TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Madde

MADDE NED?R?

           Bu soru bugün size soruldu?unda ne kadar ezber de olsa bir yan?t? mutlaka vard?r.
           Maddenin ne oldu?u ile ilgili sorunun yan?t? sand???n?z gibi hiçte kolay verilmemi?tir.
           Bunun için k?saca bilim tarihine birlikte bakal?m.
           M.Ö. 5. yy'?n ba?lar?nda Sicilya'da do?mu? olan Empedokles'e göre fiziksel nesneler, dört farkl? kök eleman?n de?i?ik oranlarda bir araya gelmesinden olu?urlar. Bunlar toprak, su, hava ve ate?tir. Bu çokçu ( - plüraist - ) görü?, ?yonyal? filozoflar?n tek bir arkeden hareket etmeden anlay???n?n evrimle?mi? biçimidir. Bu görü? ayn? zamanda, Parmenides'in koydu?u engelin yan?ndan geçilebilmesine imkan vermektedir. Çünkü dört kök eleman sabittir. De?i?en sadece oranlar?d?r. Fiziksel nesneler kök elemanlar?n farkl? oranlarda bir araya gelmesiyle olu?urlar.
Devamını oku...
 
Maddenini Hacmi

HAC?M

                 Maddelerin ortak özellikleri nelerdir? Sorusuna birlikte yan?t arayal?m.

                 Bunlar?n kaplad?klar? bir uzay parças? vard?r. Fizikte buna hacim diyoruz.

                 Hacimlerinin yan? s?ra, bir kütlelerinin olmas? da gerekmektedir.

                 Newton Kanunlar?; konusuna geldi?imizde ö?renece?imiz bir de eylemsizlikleri vard?r.            

                 Madde için; Uzayda yer kaplayan, kütlesi ve eylemsizli?i olan her ?eydir, diyebiliriz.

 

                 Kat? ancak belirli bir ?ekli olmayan cisimlerin hacimlerini nas?l hesaplayaca??z?

Devamını oku...
 

 

KÜTLE VE A?IRLIK
Kütle ve a??rl?k genellikle birbirine kar??t?r?l?r.  
“Dünya’da 60 kilogram gelen adam ayda 10 kilogram geliyormu?!” denildi?ini bir yerlerden duymu?sunuzdur.  
Bu cümle kütle ve a??rl???n birbirine kar??t?r?lmas?na güzel bir örnektir. Dünya’da 60 kilogram ( kütle birimidir. ) geliyorsa, Ay’da da 60 kilogram ( kütle birimidir. ) gelir.  
Cümleyi fizi?e uygun duruma getirelim. 
“Dünya’da 60kilogram-kuvvet ya da Newton gelen cismin a??rl??? ayda 10kilogram-kuvvet ya da Newton geliyor. ” Bu cümle ile a??rl?k ve kütle birbirine kar??t?r?lmam?? olur.  
Kütle’nin birimi kilogram, a??rl???n birimi kilogram-kuvvet ya da Newton dur. 
Devamını oku...
 

ÖZ KÜTLE                    

                          Her bir maddeden 1 cm³ al?p terazide tartt???n?zda buldu?unuz de?er o maddenin ÖZ KÜTLES? ( YO?UNLU?U ) olacakt?r. Maddeler farkl? say?da proton ve elektronlardan meydana geldikleri için her madde için buldu?unuz bu de?er de farkl? olacakt?r.

                          Öz kütleyi bulmak için her maddeden 1 cm³ ald???m?z için, öz kütleyi tan?mlarken;

                          Maddenin 1 cm³'ünde bulunan madde miktar?d?r, dememizin nedeni budur.

                          Öz kütle her madde için ayr? de?erde oldu?undan, maddeleri öz kütlelerini hesaplayarak tan?yabiliriz. Bu nedenle de Öz kütle için; maddelerin ay?rt edici özelli?idir deriz.

Devamını oku...
 
Maddelerin Esnekli?i

MADDELER?N ESNEKL???

                                       Maddeler üzerlerine bir kuvvet uyguland???nda, ?ekillerinde az veya çok olmak üzere bir de?i?iklik meydana gelir.

                                       Bula??k süngerini avucumuzda s?kt???m?zda ?ekli de?i?ir, s?kma olay?n? bitirdi?imizde tekrar eski ?eklini al?r.

                                       Bir cisme kuvvet uygulad???m?zda ?ekli de?i?iyor, kuvvetin etkisi kalkt???nda eski ?eklini al?yorsa bu tür maddelere ESNEK MADDELER denir.

Devamını oku...
 
Madde ve Is?
 
ISI - SICAKLIK
ISI ( Q ):
Is?, maddelerde baz? kimyasal ve fiziksel olaylar?n gerçekle?mesine neden olur. Bu bölümde ?s?n?n neden oldu?u fiziksel olaylar incelenecektir.
Is? maddelerin iç enerjisidir. Bu enerjinin kayna??, moleküllerin birbirine uygulad??? kuvvet ve moleküllerin hareketleridir. Moleküllerin bir birine uygulad??? kuvvetin sonucunda olu?an enerji, potansiyel enerji ( PE ) olarak adland?r?l?r. Belirgin olarak, madde hal de?i?tirirken de?i?ir. Moleküllerin hareketlerinin sonucunda olu?an enerji kinetik enerji ( KE ) olarak adland?r?l?r. Moleküllerin hareket h?zlar? de?i?ti?inde de?i?ir. Dolay? ile maddeyi meydana getiren moleküllerin enerjisini de?i?tirecek etkiye ?s? denir.
Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn485
mod_vvisit_counterDn620
mod_vvisit_counterBu Hafta6491
mod_vvisit_counterBu Ay19131
mod_vvisit_counterToplam7717188

Kimler evrimii

Şu anda 22 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev