TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
YILDIRIM BAYEZ?D

Babas?: Murad Hüdavendigar
Annesi: Gülçiçek Hatun
Do?umu: 1360
Vefat?: 8 Mart 1403
Saltanat?: 1389 – 1403 (13) sene
Y?ld?r?m Bayezid tahta geçtikten sonra, babas?n?n vefat? üzerine Anadolu'da vuku bulan ayaklanmalar?n tamam?n? zamanda bast?rd?. Germiyan, Ayd?n, Mente?e ve Saruhan Beyli?i bu devirde kat?ld?. Hâmid Beyli?ine ba?l? Isparta, Burdur, göller yöresi Osmanl?lar?n oldu.

Y?ld?r?m 1391'de Bizansl?lardan ?ile’yi ald?. ?stanbul'u yedi ay muhasara etti, Tuna nehrini geçerek Romanya'y? Osmanl?lara tâbi k?ld?.1392'de Silivri ve Selanik Osmanl?lara kat?ld?. 1393'de Bulgaristan tamamen fethedildi.1394'de Kastamonu ve çevresi al?nd?. Arnavutluk ve çevresi de Osmanl? topraklar?na kat?ld?. 1396'da Haçl? ordusu Ni?bolu'da imha edildi. Binlercesi esir al?nd?. 1397'de Salona Piskoposu, Padi?ah? bizzat davet ederek halk?n zulümden kurtar?lmas?n? rica etmi? bunun üzerine Y?ld?r?m Bayezid, Bizansl?lardan Silivri, Mora ve Attika'y? kurtarm??t?r. Türklerin Yunanistan'? almalar? böyle olmu?tur. Girdi?i sava?larda göstermi? oldu?u cesaretten dolay? 1397'de ona (Y?ld?r?m) lakab? verilmi?ti.

Karaman Beyli?i tamamen Osmanl? topraklar?na ilhak edildi. ?stanbul yeniden muhasara edildi. Dulkadir Beyli?i Osmanl?lara tabi oldu. Bir haçl? ordusu, Tuna nehri k?y?s?nda bulunan (Ni?bolu) kalesini ku?atm??t?. Y?ld?r?m Bayezid de ordusu ile Ni?bolu kalesi önlerine kadar geldi. Bir gece Y?ld?r?m Bayezid, tek ba??na at?na binerek dü?man saflar?n? yard?. Ni?bolu kalesinin duvarlar? dibine yana?arak bir elini kale duvar?na dayad? ve : "Bire Do?an!" diye seslendi. Bu sesi tan?yan Ni?bolu kalesi kumandan? Do?an Bey de yukar?dan : "Ne var, ?evketlüm!" diye sordu.
Padi?ah : "Ordumla birlikte geldim. Sak?n kaleyi teslim etmeyesin!" emrini verdikten sonra at?n? -sürerek gece karanl???nda bir y?ld?r?m gibi karargâha döndü.1400'de ?stanbul bir daha muhasara edildi. 1402'de (Rivayete göre ulemadan cevaz?na dair fetva al?nmadan) Timur ile Ankara sava?? yap?ld? ve Y?ld?r?m yenildi. Timur'un yan?nda esir olarak kalan büyük Osmanl? Hükümdar? ve Fatih'in dedesi üzüntüsünden 7 ay 12 gün sonra 43 ya??nda iken vefat etti. Cenazesi o?lu Çelebi taraf?ndan Bursa'ya getirilerek, kendi türbesine defnedildi. (Allah rahmet eylesin.)

Y?ld?r?m'?n kazanm?? oldu?u zaferlerin en mühimlerinden birisi (25 Eylül 1396) senesinde, tek ba??na Müslüman Türk milletinin, bütün bir H?ristiyan Avrupa Devletlerine kar?? kazan?lm?? ve tarihin en büyük zaferlerinden birisi olan Ni?bolu zaferi idi. Bu, ?anl? zaferin neticeleri de çok büyük olmu?tur. Bu zafer, Osmanl? Türk Devletinin, do?u ?slâm âleminde de tan?nmas?na sebep oldu M?s?r'daki Abbasi Halifesi (Birinci Mütevekkil) Y?ld?r?m Bayezid'e tebrik için gönderdi?i mektubunda, Türk Padi?ah?na: "Sultan-? ?klim-i Rum" ünvan? ile hitabetti. Silsile-i Sâdât-? Nak??bendiyye'den Hâce Bahaüddin ?ah-? Nak??bend (k.s.) Hazretleri, Hâce Alâüddin Attar (k.s.) Hazretleri, Allame Saadeddin Teftazâni, ?erh-i Mekâs?d Müellifi Kemaleddin Hocendi, Hayatü'I - Hayvan isimli eserin sahibi Kemaleddin Muhammed Demiri, Hoca Haf?z ?irâzi ve Kad? ?bn-i Haldun Y?ld?r?m Bayezid devrinde vefat eden büyük zatlard?r.

Erkek Çocuklar?:
Musa Gelebi, Süleyman Çelebi, Mustafa Çelebi, ?sa Çelebi, Mehmed Çelebi, Ertu?rul Çelebi, Kas?m Çelebi.

K?z Çocuklar?:
Fatma Sultan

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn934
mod_vvisit_counterDn1231
mod_vvisit_counterBu Hafta13007
mod_vvisit_counterBu Ay13007
mod_vvisit_counterToplam7669353

Kimler evrimii

Şu anda 6 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev