TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Nükleer manyetik rezonans (NMR) atom çekirdeklerinin manyetik özelliklerine ba?l? bir fiziksel olgudur. Tek say?l? nükleon içeren tüm çekirdekler ve çift say?l? olan baz? di?er çekirdeklerin bir manyetik momenti vard?r. En yayg?n kullan?lan çekirdekler hidrojen-1 ve karbon-13'dür ancak ço?u ba?ka elementin de baz? izotoplar? da gözlemlenebilir. NMR bir manyetik çekirde?i incelemek için onun manyetik momentini d??ardan uygulanan kuvvetli bir manyetik alan ile ayn? do?rultuya sokar
Manyetik alan taraf?ndan yönlendirilmi? olan çekirde?in momenti yer alabilece?i iki enerji seviyes? vard?r biri manyetik alanla ayn? yönde olan dü?ük enerjili bir seviye yüksek enerjili bir seviye. Bu iki seviye aras?ndaki enerji fark?na kar??l?k gelen frekansta bir fotonun so?urulursa moment bir an için yön de?i?tirir dolay?yla o frekansta bir rezonans gözlemlenir.

 

Bu rezonans nükleer manyetik rezonans spektroskopisi ve manyetik rezonans görüntülemede kullan?l?r. NMR spektroskopisi bir molekül hakk?nda fiziksel nükleer manyetik rezonans basit kuantum bilgisayarlar olu?turmak için kullan?lan tekniklerden biridir.
Terimde kullan?lan "nükleer" sözcü?ü atomun çekirde?ine de?inmektedir

Tarihçe

Isidor Isaac Rabi manyetik alan içinde yer alan bir atom çekirde?inin belli frekanslarda elektromanyetik dalgalar? so?urdu?unu 1938'de göstermi? ve 1944 y?l?nda Nobel Fizik Ödülünü kazanm??t?r. Nükleer manyetik rezonans 1946'da Felix Bloch ve Edward Mills Purcell taraf?ndan birbirlerinden ba??ms?z olarak ke?fedilmi? ve bu ke?ifleri için ikisi 1952 Nobel Fizik Ödülü'nü payla?m??lard?r.
NMR olgusunu 1973'te görüntüleme alan?na uygulayan Amerikal? Paul Lauterbur ile ?ngiliz (Sir) Peter Mansfield de bu ba?ar?lar?ndan dolay? 2003 y?l?nda Nobel Fizyoloji veya T?p Ödülünü kazanm??t?r. sonra momentlerin yönlenmesi bir elektromanyetik dalgan?n etkisiyle ile bozulur. öbürü manyetik alana ters yönde olan radyoaktivite ile hiçbir ilgisi yoktur. kimyasal ve yap?sal bilgi edinmek için kullan?lan ba?l?ca tekniklerden biridir. Biyolojik moleküllerin çözelti içinde üç boyutlu yap?lar? hakk?nda ayr?nt?l? bilgi veren tek yöntemdir.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn641
mod_vvisit_counterDn4737
mod_vvisit_counterBu Hafta641
mod_vvisit_counterBu Ay25541
mod_vvisit_counterToplam7723598

Kimler evrimii

Şu anda 23 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev