TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Mesleki ve Teknik E?itim
Adalet

Adalet Alan?


Sosyal hizmetler mesle?inin uygulama alan? içinde Adalet bakanl???na ba?l? kurumlarda çok önemli i?levselli?i sahiptir.
Sosyal hizmet mesle?i suça kar??m?? ya?l?, erkek, kad?n, çocuk v.s bütün ya? grubundan insan?n neden suça kar??t???n?, suça yönelten sebepler, suça yönelmi? insan rehabilite edilmesi, kad?na kar?? ?iddetin nedenleri, çocu?a kar?? ?iddet n nedenleri ve suça kar??m?? çocuklar?n rehabilet edilmesi, korunmas? gibi mesleki ve insan? konularda çal??ma yapmaktad?r. Bütün bu bahsedilen konular Adalet bakanl???n?n ve ba?l? kurumlar?n?n çal??ma alan? içindedir.

Devamını oku...
 
Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü

Aile ve Tüketici Bilimleri E?itimi Bölümü’nün temel amaçlar? ö?rencilere aile ile ilgili bilim dallar?nda temel disiplinleri kazand?rarak ihtiyaçlar?n do?ru kar??lanmas?; iyi bir tüketici bilinci geli?tirerek üretimin yönlendirilmesi, aile ve toplumun ya?ama düzeyinin yükseltilmesi; bireyleri h?zla de?i?en endüstriyel toplum ?artlar?na haz?rlay?p, bilim ve teknoloji kullanarak, ihtiyaçlar?n en üst düzeyde kar??lanmas?; aile biliminin endüstride kapsad??? meslekleri tan?tarak gençlerin do?ru meslek seçmelerinin sa?lanmas? konular?nda e?itim, ö?retim ve ara?t?rma yapmak olarak belirlenmi?tir.

Devamını oku...
 

BAHÇEC?L?K

Bahçecilik alan?; seralar ve aç?k alanlarda çe?itli üretim yöntemleri kullan?larak meyve, sebze ve süs bitkilerinin fide/fidan üretiminin yap?ld??? aland?r. Bu alanda fide/fidan?n yeti?tiricili?i, kültürel bak?m ve hasat i?lemleri gerçekle?tirilir. Peyzaj projelerini uygulamak ve birbirinden farkl? çiçek düzenlemeleri yapmak da bahçecilik alan?yla ilgili faaliyetlerdir.

Devamını oku...
 

TANIM
??letmede belirlenen amaç ve hedefleri gerçekle?tirmek için yönetici taraf?ndan planlanm??, koordine edilmi? kaynaklar?n (insan, bilgi, parasal ve maddi v.b) uygun olarak yönetilmesinde yöneticiye yard?mc? olan ki?idir.

Devamını oku...
 

Meslek Tan?t?m?: Gemi Yap?m?

Gemi yap?m? alan? önemli bir istihdam potansiyeli yaratan a??r sanayi dallar?ndan biridir. Bunun nedeni emek yo?unluklu bir alan olmas?d?r. Bu alandaki teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin insan unsuru her zaman ön planda olacakt?r. Bu sektörde yüzer araçlar?n; yap?m, sevk ve yönetim i?lemleri gerçekle?tirilir. Ayr?ca, bunlarda kullan?lan her çe?it makine, cihaz ve di?er teknik araçlar?n bak?m-onar?m? yap?l?r.

Devamını oku...
 
Elektrik - Elektronik Teknolojisi - Ohm Kanunu

Ohm kanunu

Bir elektrik devresinde; ak?m, voltaj ve direnç aras?nda bir ba?lant? mevcuttur. Bu ba?lant?y? veren kanuna Ohm kanunu ad? verilir. 1827 y?l?nda Georg Simon Ohm ?u tan?m? yapm??t?r: "Bir iletkenin iki ucu aras?ndaki potansiyel fark?n?n,iletkenden geçen ak?m ?iddetine oran? sabittir." R = V / I ?eklinde ifade edilir. Burada R dirençtir. Bu direnç rezistans veya empedans V volt ? de ak?m yani Amperdir.

Devamını oku...
 


Direnç üzerindeki renkleri de?erlendirirken A, B, C, D ve T s?ras?na göre gitmeye dikkat etmek gerekmektedir. Bu s?ralamaya göre yap?lacak hesaplama sonucunda elde edilen direnç de?eri Ohm(Ω) olarak bulunacakt?r. (10°=1 'dir.)

 
Elektrik - Elektronik Teknolojisi - Diyot
D?YOT

Devamını oku...
 
Elektrik - Elektronik Teknolojisi - Ampul, Bobin ve Motorun Pararel Ba?lant?s?

Devamını oku...
 
Elektrik - Elektronik Teknolojisi - Pararel Devreler[Basit Anlatim]

Al?c? ve üreteçlerin paralel iki veya daha fazla hat aras?nda dizilmesidir. Paralel devrede her elaman müstakil çal???r, di?erlerini etkilemez. Paralel devrenin kurulabilmesi için voltajlar? e?it olmal?d?r.
Paralel devre özellikleri
a)Üreteçlerden çekilen ak?m her bir al?c?dan geçen ak?mlar?n topl***** e?ittir. It=I1+I2
b)Dirençlerin veya al?c?lar?n uçlar? ayn? noktaya ba?l? olduklar?ndan, her birinin uçlar? aras?ndaki potansiyel fark? ayn?d?r.
Et=E1=E2
c)Paralel devrede al?c?lar?n her birinin direnci matematiksel olarak terslerinin topl***** e?ittir.
1/Rt=1/R1+1/R2

Devamını oku...
 
Elektrik - Elektronik Teknolojisi - Basit Ayd?nlatma Ampul Devresi

Basit Ayd?nlatma Ampul Devresi


?imdi de led diyot yerine ampul kullanarak gerçekle?tirebilece?iniz ayd?nlatma devresini inceliyelim.

 1. Burada ki temel farkl?l?k ampulun çal??ma prensibinden kaynaklanmaktad?r. Led diyot sadece DC ak?m ile çal???rken AMPUL hem DC hem de AC (Alternatif Ak?m dedi?imiz ?ebeke gerilimi) ak?m üreteçlerinin ikisi ile uyumlu bir ?ekilde çal??abilir.
 2. Devre ba?lant?s? led diyot devresinde anlatt???m?z ?ekilde yap?l?r.
 3. Tek farkl? yan? AMPUL'un negatif ucu olarak alt?nda yer alan k?vr?ml? yap?ya sahip olan metal k?sm? (screw thread) kullanaca??z.
 4. Pozitif (anot) uç olarak kömür renkli olan (conductor) k?sm?n? kullanaca??z.
 5. Alternatif Ak?m (AC) üreten üreteçler kullanacaksak FAZ (R) hatt?n? KONDÜKTÖR ucuna.
 6. NÖTR (0) hatt? ise k?vr?k metal (screw thread) uca ba?layaca??z.
Devamını oku...
 
Daha Fazla İçerik...
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 6

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4674
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta4674
mod_vvisit_counterBu Ay24837
mod_vvisit_counterToplam7722894

Kimler evrimii

Şu anda 16 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
 • default color
 • blue color
 • green color
Ödev