TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Modern Fizi?e Giri?

Bilimde gözlenen h?zl? geli?melerin, insanlar?n günlük ya?ant?lar? üzerindeki etkileri son derece büyük olmas?na ra?men pek çok insan bu geli?melerin alt?nda yatan bilimsel gerçekleri, en basit ?ekliyle dahi bilmemektedir. Bu durum, ço?u insan?n ya?ant?s?n?n, kendi denetimi d???nda yönlendirildi?i ve bilimsel ilerlemelerin do?urabilece?i olas? sorunlar?n pe?inen kabulü anlam?na gelir. Bu da modern toplumlar için kabul edilir bir durum de?ildir. Bu durumu, A. Einstein “ Bilimsel bilgiyi küçük bir grubun tekeline b?rakmak; bir toplumun dü?ünce gücünü zay?flat?r, fikir üretiminden yoksun b?rak?r ve o toplumu geri kalm??l??a mahrum eder” sözleriyle özetlemektedir. Bu nedenle, bilimdeki geli?melerin ve bu geli?melere paralel olarak ortaya ç?kan uygulamalar?n olumlu olumsuz yanlar? insanlar?n e?itim düzeyleri ne olursa olsun sade bir ?ekilde anlat?lmas? gerekir.

Yirminci yüzy?l?n ba?lar?nda klasik fizi?in cevap veremedi?i sorulara cevap veren, uygulamalar? ile bugün ya?ant?m?z? yak?ndan ilgilendiren pek çok geli?meye zemin haz?rlayan ve serüvenini henüz tamamlamam?? olan “ Modern Fizik “ konular?n?n sade bir ?ekilde anlat?lmas? gerekmektedir.

Modern Fizi?in Do?u?u
Bilim tarihçileri, ondokuzuncu yüzy?l? daha önceki yüzy?llardan ay?ran pek çok özelli?in oldu?unu vurgulamaktad?rlar. Bu özelliklerden öneme sahip olan?; bilim ve endüstri aras?nda olmas? gereken ili?kinin bu yüzy?l içerisinde kurulmu? olmas?d?r. O zamana kadar endüstri, teorik geli?melerden çok az etkilenir ve kendi içerisinde geli?me yollar? aramaktayd?. Fakat, ondokuzuncu yüzy?l içerisinde durum birdenbire de?i?ti. Bunun en güzel örne?ini, elektrik üzerine yap?lan teorik çal??malar?n endüstriye neler kazand?rd???na bak?nca görmek mümkündür.
          Ondokuzuncu yüzy?l?n sonlar?na do?ru gelindi?inde, pek çok bilim insan? özellikle fizikte büyük bulu?lar?n tamam?n?n yap?lm?? oldu?unu dü?ünüyordu. O zamana kadar, G. Galileo cisimlerin öteleme hareketini nas?l yapt???n? anlamam?za yard?mc? olurken, I. Newton kütle çekim kuvvetini ve hareketin temel prensiplerini ortaya koymu?tur. Benzer ?ekilde, M. Faraday manyetizma konusunun anla??lmas?n? sa?larken, J.C. Maxwell elektrik ve manyetizman?n temel yasalar?n? matematiksel olarak birle?tirmeyi ba?arm??t?r.
          Fizi?in her alan?ndan bu ve buna benzer örnekleri art?rmak mümkündür. K?sacas?, do?ada olup biten tüm olaylar?n, insan deneyimine giren fiziksel problemlerin birkaç istisna d???nda tamam?n?n çözümü mümkündü. Dolay?s?yla, ço?u bilim insan? için, fizik ad?na tüm ta?lar?n yerli yerine oturdu?u gibi bir dü?ünce, o gün için pek te yanl?? de?ildir.
         
 
 
       Ondokuzuncu yüzy?l?n sonlar?na do?ru yap?lan baz? deneysel çal??malar, o güne kadar bilinen ve prestijinin en üst düzeyinde olan fizik yasalar?yla aç?klanamay?nca, bir tak?m yeni aray??lar içerisine girilmeye ba?lanm??t?r. Çok geçmeden bu deneysel veriler do?rultusunda, Newton fizi?inin ancak belirli h?z limitleri içerisinde geçerli oldu?u ve ???k h?z?na yak?n h?zlarda hareket eden parçac?klar için bu yasalar?n geçerli olmad??? ortaya ç?km??t?r. Burada kullan?lan “ ???k h?z?na yak?n “ sözcü?ü, birçok ki?i taraf?ndan farkl? alg?lanabilir. I??k h?z?na yak?nl?ktan kastedilen seviye, parçac???n h?z?n?n, c ???k h?z? olmak üzere, ( c/100 ) oldu?u durumlard?r.
           Newton fizi?inin belirli h?z limitlerinde geçerli oldu?unu bir örnek üzerinde göstermeye çal??al?m. ?ki iletken paralel levha aras?na konulan ve belirli bir potansiyel fark? alt?nda harekete zorlanan bir elektronun hareketini göz önüne alal?m. Elektrona, birkaç milyon elektron voltluk ( e V ) potansiyel enerji verilerek h?zland?r?lmas? durumunda, deneysel olarak 0.9988c’lik bir h?z de?erine ula?t??? gözlenmi?tir. Newton mekani?i geçerli ise, potansiyel fark? veya buna kar??l?k gelen enerji dört kat artt?r?ld???nda, elektronlar?n h?z?n?n 1,9976c olmas? gerekir. Bu h?z de?erine bak?larak, Newton mekani?inde bir parçac???n ula?abilece?i bir üst h?z limiti olmad??? gibi bir sonuç kar??m?za ç?kar. ( Enerjiyi ne kadar art?r?rsan?z, parçac???n h?z?, ???k h?z?ndan, buna ba?l? olarak büyük olabilir gibi..) Denesel ölçümlerden ise, bu h?z?n çok küçük bir artmayla 0.999c de?erine ula?t??? gözlenmi?tir. Dolay?s?yla, bu örnekten de aç?kça görüldü?ü gibi, teorik beklentiler ile deneysel sonuçlar aras?nda uyum görülmemektedir. Böyle bir durum, “ I??k h?z?na yak?n h?zlarda hareket eden parçac?klarda, sisteme sa?lanan enerji art??? parçac?klar üzerinde beklenen h?z art???n? sa?lam?yorsa, bu enerji art???n?n parçac?klar üzerinde etkisi ne olabilir?” gibi zor bir soruyu akla getirmektedir. Böyle bir soru, Newton mekani?i verileri ile cevaplanamamaktad?r. Benzer ?ekilde, yap?lan deneysel ara?t?rmalarla, atom alt? boyutlar içinde bilinen fizik yasalar?n?n ço?unun geçerli olmad??? sonucuna var?l?r.
             Yirminci yüzy?l?n ba?lar?nda, o güne kadarki yayg?n anlay???n aç?klayamad??? durumlar? aç?klayan ve fizikte bir devrim niteli?i ta??yan iki teori ortaya ç?km??t?r. Bunlardan birincisi; madde ve enerjinin temel birimlerini konu alan ve 1900 y?l?nda M. Planck ile temeli at?lan ve daha sonraki y?llarda, P. Dirac, E. Schrödinger, W. Heisenberg gibi bilim insanlar?n?n çal??malar?yla ortaya ç?kan “ Kuantum Teorisi “ dir. ?kinci teori ise, 1905 y?l?nda A. Einstein taraf?ndan ileri sürülen, özellikle ???k h?z?na yak?n h?zlarda uzay-zaman, kütle-enerji aras?ndaki ili?kiyi kurmay? amaçlayan ve ölçülenlerin ölçülere ba?l? oldu?u kadar gözlemciye göre nas?l de?i?ti?i sorular?na cevap arayan “ Rölativite Teorisi” dir.  
 
 
 
 
                   Bilim tarihine bakt???m?z zaman, burada oldu?u gibi, bilimsel geli?melerin ço?u tek bir ki?inin ismi alt?nda aç?klanmaktad?r. Fakat, tüm bu geli?melerin ismi geçen ki?iler taraf?ndan tek ba??na yap?ld??? gibi bir genelleme yapmak do?ru de?ildir. Çünkü, bilim tarihçileri, söz konusu bulu?lar?n her birinin pek çok ki?i taraf?ndan uzun y?llar süren çal??malar?n ortak ürünü oldu?unu göstermi?lerdir.
     
       Rölativite Teorisi ve Kuantum Teorisine dayal? olarak yap?lan çal??malar “ Modern Fizik “ olarak adland?r?l?rken, o güne kadar bilinen fizik yasalar?yla yap?lan çal??malar “ Klasik Fizik “ olarak adland?r?l?r. Fizi?in bu ?ekilde ikiye ayr?lmas?ndan, hiçbir zaman bugün için bile klasik fizi?in önemini yitirdi?i ve geçersiz kald??? gibi bir anlam ç?kar?lmamal?d?r. Burada, “ klasik “ sözcü?ü sadece bu iki teori ile ba?layan bilimsel ara?t?rma serüveni sonucunda ortaya ç?kan ve bugün atom fizi?i, çekirdek fizi?i ba?ta olmak üzere pek çok alanda yeni geli?melere esin kayna?? olan çal??malardan ay?rt etmek için kullan?lmaktad?r.
           
   
 
Her yeni teorinin do?aya belirli bir bak?? aç?s? getirdi?i bilinmektedir. Fakat ileri sürülen yeni teoriler, kendisinden önceki teorilerin bak?? aç?lar? olana??n? ortadan kald?rmaz. Teorilerin ba?ar?s?nda ve benimsenmi? olmalar?nda, kar??la??lan zorluklar? a?ma güçleri rol oynamaktad?r. Ayn? zamanda, iki teoriyi kar??la?t?r?rken temel kriter N. Bohr taraf?ndan ileri sürülen “ uygunluk ilkesi “dir. Bu ilke “ Eski teori ba?ar?l? bir ?ekilde birçok fiziksel kavram? aç?kl?yorsa, her yeni teoride eski teorinin geçerlilik bölgesinde ayn? kavramlar? aç?klayabilmelidir “ ?eklinde özetlenebilir. Bu anlamda, dü?ük h?z s?n?r?nda Rölativite Teorisi, klasik fizik sonuçlar?n? vermektedir. Benzer ?ekilde, atomik boyutlardan ç?k?ld???nda Kuantum Teorisi içerisinde elde edilen sonuçlar yine klasik fizik sonuçlar?n? sa?lamaktad?r.
 
           Temelleri bak?m?ndan farkl? olan bu iki teorinin ortak yan?; evreni klasik kavramlar? ile de?il, soyut matematiksel kavramlar ile aç?klamam yolunu seçmi? olmalar?d?r. Her ne kadar bu teorilerin temelini olu?turan kavramlar sa? duyumuza ayk?r? gelse de, fizik yasalar?na yeni ve daha derin bir görü? aç?s? ile bakmam?z? sa?lamaktad?r. Aksi takdirde, al???k oldu?umuz dü?ünce biçimleri d???na ç?kmad?kça bu teorilerin anla??lm?? olmas? güçtür.
 
           Yirminci yüzy?l boyunca geli?en ve içerisinde bulundu?umuz bu günlerde bile geli?melerini sürdüren Modern Fizik, yap?lan çal??malarla her yeni gün bizleri yeni uygulamalara götürmektedir. K?sacas?, hala serüvenini tamamlam?? de?ildir ve yak?n bir zaman içerisinde de tamamlayacak gibi gözükmemektedir.
 

           Modern fizik teorilerinin ve uygulamalar?n?n anla??lm?? olmas?, çevremizde olup biten olaylar? daha iyi anlamam?za ve bilimin olumlu geli?melerin yan? s?ra ç?karabilece?i muhtemel olumsuzluklar? da görmemiz konusunda bizlere yard?mc? olacakt?r.

Kaynak: www.uzmanfizikci.com

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1485
mod_vvisit_counterDn1066
mod_vvisit_counterBu Hafta5543
mod_vvisit_counterBu Ay19906
mod_vvisit_counterToplam7676252

Kimler evrimii

Şu anda 68 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev