TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Manyetizma

MANYET?K MADDELER VE ÖZELL?KLER?

              Madde, farkl? özellikleri nedeni ile farkl? kuvvetlerin kayna??d?r. Kütlesi olan tüm maddeler birbirine kütlesel çekim kuvveti uygularken, elektrik yükü ta??yan maddeler birbirine elektriksel kuvvet uygular.

              Bu kuvvetlerden farkl? olarak bir de manyetik kuvvet vard?r. Manyetik alan?n manyetik maddeye etkisine manyetik kuvvet denir.

              Manyetik alan?n kayna?? m?knat?s ve elektrom?knat?st?r.

              M?knat?slar do?al ve yapay olmak üzere iki çe?ittir. Do?al m?knat?s, manyetik olarak adland?r?lan bir ta?t?r. Demir elementinin oksijenle olu?turdu?u Fe3O4 bile?i?idir. Yapay m?knat?slar?n manyetik özelli?i geçici ya da kal?c? olabilir. Saf demir, kazand??? m?knat?sl?k özelli?ini çabuk kaybeder. Çelik bu özelli?i daha uzun süre korurken alüminyum, nikel ve kobalt?n ala??m?ndan yap?lan madde m?knat?sland?ktan sonra bu özelli?ini hiç kaybetmez.

Devamını oku...
 

MANYET?K ALAN Ç?ZG?LER?

                M?knat?s ya da elektrom?knat?slar çevrelerindeki manyetik maddeleri manyetik alanlar? ile etkiler.

                Manyetik alan vektörel bir büyüklüktür. Hangi do?rultu ve ?iddette oldu?unu belirlemek için demir tozlar? kullan?labilir.

                M?knat?s ya da elektrom?knat?s?n manyetik alan?na dökülen demir tozlar? bulunduklar? manyetik alan?n görünmesini sa?lar. Demir tozlar?n?n üzerinde s?raland??? çizgilere manyetik alan çizgileri denir. Bu çizgilerin yönü N kutbundan S kutbuna do?ru kabul edilir.

                Manyetik alan?n ?iddeti çizgilerin s?k oldu?u yerlerde büyük seyrek oldu?u yerlerde daha küçüktür. Manyetik alan etkisinin görünür biçime gelmesi için demir tozlar? kullan?l?r. Demir tozlar? alan çizgileri üzerinde yo?unla?arak adeta bu alan?n resmini çizer.

Devamını oku...
 
Elektrik Ak?m?n?n Magnetik Etkisi

ELEKTR?K AKIMININ MANYET?K ETK?S?

           Elektrik yükleri her durumda çevrelerinde elektrik alan olu?tururlar. Tüm elektriksel olaylar?n nedeni elektriksel aland?r.

           Elektrik yükleri hareket ettiklerinde çevrelerinde manyetik alan olu?tururlar. Dolay?s? ile manyetik alan?n kayna?? hareketli yüklerdir.

           Buna göre elektrik ak?m? elektrik yüklerinin hareketi oldu?undan manyetik alan yarat?r. Bu manyetik alan teli sarmalayan halkalar biçimindedir. ?iddeti, ak?m ?iddeti ile do?ru, ak?ma uzakl?k ( d ) la ters orant?l?d?r.

           Elektrom?knat?s : Yal?t?lm?? bir tel bir demir çubuk etraf?na sar?ld?ktan sonra üzerinden ak?m geçirildi?inde demir m?knat?slan?r. Ak?m kesildi?inde ise demir bu özelli?ini büyük oranda kaybeder. Halkalar biçiminde sar?lan telin olu?turdu?u düzene?e ak?m makaras? ya da bobin denir.

           Bobinin manyetik alan?; içerde düzgün ve ?iddetli, d??ar?da ise düzensiz ve zay?ft?r. Manyetik alan?n ?iddeti sarg? say?s? ( N ) ve elektrik ak?m?n?n ?iddeti ile do?ru orant?l?, sarg?n?n uzunlu?u ( L ) ile ters orant?l?d?r.

 

 

MANYET?K ALANIN ELEKTR?K AKIMI VE YÜKÜNE ETK?S?

               Elektrik ak?m? manyetik alan kayna?? oldu?undan ak?m ta??yan tel bir çe?it manyetik maddedir. Manyetik maddeler manyetik alandan etkilenir.

               Bu nedenle ak?m ta??yan teller manyetik alanda ak?m?n yönüne ba?l? olarak bir yöne do?ru itilirler.

               Birbirine yak?n tutulan ve üzerinden ak?m geçen teller ak?m yönlerine göre birbirini iter ya da çekerler.

               Manyetik alan, durgun ya da manyetik alana paralel hareket eden elektrik yüküne etki etmez.

               Hareket do?rultusu manyetik alan çizgilerini kesen elektrik yükleri manyetik alanda saparlar.

Devamını oku...
 

ELEKTROMANYET?K ?NDÜKS?YON

              Bir iletken tel çerçevenin içinden geçen manyetik alan ( çizgilerinin ) miktar?n?n de?i?tirilmesi tel çerçevede elektrik ak?m? olu?mas?na neden olur.

              Tel çerçeve, olu?turdu?u ak?m?n manyetik alan? ile içindeki manyetik alan de?i?imini engellemeye çal??arak ba?lang?ç durumunu korumaya çal???r.

              Kendisini var eden sebebe kar?? olu?an bu sonuca indüksiyon denir.

              De?i?en manyetik alanlar?n sonucunda olu?an emk ye indüksiyon emk si, elektrik ak?m?na da indüksiyon ak?m? denir.

Devamını oku...
 

TRANSFORMATÖR 

          Transformatör bir kaynaktaki alternatif gerilimi kullan?c? için uygun olan de?ere de?i?tiren araçlard?r. Amaca göre gerilimi yükseltirler ya da alçalt?rlar.

          Transformatör denildi?inde anlamakta zorluk çekti?iniz bu aletleri sizler kullan?yorsunuz. Mahallelerinizde kimi direklerin üzerinde görüp, trafo diye adland?r?yorsunuz. Cep telefonlar?n?n ?arj? için kulland???n?z ad?na adaptör dedi?iniz araçlar?n Fen Bilimlerindeki ad? TRANSFORMATÖR dür.

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn456
mod_vvisit_counterDn620
mod_vvisit_counterBu Hafta6462
mod_vvisit_counterBu Ay19102
mod_vvisit_counterToplam7717159

Kimler evrimii

Şu anda 11 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev