TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
II. MEHMED (FAT?H SULTAN MEHMED)

Babas?: ?kinci Sultan Murad
Annesi: Huma Hatun
Do?umu: 29 Mart 1432
Vefat?: 3 May?s 1481
Saltanat?: 1451 – 1481 (30) sene
Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri, uzun boylu, dolgun yanakl?, k?rm?z? - beyaz tenli, k?r?k burunlu, kollar? adaleli ve kuvvetli bir padi?aht?. Devrinin en büyük ulemas?ndan birisi idi. Yedi tane yabanc? lisan bilirdi.

Âlim, ?âir ve sanatkârlar? toplar ve onlarla sohbetten çok ho?lan?rd?. Gayet so?ukkanl? ve cesurdu. E?siz bir kumandan ve idareci idi. Yapaca?? i?ler hususunda, en yak?nlar?na bile hiç bir?ey s?zd?rmazd?. Fatih Sultan Mehmed'in ömrü seferlerle geçti. Y?k?lmaz diye bilinen Bizans'? y?kt?. ?stanbul'u fethetti. Ayasofya kilisesini camiye çevirdi. K?yamete kadar câmi olarak kalmas?n? istedi?i bu muhte?em mâbed için mükemmel bir vakfiye yazd?rtt?. (Bu vekâlet Ar?ivi Tapu Defterleri No:20, 27, 167, 251 )

1127 sene kilise, 481 sene de câmi olarak kullan?lan Ayasofya, 1934'de müze haline getirildi. Fatih, Enez'i, Galata ve Kefe'yi Osmanl? topraklar?na dahil etti. Limni, ?mroz, ?emendirek, Ta?oz, Bozcaada ve Bo?dan'? ald. Belgrad'? muhasara etti?i zaman çarp??maya bizzat kat?ld?. Aln?ndan ve dizinden ciddi ?ekilde yaraland?. 1458'de Mora'y? k?smen, bir sene sonra da S?rbistan'? tamamen ald?. 1461'de Amasra'y? ve ?sfendiyar O?ullar? Beyli?ini Osmanl? topraklar?na dahil etti. Trabzon Rum ?mparatorlu?unu ortadan kald?rd?. 1462'de Romariya, Yayçeve Midilli'yi ald?. 1463 senesinde Papa'n?n büyük gayretleri ile toplanan ve sava?a kat?lan herkesin alt? ayl?k günah?n?n affolunaca?? ilân edilen 20 devletin kat?ld??? bir haçl? ittifak? ile 16 sene sava?t?. 1463'de Bosna'y? fethetti ve Hersek'i de tabiiyeti alt?na ald?. 1466'da Konya ve Karaman'? ald?. Arnavutlu?u tamamen Osmanl? topraklar?na katt?. 1470'de A?r?boz'u ald?. Uzun Hasan'? Otlukbeli sava??nda kesinlikle yendi. Zafer ?ükranesi olarak k?rk bin esiri sal?vererek, hürriyetlerine kavu?turdu. 1476'da Bo?dan'? Osmanl? topraklar?na katt?. Otuz sene içinde tam yirmibe? seferi bizzat kendisi idare etti. 900.000 bin km² olan topraklar?n? 2.214.000 km² ye ç?kard?. Fatih Sultan Mehmed, Venedikliler taraf?ndan tertiplenen tam ondört suikastten kurtuldu. Son suikastten ise kurtulamad?. Venedikliler, bu büyük hükümdar?, aslen bir yahudi olan Maesto Jakopo isimli bir doktor vas?tasiyle zehirleterek öldürmeye muvaffak oldular. Tarihçi Babinger'e göre bu suikastç? doktor, Yakup Pa?a unvan? ile saray?n doktorlar? aras?nda bulunuyordu.

1481 May?s?n?n üçüncü günü yine bir sefere ç?km??ken, Gebze'de ordugâh?nda Per?embe günü vefat etti. Papa, Büyük Hakan?n ölümünde tam üç gün üç gece bütün kiliselerin çanlar?n? çald?rtarak sevinç ayinleri yapt?rd?. Fatih 49 sene bir ay be? gün ya?ad?. ?ki imparatorluk, dört krall?k ve onbir prenslik y?kan büyük hükümdar?n cenaze namaz? Fatih Camiinde ?eyh Muslihiddin Mustafa Vefa Efendi Hazretleri k?ld?rd?. Türbesi Fatih Camii yan?ndad?r.

Fatih, Müslüman Türk Milletine yapm?? oldu?u büyük hizmetlerle, dünyan?n en büyük hükümdarlar?ndan birisi oldu?unu isbat etmi?tir. ?stanbul gibi, cihan?n bir incisi olan, bu muhte?em beldeyi Türk Milletine kazand?rm??t?r. Yapm?? oldu?u çal??malar ile memleketinde büyük çapta bir imar hareketini gerçekle?tirmi?tir. Bugünün üniversitesi olan (Fatih Külliyesi) ni 1470 senesinde tamamlam??, ?stanbul'u fethetti?i zaman 8 tane kiliseyi camiye çevirmi?, etraf?ndaki papaz odalar?n? da medrese yapm??t?r. Ayr?ca birçok Anadolu kasabas?nda da medreseler yapt?rm??t?r. Hz. Eyyüb EI - Ensâri'nin (r.a.) kabri Fatih zaman?nda ke?fedildi. Delâil-i Hayrat müellifi ?eyh Süleyman Cezuli ve Allame Ali Kiasi Fatih devrinde vefat ettiler.

Erkek Çocuklar?: Mustafa, ?kinci Bayezid, Cem, Korkud.
K?z? Çocuklar?: Gevherhan Sultan.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn890
mod_vvisit_counterDn1231
mod_vvisit_counterBu Hafta12963
mod_vvisit_counterBu Ay12963
mod_vvisit_counterToplam7669309

Kimler evrimii

Şu anda 17 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev