TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Modern Sanat Dü?üncesi
Sanat - Sanat Yaz?lar?

Sanat eserlerinde hayallerin oynam?? oldu?u rolü herkes bilir. ?nsanlar?n pek büyük bir k?sm?, etraflar?n? saran bir sis ve bulut içinde ya?arlar. Bugünkü' psikoloji, bu hayallerin insan hayat?na d?? dünyada mevcut varl?klardan çok daha fazla tesiri oldu?unu ortaya koymu?tur. Biz daha çocukluktan itibaren, d?? dünyaya, insanlara ve hattâ kendi varl???m?za bir tak?m hayaller arkas?ndan bakar?z. Fakat bunlar?n hayal oldu?unu umumiyetle fark etmeyiz. Hakikat san?lan birçok vehimler ve zanlar ömür boyu devam eder. Bazan da derin bir ihtiyaçla içimizde veya etraf?m?zda teselli edici hayalleri besleriz. Be?eri kültürün pek büyük bir k?sm?, hakikat zannedilen hayallerden ibarettir. ?lim, bu zan ve hayallerin dü?man?d?r. O kendisine has tahkik vas?talar?yla bunlar?n bo? olduklar?n? ortaya koyar. Fakat insano?lu uyumaya ve rüya görmeye ne kadar muhtaç ise, hayallere de o kadar muhtaçt?r :

Ancak hayâlden gelir in?âna tesliyet

Hep ibirârd?r yüzü gülmez hakikatin.

diyen Abdülhak Hâmid, derin bir hakikati ifade etmi?tir.

?tiyadlar, örf ve âdetler, naslar ve ideolojiler, insanlar?n duygu, dü?ünce ve hayal güçlerini kökle?tirirler, basma ?kal?p hale getirirler. Do?ru olsalar bile, kitaptan ö?renilen fikirler de etraf?m?zda bir duvar örerler. Hakikî ilim adamlar?nda görülen canl?l?k, sahip olduklar? do?ru fikirlerden de?il, ara?t?rma i?tiyak?ndan ileri gelir. îlim adam? da sanatç? gibi, meçhuller pe?indedir. Yahya Kemal ne güzel söylemi?tir : «Ruh ufuksuz ya?amaz.» Can s?k?nt?s?, bezginlik, bedbinlik; hayalî veya hakikî maceralar vadeden meçhul bir ufka do?ru gidememekten kararmaktan do?ar.

Sanat?n rolü, bize o ilk çocuklu?a has ?iir ve esrar dolu dünyay? vermektedir. Güzel bir ?iir adetâ kan?m?z? tazeler. Güzel bir resimde dünyay? ba?ka bir renk, ba?ka bir ???k içinde görürüz. Musikinin bizi ça??rd??? âlemleri ise dil ile tasvire imkân yoktur. ?hti?aml? bir mabede girince, bütün benli?imiz de?i?ir. Insan ruhu mahiyeti itibariyle metafizik bir varl?kt?r. Alelade hayat onu tatmin etmez. Bütün dünya dinlerinde bir «öte» fikrinin bulunmas? bundan dolay?d?r. Ekzistanyalist filozoflar, insan varl???ndaki bu, «kendi kendini ve varl??? a?ma» meselesi üzerinde çok durmu?lard?r.

??te sanat eseri, insan ruhundaki bu derin temayülü tatmin eder. Bu manada her sanat eseri metafiziktir. Modern resim, modern musiki, modem ?iir, modern roman, modern mimarî, modern teknik ve modern ilim hep böyle alelade gerçe?i a?ma çabasiyle doludur.

Gerçek diye alelade hayat manzaralar?m tasvir edenler, tarihî ve ça?da? sanat?n mânas?n? anlamam?? insanlard?r. Kal?pla?m?? ideolojiler, basma kal?p ifadeler sanat?n dü?man?d?r. Sanatç?, Yunus'un söyledi?i gibi, «her gün yeni do?an», b?kmayan ve b?kt?rmayan yarat?c? ?ahsiyettir. Onu ne örf ve âdet, ne din, ne ideoloji, ne ilim, hattâ ne de dil ba?lar. O, kelimenin en geni? mânasle hürdür.


E?er yarat?c? dehalar olmasayd?, insanlar da nebatlar ve hayvanlar gibi ayn? ?eyi tekrarlard?. Halbuki insano?lu bu dünyaya kâinat?n s?rlar?n? ke?fe ve yeni dünyalar yaratmaya gelmi?tir. ?lk ça?larda oldu?u gibi bugün de sanatç?n?n vazifesi; karanl???n, bilinmeyenin içine dalmak ve meçhullerden haberler vermektir.
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4693
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta4693
mod_vvisit_counterBu Ay24856
mod_vvisit_counterToplam7722913

Kimler evrimii

Şu anda 10 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev