TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Babas?: Orhan Gazi
Annesi: Nilüfer Hatun
Do?umu: 1326
Vefat?: 1389
Saltanat?: 1359 – 1389 (30) sene
Sultan Murad uzun boylu, de?irmi yüzlü, iri burunlu idi. Kal?n ve adaleli bir vücuda sahipti. Ba??na mevlevi sikkesi üzerine yuvarlak testar sar?l? bir ba?l?k giyerdi. Çok sade giyinir ve k?rm?z? zeminli beyaz e1biseden ho?lan?rd?. Gayet nazik, sevimli, çok halim ve selimdi.

Âlim ve sanatkârlara hürmet gösterir, fakirlere ve kimsesizlere büyük bir ?efkatle muamele ederdi. Halk taraf?ndan "Gazi Hünkâr" diye an?l?r ve bir baba olarak sevilirdi. Terbiyesi ile annesi Nilüfer Hatun me?gul oldu: Gençli?ini Bursa'da medreselerde, ilim ve sarfat adamlar? ile geçirdi. Bütün hayat? s?n?r boylar?nda ve harp meydanlar?nda geçmi?tir. Hiç durmadan Rumeli'den Anadolu’ya, Anadolu'dan Rumeli'ye seferler yapm??t?r. Bu kadar harp me?guliyetleri aras?nda, büyük ve k?ymetli binalar, sanat eserleri meydana getirmeye de vakit bulmu?tur. Bursa'da camiler, medreseler ve imarethaneler yapt?rm??t?r. Edirne'yi ilk defa O, hükümet merkezi yapm??t?r. ?lk Edirne saray? da kendisi bina ettirmi?tir. Orhan Gazi'nin vefat?nda 95.000 km² olan topraklar?n geni?li?ini 500.000 km² ye ç?kard?.

Zaman?nda al?nan yerler: 1362'de Edirne, 1363'de eski Za?ra ve Filibe fethedildi. 1364'dE S?rp s?nd??? zaferi kazan?ld? ve Haçl?lar peri?an edildi. 1365'de Kara Biga Osmanl? topraklar?na kat?ld?. 1369'da Hayrabolu, K?rklareli, P?narhisar ve Vize al?nd?.1370'de Bulgar Krall??? Osmanl?lara tâbi oldu. Bir müddet sonra da Çamurlu savay kazan?ld?. 1371'de Çirmen zaferi elde edildi, Haçl?lar bir defa daha yenildiler. 1372'de Çatalca Bizans'tan al?nd?. 1374'de S?rbistan Osmanl?lara tâbi oldu. 1375'de Ni? fethedildi. 1378'de Kütahya Vilâyeti Osmanl? topraklar?na kat?ld?. 1382'de Sofya fethedildi. 1383'de Candaro?ullar? Osmanl?lara tâbi oldu. 1385'de Arnavutlukun kuzeyi tamamen al?nd?. 1386'da Karamanl?larla harp yap?ld?. 1388'de Silistre, Zi?tovi, Ni?bolu, Plevne, Lofça, ****orman ve Dobruca Türk hakimiyeti alt?na al?nd?. 1389'da Haçl?lar bir defa daha peri?an edildiler ve ?slâm ordusunun yi?itlikleri sonunda Kosova Meydan Muharebesi kazan?ld?. Ne yaz?k ki bu ?anl? zafer çok büyük bir ac? ile neticelendi. Bütün gazileri derin bir matem içinde b?rakt?. ?öyle ki; bu zafer sonunda yaral?lar?n büyük bir k?sm? dü?man askerleri idi. Yerdekiler aras?nda tek Türk ?ehidi de vard?. Sultan Murad her ?ehidin önüne geldi?i vakit büyük bir üzüntü ile "?nna lillâhi ve inna ileyhi râciün" diyor ve ?ehidin derhal kald?r?larak defnedilmesini emrediyordu. Yaral? bir Türk'ün yan?na geldi?i zaman, onu ok?uyor, yaras?n?n ac?y?p ac?mad???n? ve bir arzusu olup olmad???n? soruyordu. Böylece dola??rken biraz uzakta ölüler aras?nda bir k?m?ldama oldu. Sultan Murad o tarafa döndü. **üler aras?ndan, dev gibi uzun boylu bir S?rpl?n?n kalkt??? görüldü. Milo? ismindeki bu S?rpl? (Kral Lazar'?n damad?) yerden kalkarak Padi?aha do?ru gelmeye ba?lad?. Padi?ah?n muhaf?zlar? ise, S?rpl?y? derhal yakalad?lar. Fakat S?rpl?, padi?ah? mutlaka görmek istiyordu ve : "Beni b?rak?n?z, korkman?za lüzum yok. Ben Padi?ah?n elini öpmeye ve hem de Müslüman olmaya geldim. Ayr?ca size bir de müjdem var. Kral Lazar yakaland?, bak?n?z getiriyorlar" dedi. Padi?ah onun sözlerini i?itmi?ti. ??aret ederek b?rakmalar?n? söyledi. Muhaf?zlar da Kral?n tutuldu?u tarafa bakarlarken, yaral? taklidi yapan hain S?rpl?, Padi?aha yakla?t?, elini öpecekmi? gibi e?ildi, bir anda ve y?ld?r?m sürati ile koltu?unun alt?nda saklad??? hançerini çekerek, Gazi Hünkâr'?n mübarek gö?üs ve karn?na saplad?. Muhaf?zlar neye u?rad?klar?n? anlayamad?lar. Katil kaçmaya ba?lad?. Sonra muhaf?zlar kafiri yakalayarak parça parça ettiler. Hünkâr'?n son sözleri ?unlard? : "?slâm?n muzafferiyeti, benim ?ehit olmama ba?l? ise, ?ehadet ?erbetini nasip buyurmas?n? Cenab-? Hak'tan dua ve niyaz etmi?tim. Duam kabul buyuruldu. Hazreti Allah'a hamd ve sena olsun ki, ?slâm askerinin zaferini gördükten sonra hayat?m sona ermektedir. O?lum Bayazid'e biat ediniz. Sak?n esirleri incitmeyiniz. Mal ve canlar?na tecavüz etmeyiniz. Ben art?k sizleri ve muzaffer ordumuzu Cenab-? Hakk'a emanet ediyorum. Mevla devletimizi bütün fenal?klardan korusun!" diyerek ebediyyete intikal etti. Sultan Murad'?n hançerle parçalanan barsaklar?, ?ehit oldu?u yere bir türbe yap?larak gömüldü. ,Cesedi ise Bursa'ya nakledilerek Çekirge'deki türbesine defnedildi.

Silsile-i Sadât-? Nak?ibendiyye'den Hâce Seyyid Emir Kilâl (k.s.) Hazretleri, Mu?nullebib isimli eserin sahibi ve topun mucidi olarak bilinen Cemaleddin Abdullah Efendi, Buhari'nin ?ârihi Semseddin Kirmani, Birinci Murad zaman?nda vefat etmi?lerdir. ?lk kazasker tayinleri, t?mar kanunu ve minarelerden salatu selâm okuma adetleri bu devirde ba?lam??t?r.

Erkek Çocuklar?:
Yakub Çelebi, Y?ld?r?m Beyazid, Savc? Bey ve ?brahim.

K?z Çocuklar?:
Nefise ve Sultan Hatun.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn902
mod_vvisit_counterDn1231
mod_vvisit_counterBu Hafta12975
mod_vvisit_counterBu Ay12975
mod_vvisit_counterToplam7669321

Kimler evrimii

Şu anda 17 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev