TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Babas?: Sultan Y?ld?r?m Bayezid
Annesi: Devlet Hatun
Do?umu: 1389
Vefat?: 26 May?s 1421
Saltanat?: 1413 – 1421 ( sene
Çelebi Sultan Mehmed, orta boylu, yuvarlak yüzlü, çat?k ka?l?, beyaz tenli, k?rm?z? yanakl?, geni? gö?üslü idi. Kuvvetli bir vücuda sahipti. Gayet hareketli ve cesurdu. Güre? yapar ve çok kuvvetli yay kiri?lerini de çekerdi.

Padi?ahl??? müddetince bizzat 24 muharebede bulunmu? ve k?rka yak?n yara alm??t?. Ba??nda kullanm?? oldu?u sar?k, alt?n i?lemeli kavu?u ile gayet güzel görünürdü. ?çi kürklü ve yakas? dik olan bir kaftan kullan?rd?. Müslümanlara kar?? göstermi? oldu?u adaleti, ayn? zamanda H?ristiyan tebaas?na kar?? da gösterirdi. Çelebi Sultan Mehmed, tahsilini Bursa saray?nda tamamlad?. Daha sonra babas? taraf?ndan Amasya sanca??na vali tayin edildi. Valili?i s?ras?nda da devlet i?lerini ö?rendi. Çelebi Sultan Mehmed'e bir bak?ma Osmanl? ?mparatorlu?u'nun ikinci kurucusu gözüyle bak?labilir. Onun uzun müddet ve ba?ar? ile yapm?? oldu?u mücadeleyi k?saca ?öyle s?ralayabiliriz Ye?il Türbe (Çelebi Mehmed Türbesi Bursa) Evvela Anadolu'nun birli?i için karde?leri ile mücadele etti. 1410 senesinde Süleyman Çelebi'yi, 1413 senesinde de Musa Çelebi'yi tasfiye ederek birli?i sa?lad?. Osmanl? taht?nda yaln?z kal?nca ilk i?i etraf?ndaki beylikleri itaati alt?na almaya giri?mek oldu. 1414'de Karaman'a sefer yapt? ve Karaman Bey'ini esir ald?. Ona "Bir daha Müslümanlara zarar?m dokunmayacak" diye yemin ettirdikten sonra serbest b?rakt?. Candar Beyli?i'ni de hakimiyeti alt?na ald?. 1415'de Venediklilerle ilk deniz sava?? yap?ld?. 1416 ve 1417 senelerinde Avrupa'ya ak?nlar düzenledi, büyük zaferler kazan?ld?.1419'da Tuna Nehri tekrar geçildi. 1420'de Eflak Voyvodas? bir harpte öldürüldü, yerine karde?i tayin edildi. Candar Beyli?i ise tamamen Osmanl? topraklar?na kat?ld?. 1420'de ?eyh Bedreddin diye birisi bugünkü komünizmin temel ?artlar?na çok benzeyen fikirlerle ortaya ç?kt? ?slâmi ilimleri de çok iyi bilen bu ?eyh birçok fakir fukaray? sizi zengin yapaca??m vaadiyle, gayr? müslimleri ise "Sizin dininiz de hakt?r" diyerek etraf?nda toplad?. Birçok yerlerde mühim tahribatlar yapt?. Sonunda yan?ndakiler da??t?l?p kendisi yakaland? ve mahkeme edildi. Mahkemede suçunu itiraf ederek idam edilmesini bizzat kendisi istedi ve idam edildi. Timur'un yan?ndan döndü?ü söylenen bir ?ehzade ile daha mücadele edip onu da saf d??? yapt?.

1421 y?l?nda 32 ya??nda iken Edirne'de vefat etti. Naa??, Bursa'ya getirilerek Yesil Türbe'ye defnedildi. (Allah rahmet eylesin.)Çelebi Sultan Mehmed vefat edece?i s?rada, Bayezid Pa?a'y? yan?na ça??rtt? ve Ona :"Halef olarak yerime o?lum Murad'? tayin ettim. Bana kar?? göstermi? oldu?un itaat ve sadakati ona kar?? da göster. Derhal, Murad'? buraya getirmenizi istiyorum. Zira ben art?k bu dö?ekten kalkamam. Murad gelmeden önce emr-i hak vaki olursa Murad gelinceye kadar sak?n ölümümü kimseye duyurmay?n." ?ehzade Murad henüz Amasya'da iken, Çelebi Sultan Mehmed 26 May?s 1421'de vefat etti. Padi?ahlar aras?nda ilk defa vefat? gizlenen zat kendisi olmu?tur. Tarikat sahibi Seyyid ?erif Ali Cürcani,Kaamus-? Muh?yt sahibi Allame Mecdüddin Firuzâbâdi Sultan Çelebi Mehmed zaman?nda vefat etmi? büyüklerdi.

Erkek Çocuklar?:
Mustafa Çelebi, Ikinci Murad, Ahmed, Yusuf, Mahmud.

K?z Çocuklar?:
Fatma ve Selçuk Hatun.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn906
mod_vvisit_counterDn1231
mod_vvisit_counterBu Hafta12979
mod_vvisit_counterBu Ay12979
mod_vvisit_counterToplam7669325

Kimler evrimii

Şu anda 18 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev