içinde nasıl bir değişme olduğu söylenebilir?
A) Yenilik taraftarlarının güçlendiği
B) Padişahların devleti iyi yönetmedikleri
C) Halkın, düzeni korumaya çalıştığı
D) Osmanlı Devleti'nin Avrupa'dan etkilenmedi¬ği
E) Padişahların anayasal düzeni benimsedikleri
(1981-ÖSS)
2. XIX. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere ve Fransa sömürgelerinde yaşayanların hakları, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Hıristiyanların haklarından daha sınırlıydı. Buna karşın İngiltere ve Fransa, Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Hıristiyan¬ların haklarını yetersiz bularak Osmanlı Devleti'nden, Islahat Fermanı'na uyulmasını istemiş¬lerdir.
İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'nden böyle bir istekte bulunmalarının amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Hıristiyanların yaşam düzeyini yükseltme
B) Kendi ülkelerindeki demokrasi ilkelerini diğer ülkelere de yayma
C) Osmanlı İmparatorluğumun parçalanma ve çöküşünü hızlandırma
D) Osmanlı Devleti'ne başka devletlerin baskı yapmasını önleme
E) Sömürgelerinde yaşayanların uğradıkları haksızlıkları gizleme
(1981-ÖSS)


3. Kırım Savaşını kazanan devletlerden biri ola¬rak Paris Antlaşması'na katılan Osmanlı Dev¬leti'nin, bu antlaşmanın aşağıda verilen mad¬delerinden hangisiyle yenilmiş bir devlet du¬rumuna düşürüldüğü anlaşılmaktadır?
A) Osmanlı Devleti'nin, devletlerin genel hakları bakımından bir Avrupa devleti sayılması
B) Avrupa devletlerinin, Osmanlı Devleti'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanıma¬ları
C) Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'nden, Hıristiyan azınlığın haklarını yeniden düzen¬lemesini istemeleri
D) Osmanlılarla, Rusların Karadeniz'de tersane ve savaş gemisi bulundurmamaları
E) Osmanlı Devleti ile bu antlaşmayı imzalayan devletlerden biri arasında anlaşmazlık çıktı¬ğında, önce antlaşmayı imzalayan öteki dev¬letlere başvurulması
(11381-ÖSS)
4. Avrupa'da anayasaya bağlı yönetimler oluşturul¬maya çalışılırken, Osmanlı ülkesinde de Tanzi¬mat Fermanı'nın ilan edilmesi, azınlıklar ve çoğu Avrupa devletleri üzerinde olumlu bir etki uyan¬dırmıştı.
Devlet yönetiminden sorumlu olanların ilan ettiği bu ferman, Osmanlı ülkesinde aşağıda¬ki gelişmelerden hangisinin ilk aşaması sayı¬labilir?
A) Laikliğin B)Anayasacılığın
C) Milliyetçiliğin D) Devletçiliğin E) Islahatçılığın
(1984-ÖSS)
5. Osmanlı İmparatorluğu, Yükselme Devri'nde Ba¬tı ile ilgili sorunlarını kendi görüşleri doğrultusun¬da çözmeye çalışmıştır. Tanzimat Devri'nde ise bu tür sorunların çözülmesinde Batılı büyük dev¬letlerle görüş birliği içinde olmaya önem vermiş¬tir.
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparator¬luğunun Batıya karşı tutumundaki bu değiş¬menin bir açıklaması olamaz?
A) Büyük devletlerin olumsuz tutumlarından çe¬kinmektedir.
B) Islahatların Avrupa devletlerince de tanınma¬sına çalışmaktadır.
C) Siyasal gücünü bu yolla korumak istemekte¬dir.
D) Genişleme siyasetini bu yolla sürdürmekte¬dir.
E) Batı ile sorunlarını barış yolu ile çözmeye ça¬lışmaktadır.
(1985-ÖSS)

6. Osmanlı Devleti'nin Meclis-i Mebus an’da Bal¬kan uluslarına da temsil hakkını tanımış ol¬masının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Avrupa devletlerinin içişlerimize karışmasını önleme
B) Balkan uluslarını yönetime katma
C) Meclisin devamlılığını sağlama
D) Rusya'nın Balkanlar'ı Slavlaştırmasını önle¬me
E) İmparatorluğun bütünlüğünü koruma
(1985-ÖSS)
7. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparator¬luğu döneminde görülen bir yenilik (ıslahat)değildir?
A) Divan'dan Meclis-i Mebus an'a geçiş
B) Monarşi'den Meşrutiyet'e geçiş
C) Yeniçeri Ocağı 'ndan Nizam-ı Cedit'e geçiş
D) Mecelle'den Kanun-u Esasi'ye geçiş
E) Medrese'den Enderun'a geçiş
(1986-ÖSS)
8. Osmanlı imparatorluğu döneminde, yeni tarzda öğretim yapan okulların yanında mahalle mek¬tepleri ve medreseler de varlıklarını sürdürmüşlerdir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol aç¬mıştır?
A) Dinsel baskının artmasına
B) Yeni bir eğitim politikasının saptanmasına
C) Kültür çatışmalarının ortaya çıkmasına
D) Okur-yazar sayısının azalmasına
E) Bilim ve teknolojinin gelişmesine
(1986-ÖSS)

9. Osmanlı tarihinin,
Kuruluş döneminde "ümmet",
Tanzimat döneminde "devlet"
Meşrutiyet döneminde "Türklük" anlayışı egemen olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerde et¬kili olmamıştır?
A) Yönetimdeki kişiler
B) İslam dini
C) Ekonomik yapı
D) Siyasal değişmeler
E) Avrupa'daki gelişmeler
(1986-ÖSS)10. XIX. yüzyılda Rusya'nın;
I. Balkan Yarımadasını Slavlaştırmaya çalışma
II. Açık ve sıcak denizlere çıkmak isteme
III. Osmanlı ülkesindeki Ortodoksların haklarını korumaya çalışma
IV. Gücünü Avrupa devletlerine kabul ettirmeye çalışma
V. Osmanlı ülkesinde yapılan ıslahatları yeter¬siz bulma
VI. Hürriyetçi fikirlere karşı çıkma girişimlerinden hangileri, Osmanlı Rus ilişki¬leri üzerinde en az etkili olmuştur?
A) I ve III B)lll veV C)l veV D) IV ve VI E) I ve II
(1986-ÖSS)

11. XIX. yüzyılda, Osmanlıların girdiği savaşlar ge¬nellikle yenilgi ile sonuçlanmıştır. Osmanlı ülke¬sinde ticaret azınlıkların elindedir. Hammadde Avrupa ülkelerine satılmakta; dışarıdan bol mik¬tarda, ucuz ve çeşitli mallar gelmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir so¬nucu değildir?
A) Yeni fabrikaların kurulması
B) Küçük sanayi atölyelerinin azalması
C) İşsizliğin artması
D) Yönetimde yeni arayışların artması
E) Dış ticarette dengenin bozulması
(1986-ÖSS)
12. Aşağıdaki belgelerden hangisi, Osmanlı devleti'nin ayanlara söz geçiremeyecek hale gel¬diğini gösteren bir kanıttır?
A) Fatih Kanunnamesi
B) Sened-i İttifak
C) Tanzimat Fermanı
D) Islahat Fermanı
E) Kanun-u Esasiye
(1988-ÖSS)
13. Hünkar İskelesi Antlaşması'nda Osmanlı Devle¬ti, Rusya bir saldırıya uğrarsa Boğazları kapat¬mayı kabul etmiştir.
Bu durumdan büyük ölçüde rahatsız olan devletlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Prusya B) İngiltere C)Avusturya D) Piyemonte E) İspanya
(1989-ÖSS)
14. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparator¬luğumda, XVII. yüzyıldan XIX. yüzyılın ilk yarısına kadar yapılan ıslahatlarda askeri alana ağırlık verilmesine yol açan etkenlerden biri değildir?
A) Askeri harcamaların hızla artması
B) Yeniçeri Ocağı'nın bozulması
C) İmparatorluğun toprak kaybetmesi
D) İmparatorluğun dağılma tehlikesiyle karşılaş¬ması
E) Devletin uluslararası saygınlığının azalması
(1989-ÖSS)

15. Fransız İhtilali'nden sonra Cumhuriyetçiliği ve özgürlüğü savunan kimi kitaplar Türkçeye ve azınlıkların dillerine çevrilerek Osmanlı ülkesin¬de de yayınlanmıştır.
Bu yayınların, aşağıdakilerin hangisi üzerin¬de önemli bir etkisi yoktur?
A) Tanzimat ve Islahat hareketleri
B) Ulusçuluk akımları
C) Genç Osmanlı ve Jön Türk hareketleri
D) Osmanlıların I. Dünya Savaşı'na katılmaları
E) I. ve II. Meşrutiyet hareketleri
(1990-ÖSS)

16. Osmanlı İmparatorluğu'nda, Padişahın otoritesi¬ni halkın temsilcilerinden oluşan bir meclisle sı¬nırlandırmak amacıyla meşrutiyet sistemine ge¬çilmiştir.
Bu değişiklik aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?
A) Yeniçeri Ocağı'nın kapatılmış olması
B) Osmanlı aydınlarının demokrasi alanındaki gelişmelerden etkilenmesi
C) Osmanlı İmparatorluğu'nun güçlenmesi
D) Ayanların yetkilerinin artırılması
E) Dünyada, monarşik sistemlerin sona ermesi
(1991-ÖSS)
17. Sultan Abdülmecit, vergilerin herkesin gelirine göre toplanmasını, mahkemelerin açık yapılma¬sını, kimsenin haksız yere, yargılanmadan idam edilmemesini öngören Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesine izin vermiştir. Ayrıca herkesin bu Fermana itaat etmesini istemiş, kendisinin de Fermana uyacağını belirtmiştir. Sultan Abdülmecit'in bu tutumu Osımanlı top¬lumunda aşağıdakilerden hangisinin benim¬senmeye çalışıldığının bir göstergesidir?
A) Halkın yönetime katılması
B) Dini hoşgörü
C) Bütçe anlayışı
D) Kültürel bağımsızlık
E) Kanun üstünlüğü
(1992-ÖSS)
18. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan önce topla¬nan İstanbul Konferansı'na katılan Avrupa dev¬letleri, Bosna-Hersek ve Bulgaristan'da hakim ve valileri kendilerinin seçmelerini Osmanlı Devleti'ne önermişlerdir. Osmanlı Devleti ise bu öneri¬yi reddetmiştir.
Osmanlı Devleti'nin bu öneriyi reddetmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa devletleri arasındaki görüş birliğin¬den yararlanmak istemesi
B) Dünyadaki siyasi bloklaşmalara karşı olması
C) Yerel yönetimlere yetki vermek istemesi
D) Ruslarla iyi ilişkiler içinde olmak istemesi
E) İçişlerine karıştırılmasına karşı olması
(1993-ÖSS)


19. Osmanlı sultanı II. Mahmut yayımladığı bir fer¬manla, "kişinin malına devletçe el konulması"geleneğini kaldırmıştır.
II. Mahmut, bu fermanla aşağıdakilerden han¬gisini amaçlamıştır?
A) Yabancılara verilen ayrıcalıkların kaldırılma¬sını
B) Gelir dağılımındaki dengesizliklerin gideril¬mesini
C) Mülkiyet hakkının güvence altına alınmasını
D) Dışarıdan mal alımının sınırlandırılmasını
E) Yeni bir ekonomik sisteme geçilmesini
(1993-ÖSS)
20. Osmanlı toplumunda XIX. yüzyıla kadar, halkın siyasi düşüncelerini yönlendiren önemli gelişme¬ler olmamıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini engelle¬miştir?
A) Gelenek ve göreneklerin gücünü korumasını
B) Din ile devlet işlerinin birlikte yürütülmesini
C) Yönetenler ile halk arasında kültür farkı oluş¬turmasını
D) Halkın yönetime bağlılığının sürmesini
E) Demokrasi anlayışının gelişmesini
(1994-ÖSS)
21. Osmanlılarda XIX. yüzyıla kadar, kızlar ilkokul¬dan sonra öğrenime devam edemezlerdi. Ola¬nakları olanlar isterlerse evlerinde özel ders alır¬lardı. XIX. yüzyılda kızların ilkokuldan sonra de¬vam edebilecekleri öğretmen ve sanayi okulları açıldı.
XIX. yüzyıldaki bu gelişme aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) Bütün okulların devletin denetimi altına alın¬dığını
B) Okuma-yazma seferberliğine geçildiğini
C) Din eğitimi ile çağdaş eğitimin birleştirildiğini
D) Eğitim anlayışında değişiklik olduğunu
E) Karma eğitime (kız-erkek) geçildiğini
(1994-ÖSS)
22. 1876 Anayasası'yla Müslüman olsun olmasın Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan¬lar din, ırk ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin "Osmanlı" sayılmıştır.
Bu durum Osmanlı İmparatorluğu'nda, aşağı¬dakilerden hangisine gereksinim duyulduğu¬nun bir göstergesi sayılabilir?
A) Ümmetçilik anlayışının korunmasına
B) Azınlık haklarının sınırlandırılmasına
C) Birlik ve beraberliğin korunmasına
D) Geleneklere bağlı kalınmasına
E) Saltanat sisteminden vazgeçilmesine
(1995-ÖSS)23. II. Mahmut'tan itibaren, Osmanlı ülkesinde Avru¬pa usulünde eğitim gören aydın bir sınıf yetiş¬miştir. Bu sınıf, şahıslara göre devamlı değişen bir yönetim yerine, hukuka dayalı, kurumları olan yeni bir yönetimin kurulması için çalışmıştır.
Bu duruma göre, Osmanlı aydınlarının ulaş¬mak istediği amaç aşağıdakilerden hangisi¬dir?
A) Osmanlı toplumunda ulus bilincini yerleştir¬mek
B) Öğretim sisteminde ikiliği kaldırmak
C) Veraset sistemini değiştirmek
D) Gelenek ve görenekleri sürdürmek
E) Egemenlik anlayışını değiştirmek
(1995-ÖSS)

24. XIX. yüzyılda, Osmanlı Devleti'nin sınırları dara¬lırken sınırlar içindeki nüfusu gitgide artmaktay¬dı.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin sonuç¬larından biridir?
A) Savaşlarda kaybedilen yerlerden gelen göç¬lerin
B) Osmanlı toplumunun değişik etnik yapıda ol¬masının
C) Savaşların, daha çok sınırlardaki çatışmalar¬dan çıkmasının
D) Savaşlarda ele geçen esirlerin sayıca fazla olmasının
E) Köyden kentlere göçlerin artmasının
(1995-ÖSS)
25. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin toprak kaybet¬mesi sonucu sınırların daralmasına karşın, de¬vam eden göçler nedeniyle sınırların içindeki nü¬fus giderek artmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ülkesinde bu durumun sonuçlarından biri değildir?
A) Şehirlerde günlük yaşam şeklinin değişmesi
B) Azınlık sorununun ortadan kalkması
C) Tüketimin artması
D) Konut gereksiniminin artması
E) Şehir nüfusunun artması
(1996-ÖSS)
26. Osmanlı döneminde İngiltere ile yapılan Balta Li¬manı Antlaşmasından başlayarak o zamana ka¬dar yüzde üç olan gümrük vergisi ihracatta yüz¬de on iki, ithalatta ise yüzde beş olarak belirlen¬miştir.
Bu bilgiye dayanarak,
I. Osmanlı Devleti'nde sanayi gelişecektir.
II. Osmanlı tacirleri yabancı tacirlere rekabet edecek duruma gelecektir.

III. Yabancı mallar Osmanlı Devleti'nin pazarla¬rına egemen olacaktır.
IV. Osmanlı Devleti ticaret yolları üzerindeki egemenliğini sürdürecektir.
V. Osmanlı Devleti ekonomik yönden giderek dışa bağımlı olacaktır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve III B)l ve V C)ll velll D) II ve V E) III ve V
(1996-ÖSS)
27. Aşağıdaki olaylardan hangisi, Osmanlı ülke¬sinde ordunun yenilikleri koruduğunun bir göstergesidir?
A) II. Osman'ın devlet düzeninde değişiklik yap¬maya çalıştığı için tahttan indirilmesi
B) Meşrutiyet rejimine karşı olanların çıkardığı 31 Mart Olayı'nı Hareket Ordusu'nun bastır¬ması
C) III. Selim'in devlet düzeninde yaptığı değişik¬likler nedeniyle tahttan indirilmesi
D) IV. Mehmet döneminde ulufelerin zamanında ödenmemesi üzerinde yeniçerilerin ayaklan¬ması
E) Yeniçeri sayısının artırılması, buna karşılık tı¬marlı sipahi sayısının azalması
(1996-ÖSS)

28. Fransa ve İngiltere 1856 yılında imzalanan Paris Antlaşması'yla Osmanlı Devleti'nin toprak bü¬tünlüğünü kabul ederken, Birinci Dünya Savaşı sırasında aralarında yaptıkları gizli antlaşmalar¬la Osmanlı Devleti'ni parçalamışlardır. Fransa ve İngiltere'nin tutumundaki bu de¬ğişme,
I. Osmanlı Devleti siyasi gücünü yitirmiştir.
II. Avrupa'da sosyalist görüşlerin neden olduğu iç olaylar çıkmıştır.
III. Avrupa devletleri Osmanlı Devleti'ni yenilik yapmaya zorlamıştır. IV Avrupa devletlerinin hammadde ve Pazar gereksinimleri artmıştır. Yargılarından hangileriyle açıklanabilir?
A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve IV E) III ve IV
(1996-ÖSS)

29. Tanzimat Fermanı ile,
- Vergilerin herkesin gelirine göre düzenli bir şekilde toplanması
- Hiç kimsenin haksız yere ve yargısız idam edilmemesi
- Herkesin kendi mal ve mülküne sahip olma¬sı ilkeleri kabul edilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerde gözeti¬lenlerden biri değildir?
A) Eşitlik B) Adalet C) Özel mülkiyet D) Kişi hakları E) Bağımsızlık
(1997-ÖSS)
30. Osmanlı Devleti'nde, XIX. yüzyılın ilk yarısında Müslüman nüfus ile Müslüman olmayanların nü¬fus oranları XVI. yüzyıldaki oranlarla aynıyken, XX. yüzyılın başlarında Müslümanların oranında büyük artış olmuştur.
Bu artışta aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
A) Dış göçlerin
B) Sınırların daralmasının
C) Uluslararası antlaşmaların
D) Savaşlarda yenilgiye uğranılmasının
E) Kentleşmeye yönelinmesinin
(1998-ÖSS)
31. XIX. yüzyılda, Avrupa malları Osmanlı iç pazar¬larına girmiş; diğer yandan hammadde ihracatı yoğunluk kazanmıştır.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Gümrük vergileri artmıştır.
B) Yerli mal üretiminin ekonomideki payı azal¬mıştır.
C) Hammadde fiyatları düşmüştür.
D) Osmanlı parası değer kazanmıştır.
E) Tüketim maddesi çeşitlerinde azalma olmuş¬tur.
(1998-ÖSS)
32. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan önce Avrupa devletleri tarafından Osmanlı Devleti'ne bildirilen Londra Protokolü'nde, Osmanlı topraklarından olan Bosna-Hersek ve Bulgaristan'da ıslahat ya¬pılması, bu yörelerde bulunan Osmanlı ordusu¬nun bir kısmının terhis edilmesi ve yapılacak ıs¬lahatın İstanbul'daki elçiler tarafından kontrol edilmesi istenmiştir.
Avrupa devletlerinin bu istekleri, aşağıdaki¬lerden hangisine bir hazırlık niteliğindedir?
A) Osmanlı Devleti'nin içte ve dışta güç kazan¬masına
B) Müslüman olmayanların mecliste, Müslüman olanlarla aynı oranda temsil edilmesine
C) Bu yörelerin yönetimde özerklik kazanması¬na
D) Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda toprak bü¬tünlüğünün korunmasına
E) Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletler huku¬kundan yararlanmasına
(1999-ÖSS İPTAL]

33. Kanun-i Esasî'de yer alan,
I. Padişahın Mebuslar Meclisi'ni dağıtabilmesi
II. Padişahın izni olmayan bir kanunun mecliste görüşülmemesi

III. Bakanların yalnız padişaha karşı sorumlu ol¬ması
IV. Mebuslar Meclisi üyelerinin dört yıl için seçil¬mesi
hükümlerinden hangileri "ulus egemenliği" il¬kesine aykırı düşmez?
A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve IV D) II ve III E) II ve IV
(1999-ÖSS İPTAL)
34. II. Mahmut döneminde yapılan aşağıdaki re¬formlardan hangisi, doğrudan devlet otorite¬sinin güçlenmesine yönelik bir uygulama de¬ğildir?
A) Devlet yönetimine bakanlık usulünün getiril¬mesi
B) Memurların can ve mal güvenliğinin sağlan¬ması
C) İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi
D) Polis ve posta teşkilatlarının kurulması
E) Yenilik hareketlerine karşı çıkan Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması
(1999-ÖSS)
35. Kırım Savaşı sonunda imzalanan Paris Antlaş¬masında yer alan hükümlerden bazıları şunlar¬dır:
I. Osmanlı Devleti'nin bir Avrupa devleti sayıl¬ması
II. Karadeniz'in tarafsız hale getirilmesi
III. Eflak ve Boğdan'da, iç yönetimde özerkliğin bir Avrupa komisyonu tarafından düzenlen¬mesi
IV. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün bü¬yük devletlerce tanınması
Bu hükümlerden hangileri Osmanlı Devleti çıkarlarına aykırıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C)l ve III D) II ve III E) III ve IV
(1999-ÖSS)
36. Baltalimanı Antlaşması'ndan önce, yerli ve ya¬bancı tüccarlar mallarını ülke içinde bir bölgeden diğerine taşırlarken iç gümrük vergisi ödemek zorundaydılar. Yabancı tüccarlar Balta limanı Antlaşması'yla bu yükümlülükten kurtulmuşlar;
fakat yerli tüccarlar iç gümrük vergisini ödemeyi sürdürmüşlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi, Baltalimanı Antlaş¬masıyla ortaya çıkan bu durumun sonuçla¬rından biri değildir?
A) Osmanlı pazarlarına, yabancı tüccarların egemen olması
B) Yerli tüccarların yabancı tüccarlarla rekabet etmesinin zorlaşması
C) Bazı yerli tüccarların ticaret hayatından çekil¬mek zorunda kalması
D) Ticaret gelirlerinin daha çoğunun yabancıla¬ra gitmesi
E) Yerli mallarda kalitenin artması
(1999-ÖSS)
37. Fransız İhtilali, Osmanlı Devleti'nde
I. Tanzimat Fermanı'nın ilanı
II. Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin kurulması
III. Kanun-i Esasi'nin kabul edilmesi
IV. Milliyetçilik hareketlerinin başlaması gibi ge¬lişmelerde etkili olmuştur.
Bu gelişmelerden hangileri, Osmanlı Devle¬ti'nin yönetim biçiminde değişiklikle sonuç¬lanmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C)l ve II D) II ve IV E) I, II, III ve IV
(2000-ÖSS)
38. Tanzimat döneminde, Osmanlı Devleti'nde Avru¬pa ile ilişkiler artmış, ülkede gazeteler çıkarılmış, bu gazetelerde siyasi ve kültürel konularda yazı¬lar yazılmaya başlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun so¬nuçlarından biri olduğu savunulamaz?
A) Halkın aydınlanması
B) Halkın yenilik hareketlerine öncülük etmesi
C) Halkın çevrede olup bitenlere ilgi duyması
D) Okuma ve yazmanın önem kazanması
E) Kültürel etkileşimin artması
(2000-ÖSS)
39. Osmanlı Devleti'ndeki bazı gelişmeler şunlardır: I. Sened-i İttifak ile ayanlardan devletin emirle¬rine uyacaklarına dair söz alınmıştır.
II. "Devlet Ocak içindir" anlayışıyla hareket eden Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır.
III. Tanzimat Fermanı'yla, her kuvvetin üstünde kanun kuvvetinin varlığı kabul edilmiştir
Bu gelişmelerden hangileri, padişaha yeni¬den güç kazandırma amacına yöneliktir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C)l ve II D) II ve III E) I, II ve III
(2001-ÖSS)
40. Osmanlı Devleti'nde,
I. Tanzimat Dönemi'nde, batılı anlayışla çalı¬şan okulların yanında medreselerin varlığını sürdürmesi
II. İkinci Mahmut Dönemi'nde, devlet memurla¬rının kavuk yerine fes giymelerinin kabul edilmesi

III. İkinci Mahmut'un, resmini devlet dairelerine astırması
IV. Osmanlı matbaasının kurulması ve din kitap¬ları dışındaki kitapların matbaada basılması¬na izin verilmesi
uygulamalarından hangileri, toplumun belli bir kesiminin tepkisinden çekinildiğini göste¬rir?
A) I ve II B) I ve IV C)ll ve III D) II ve IV E) III ve IV
(2001-ÖSS)
41. I. Balkanlarda Panslavizm hareketlerinin baş¬laması
II. Sömürgecilik hareketlerinin hızlanması
III. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması
Gelişmelerinden hangilerinin, Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilediği savunulabilir?
A.) Yalnız I B.) Yalnız II C.) Yalnız III D.) I ve II E.) II ve III
42. Osmanlı Devleti dışarıdan aldığı borçları ödeye¬meyince, alacaklı devletler Osmanlı Devleti'nin maliyesini denetlemek için bir yönetim kurmuş¬lardır.
Böyle bir yönetimin kurulması, Osmanlı Dev¬leti'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin dikkate alınmadığını gösterir?
A) Anayasal düzene geçmesinin
B) Bağımsız olmasının
C) Merkeziyetçi olmasının
D) Padişahın Halife sanını taşımasının
E) Yabancılara ayrıcalıklar tanınmış olmasının
(2003-ÖSS)
43. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde,
I. Demiryolları yapımına önem verilmesi
II. Telgrafın kullanılmaya başlanması
III. Bazı malların ticaretini yerli ve yabancı tüc¬carlara yasaklayan tekel sisteminin Balta Li¬manı Antlaşması'yla kaldırılması gelişmelerinden hangilerinin, merkezi yöneti¬min güçlendirilmesine yardımcı olduğu savu¬nulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
(2003-ÖSS)
44. Osmanlı İmparatorluğu'nda,
- III. Selim "Nizam-ı Cedit" hareketini başlat¬mıştır.
- II. Mahmut, Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmış, yeri¬ne Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla bir ordu kurmuştur.
- Abdülmecit, Tanzimat Fermanı'nı ilan etmiş¬tir.
Yalnızca bu bilgilere dayanarak III. Selim, II. Mahmut ve Abdülmecit'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Saltanat sürelerinin uzun olduğu
B) Yenilik taraftarı oldukları
C) Dış politikada değişikliğe gittikleri
D) Dönemlerinde ayaklanmalar olduğu
E) Kendilerinden önce yalnız askerî alanda ye¬nilik yapıldığı
(2004-ÖSS)
45. Batılı devletler, Osmanlı İmparatorluğunun iç işlerine karışmak için aşağıdakilerden han¬gisini dayanak olarak kullanmışlardır?
A) Sened-i İttifak'ı
B) Veraset Sistemini
C) Devşime Kanunu'nu
D) Tımar Sistemini
E) Azınlık haklarını
(2004-ÖSS)
46. 1876 yılında ilan edilen Kanun-u Esasiye gö¬re,
I. Hükümet padişaha karşı sorumludur.
II. Mebusan Meclisi üyelerini halk seçer.
III. Meclisi açıp kapama yetkisi padişaha aittir. Bu durumlardan hangileri, Osmanlı Devle-ti'nin monarşik yapısının değişmediğini gös¬terir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C)l ve II D) I ve III E) II ve III
(2006-ÖSS Sos-l)
47. I. İspanya'da Hıristiyanlık baskılarından kaçan Yahudilerin Osmanlı Devleti'ne sığınması,
II. Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın ayaklanması,
III. Halifenin Mısır'dan İstanbul'a getirilmesi
gelişmelerinden hangileri, Osmanlı Devleti'nde dış sorun yaratmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C)lvell D) I ve III E) II ve III
(2006-ÖSS Sos-2)
48. 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'ndan sonra yapı¬lan Berlin Antlaşması'yla Bosna-Hersek'i dene¬timi altına alan Avusturya, Osmanlı Devleti'nde meşrutiyetin ilanının ilk günlerindeki iktidar boş¬luğundan yararlanarak bu toprakları kendine bağlamıştır.
Avusturya'nın bu davranışının amacı aşağı¬dakilerden hangisinin engellenmesidir?
A) Süveyş Kanah'nın açılmasının
B) Rusya'nın Balkanlar'da yayılmasının
C) Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmasının
D) Macar mültecilerinin Osmanlı Devleti'ne sa-ğınmasının
E) Osmanlı Devletinin Trablusgarpı İtalya'yabırakmasının
(2006-ÖSS Sos-2)
49. 1871 yılında birliğini sağlayan Almanya, Hindis¬tan'a giden ticaret yollarını kesmek ve aynı za¬manda Osmanlı padişahı olan halifenin manevi gücünü kullanarak bölgedeki Müslümanları ayaklandırmak istemiştir.
Almanya, Osmanlı Devleti üzerinde nüfuz sa¬hibi olmayı amaçlayan bu yaklaşımıyla aşağı¬daki devletlerden hangisinin üstünlüğüne son vermek istemiştir?
A) İngiltere B) İtalya C) Hollanda D) İspanya E) Portekiz
(2006-ÖSS Sos-2)
50. Tanzimat Fermanı'nın kendisinden önce ya¬pılan ıslahat hareketlerinden çok daha önem¬li bir belge sayılmasında,
I. Avrupa'nın üstünlüğünün kabul edilmesi,
II. Tebaa arasındaki ayrıcalıkların giderilmesi,
III. Yönetimde yeni esaslar getirilmesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu sa¬vunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
(2006-ÖSS Sos-2)
51. XIX. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı tarihçileri İslamiyet ten önceki Türk tarihiyle ilgilenmemiş¬lerdir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin ge¬cikmesinde etkili olduğu savunulabilir?
A) Türk milliyetçiliğinin uyanması
B) İmparatorluğun bünyesindeki çeşitli toplum¬ların milliyetçilik akımından etkilenmesi
C) Çeşitli alanlarda ıslahat yapılması
D) Avrupa'nın üstünlüğünün kabul edilmesi
E) Osmanlı Devleti'nin toprak kaybetmesi
(2007-ÖSS Sos-1)
51. XIX. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı tarihçileri İslamiyetten önceki Türk tarihiyle ilgilenmemiş¬lerdir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin ge¬cikmesinde etkili olduğu savunulabilir?
E) Türk milliyetçiliğinin uyanması
F) İmparatorluğun bünyesindeki çeşitli toplum¬ların milliyetçilik akımından etkilenmesi
G) Çeşitli alanlarda ıslahat yapılması
H) Avrupa'nın üstünlüğünün kabul edilmesi
E) Osmanlı Devleti'nin toprak kaybetmesi
(2007-ÖSSSos-1)
52. Osmanlı Devleti'nin egemen olduğu topraklar üzerinde dili, dini, gelenekleri birbirinden farklı uluslar yaşamış ve bunların ulusal niteliklerini değiştiren bir politika izlenmemiştir.
Böyle bir tutumun,
I. Osmanlı Devleti'ni yıkmak isteyen devletlerin Osmanlı'nın iç işlerine karışması,
II. Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıkların ba¬ğımsızlık kazanması,
III. Osmanlı Devleti'nin teokratik yapısının ko¬runması
durumlarından hangilerini kolaylaştırdığı sa¬vunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C)I ve II D) I ye II E) II ve III
(2007-ÖSS SOS-1)
53. 1876 yılında düzenlenen İstanbul Konferansı'nın toplandığı ilk gün, Osmanlı Devleti'nin Kanunu-Esasi'yi yürürlüğe koyması ve meşru¬tiyeti ilan etmesinin nedenlerinden birinin aşa¬ğıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
A) Konferansın alacağı kararlarda etkili olmak istemesi
B) Konferansın dağılmasını önlemeye çalışması
C) İngiltere'nin Kıbrıs'a yerleşmesini önlemek is¬temesi
D) Balkanlarda yapılacak ıslahat için Rusya'nın desteğini sağlamayı gerekli görmesi
E) Osmanlı-Rus savaşını önlemek amacıyla Londra'da toplanacak konferansı etkilemek istemesi
(2007-ÖSS Sos-2)

ÖYS SORULARI

54. Osmanlı halkı hangi devirde, padişahın ya¬nında yönetime ortak olmaya başlamıştır?
A) Kuruluş Devri B) Yükselme Devri C) Lale Devri D) Tanzimat Devri E) Meşrutiyet Devri
(1981-ÖYS)
55. Tanzimat ve Meşrutiyet devirlerinde tarihle ilgile¬nen temel yazarlar, Türk tarihinin sadece Os¬manlı döneminde kalan bölümü üzerinde dur¬muşlar ve Türk tarihini bir Osmanlı tarihi gibi gösterme çabasına girmişlerdir.
Bu dönemde, Türk tarihini böyle göstermek¬le ulaşılmak istenen amaç ne olabilir?
A) Çeşitli etnik unsurları birbiriyle kaynaştırarak imparatorluğu ayakta tutmak
B) Osmanlıların, İslamiyet'e ve uygarlığa yaptı¬ğı hizmetleri ortaya koymak
C) Batıda gelişen yeni akımları Müslüman halka benimsetmek
D) Batı ülkelerinin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı geliştirdiği olumsuz tavırları ortadan kaldırmak
E) Anadolu'nun gerçek sahibinin Osmanlı Türk¬leri olduğunu kanıtlamak
(1981-ÖYS)
56. 1856 yılında imzalanan Paris Antlaşması ile Fransa ve İngiltere, Osmanlı topraklarının bütün¬lüğünü korunması ilkesini kabul etmişlerdir. An¬cak, daha sonraki gelişmeler nedeniyle, bu dev¬letler ya Osmanlı topraklarının parçalanmasına fiilen katılmışlar ya da başka devletlerin bu toprakları parçalanmasına seyirci kalmışlardır. Fransa ve İngiltere'nin tutumlarında görülen bu değişiklik hangi nedene bağlanabilir?
A) Avrupa ya da milliyetçilik fikirlerini yayılması¬na
B) Hammadde ve pazar gereksinimlerinin art¬masına
C) Osmanlı topraklarını parçalamak isteyen Ruslarla ilişkilerini bozmak istemelerine
D) Yaygınlaşan sosyalist görüşlerin neden oldu¬ğu iç olaylarla uğraşmak zorunda kalmaları¬na
E) Kendi uygarlıklarını diğer ülkelere de yay¬mak istemelerine
(1981-ÖYS)
57. Osmanlı Devletinin gelir kaynaklarına el koymak demek olan Genel Borçlar İdaresi (Düyu¬nu Umumiye) aşağıda adları yazılı padişahlar¬dan hangisi zamanında kurulmuştur?
A) II. Abdülhamit B)Abdülaziz C) Vahdettin D)V. Mehmet Reşat E) Abdülmecit
(1982-ÖYS)
58. Ayastefanos ve Berlin antlaşmaları arasında bü¬yük ölçüde benzerlik olmasına karşın bu antlaş¬maların bütün hükümleri birbirinin aynı değildir.
Bu iki antlaşmanın aşağıdakilerden hangisi ile ilgili hükümleri arasında bir fark vardır?
A) Kars, Ardahan ve Batum'un Rusya'ya veril¬mesi
B) Romanya'ya bağımsızlık verilmesi
C) Karadağ'a bağımsızlık verilmesi
D) Sırbistan'a bağımsızlık verilmesi
E) Doğu Beyazıt'ın Osmanlı Devleti'nde kalması
(1982-ÖYS)
59. Osmanlı-Rus ilişkileri üzerinde, Rusya'nın hangi tutumu en az etkili olmuştur?
A) Balkan yarımadasını Slavlaştırmaya çalış¬ması
B) Açık ve sıcak denizlere çıkmak istemesi
C) Orta Asya'ya yayılma siyaseti izlemesi
D) Osmanlı ülkesindeki Ortodoksların haklarını korumaya çalışması
E) Kendini Avrupa devletlerine kabul ettirmeye çalışması
(1983-ÖYS)

60. Yeniçeri Ocağının ortadan kaldırılması Os¬manlı yönetimine aşağıdaki yararlardan han¬gisini sağlamıştır?
A) İç isyanların önlenmesini
B) Halkın yönetimine katılmasını
C) Toprak dağıtımının yeniden düzenlenmesini
D) Savaşlardaki yenilgilerin sona ermesini
E) Padişahların yönetime yeniden egemen ol¬masını
(1983-ÖYS)
61. XIX. yüzyılda Osmanlı ülkesinde küçük sanayi atölyeleri ortadan kalkmış, işsiz insan sayısı art¬mıştır.
Bu durumun ortaya çıkışında aşağıdakiler¬den hangisi en önemli etken olmuştur?
A) Dışarıdan bol ve ucuz sanayi ürünü mal gel¬mesi
B) Arazi dağıtımının dengesiz olması
C) Hammaddenin sanayileşmiş Avrupa ülkeleri¬ne satılması
D) Sürekli savaşlar sonucu kaliteli insan gücü¬nün azalması
E) Ticaretin azınlıklar elinde olması
(1983-ÖYS)
62. 1. I. Mehmet Çelebi
2. III. Selim
3. I. Osman
4. II. Mahmut
5. Abdülmecit
Yukarıdaki Osmanlı padişahları kurucular ve ıslahatçılar olarak iki grupta toplanssı aşağı¬dakilerden hangisi doğru olur?
A) 3, 2-1,4, 5 B)3, 1-2, 4, 5 C)1,4-2,3,5 D)1,2-3, 4, 5 E) 3, 4-2, 1,5
(1983-ÖYS)
63. XIX. yüzyılın başlarında yapılan bir anlaşmayla Osmanlı padişahı II. Mahmut, ayanların varlığını ve haklarını tanımış, ayanlar da devletin emirle¬rine uyacaklarına söz vermişlerdir.
Mutlakiyetle yönetilegelen Osmanlı Devleti'ni böyle bir anlaşma yapmaya sevk eden durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Padişahın yenilik yaparken ayanların deste¬ğine ihtiyaç duyması
B) Devletin, eyaletlerden asker almak için ayan¬lardan yararlanmak istemesi
C) Devletin, ayanlara söz geçiremeyecek kadar zayıf düşmüş olması
D) Devletin, vergi toplamada ayanlardaın yarar¬lanmak istemesi
E) Padişahın yetkilerinden bir kısmını ayanlara vererek sorumluluğunu azaltmak istemesi
(1983-ÖYS)
64. II. Mahmut, "Uyruğumdaki Müslümanları ancak camide, Hıristiyanları kilisede, Musevileri de havrada tanımak isterim." demiştir.
Bu sözüne bakarak II. Mahmut'un, nasıl bir uygulamadan yana olduğu söylenebilir?
A) İslamlık temeline dayanan devlet düzenini değiştirme
B) Din kurallarına, kanunlardan daha çok önem verme
C) Halkını, din ve kültür yönünden birleştirme
D) Halk arasında din farkı gözetmeme
E) Azınlıklara özel haklar verme
(1984-ÖYS)
65. Osmanlı İmparatorluğu'nda Avrupa hukuk kurallarına göre işleyen mahkemeler ilk defa hangi devirde kurulmaya başlamıştır?
A) III. Selim Devri B) Lale Devri C) Tanzimat Devri D) I. Meşrutiyet Devri E) II. Mahmut Devri (1984-ÖYS)

66. Aşağıdaki devletlerden hangisi, Kırım Savaşı'na katılmadığı halde bu savaşın sonunda yapılan Paris Antlaşması'na katılmıştır?
A) Prusya B) Fransa C) Piyemonte D) İngiltere E) Osmanlı Devleti
(1985-ÖYS)
67. XIX. yüzyılın sonlarına doğru, Osmanlı devlet adamlarından çoğu, aşağıdakilerden hangisi¬nin gerçekleştirilmesi halinde Avrupa devlet¬lerinin içişlerimize karışmayacaklarına inanı¬yorlardı?
A) Osmanlı-Rus savaşının kazanılması
B) Mithat Paşa'nın sadrazam olması
C) Kanun-u Esasi'nin kabul edilmesi
D) Osmanlı Medeni Kanunu'nun (Mecelle) ha¬zırlanması
E) Yeni askeri ve sivil okullarının açılması
(1985-ÖYS)


68. Aşağıdakilerden hangisi, XIX. yüzyıl sonla¬rında bazı Avrupa devletlerinin kurdukları ve başlıca amacı Osmanlı Devleti'nden alacakla¬rının tahsil edilmesi olan bir yoldur?
A) Osmanlı Devleti'ndeki ıslahat çalışmalarına karışma
B) Osmanlılardan azınlık haklarının artırılmasını isteme
C) Osmanlı ülkesinde ekonomik ve mali dene¬tim kurma
D) Osmanlı ülkesinde ulusçuluk akımlarını des¬tekleme
E) Osmanlı ülkesini yer işgal etme
(1986-ÖYS)
69. Tanzimat dönemiyle başlayan ıslahat hare¬ketlerinde daha çok aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur?
A) Hukuk ve yönetim B) Maliye C) Tarım ve ticaret D) Eğitim E) Güzel sanatlar
(1986-ÖYS)
70. Aşağıdakilerden hangisine büyük devletler itiraz ettikleri için Berlin Antlaşması yapılmış¬tır?
A) Hünkar İskelesi Antlaşması
B) İstanbul Antlaşması
C) Paris Antlaşması
D) Ayastefanos Antlaşması
E) Karlofça Antlaşması
(1987-ÖYS)
71. Berlin Antlaşmasından sonra İngiltere, Rus¬ya'nın ileride Osmanlı ülkesine yapacağı her¬hangi bir saldırıyı önleme amacıyla nereyi iş¬gal etmişlerdir?
A) Boğazlar'ı B) Irak'ı C) Mısır'ı D) Kıbrıs'ı E) Suriye'yi
(1987-ÖYS)

72. Aşağıdakilerden hangisi, II. Mahmut döne¬minde kurulmuştur?
A) Nizam-ı Cedit
B) Devlet matbaası
C) Kağıt imalathanesi
D) Posta teşkilatı
E) İtfaiye bölüğü
(1987-ÖYS)
73. Aşağıdakilerin hangisiyle, Osmanlı İmparatorluğu'nda "askerlik düzeni" ocak şeklinden
bir vatan görevi şekline getirilmiştir?
A) Sened-i İttifak B) Tanzimat Fermanı C) Islahat Fermanı D) Kanun-i Esasi E) Misak-ı Milli
(1987-ÖYS)
74. Aşağıdakilerden hangisi, XIX. yüzyılın sonla¬rına doğru Mısır'ın siyasal ve ekonomik öne¬
minin artmasına yol açmıştır?
A) Süveyş Kanalı'nın açılması
B) İngiltere tarafından Mısır'ın işgal edilmesi
C) Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'nın çalışmaları
D) İngiltere ve Fransa'nın Mısır maliyesini de¬netlemeleri
E) Mısır'da tarım ürünlerine ağırlık verilmesi
(1987-ÖYS)
75. Tanzimat Fermanı ile aşağıdaki alanların han¬gisinde yenilik yapılmamıştır?
A) Askerlikte B) Maliyede C) İdarede D) Hukukta E) Tarımda
(1988-ÖYS)
76. Mısır Sorunu karşısında Osmanlı İmparatorluğu'nun hangi devletle yaptığı antlaşma Bo¬ğazlar Sorununun doğmasına yol açmıştır?
A) Rusya B) İngiltere C) Fransa D) İtalya E) Avusturya
(1988-ÖYS)

77. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ıslahat hareketlerinin bir sonucu değildir?
A) Asakir-i Mansure-i Muhammediye
B) Nizam-ı Cedit
C) Sekban-ı Cedit
D) Eşkinci Ocağı
E) Divan-ı Hümayun
(1989-ÖYS)78. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda salta¬nat mutlak otoritesini sınırlamamıştır?
A) Tanzimat Fermanı
B) Sened-i İttifak
C) Islahat Fermanı
D) Kanunname-i Al-i Osman
E) Kanun-i Esasi
(1989-ÖYS)
79. Osmanlı Devleti'nin bir Avrupa devleti sayıla¬cağı hükmü aşağıdaki antlaşmaların hangi¬sinde yer almıştır?
A) Bükreş Antlaşması
B) Londra Antlaşması
C) Hünkar İskelesi Antlaşması
D) Edirne Antlaşması
E) Paris Antlaşması
(1989-ÖYS)
80. I. Sinop Baskını
II. Çeşme Vak'ası
III. Navarin Olayı
Bu olayların üçünde de Osmanlı donanması¬na büyük zarar veren devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngiltre B) Fransa C) Venedik
D) Rusya E) Avusturya
(1990-ÖYS)
81. Osmanlı İmparatorluğu'nda, ilk bağımsızlık hareketini başlatarak iç işlerinde serbest bir prenslik kuran millet aşağıdakilerden hangi¬sidir?
A) Bulgarlar B) Sırplar C)Romenler D) Rumlar E) Araplar
(1990-ÖYS)
82. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat-ı Hayriye fermanının özelliklerinden biri değildir?
A) Yapılacak ıslahatları içerme
B) Padişahla halk arasında yapılan bir sözleş¬me olma
C) Batının etkisiyle hazırlanmış olma
D) Halka açıklanmış ve okunmuş olma
E) Padişahın üstünde bir güç olduğunu vurgula¬ma
(1990-ÖYS)


83. Rusya'nın 1870'te Paris Antlaşmasının Kara¬deniz'in tarafsızlığıyla ilgili hükmünü tanımamasındaki amacı aşağıdakilerden hangisi¬dir?
A) Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü ko¬rumak
B) Avrupa devletleri arasına girmek
C) Ortodoks Kilisesi'ni nüfuzu altına almak
D) Kırım'ı ele geçirmek
E) Akdeniz'e açılmak
(1990-ÖYS)
84. Osmanlı Devleti döneminde, Yaş, Bükreş ve Edirne antlaşmaları hangi devletle imzalan¬mıştır?
A) Prusya B) Avusturya C) İngiltere D) Rusya E) Fransa
(1991-ÖYS)
85. I. Meşrutiyet dönemindeki Anayasada aşağı¬daki hükümlerden hangisi yoktur?
A) Ayan meclisi üyelerine ömür boyu görevlerin¬de kalma hakkının tanınması
B) Padişahın Meclisi açma ve kapatma yetkisi¬ne sahip olması
C) Meclisin, hükümeti denetlemesi
D) Kanunların yapılmasında son sözün padişa¬ha ait olması
E) Hükümetin padişaha karşı sorumlu olması
(1991-ÖYS)
86. Osmanlılarda Asakir-i Mansure-i Muhamme¬di'ye adı ile Avrupa usulünde ordunun kurul¬ması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu¬dur?
A) Tanzimat-ı Hayriye
B) Sened-i İttifak
C) 31 Mart Vakası
D) Vaka-i Vakvakiye
E) Vaka-i Hayriye
(1992-ÖYS)
87. Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmaların han¬gisiyle Kırım'ın bağımsızlığını tanımak zorun¬da kalmıştır?
A) Bükreş Antlaşması
B) Prut Antlaşması
C) Yaş Antlaşması
D) Kaynarca Antlaşması
E) Belgrat Antlaşması
(1992-ÖYS)88. Osmanlı İmparatorluğu'nda, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında dış güçlerin et¬kisi yoktur?
A) Macar mültecileri sorunu
B) Navarin Olayı
C) Alemdar Olayı
D) Çeşme Olayı
E) Şahkulu Ayaklanması
(1992-ÖYS)
89. Aşağıdakilerden hangisi, Fransız İhtilalinin getirdiği düşünce akımlarıyla bağdaşmaz?
A) Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi
B) Meşrutiyetin ilan edilmesi
C) Islahat Fermanı'nın ilan edilmesi
D) 31 Mart Olayı'nın ortaya çıkması
E) Sened-i İttifak'ın imzalanması
(1993-ÖYS)
90. Osmanlı İmparatorluğumda, Sekban-ı Cedit ve Eşkinci adı verilen düzenlemelerin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eyaletlerin yönetimine yeni bir düzen getir¬mek
B) Eğitim ve öğretimde yenilik yapmak
C) Devşirme sistemini sürdürmek
D) Avrupa hukukundan yararlanmak
E) Avrupa usulünde bir ordu kurmak
(1993-ÖYS)
91. Aşağıdakilerin hangisinde verilen I. olay, II. olayın gerçekleşmesinde etkili olmuştur?
I. Olav II. Olay
A) Osmanlı Devleti'nin Yunanistan'ın
Navarin'de yakılan bağımsızlık
gemileri için kazanması
Rusya'dan tazminat
istemesi
B.) Rusya’nın Sinop’ta Rusya’nın Kırım’ı topraklarına katması
Osmanlı donanmasını
yakması
C.) Bulgar Kilisesi’nin özerklik Rusya’nın Çeşme’de Osmanlı Donanmasını yakması
Kazanması
D.) Azak Kalesi’nin Rusya’nın Avrupa’da kutsal İttifak’ın kurulması
eline geçmesi
E.) Rusya’nın Özü Kalesi’ni Osman- Osmanlı devletinin Lehistan’ı himayesi altına alması
lılardan alması
(1993-ÖYS)

92. II. Mahmut'un ayanlarla Sened-i İttifakı imza¬laması aşağıdakilerden hangisinin bir göster¬gesidir?
A) Padişahın mutlak otoritesinin sınırlandırıldı¬ğının
B) Ayanların sayıca artırıldığının
C) Gelenek ve göreneklere bağlılığın azaldığı¬nın
D) Avrupa'nın sanayideki üstünlüğünün kabul edildiğinin
E) Yabancılara yeni ayrıcalıklar verildiğinin
(1993-ÖYS)
93. Osmanlılarda, aşağıdaki devirlerin hangisin¬de Batılılaşma çabaları yoktur?
A) Lâle devri
B) Birinci Meşrutiyet Devri
C) Tanzimat Devri
D) İkinci Meşrutiyet Devri
E) Fetret Devri
(1993-ÖYS)
94. Aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı İmpa¬ratorluğunun dağılmasını önlemek amacına yöneliktir?
A) Alemdar vakası
B) Çeşme vakası
C) Patrona Halil ayaklanması
D) 31 Mart ayaklanması
E) Meşrutiyetin ilanı
(1994-ÖYS)
95. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi, karşısın¬da verilen maddeyi içerir?
Antlaşma Madde
A) Paris Boğazların 1841 Antlaşması'na göre yönetilmesi
B) Bükreş Bulgaristan Krallığı'nın kurulması
C) Berlin Kırım'ın bağımsız olması
D) Küçük Kaynarca Demirbaş Şarl'ın ülkesine serbestçe dönebilmesi
E) Vasvar Kıbrıs'ın İngiliz yönetimine bırakılması
(1994-ÖYS)
96. Osmanlılarda kız öğrencilerin eğitimi ilk kez hangi devirde devletin görevleri arasına gir¬miştir?
A) Lale Devri B) Tanzimat Devri C) Fetret Devri D) Yükselme Devri E) Duraklama Devri
(1994-ÖYS)
97. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi, Mısır sorununun ortaya çıkmasına neden olmuş¬tur?
A) Kabakçı Mustafa Paşa
B) Tepedelenli Ali Paşa
C) Vardar Ali Paşa
D) Abaza Mehmet Paşa
E) Kavalalı Mehmet Ali Paşa
(1994-ÖYS)
98. 1856 Paris Antlaşmasıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa devletler topluluğuna alınmasına karar verilmiştir.
Bu kararda aşağıdakilerden hangisinin etkisi vardır?
A) Tanzimat Fermanı'nın yayınlanmasının
B) Sened-i İttifak'ın imzalanmasının
C) Kanun-i Esasi'nin çıkarılmasının
D) Mecelle'nin hazırlanmasının
E) II. Meşrutiyetin ilan edilmesinin
(1995-ÖYS)
99. Osmanlı İmparatorluğu'nun toplumsal yapı¬sının çeşitli etnik gruplardan oluşması aşağı¬dakilerden hangisinin gelişmesini engelle¬miştir?
A) Millet olgusunun B) Merkeziyetçiliğin C) Uluslararası ticaretin D) Kültürel çeşitliliğin E) Hoşgörünün
(1995-ÖYS)100. XVIII. yüzyılın sonlarında ve özellikle XIX. yüz¬yılda Avrupa'nın büyük devletleri Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Yakındoğu topraklarına ilgi duydular.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupalıların bu topraklarla ilgilenmedeki amaçlarından biri değildir?
A) Hindistan'a ve Afrika'ya ulaşmak
B) Ekonomik çıkarlar sağlamak
C) Azınlıkların dinsel haklarını savunmak
D) Merkezi otoriteyi zayıflatmak
E) Arapların tam bağımsız devlet kurmalarını sağlamak
(1995-ÖYS)

101. Aşağıdakilerin hangisinde İngiltere ile Fran¬sa birlikte hareket etmemiştir?
A) Mısır sorununun Avrupa sorunu haline getiril¬mesinde
B) Kırım Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğuma yardım edilmesinde
C) Osmanlı yönetimine Islahat Fermanı'nın ilan ettirilmesinde
D) Osmanlı ve Mısır donanmasının Navarin'de yakılmasında
E) Berlin Antlaşması'nın imzalanmasında
(1996-ÖYS)
102. XIX. yüzyılın sonlarında ve XX. yüzyılın başla¬rında Osmanlı İmparatorluğu'nun yitirdiği toprak¬lardan bazıları şunlardır:
I. Kıbrıs adası
II. Mısır

III. Tunus
IV. Girit adası
V. Bosna-Hersek VI. Trablusgarp
Osmanlı İmparatorluğu, bu topraklardan han¬gilerini Fransa'ya ve İtalya'ya bırakmak zo¬runda kalmıştır?
A) I veli B) I ve IV C)ll ve V
D) III ve VI E) IV ve V
(1996-ÖYS)
103. Aşağıdakilerden hangisinde I.olay ile II.olay arasında bir ilişki yoktur?
I. II.
A.) Kutsal yerler sorunu Kırım savaşı
B.) Mısır sorunu Boğazlar sorunu
C.) Napolyon savaşları Viyana kongresi
D.) Berlin kongresi Romanya’nın bağımsızlığını kazanması
E.) İngilizlerin Mısır’ı işgali Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı
(1997-ÖYS)
104. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde yenilik hareketlerine karşı bir tepki niteliği ta¬şımaktadır?
A) III. Selim'in öldürülüp IV Mustafa'nın tahta geçirilmesi
B) Abdülaziz'in tahttan indirilip V Murat'ın tahta çıkarılması
C) Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa'nın or¬dusu ile İstanbul'a gelmesi
D) Kolağası Niyazi Bey'in bir grup asker ve sivil¬le Resne'de dağa çıkması
E) Hareket Ordusu'nun İstanbul'a gelmesi
(1997-ÖYS)
105. Avrupa devletleri, Osmanlı Devletin aşağı¬dakilerden hangisine zorlamışlardır?
A) Tanzimat Fermanı'nı ilan etmeye
B) Yeniçeri Ocağını kaldırmaya
C) Sened-i İttifak'ı onaylamaya
D) Avrupa'nın büyük başkentlerinde elçilikler açmaya
E.) ıslahat Fermanı'nı ilan etmeye
(1997-ÖYS)

106. XIX. yüzyılın ortalarına doğru Boğazların so¬run haline gelmesinde etkili olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bükreş Antlaşması
B) Hünkar İskelesi Antlaşması
C) Edirne Antlaşması
D) Yaş Antlaşması
E) Küçük Kaynarca Antlaşması
(1997-ÖYS)
107. İngiltere, XIX. yüzyılın son çeyreğine kadar izlediği,
I. Hindistan'a giden ticari yolların güvenliğinin sağlanması
II. Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlü¬ğünün korunması
III. Osmanlı ülkesinde yaşayan etnik grupların
korunması politikalarının hangilerinden bu çeyrek içinde vazgeçmiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III
(1998-ÖYS)
108. Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi, ulusla¬rarası bir boyut kazanmıştır?
A) Vardar Ali Paşa ayaklanması
B) Karayazıcı ayaklanması
C) Mehmet Ali Paşa ayaklanması
D) Patrona Halil ayaklanması
E) Kalenderoğlu ayaklanması
(1998-ÖYS)

109. Osmanlı İmparatorluğumda,
I. İkinci Osman'ın tahttan indirilmesi
II. Üçüncü Selim'in tahttan indirilmesi

III. Abdülaziz'in tahttan indirilmesi
IV. Alemdar Mustafa Paşa'nın sadrazamlığa ge¬tirilmesi
V. Sadrazam Tarhuncu Ahmet Paşa'nın öldü¬rülmesi
olaylarından hangileri, yenilik taraftarlarının güçlendiğini gösterir?
A) I veli B) II ve III C)llvelV D) III ve IV E) IV ve V
(1998-ÖYS)
110. XIX. yüzyılın ortalarında, Osmanlı İmparator¬luğu, aşağıdakilerin hangisinde verilen iki devletin tehdidine karşın Macar ve Leh mül¬tecileri geri vermemiştir?
A) Avusturya - İngiltere
B) Fransa - Avusturya
C) Avusturya - Rusya
D) İngiltere - Fransa
E) İngiltere - Rusya
(1998-ÖYS)

111. Osmanlı İmparatorluğu'nda, aşağıdakilerden hangisinde ikinci olarak verilen, birinci ola¬rak verilenin yerini almıştır?

I. II.
A.) Nizam-ı Cedit Sekban-ı Cedit
B.) Medrese Enderun
C.) Tımar Sistemi İltizam Sistemi
D.) Saltanat Şurası Ayan Meclisi
E.) Yeniçeri Ocağı Sekban-ı Cedit
(1998-ÖYS)


ÜSS SORULARI
112. Fransız ihtilâlinin etkileri Osmanlı İmparator¬luğunda aşağıdaki olaylardan hangisi ile his¬sedilmiştir?
A) Patrona Halil Olayı
B) Mısır Meselesi
C) Girit Olayı
D) Kabakçı Mustafa Olayı
E) Sırp ve Yunan İsyanları
(1967-ÜSS)
113. Aşağıdaki padişahlardan hangisi zamanında Avrupalılardan ilk defa borç para alınmıştır?
A) Abdülmecit B) Beşinci Murat C) İkinci Mahmut D) Abdülaziz E) İkinci Abdülhamit
(1969-ÜSS)

114. Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat Fermanı'nın ilân edilmesinde etkili olmamıştır?
A) Mısır sorununun daha fazla büyümesini ön¬leme gayesi
B) Avrupalı büyük devletlerin kazanılmak isten¬mesi
C) Rusya'nın müdahalesini önleme düşüncesi
D) Yenilik isteyen halk kitlelerini yatıştırma ga¬yesi
E) Daha esaslı bir ıslahat yapılması
(1974-ÜSS)
115. Almanya'nın sömürgecilikle gecikmesini ne¬deni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Donanmasını güçlendirmekte geç kalması
B) Sömürgecilik fikrini geç benimsemesi
C) Birliğini geç kurmuş olması
D) Ekonomik durumun zayıflığı
E) Askerî kuvvetinin azlığı
(1975-ÜSS)
116. Tanzimat hareketinin ülkeye sağladığı yarar ne olmuştur?
A) Padişahların yetkisinin kısıtlanması
B) Can ve mal güvenliğini sağlaması
C) Bir "Osmanlı milleti"nin ortaya çıkması
D) Müslüman ve Hıristiyan tebaasının kaynaşması
E) Batı'yı daha iyi anlayan aydınların yetişmesi
(1975-ÜSS)

117. İngiltere ve Fransa'nın, Mehmet Ali Paşa is¬yanını bir Avrupa sorunu haline getirmelerin-deki maksat ne idi?
A) Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne yardım etme¬sini önleme
B) Osmanlı Devleti'ndeki yenileşme hareketleri¬ni destekleme
C) Mehmet Ali Paşa'nın ilerleyişini durdurma
D) Osmanlı hanedanının devletin başında kal¬masını sağlama
E) Osmanlı Devleti'ni bir Avrupa devleti haline getirme
(1975-ÜSS)

118. XIX. yüzyılın sonlarına doğru, Osmanlı eko¬nomisinin çökmesinin en önemli nedeni aşa¬ğıdakilerden hangisidir?
A) Büyük eyaletlerin İmparatorluktan ayrılması
B) Transit ticaret yollarının elden çıkması
C) Yabancı sermayenin baskısı
D) Halkın çoğunluğunun çiftçilikle uğraşması
E) Devletin gerekli tedbirleri almaması
(1976-ÜSS)
119. Osmanlı İmparatorluğunda, I. Meşrutiyet ile Islahat Hareketlerinin ortak amacı aşağıdaki¬lerden hangisidir?
A) Her tür yabancı baskısının kaldırılması
B) Osmanlı halklarının kendi aralarında eşit kı¬lınması
C) Batı uygarlığına geçişin sağlanması
D) Avrupa devletlerinin dostluğunun sağlanma¬sı
E) Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküntüden kur¬tarılması
(1976-ÜSS)

120. XX. yüzyılın ilk yarısında, dünya devletlerinin bloklaşmasında ve savaşların çıkmasında aşağıdakilerden hangisi en çok etkili olmuş¬tur?
A) Devletlerin bağımsızlıklarını kazanmak iste¬meleri
B) Devletlerin sınırlarını genişletmeye çalışma¬ları
C) Devletlerin hammadde ihtiyaçlarını giderme yolları aramaları
D) İtalya ve Almanya'nın güçlenmesi
E) Balkanlardaki buhranların önlenmek isten¬mesi
(1976-ÜSS)
121. Osmanlı Devleti'nde, Yenilik Hareketlerinin (Islahatların) başarısızlıkla sonuçlanmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Ulemanın, elindeki imtiyazları korumaya ça¬lışması
B) Yeniçerilerin Yenilik Hareketlerine karşı çık¬ması
C) Yenilikleri uygulayanların yetersizliği
D) Osmanlı halkının yeniliklerine karşı ilgisiz kalması
E) Rusya'nın, Yenilik Hareketlerini engellemeye çalışması
(1977-ÜSS)
122. Padişahla ayanlar arasında imzalanan "Sened-i İttifak"ın devlet yönetimine ters düşen yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Padişahın, ayanlardan yasalara sadık kala¬caklarına dair söz alması.
B) Padişahın, ayanların varlığını ve haklarını ta¬nıması.
C) Vergilerin, devletin koymuş olduğu yasalara uyularak toplanmasının sağlaması.
D) Devletin eyaletlerden asker almasının, âyanlarca kabul edilmesi.
E) Ayanların ıslahat hareketlerini desteklemeyi kabul etmeleri.
(1978-ÜSS)

123. Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat'ın ilanı ile "her gücün üstünde yasa gücünün olduğu" ilke¬sinin benimsendiğini gösteren en güçlü ka¬nıttır?
A) Herkesin mal ve mülküne sahip olması ve bunu çocuklarına bırakması
B) Rüşvet ve adam kayırmanın kaldırılması
C) Vergilerin herkesin gelirine göre toplaması
D) Osmanlı halkının can ve mal güvenliğine ka¬vuşturulması
E) Padişahın yetkilerinin sınırlandırılması
(1978-ÜSS)
124. Mustafa Reşit Paşa'nm Tanzimat döneminin Millet Meclisi haline gelen "Meclisi Valây-ı Ahkâm-ı Adliye" üyelerine dokunulmazlık hakkı verilmesi isteğine karşı çıkış nedeni aşağıda¬kilerden hangisidir?
A) Dış baskının Mustafa Reşit Paşa üzerindeki etkisi
B) Meclise azınlıkların da girebileceğini düşüne¬rek parçalanmayı önlemek istemesi
C) Islahat yanlısı olmayanların meclise girebile¬ceklerini düşünmüş olması
D) Padişahın yetkilerini korumak istemesi
E) Mustafa Reşit Paşa'nın tutucuların etkisinde kalması
(1979-ÜSS)
125. Osmanlı tarihinde I. Meşrutiyet dönemine ka¬dar halkın, padişahları hukuk düzeninde de¬ğişiklik yapmaya zorlamamasının başlıca ne¬deni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yönetim biçiminin etkisi
B) Halkın düşüncelerini yönlendiren gelişmele¬rin olmayışı
C) Halkın, padişahların her şeyi yapabileceğine inanması
D) Saray ile halk arasındaki kültür ikililiğinin bu¬lunması
E) Hukuk düzeninin geçerliliğini koruması
(1979-ÜSS)


126. 1876 Anayasasını, Islahat fermanlarından ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Padişahın izniyle kabul edilmiş olması
B) Batı uygarlığından etkilenmiş olması
C) Halka, temsil hakkının tanınması
D) Halktan gelirine göre vergi alınması
E) Halka inanç özgürlüğünün tanınması

(1980-ÜSS)7 2. C 3. D 4. B 5. D 6. C
7. E 8. C 9. C 10. D 11.A 12. B
13. B 14. A 15. D 16. B 17. E 18. E
19. C 20. E 21. D 22. C 23. E 24. A
25. B 26. E 27. B 28. C 29. E 30. E
31. B 32. C 33. B 34. C 35. D 36. E
37. B 38. B 39. C 40. B 41. D 42! B
43. C 44. B 45. E 46. D 47. B 48. B
49. A 50. E 51.A 52. D 53. A /54. E
55. A 56. B 57. A 58. E 59. E 60. E
61. A 62. B 63. C 64. D 65. C 66. A
67. C 68. C 69. A 70. D 71.0 72. D
73. B 74. A 75. E 76. A 77. E 78. D
79. E 80. D 81. B 82. B 83.[E 84. D
85. C 86. E 87. D 88. C 89. D 90. E
91. A 92. A 93. E 94. E 95. A 96. B
97. E 98. A 99. A 100. E 101.A 102. D
103. E 104. A 105. E 106. B 107. B 108. C
109. D 110. C 111.A 112. E 113. D 114. D
115. C 116. E 117.A 118. C 119. E 120. C
121.A 122. B 123. E 124. C 125. B 126. C

 


Facebook Sayfamız

Mesleki ve Teknik Eğitim

Mesleki ve Teknik Eğitim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün473
mod_vvisit_counterDün1111
mod_vvisit_counterBu Hafta3941
mod_vvisit_counterBu Ay19455
mod_vvisit_counterToplam7256287

Kimler Çevrimiçi

Şu anda 89 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev