TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Matemati?in Tarihi
Say? ve biçime ili?kin kavramlarla tan??mam?z Yontma Ta? Devri’ne kadar uzan?r .Yüzbinlerce y?l boyunca insanlar , hayvanlar?n ya?ad??? ko?ullardan pek farkl? olmayan bir biçimde ma?aralarda ya?ad?lar .Enerjilerinin ço?unu nerede yiyecek bulurlarsa onu toplamaya harc?yorlard? .Avlanmak ve bal?k tutmak için silahlar? , birbirleriyle anla?mak için konu?ma dilini geli?tirdiler .Yontma Ta? Devri’nin sonlar?na do?ru da yarat?c? sanatlarla heykelcikler ve resimler yaparak ya?amlar?n? renklendirdiler .Fransa ve ?spanya’daki yakla??k 15.000 y?l öncesinin ma?ara duvar resimlerininayinsel bir anlam? olabilir , ama bunun ötesinde de üstün bir biçim anlay??? gösteriyorlard? .
Devamını oku...
 
Cisimlerin uzunluklar?n? ve içindekileri ölçmek gerekince , genelde insan vücudunun bölümleri kullan?larak ; parmak , ayak , kar?? gibi basit ölçüler kullan?ld? .Ar??n , kulaç adlar? bize bu gelene?i hat?rlat?r .Ev yaparken Hint köylüleri de , Orta Avrupa’da kutup evi yapanlar da yap?lar? düz çizgiler boyunca ve yere göre dik aç?yla yapmak için kurallar geli?tirdiler .Örne?in ; “Düz sözcü?ü “germek” sözcü?ü ile ilgilidir ve iple yap?lan i?lemleri gösterir .”Do?ru” ve “Keten kuma?” sözcükleri , dokumac?l?k ile geometrinin ba?lang?c? aras?ndaki ba?lant?y? gösterir .Dokumac?l?k ölçmeye ili?kin ilginin ba?lama yollar?ndan biriydi .
Devamını oku...
 
Zaman Kavram?

En ilkel kabilelerde bile bir “zaman” kavram?na rastlan?r ve bunun sonucu olarak da Güne? Ay ve y?ld?zlar?n hareketleriyle ilgili baz? bilgileri edinmi?lerdi .Bu bilgiler , çiftçilik ve ticaret geli?tikçe daha bilimsel bir nitelik kazanmaya ba?lad? .Bitkilerdeki de?i?imlerin Ay’daki de?i?imlerle ili?kilendirildi?i Ay takviminin kullan?lmas? , insanl?k tarihinin çok erken dönemlerine kadar uzan?r.

Devamını oku...
 
ESK? UYGARLIKLARIN MATEMAT?KLER?
Do?u Matemati?i
     Do?u matemati?i uygulamal? bilim kökenliydi .Takvimin hesaplanmas? , tar?msal üretim ve bay?nd?rl?kla ilgili i?lerin örgütlenmesi , vergilerin toplanmas? uygulamal? aritmetik ve ölçme sorunlar?na öncelikle a??rl?k verilmesini gerektirdi .Bununla birlikte , yüzy?llar boyunca özel bir zanaat olarak geli?en bilim yaln?zca uygulamaya yönelik de?ildi ; s?rlar ö?retilirken , soyutlamayayönelik e?ilimler de ortaya ç?kt? .Aritmeti?in cebire dönü?mesi yaln?zca daha pratik hesaplamalar sa?lad??? için olmad? ; bu , ayn? zamanda yaz?c? okullar?nda ö?retilen bir bilimin do?al bir geli?imiydi .Ayn? nedenlerle ölçme ile ilgili bilgiler kuramsal geometrinin ba?lang?c?n? olu?turdu .
Devamını oku...
 
M?s?r Hiyeroglifleri
E?er yaz?lar?n?z? eski M?s?r hiyeroglifleriyle yazarsan?z ço?u ki?i bunlar? okumaya çal??maktan vazgeçecektir .
       Eski M?s?r Hiyeroglifleri’nden M?s?r rakamlar?n? ö?renmek çok kolayd?r ; çünkü hepsinin bir görsel anlam? vard?r .Büyük bir olas?l?kla yaz? yazmaya ba?lamadan once M?s?rl?lar , say? saymak için parmaklar?n? kullan?yorlard? .Ba?ka birinin okumas? için say? düzenlemeleri gerekti?inde de , yine büyük bir olas?l?kla , yan yana s?ralanm?? yapraklar , ip parçalar? ve çiçekler b?rak?yorlard? .Neden mi böyle dü?ünüyoruz ? Çünkü daha sonradan hiyeroglif yaz? sistemini geli?tirdiklerinde , yaprak ip parçalar? , çiçek ve hatta y?lan ve iriba?lar kullanm??lar .
 
Sihirli Matematik
Say?lar ?a?maz .Bu matemati?in temelidir .Hüner , bu say?lar? yerinde kullanabilmekte ve aralar?ndaki ba??nt?lar?n özelli?ini tan?yabilmektedir .
        Biz de istersek , küçük bir çaba ile matemati?in sihirli yönünü tan?yabiliriz .Tam say?lar aras?ndaki dört i?lemi yapabilen her ö?renci bu matematik oyunlar?n? ö?renebilir ve uygulayabilir .
     Oyun 1 :Kar??n?zdakinin hangi ay ve günde do?du?unu kolayca söyleyebilirsiniz ; yeter ki kar??n?zdaki ?u iste?inizi s?ras?yla yerine getirsin .
        Do?du?u ay kaç?nc? ay ise onu 5 ile çarps?n .7 eklesin .4 ile çarps?n .Sonra 13 eklesin .5 ile çarps?n .Ç?kan say?ya do?um gününü eklesin .Ç?kan say?y? sorun ve bu say?dan 205 say?s?n? ç?karmas?n? isteyin .Sonuçta ilk rakam do?du?u ay , di?er iki rakam ise do?um günüdür .
Devamını oku...
 
Matematik Bilen Aldanmaz
A.   Paulos birincisi kurmaca , ikincisi gerçek olan iki öykü anlat?yor .

      Birinci öyküde iki saray seçkini yan yana ata binmi? dola??yorlar .Biri di?erine , “Bulabildi?in en büyük say?y? söyle bakal?m diyor .” ?kincisi biraz dü?ündükten sonar sevinçle “ÜÇ” diye hayk?r?yor .Soru soran bir süre dü?ündükten sonar , pes ediyor ve oyunu kaybediyor .

?kinci öyküyse , matematikçi G. H. Hardy’yle ba?ka bir ünlü matematikçi hastanede Romanujan’? ziyarete gitmi? .Laf olsun diye söze ?öyle ba?lam?? : “Gelirken bindi?im taksinin numaras? çok s?radand? :1729 “Romanujan hemen at?lm?? :”S?radan olur mu hiç ?… Son derece ilginç bir say? bu ! ?ki farkl? biçimde iki say?n?n küpünün toplam? olarak yaz?labilecek en küçük say? bu !”(Merakl?lar? için verelim .12 ve 1 , 10 ve 9’un küpleri sonucu sa?l?yor.)

Devamını oku...
 
Canl? Hesap Makineleri

Baz?lar?n?n inan?lmaz ölçüde güçlü bir belle?i vard?r .Hepsi de birkaç önemli numara ve aritmetikte kolayl?k sa?layacak k?sayollar biliyorlard? .Bazen de sahnede zaman kazanabilmek için ya soruyu duymamazl?ktan geliyor ya da sorulan soruyu bir de kendileri tekrarl?yorlard? .Bu ki?iler gerçekte biraz farkl? insanlard?r .Örne?in , bundan iki yüzy?l once ya?am?? ?ngiliz J.Buxton yoksul bir çifçiydi .Hiçbir zaman okuma ve yazma ö?renmedi , hatta ka??da bir rakam yazmay? bile bilmiyordu .Gelgelelim , insanlar?n ona say?larla ilgili ne kadar ola?and??? ve beklemedik olursa olsun , sorduklar? sorular?n hepsine yan?t verebiliyordu .

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn242
mod_vvisit_counterDn227
mod_vvisit_counterBu Hafta2835
mod_vvisit_counterBu Ay27735
mod_vvisit_counterToplam7725792

Kimler evrimii

Şu anda 5 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev