TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
ORHAN GAZ?

Babas?: Osman Gazi
Annesi: Mal Hatun
Do?umu: (H. 680 - M. 1281)
Vefat?: (H. 761 - M. 1360)
Saltanat?: 1326 – 1359 (33) sene
Osmanl? Devletini Osman Gazi kurmu?tu. Fakat onu te?kilâtland?ran ve büyük bir devlet haline getiren Orhan Gazi idi. Orhan Gazi sar? sakall?, uzunca boylu, mavi gözlü idi. Yumu?ak huylu ve merhametli, fakat yerine göre hiddetli ve ?ecaatliydi. Fakirleri sever ve ulemaya hürmet ederdi.

Son derece dindar, adaletli ve tebaas?na kendisini sevdirmesini çok iyi bilirdi. Bizzat halk içine girer, onlarla yemek yer ve dertle?irdi. Hareketlerinde çok hesapl? davran?r ve hiç telâ? etmezdi. ?znik'i fethetti?i zaman H?ristiyanlara göstermi? oldu?u insanca muamele, dillere destan olmu?tu. Orhan Gazi'nin her yönden büyük bir insan oldu?unu sadece Türkler de?il, birçok yabanc? tarihçiler dahi tasdik etmi?lerdir. Orhan Gazi daha 15 ya??nda iken harplere i?tirak etmi? ve hayat?n?n büyük bir k?sm? harp meydanlar?nda geçmi?tir. Babas?ndan ald??? 6.000 km² olarak teslim ald??? topraklar? alt? misline ç?kararak 95.000 km² yapm??t?r. Orhan Gazi bir devlet reisi s?fat? ile harplerde bizzat ordular?n?n ba??nda daima bulunmu?tur. Orhan Gazi devletin muntazam bir idare sistemine ba?lanmas? lüzumunu görmü? ve te?kilât i?ini ise, Alâeddin Pa?a ile ?eyh Edebali'nin bacana?? Çandarl? Kara Halil Pa?a'ya havale etmi?ti. Orhan Gazi zaman?nda te?kilât? üç noktada toplayabiliriz: Para, k?yafet, ordu. Orhan Bey'in büyük o?lu Süleyman Pa?a, kendisinden önce vefat etmi?tir. Kendi sa?l???nda iken ba?kumandanl?k vazifesini ikinci o?lu Murad Hüdavendigâr'a devretmi?tir.

Osmanl?lar taraf?ndan yapt?r?lan ilk cami (1333 – 1334) senesinde ?znik'te yap?lan "Hac? Özbek" Camiidir. Ve Orhan Gazi yapt?rm??t?r. Bursa Medresesini Orhan Bey yapt?rm?? ve ilk "Sultan" lâkab? da O'nun zaman?nda kullan?lm??t?r. Yine ilk Osmanl? paras? da Orhan Bey zaman?nda bas?lm??t?r. Müslüman Türkler Avrupa'ya ilk defa Orhan Bey zaman?nda geçmi?lerdir. ?stanbul'un Anadolu yakas? tamamen Orhan Bey zaman?nda Osmanl? topraklar?na kat?lm??t?r. Yeni fethedilen H?ristiyan topraklar?nda ya?ayan yerli H?ristiyan halktan Osmanl? hayranl???, yeni fetihleri de kolayla?t?rm??t?r. Zaman?nda fethedilen yerler: 1326’da Bursa, 1329'da ?znik, 1337'de Gemlik'i fethetti ve Bizansl?lara kar?? Palekanon (Maltepe) zaferini kazand?. 1345'de Karasi Beyli?i ilhak edildi. 1354'de Ankara ve Gelibolu feihedildi.

Orhan Gazi 1360 senesinde 79 ya??nda vefat etmi?tir. Türbesi ise Bursa'da Osman Gazi'nin türbesi yan?ndad?r. Türbe dört kö?elidir. ?çinde 4 tane büyük mermer sütun vard?r. Türbe bu dört sütun üzerine oturtulmu?tur. Kubbesi geni? ve kur?unla örtülmü?tür. Duvarlar? sade ve beyaza boyanm??t?r. Tavan?nda onar kandilli birer tane avize as?l?d?r. Orta yerde Orhan Gazi'nin sandukas? bulunmaktad?r. Etraf?; pirinç parmakl?klar ile çevrilmi?tir. Sandukan?n kuzey yönünde Cem Sultan'?n o?lu Abdullah, kap? taraf?nda ?kinci Bayezid'in o?lu Korkut, onun yan?nda Orhan Gazi'nin ailesi Nilüfer Hatun ve o?lu Kas?m Çelebi ile Y?ld?r?m'?n o?lu Musa Çelebi vard?r. Bu türbede yirmi iki tane mezar bulunmaktad?r. Türbeyi ise Sultan Abdülaziz yapt?rm??t?r.

Silsile-i Sâdât-? Nak?ibendiyye'den Hâce Muhammed Baba Semâsi (k.s.) Hazretleri, ?eyh Edebal?, Hac? Bekta?-? Veli bu devrin büyüklerinden olup, Orhan Gazi zaman?nda vefat etmi?lerdir.

Erkek Çocuklar?:
Süleyman Pa?a, Birinci Murad, ?brahim, ****** Kas?m.

K?z? Çocuklar?:
Fatma Hatun

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn855
mod_vvisit_counterDn1231
mod_vvisit_counterBu Hafta12928
mod_vvisit_counterBu Ay12928
mod_vvisit_counterToplam7669274

Kimler evrimii

Şu anda 18 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev