TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Kronolojik Osmanl? Tarihi

Kronolojik Osmanl? Tarihi

Osmanl? Kronolojisi

1299- 1300
Osmanl? tarihinin ba?lamas?

1299
?lk müzik olay? (Selçuklu sultan?nca Osman Bey'e Beylik alameti olarak gönderilen tabl-u alem (davul ve sancak)

1302
Osman Gazi'nin Koyunhisar? Zaferi

1302
III. Alaeddin Keykubad'?n ölümü

1312
Mevlevilik tarikat?n? kuran Sultan Veled'in ölümü

1317
Gül?ehri'nin, kendisinden sonraki tercümelere öncülük eden Mant?ku't-tayr'? Ferideddin el-Attar'?n ayn? adl? eserini tercüme etmesi

1320
Türk edebiyat?nda bilinen ilk divana sahip Yunus Emre'nin ölümü

1324
Orhan Gazi'nin tahta geçi?i

1326
Bursa'n?n fethi

1330
A??k Pa?a'n?n Garib-name'yi telif tarihi

1331
?znik'in fethi

1331
?lk Osmanl? medresesinin, ?znik'te Orhan Gazi taraf?ndan kurulmas?

1334
Karesi Beyli?i'nin ilhak?

1337
Kocaeli bölgesinin al?n???

1346
Orhan Gazi'nin Kantakuzenos'un k?z? ile evlili?i ve Bizans ile ittifak?

1349-1352
Bizans'a yard?m için Süleyman Pa?a'n?n Rumeli'ye geçi?i ve Çimpi Kalesi'nin üs olarak al?n???

1350
Davud B. Mahmud el-Kayseri'nin ölümü

1352
Osmanl?lar'?n Cenevizliler'e Osmanl? topraklar?nda serbest ticaret yapma imtiyaz? vermeleri

1354
Gelibolu'nun fethi

1361
?lk müzikli spor gösterisi (Edirne K?rkp?nar ya?l? güre?leri)

1362
Orhan Gazi'nin vefat? ve I. Murat'?n tahta ç?k???

1362
Kad?askerli?in te?kili

1363
Pençik Kanunu'nun ç?k???

1366
Gelibolu'nun elden ç?k???

1371
Çirmen Zaferi

1376
Bulgar Krall???'n?n Osmanl? hakimiyetini kabulü

1377
Gelibolu'nun Osmanl?lar'a iadesi

1385-1386
Ni? ve Sofya'n?n al?n???

1388
Plo?nik bozgunu ve Balkan ittifak?n?n te?ekkülü

1389
I. Kosova Zaferi

1389
I. Murat'?n ?ehadeti, Y?ld?r?m Bayezid'in tahta cülusu

1390
Ayd?n-Saruhan-Germiyan-Mente?e beyliklerinin ilhak?

1390
Karaman Seferi, Konya'n?n muhasaras?

1390
Gelibolu tersanesi'nin in?as?

1391
?stanbul'un ilk muhasaras?

1393
Mahkeme Rüsumu'nun ilk ihdas?

1396
Ni?bolu Zaferi

1397-1398
Akçay Zaferi ve Karaman Ülkesi'nin Osmanl? hakimiyetini kabulü

1398
Kad? Burhaneddin'in ölümü.

 

1398
Karadeniz beyliklerinin ilhak?

1400
?lk musiki nazariyat? eseri (K?r?ehirli Yusuf B. Nizameddin'in Kitabu'l Edvar'?)

1400
Bursa'da I. Bayezid taraf?ndan Ulu Cami'nin yapt?r?lmas?; ?lk Osmanl? Darü'?-?ifa's?n?n Y?ld?r?m Bayezid taraf?ndan in?a edilmesi

1402
Ankara bozgunu ve Y?ld?r?m Bayezid'in esareti

1402-1413
Fetret Devri, iç kar???kl?klar

1409
Süleyman Çelebi taraf?ndan Türk Edebiyat?'nda ilk mevlid örne?i olan, Vesiletü'n-Necat adl? eserin yaz?l???; ?lk besteli dini eser (Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i)

1411
Çelebi Mehmed'in tahta ç?k???

1413
I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kuru?u

1413
(Celaleddin H?z?r) Hac? Pa?a'n?n ölümü

1416
Osmanl?-Venedik Deniz Muharebesi ve Sulhü, ?eyh Bedreddin isyan?

1416
Macar Seferi

1417
Avlonya'n?n fethi

1418
Makam teriminin ilk kullan?l??? (A. Meragi'nin Makas?du'l-elhan'?nda)

1418-1420
Samsun bölgesinin zapt?

1419-1424
Bursa'da Hac? ?vaz'a I. Mehmed taraf?ndan Ye?il Külliye'nin yapt?r?lmas?

1421
Çelebi Mehmed'in ölümü ve II. Murad'?n cülusu

1421-1451
?lk resmi musiki çevresi (II. Murad Saray?)

1422
Mustafa Çelebi'nin (Düzmece) bertaraf?

1425
Molla Fenar?'n?n ilk ?eyhülislam olarak tayini

1425-1426
?zmir Beyi Cüneyd'in idam?

1425-1426
Teke Beyli?i'nin intikali

1427-1428
Germiyan Beyli?i'nin intikali

1429
Manyaso?lu Murad taraf?ndan, Türk edebiyat?nda Seyf Serayi'den sonra, Anadolu Türk edebiyat? sahas?nda ilk Gülistan tercümesinin yap?l???

 

1429
?eyh Hamdullah'?n Amasya'da do?u?u

1430
?lk iki Türkçe musiki kitab? (H?z?r B. Abdullah'?n Edvar'? ve Bedr-? Dil?ad'?n Muradname'sindeki musiki bölümü)

1430
Selanik'in fethi

1430-1431
?emsüddin Muhammed B. Hamza el-Fenari'nin ölümü

1431-1432
Kad?zade, Salahaddin Musa b. el-Kadi Mahmud el-Bursavi el-Rumi'nin ölümü

1432
Fatih Sultan Mehmed'in do?umu

1434
Edirne'de II. Murad taraf?ndan Muradiye Camii'nin yapt?r?lmas?

1436
Muiniddin B. Mustafa taraf?ndan II. Murad'?n iste?iyle ilk Mesnevi tercümesi olan Mesnevi-i Muradiyye adl? eserin yaz?l???

1437
Ömer bin Mezid taraf?ndan ilk nazire mecmuas?n?n derleni?i

1439
Semendire'nin al?n???

1440
Osmanl? musiki çalg?lar? üzerine ilk notlar (Ahmedo?lu ?ükrullah)

1440
Ba?ar?s?z Belgrad ku?atmas?

1444
Segedin Sulhü

1444
II. Murat'?n tahttan çekili?i, II. Mehmed'in cülusu ve Varna zaferi

1445
II. Mehmed'in tahttan çekili?i ve II. Murad'?n ikinci defa cülusu

1447
Edirne'de II. Murad taraf?ndan Üç ?erefeli Camii'nin yapt?r?lmas?

1448
II. Kosova Zaferi

1451
II. Murad'?n ölümü ve II. Mehmed'in ikinci defa cülusu

1451-1512
Geçi? devri. Fatih Sultan Mehmed ve II. Bayezid devri

1453
?stanbul'un fethi

1453
Ayasofya'n?n camiye çevrilmesi

1454
?lk Devlet Musiki Okulu (Enderun'un müzik bölümü)

1458-1460
Mora'n?n ele geçirili?i

 

1461
Trabzon Rum ?mparatorlu?u'nun sonu

1461
Candaro?ullar?'n?n ilhak?

1463
Osmanl?-Venedik Sava??'n?n ba?lamas?

1463-1470
?stanbul'da Fatih Külliyesi'nin in?aas?

1466
II. Mehmed'in Arnavut seferi

1468
Karamano?ullar?'n?n sonu

1468
II. Mehmed taraf?ndan ?stanbul'da Topkap? Saray?'n?n tesisi

1469
Ahmed Karahisar?'n?n Afyonkarahisar'da do?u?u

1470
E?riboz'un al?n???

1471
Fatih Külliyesinin aç?l???

1472
Topkap? Saray?'n?n in?as?

1473
Otlukbeli Zaferi : Osmanl? Akkoyunlu mücadelesi

1474
Ali Ku?çu'nun ölümü

1475
K?r?m'?n Osmanl? hakimiyetine giri?i

1476
Bo?dan seferi ve zaferi

1478
Fatih taraf?ndan ilk alt?n paran?n darbettirilmesi

1478
?erafeddin Sabuncuo?lu'nun ölümü

1479
Osmanl?-Venedik Sulhü ile Fatih'in Venedikliler'e, Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakk? tan?yan ahidname vermesi

1480
Otranto'ya ç?k?? ve ba?ar?s?z Rodos ku?atmas?

1480
Kad?askerli?in Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayr?lmas?

1481
II. Mehmed'in vefat? ve II. Bayezid'in tahta ç?k???

1481
100 dirhem gümü?ten 400 akçe kesilmesi

1481
?eyh Hamdullah'?n ?stanbul'a geli?i

1482
Cem Sultan'?n ma?lubiyeti, Rodos'a ilticas?

1483
Morova Seferi ve Hersek'in ilhak?

1484
Bo?dan Seferi

 

1484
Kili ve Akkirman'?n fethi

1484-1488
Edirne'de Hayreddin'in II. Bayezid'in Külliyesi'ni in?as?

1485
Osmanl?-Memlük mücadelesinin ba?lamas?

1485
?eyh Hamdullah'?n Aklam-? Sitte'de kendi üslubunu bulu?u

1486
Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi ?ifahanesi)

1488
Hocazade, Muslihiddin Mustafa B. Yusuf B. Salih el-Bursavi'nin ölümü

1488
Sultan II. Bayezid taraf?ndan Edirne'de Bayezid Darü'?-?ifas?'n?n yap?m?

1489
Memlüklere kar?? toprak kayb?

1491
Osmanl?-Memlük Bar???

1492
Macar Seferi

1492
?spanya'dan ç?kar?lan Yahudiler'in Osmanl? Devleti'nin himayesine girmesi

1494
Nakibüle?rafl???n yeniden ve devaml? olarak te?kili

1494
Çin bulutu motifinin tezhib'de ilk kullan?l???

1495
Macarlarla mütareke, Cem Sultan'?n ölümü, ?ehzade Süleyman'?n do?umu

1497
?lk Rus elçisinin ?stanbul'a geli?i

1498
Lehistan Seferleri

1499
Venedik Harbi

1499
?nebaht?'n?n al?n???

1499
Preveze bask?n?

15??
?lk mevlevi ayinleri (Pençgah, Dügah ve Hüseyni makamlar?nda üç beste-i kadim)

1500
Modon, Navarin ve Koron'un al?n???

1500-1505
?stanbul'da, Yakub ?ah B. Sultan ?ah'?n II. Bayezid'in Külliyesi'ni in?as?

1502
Venedikle bar??

1503
Anadolu sahas?nda ilk hamse sahibi Ak?emseddinzade Hamdullah Hamdi'nin ölümü

1505
Bayezid Külliyesi'nin aç?l??

 

1509
?stanbul'da k?yamet-? su?ra (küçük k?yamet) zelzelesi

1511
?ahkulu Baba Tekeli isyan?, ?ehzade Selim Hareketi

1512
II. Bayezid'in tahttan çekili?i, I. Selim'in cülusu

1512
Anadolu Türk edebiyat?nda ilk ?ehrengiz örne?ini yazan Mesihi'nin ölümü; Selim döneminden I. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre.

1514
Çald?ran Zaferi, Tebriz'e giri?

1514
Çald?ran Zaferi, Tebriz'e giri?

1514
?ahkulu'nun Yavuz Sultan Selim'in Tebriz'i i?galiyle Amasya'ya sürgün gönderili?i

1516
M?s?r Seferi ve Mercidab?k Zaferi

1517
Ridaniye Zaferi ve Kahire'ye giri?

1517
Haremeyn'in himaye alt?na al?nmas?

1517
Haliç'te tersane yap?m?n?n tamamlanmas?

1517
Piri Reis'in M?s?r'da Sultan Selim'e ilk dünya haritas?n? sunmas?

1519
Celali isyan?

1519
Cezayir'in ilhak?

1520
I. Selim'in vefat?, I. Süleyman'?n cülusu

1520
?eyh Hamdullah'?n ?stanbul'da vefat?; ?ahkulu'nun ?stabul'a gelip, Ehl-i Hiref te?kilat?na giri?i; Hattat ?eyh Hamdullah'?n vefat?

1520-1550
?ahkulu'nun nakka?hanede faaliyet göstermesi

1521
Belgrad'?n fethi

1521
Piri Reis'in, Kitab-? Bahriye ad?ndaki eserini haz?rlamas?

1522
Kanuni Sultan Süleyman'?n validesi ve Yavuz Sultan Selim'in e?i olan Ay?e Hafsa Sultan taraf?ndan, Manisa'da bimaristan in?a edilmesi

1522
Rodos Adas?'n?n ilhak?

1524
M?s?r'da Hain Ahmed Pa?a isyan?

1524
Ahi Çelebi, Ahmed (Mehmed) Çelebi B. Kemal el-Tebrizi'nin ölümü

1525
Yeniçeri isyan?

1525
?lk Frans?z elçisi ?stanbul'da

1525
?eyhülislam Zembili Ali Efendi'nin ölümü

 

1525
Mirim Çelebi, Mahmud B. Muhammed B. Muhammed B. Musa Kad?zade'nin ölümü

1526
Mohaç Zaferi

1526
Ahmed Karahisari'nin ?stanbul'da vefat?

1527
Bosna'n?n fethi'nin tamamlanmas?

1528
Piri Reis'in Kanuni Sultan Süleyman'a ikinci dünya haritas?n? takdim etmesi

1528
Nizameddin Abdülali B. Muhammed B. Hüseyin el-Bircendi'nin ölümü

1529
Viyana ku?atmas?, Budin'in istirdad?, Barbaros'un Marsilya'ya ç?kmas?

1530-1540
Divan-? Selimi'nin yaz?lmas?

1530-1560
Nasuh'un tarihçi, hattat ve ressam olarak faaliyet göstermesi

1530-1588
Sinan'?n imparatorlu?un ba? mimar? olarak faaliyet göstermesi

1532
Alaman Seferi

1533-1534
Barbaros'un Osmanl? hizmetine giri?i ve Cezayir Beylerbeyli?i'ne tayini

1534
Irakeyn seferinin aç?l???, Tebriz'e ikinci defa giri? ve Ba?dat'?n al?n???

1534
?eyhülislam ?bn-i Kemal'in ölümü

1536
Frans?zlara kendi bayraklar? ile Osmanl? limanlar?nda ticaret hakk? tan?yan ahidname verilmesi

1536
Veziriazam ?brahim Pa?a'n?n idam?

1537
Körsof - Avlonya seferi

1538
Preveze Zaferi

1538
Had?m Süleyman Pa?a'n?n Hint Seferi

1540
Venedik Ahidnamesi'ndeki Karadeniz'de ticaret imtiyaz?n?n kald?r?lmas?

1540-1560
Kara Memi'nin nakka?hanede faaliyet göstermesi

1541
Budin'in kesin olarak ilhak? ve beylerbeyi?i olmas?

1543
Estergon'un ve ?stolni Belgrad'?n fethi

1543
Bat? musikisiyle ilk resmi temas (I. François'n?n Kanuni'ye gönderdi?i saray orkestras?)

 

1547
Osmanl?-Habsburg Sulhü

1547
Avusturyal?lar'a Osmanl? topraklar?nda emn ü aman üzere ticaret yapma hakk?n?n tan?nmas?

1547
San'a'n?n fethi

1548
?kinci ?ran seferi

1550
Süleymaniye Külliyesi'nin in?aas?

1551
Trablusgarb'?n fethi

1552
Piri Reis'in Portekizlilere kar?? seferi

1553
Piri Reis'in ölümü

1553-1554
Turgud Reis'in Akdeniz seferi

1553-1554
Nahc?van Seferi

1555
?lk Osmanl?-?ran antla?mas? : Amasya Müsalahas?

1556
?ankulu'nun vefat?; Kara Memi'nin saray nakka?hanesine Sernakka? olu?u; Hattat Ahmed Karahisari'nin vefat?

1557
Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas'?n fethi

1557
Süleymaniye Külliyesi'nin aç?l???

1558
?akay?k-? Nu'maniye telifi

1558
Arifi'nin Süleyman-name'sinin tamamlanmas?

1559
?ehzade Bayezid ile Selim'in Konya Sava?? ve Bayezid'in yenilerek ?ran'a s???nmas?

1560
Cerbe'nin al?n???

1560-1600
Osman'?n Nakka?hane'de faaliyet göstermesi

1561
Ta?köprüzade'nin ölümü

1562
Osmanl?-Habsburg Sulhü

1563
Seydi Ali Reis, Ali B. Hüseyin el-Katibi'nin ölümü

1565
Ba?ar?s?z Malta ku?atmas?

1565
100 dirhem gümü?ten 450 akçe kesilmesi

1566
Kanuni Sultan Süleyman'?n son seferi : zigetvar ve Sultan?n vefat?, II. Selim'in cülusu

1567
Yemen isyan?

1568
Davud el-Antaki'nin Tezkire adl? eserini telif etmesi

1569
Astarhan seferi

1569
Kaptan Kurd?o?lu H?z?r Beyin Sumatra seferi

1569-1595
Lokman'?n ?ehnameci olarak vazife görmesi

1571
K?br?s fethinin ikmali

1571
?nebaht? hezimeti

1571
Mustafa B. Ali el-Muvakkit'in ölümü; Takiyyüddin'in müneccimba??l??a tayin edilmesi

1574
Bu?day Zaferi

1574
Tunus'un fethi

1574
Selimiye'nin aç?l???

1574
II. Selim'in vefat? ve III. Murad'?n cülusu

1575
Mün?eat'üs-Selat?n'in III. Murad'a takdimi

1575
Edirne'de, Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii'nin in?as?

1577
Takiyüddin'in gözlemlerine 1577'de de k?smen tamamlanan Daru'r-Rasadü'l-Cedid'de (?stanbul Rasathanesi) devam etmesi

1578
Osmanl?-?ran Sava??'n?n ba?lamas?

1578
Fas'ta el-Kasrü'l-kebir Zaferi

1578
Kafkaslar'da hareket

1580
?lk ?ngiliz Ahidnamesi'nin verili?i

22 Ocak 1580
?stanbul Rasadhanesi'nin y?kt?r?lmas?

1583
Me?ale Zaferi

18 Kas?m 1583
Cizvitlerin Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerle?erek burada St. Benoit mektebini açmalar?

1584-1588
Lokman'?n iki ciltlik Hüner-name'sinin tamamlanmas?

1585
Tebriz'in al?n???

1585
Takiyüddin el-Ras?d'?n ölümü

1586
?lk Sikke tashihi

 

1587
Gürcistan harekat?

1588
Gence seferi

1588
Resm-i tashih-i sikke konulmas?

1588-1606
Bosnal? Mehmed'in saraydaki kuyumcular?n (zergeran bölü?ünün) ba?? olarak vazife görmesi

1589
?kinci sikke tashihi

1590
Osmanl?-?ran Antla?mas?

1590
Yeniçerilerin et ihtiyaçlar?n? kar??lamak üzere gümrük resmine "zarar-? kassabiye" ad?yla %1 oran?nda ilave yap?lmas?

1593
Osmanl?-Habsburg Sava?lar?

1595
Estergon'un dü?ü?ü

1595
III.Murad'?n vefat?, III. Mehmed'in cülusu

1596
E?ri Kalesi'nin al?n??? ve Haçova Zaferi

1598-1663
Davud ve Mehmed A?alar taraf?ndan ?stanbul'da valide sultanlar için Yeni Camii'nin in?as?

1599
Osmanl? saray?nda ilk Bat? müzi?i aleti (Elizabeth I.'in IV. Mehmed'e gönderdi?i org); Davud el-Antaki'nin ölümü

1600
Sikke tashihi

1601
Kanije Zaferi

1601
?ngiliz tüccar?n?n ödeyece?i gümrük resminin %3'e indirilece?inin ahidnameye derci

1603
Osman?-?ran Sava??'n?n ba?lamas?

1603
III. Mehmed'in vefat?, I. Ahmed'in cülusu

1603-1703
I. Ahmed döneminden III. Ahmed dönemine kadar olan dönemi ihtiva eden devre

1607
Asi Canbolato?lu ve Maano?lu'nun Oruç ovas?nda bozguna u?rat?lmas?

1609-1610
Celali tenkili için Kuyucu Murad Pa?a Anadolu'da

1612
Osmanl?-?ran Antla?mas?

 

1612
Hollandal?lara ahidname verilmesi

1613
Ömer B. Ahmed el-Ma'I el-Çulli'nin ölümü

1614
Ali B. Veli B. Hamza el-Ma?ribi'nin ölümü

1615
?ran Sava??'n?n yeniden ba?lamas?

1615
Revan Seferi

1617
I. Mustafa'n?n cülusu

1617
?stanbul'da Mehmed A?a taraf?ndan Sultan Ahmed Camii'nin in?as?

1618
I. Mustafa'n?n hal'I ve II. Osman'?n cülusu

1618
Sikke tashihi

1621
II. Osman'?n Lehistan seferine ç?k??? (Hotin seferi)

1622
II. Osman'?n katli ve I. Mustafa'n?n yeniden tahta ç?k???

1623
I. Mustafa'n?n tahttan indirimesi ve IV. Murad'?n cülusu

1624
Sikke tashihi

1629
Cizvitler taraf?ndan, 1629'da ?stanbul'da "Saint Georges" Frans?z okulu ile, yine "St. Louis Dil O?lanlar Mektebi"nin kurulmas?

1634
?lk ?eyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)

1635
IV. Murad'?n Revan seferine ç?k???

1638
Ba?dat Seferi ve Ba?dat'?n al?n???

1638
Hekimba?? Emir Çelebi'nin ölümü

1639
Osmanl?-?ran sulhü : Kasr??irin Antla?mas?

1640
IV. Murad'?n ölümü, ?brahim'in tahta ç?k???, sikke tashihi

1642
Haf?z Osman'?n ?stanbul'da do?u?u

1642-1698
Hattat Haf?z Osman

1645
Girit seferinin aç?l???, Hanya'n?n al?n???

1648
?brahim'in hal'?, IV. Mehmed'in cülusu1648
Kandiye ku?atmas?

1650
Osmanl? musikisi eserlerinin ilk notal? tesbiti (Ali Ufki'nin eseri)

1656
Çanakkale Bo?az?'n?n Venedik ablukas? alt?na al?nmas?

1656
Ç?nar Vak'as?

1656
prülüler devrinin ba?lamas?

1658
Katip Çelebi'nin ölümü

1660
Varad Kalesi'nin al?n???

1663
Uyvar seferi, Uyvar'?n fethi

1664
St. Gotthard bozgunu ve Vasvar Antla?mas?

1666
Türk Divan edebiyat?nda sebk-? Hindi'nin öncülerinden Naili'nin ölümü

1669
Kandiye'nin al?n???, Girit'in tamam?yla Osmanl? hakimiyetine giri?i

1670
Hekimba?? Salih B. Nasrullah B. Sellüm'ün ölümü

1672
Lehistan seferi, Kamaniçe'nin al?n???

1672
Buca? Antla?mas?

1673
Frans?z tüccar?n?n ödedi?i gümrük resminin %3'e indirilmesi

1676
Osmanl?-Lehistan sulhü : Zorawna Antla?mas?

1678
Ukrayna'da Çehrin seferi

1678
Haf?z Osman'?n kendi üslubunu gerçekle?tirmesi

1680
Mehter etkisinde ilk Bat? müzi?i eseri (N. A. Strungk'un Esther operas?)

1682
Osmanl?-Rus Antla?mas?

1682
Seyahatname'nin yazar? Evliya Çelebi'nin ölümü

1683
II. Viyana ku?atmas? ve büyük bozgun

1683
Ebu Abdullah Muhammed b. Süleyman el-Fasi b. Tahir; el-R?dvani'nin ölümü

1685
Uyvar'?n elden ç?k???

1685
Saraydaki alt?n ve gümü?ten sikke bas?m?

1686
Budin'in dü?ü?ü

1687
IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi, II. Süleyman'?n cülusu

1687
E?ri Kalesi'nin dü?ü?ü

1687
Bir akçe itibar? de?erli "mankur" un piyasaya ç?kar?lmas?

1688
Belgrad'?n elden ç?k???

1690
Kanije Kalesi'nin dü?ü?ü

1690
Belgrad'?n geri al?n???

1690
Frans?zlar?n M?s?r'da ödedi?i gümrük resminin %3 olarak tesbiti

1691
Ebu Bekr Behram b. Abdullah el-D?maski'nin ölümü

1691
II. Ahmed'in tahta ç?k???

1691
Salankamen bozgunu

1691
Enflasyonu körükledi?i için mankur darb?n?n yasaklanmas?

1695
II. Ahmed'in ölümü

1695
II. Mustafa'n?n cülusu, Malikane sisteminin uygulanmaya ba?lanmas?

1697
Zenta bozgunu

1698
?ehremini Baruthanesi yang?n?

1698
Haf?z Osman'?n ?stanbul'da vefat?

1699
Karlofça Antla?mas?'n?n imzalanmas?

1700
Ruslar'la ?stanbul Antla?mas?'n?n imzalanmas?

1702
?skender Çelebi Bahçesi'ndeki (bugünkü Ataköy) yeni baruthanenin faaliyete geçmesi

1702
Müneccimba?? Ahmed Dede b. Lütfullah'?n ölümü

1702
?stanbul Çuka ?malathanesi'nin faaliyetinin durdurulmas?

1703
Edirne Vak'as?

1703
III. Ahmed'in tahta ç?k???

 

1703
"Tu?ral?" alt?n paran?n piyasaya ç?kar?lmas?

1708
?stanbul'da Selanikli ustalar?n çal??t??? Çuka ?malathanesi'nin kurulmas?

1709
Tersane içinde bir "lengerhane" yap?m?

1711
Prut Zaferi ve Bar???

1711
R?dvan b. Abdullah el-Razzaz el-Feleke'nin ölümü

1713
"Zincir" alt?n?n ç?kar?lmas?

1715
Venedik'e sava? aç?lmas? ve Mora Seferi

1716
Osmanl?-Avusturya Sava??, Varadin bozgunu, Tema?var'?n elden ç?k???

1716
"F?nd?k" alt?n?n?n piyasaya ç?kar?lmas?

1718
Pasarofça Antla?mas?

1718
Valilerin sefer masraflar?n? kar??lamak üzere "imdadiyye-i seferiyye" toplamalar?n?n kabulü

1718-1730
?lk bestekarlar antolojisi (?eyhülislam Es'ad Efendi'nin Nev?ehirli ?brahim Pa?a'ya sundu?u Atrabu'l Asar'?)

1720
?stanbul'da devlet taraf?ndan bir ipekli imalathanesinin kurulmas?

1720
Bat?ya hediye gönderilen ilk mehter tak?m? (III. Ahmed taraf?ndan Lehistan'a)

1720
III. Ahmed için tasvirleri Levni taraf?ndan yap?lan Surname-i Vehbi

1721
Çelebi Mehmed Efendi'nin sefaret vazifesiyle Fransa'ya gidi?i

1723
?ran seferinin üç cepheli olarak aç?l???

1724-1725
Azerbaycan harekat?, Tebriz ve Cence'nin al?n???

1726
?brahim Müteferikka taraf?ndan ilk Türk matbaas?n?n kurulu?u

1727-1839
Türk matbaas?n?n kurulu?u ve yeni unsurlar devresi

1729
"Zer-i mahbub" ad?yla yeni bir alt?n?n piyasaya sürülmesi

1729
Cevheri'nin Lügat-? S?hah'?n?n Vankulu taraf?ndan yap?lan tercümesinin matbaada bas?lan ilk kitap olmas?

1730
Yanyal? Mehmed Esad b. Ali b. Osman'?n ölümü

 

1730
Patrona Halil isyan?, III. Ahmed'in hal'i, I. Mahmud'un cülusu

1732
Osmanl?-?ran bar???

1733
?ran Sava??'n?n h?zlanmas?, Nadir ?ah'?n ba?ar?lar?

1733
Kefe Mukataas?'n?n, ?stanbul Mukataas? Kalemi ile birle?tirilmesi

1735
Bonneval Ahmed Pa?a (Comte de Bonneval) nezaretinde Humbarac? Oca??'n?n kurulmas?

1736
Osmanl?-Avusturya-Rus Sava?lar?

1736
Abdullah b. Ebi Bekr b. Süleyman el-Mara?i'nin ölümü

1739
Belgrad Antla?mas?

1739
Rus tüccarlar?na Karadeniz hariç olmak üzere, Osmanl? sular? ve topraklar?nda ticaret hakk? tan?nmas?

1742
Ömer ?ifai'nin ölümü

1743
Osmanl?-?ran Sava??'n?n yeniden h?zlanmas?

1745
Matbaan?n kurucusu ?brahim Müteferrika'n?n ölümü

1746
Osmanl?-?ran bar???

1747
Humbarac?ba?? Bonneval Ahmed Pa?a'n?n ölümü

1748
Avlonya ve E?riboz mukataalar?n?n Bursa Mukataas? Kalemi'ne kat?lmas?

1748-1755
?stanbul'da I. Mahmud ve III. Osman taraf?ndan Nuruosmaniye Camii'nin in?a ettirilmesi

1751
Osmanl? musikisi üzerine Bat?da yaz?lan ilk eser (Charles Fonton'un Essai'si)

1754
I. Mahmud'un ölümü, III. Osman'?n cülusu

1757
III. Osman'?n ölümü, III. Mustafa'n?n cülusu

1757-1758
Haremeyn mukataalar?n?n sat?? ve iltizam i?lerinin defterdar taraf?ndan yürütülmeye ba?lanmas?

1758
Mustafa Rak?m'?n Ünye'de do?u?u

1760 (1173)
Abbas Vesim Efendi b. Abdurrahman b. Abdullah'?n ölümü

 

1766
Haremeyn mukataalar?n?n darphanece idare olunmaya ba?lanmas?

1768
Osmanl?-Rus Sava??'n?n ba?lamas?

1770
Rus filosunun ?ngilizler'in yard?m?yla Akdeniz'e girmesi

1770-1776
Frans?z Subay? Baron de Tatt'un ?stanbul'da bulunmas?

1771
K?r?m'?n i?gali

1772
Tersane yak?nlar?nda Topçu Mektebi'nin kurulmas?

1773
Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un kurulu?u

1773-1774
Darphanenin Hazine-i Amire'nin yede?i vazifesini görmeye ba?lamas?

1774
Avrupa tarz?nda te?kil edilmi? olan Sürat Topçular? Oca??'n?n kurulmas?; Bedreddin Hasan b. Burhaneddin ?brahim el-Ceberti'nin ölümü

1774
Sür'at Topçular? Oca??'n?n kurulmas?

21 Temmuz 1774
Küçük Kaynarca Antla?mas? ve Ruslar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakk? tan?nmas?

29 Nisan 1775
Tersane ambarlar?nda bir odada "Hendese Odas?" n?n kurulmas?

1776
Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un aç?l???; Bo?dan Prensi Alexand?r ?spilanti Bey'in Bükre? ve Ya?'ta Rum Ortodoks cemaatinde, yeni tarz e?itimin ilk ad?mlar? atmas?; Hendese odas?na nizam verilmesi

10 Mart 1779
Aynal?kavak Tenkihnamesi

1780
Mehmed Esad Yesari'nin ta'lik hatt?nda Osmanl? üslubunu bulu?u

1781
Hendese odas?n?n Mühandishane olarak isimlendirilmesi

1783
Rusya'n?n K?r?m'? ilhak?

1784
Avusturyal?lar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakk? verilmesi

1784
Frans?z Lafitte-Clave ve Monnier'in Tersane'deki mühendishanede istihkam dersleri vermeleri

8 Ocak 1784
Osmanl? Devleti'nin Rusya'n?n K?r?m'? ilhak?n? bir "sened" ile resmen tan?mas?

1787-1788
?stanbul'da bulunan Frans?z uzmanlar?n ve subaylar?n tamamen ülkelerine dönmeleri

17 A?ustos 1787
Osmanl?-Rus Sava??'n?n ilan?

9 ?ubat 1788
Rusya'n?n müttefiki s?fat?yla Avusturya'n?n da sava?a girmesi

1789
K?ymetli maden i?lenmesinin yasaklanmas? ve neticesiz d?? istikraz te?ebbüsü

Ocak 1789
Özi Kalesi'nin Ruslar taraf?ndan zapt?

7 May?s 1789
I. Abdülhamid'in ölümü ve III. Selim'in tahta ç?kmas?

11 Temmuz 1789
Osmanl?-?sveç ittifak?

 

1790
?lk resmi Ermeni mektebinin Kumkap?'da aç?lmas?; Gelenbevi, ?smail b. Mustafa b. Mahmud'un ölümü

31 Ocak 1790
Osmanl?-Prusya ittifak?

27 Temmuz 1790
Avusturya'n?n Prusya taraf?ndan bar??a zorlanmas?. Reichenbach Konvansiyonu

18 Eylül 1790
Yergö?ü Mütarekesi

Ekim - Kas?m 1790
Kili ve ?smail Kaleleri'nin Rusya taraf?ndan zapt?

1791-1799
Mevlevi ayininde piyano (!) (Galata Mevlevihanesi, ?eyh Galib/III. Selim zaman?)

4 A?ustos 1791
Avusturya ve Osmanl? Devleti aras?ndaki son sava??n bitirilmesi. Zi?tovi Antla?mas?

11 A?ustos 1791
Rus Sava??'n?n sonu. Kalas Mütarekesi

1792
Nizam-? Cedid hareketinin ba?lamas?

1792
III. Selim devrinde 100'lük guru? bas?lmas?

10 Ocak 1792
K?r?m'?n Rusya'ya b?rak?lmas?

10 Ocak 1792
Ya? Antla?mas?

1793
Daimi elçiliklerin ?slah? ve Londra, Paris ve Viyana'da daimi elçilik ihdas?

1793
Nizam-? Cedid Ordusu'nun Kurulu?u

1793
Hasköy'de Humbarac? ve La??mc? Oca?? k??las?nda Mühendishane-i Cedide'nin aç?lmas?; Faz?l Hüseyin'in III. Selim'in saray?nda haz?rlad??? Huban-name ve Zenannamesi'nin resimli bir nüshas?

1793
Zahire Nezareti'nin kurulmas?

1793-1794
Baruthane-i Amire'de ?ngiliz perdah? barut imaline ba?lanmas?

1794
Halkal?'da yap?lan Azadlu Baruthanesi'nin faaliyete geçmesi

1795
Lehistan'?n Avrupa haritas?ndan silinmesi

1795
Mühendishane-i Berr-i Hümayun'un aç?l???; Kara Mühendishanesi binas?n?n in?as?; Osmanl? saray?nda ilk yabanc? bando (Napolyon'un III. Selim'e gönderdi?i)

1795
Zahire Hazinesi'nin kurulmas?

1797
Mühendishane'de aç?lan Matbaan?n faaliyete geçmesi

1797
Paris, Viyana ve Berlin'de daimi elçilikler ihdas?

1797
Pazvando?lu isyan?

 

1797
Rumeli'de da?l? e?kiya hareketleri ve isyanlar?

17 Eylül 1797
Venedik Devleti'nin ortadan kald?r?lmas?

1798
Mehmed Es'ad Yesari'nin ?stanbul'da vefat?

3 Ocak 1798
Fransa'ya kar?? Osmanl?-Rus ittifak?

1 Temmuz 1798
Fransa'n?n M?s?r'a sald?rmas?

3 Eylül 1798
Fransa'ya sava? ilan?

1799
Neticesiz d?? istikraz te?ebbüsü

5 Ocak 1799
Fransa'ya kar?? ?ngiltere ile ittifak

?ubat 1799
Napolyon'un El-Ari? ve Gazze'yi ele geçirmesi

May?s 1799
Napolyon'un Akka'da Cezzar Ahmed Pa?a taraf?ndan ma?lup edilmesi

A?ustos 1799
Napolyon'un Fransa'ya dönmesi, M?s?r'?n i?galinin devam?

1800
Takvimlerin Jacques Cassini Zicine göre haz?rlanmaya ba?lamas?

Mart 1800
Rus ve Osmanl? kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmalar?

1801
Kara Mühendishanesi hocal???na Hüseyin R?fk? Tamani'nin getirilmesi; Gevrekzade Haf?z Hasan Efendi'nin ölümü

A?ustos 1801
M?s?r'?n tahliyesine dair mütareke

1802
Frans?z ve ?ngiliz gemilerinin kendi bayraklar? alt?nda Karadeniz'e ç?kmalar?na müsaade edilmesi

1802
Avrupa ile ticaret yapan Osmanl? gayri müslim tüccar?na Avrupa devletleri tüccar? statüsünün tan?nmas?yla "Avrupa tüccar?" denilen s?n?f?n ortaya ç?kmas?

25 Haziran 1802
Paris Antla?mas?. Fransa ile bar??

1803
"Ayval?k ?konomos Akademisi'nin kurulmas?; "Kuruçe?me Rum Mektebi (Helleno Philosophical School)"nin kurulmas?

?ubat 1804
S?rp isyanlar?n?n ba?lamas?

1805
Avrupa tarz?nda ilk hastane'nin Kas?mpa?a'daki Tersane-I Amire'de aç?lmas?

 

1805
Osmanl? Devleti'nin Napolyon'un "?mparator" unvan?n? tan?mas?

1805
Tersane Hazinesi'nin kurulmas?

1805
Beykoz Çuka ve Ka??t Fabrikas?'n?n faaliyete geçmesi

Temmuz 1805
Mehmed Ali Pa?a'n?n M?s?r'a vali olarak tayini

1806
Nizam-? Cedid'in ba?ar?s?zl??? ve gerilemesi. ?kinci Edirne Vak'as?

1806
Osmanl?-Rus Sava??

1806
III. Selim'in Mühendishan-i Berri-i Hümayun kanunnamesi

Ocak 1806
Tersane T?bbiyesi'nin kurulmas?

Ekim 1806
Memleketeyn 'in Rusya taraf?ndan i?gal edilmesi

1807
Vehhabi isyan?n?n had safhaya varmas?. Hacc?n engellenmesi

20 ?ubat 1807
?ngiltere'nin Rusya'n?n yan?nda Osmanl? sava??na i?tiraki ve ?ngiliz filosunun ?stanbul önlerine gelmesi

Mart - Eylül 1807
?ngiliz filosunun ?skenderiye'ye sald?rmas? ve Mehmed Ali taraf?ndan ma?lup edilmesi

25 May?s 1807
Nizam-? Cedid'e kar?? ayaklanma

29 May?s 1807
III. Selim'in tahttan indirilmesi ve Nizam-? Cedid'in ilgas?

29 May?s 1807 - 28 Temmuz 1808
IV. Mustafa devri. Siyasi istikrars?zl?klar ve darbeler

1808
Mustafa Rak?m'?n celi sülüs ve tu?ra'ya yeni üslubunu getiri?i

28 Temmuz 1808
Alemdar Mustafa Pa?a'n?n müdahalesi, IV. Mustafa'n?n tahttan indirilmesi, III. Selim'in katli, II. Mahmud'un tahta ç?kmas?

28 Temmuz 1808 - 16 Kas?m 1808
Alemdar'?n k?sa süren sadareti

29 Eylül 1808
Sened-i ?ttifak : Devletin ayanlarla uzla?mas?

15-16 Kas?m 1808
Yeniçeri Ayaklanmas? : Alemdar?n Sonu

5 Ocak 1809
?ngiltere ile süren sava??n sonu : Kal'a-i Sultaniyye Antla?mas?

1810
II. Mahmud devrinde be?lik "cihadiyye"lerin bas?lmas?

1810
?zmir Jimnasium'unun kurulmas?; Yesarizade Mustafa ?zzet'in ta'lik'e son ?eklini veri?i

1812
Vehhabi ayaklanmas?n?n Mehmed Ali Pa?a taraf?ndan bast?r?lmas?

 

1812
Frans?z postalar?n?n ilk kurulu?u

28 May?s 1812
Rus Sava??'n?n sonu : Bükre? Antla?mas?, S?rbistan'a özerklik verilmesi

1816
Milo? Obronoviç'in "ba?knez" olarak tan?nmas? ve S?rbistan'?n özerli?inin temini

1817
Hüseyin R?fk? Tamani'nin ölümü

?ubat - Mart 1821
Eflak ve Mora'da Rum isyanlar?n?n ba?lamas?

1823
Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yap?lmas?na te?ebbüs edilmesi

1824
Rum ayaklanmas?n? bast?rmak üzere M?s?r kuvvetlerinin ça?r?lmas?

1824
Fatih Külliyesi'ndeki Darü'?-?ifa'n?n y?k?lmas?; Sultan II. Mahmud'un Talim-i s?byan ad? ile ferman yay?nlamas?; St. Pierre mektebinin kurulmas?

1826
?htisab müessesesinin düzenlenmesi

1826
?inasi'nin do?umu; Mustafa Rak?m'?n ?stanbul'da vefat?; Ermeni ustalara Nakka?l?k hakk?n?n verilmesi

14 Haziran 1826
Yeniçeri Oca??'n?n ortadan kald?r?lmas?, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin kurulmas?

7 Ekim 1826
Rusya ile Akkerman Antla?mas?'n?n akdi

1827
Osmanl?lar'?n ?ngiliz yap?s? ilk buharl? gemiye sahip olmalar?

1827
T?phane-i Amire'nin kurulmas?; ?lk "Mar?-? Sultani" bestesi (G. Donizetti, II. Mahmud'a)

1827
Mukataa Hazinesi'nin Hazine-i Amire'den ayr?lmas?

4 Nisan 1827
?ngiltere ile Rusya aras?nda Yunanistan'?n ba??ms?zl???na dair Petersburg Protokolü

Temmuz 1827
M?s?r kuvvetlerinin Rum isyan?n? bast?rmalar?, Atina'n?n teslimi

20 Kas?m 1827
Navarin sald?r?s? : Osmanl?-M?s?r donanmas?n?n yak?lmas?

26 Nisan 1828
Rusya'n?n sava? ilan etmesi

1829
Ziya Pa?a'n?n do?umu; Mahmud Celaleddin'in ?stanbul'da vefat?; ?evki Efendi'nin ?stanbul'da do?u?u

1829
**** Te?kilat?n?n kald?r?lmas?

14 Eylül 1829
Edirne Bar??? : Yunanistan'?n ba??ms?zl???

1830
Mühendishane-i Bahri'nin Heybeliada'daki k??laya ta??nmas?; ?shak Efendi'nin Mühendishane ba?hocal???na getirilmesi; Avrupa'ya talebe gönderilmeye ba?lanmas?

1830
Tiftik keçisinin Güney Afrika'da yeti?tirilmeye ba?lanmas?

1830
Katolik ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tan?nmas?

1830-1831
Nüfus say?mlar?

5 Temmuz 1830
Frans?zlar'?n Cezayir'e sald?rmalar? ve ele geçirmeleri

1831
?lk saray konservatuar? (M?z?ka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestras?)

1831
Timarlar?n kald?r?lmas? (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti)

1831-1834
?shak Efendi'nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-? Riyaziye adl? eserinin bas?lmas?

1 Kas?m 1831
?lk gazete Takvim-i Vekayi'nin ne?ri

1832
T?phane-i Amire'nin ?ehzadeba??'ndan Cerrahhane'nin bulundu?u binaya nakledilmesi

1832
Memuriyette, ilmiyye ve mülkiyyede rütbelerin yatay?na e?itlenip derece ve elkab?n (titulature) tesbiti

1832
M?s?r Valisi Mehmed Ali Pa?a'n?n isyan?

1832
?stanbul-?zmit "posta yolu" nun yap?m?

1832
?ngiliz postalar?n?n kurulu?u

29 Ocak 1832
Topkap? Saray?'na biti?ik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire'nin aç?lmas?

12 Aral?k 1832
M?s?r kuvvetlerinin Konya'da Osmanl? ordusunu yenmeleri

1833
Feshanenin kurulu?u

2 ?ubat 1833
M?s?r kuvvetlerinin Kütahya'ya kadar ilerlemeleri

5 Nisan 1833
Rus kuvvetlerinin yard?m amac? ile Beykoz'a asker ç?kartmalar? ve Rus filosunun ?stanbul'a gelmesi

May?s 1833
Mehmed Ali'nin uzla?maya zorlanmas? : Kütahya Sözle?mesi

8 Temmuz 1833
Mehmed Ali Pa?aya kar?? Osmanl?-Rus ittifak? : Hünkar ?skelesi Antla?mas?, Bo?azlar'?n di?er devletlere kapat?lmas?

18 Eylül 1833
Münchengraetz Antla?mas?

 

1834
Maçka K??las?'nda, Mekteb-i Harbiye'nin kurulmas?

1834
Mukataat Hazinesi'nin isminin "Mansure Hazinesi" olarak de?i?tirilmesi

1835
Hazine-i Amire ile darphanenin birle?tirilmesi

1835-1845
?lk halk konserleri [Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) ?stanbul Süleymanpa?a Han?'ndaki kahvede]

1836
Ba?hoca ?shak Efendi'nin ölümü

1836
?slimye Çuka Fabrikas?'n?n devlet taraf?ndan i?letilmeye ba?lanmas?

11 Mart 1836
Umur-? Hariciye Nezareti'nin kurulmas? (hatt-? hümayun tarihi 23 Zilkaade 1251)

1836
Ba?hoca ?shak Efendi'nin ölümü

1836
?slimye Çuka Fabrikas?'n?n devlet taraf?ndan i?letilmeye ba?lanmas?

11 Mart 1836
Umur-? Hariciye Nezareti'nin kurulmas? (hatt-? hümayun tarihi 23 Zilkaade 1251)

26 Kas?m 1837
Osmanl? yap?m? "Eser-i Hayr" adl? buharl? geminin denize indirilmesi

1838
Mekteb-i Adli'nin aç?lmas?; Üsküdar'da Cemaran adl? Ermeni yat?l? yüksek okulunun kurulmas?; Müderrishane-i Bahri'nin Tersane'deki yeni binas?na nakledilmesi; Sultan II. Mahmud'un ilk ö?retim alan?nda yeni bir te?ebbüse giri?mesi; Sami Efendi'nin ?stanbul'da do?u?u

1838
Maliye Nezareti'nin kurulmas? ve Hazine-i Amire'nin darphaneden ayr?l?p Mansure Hazinesi'yle birle?tirilmesi

1838
Defterdarl???n Maliye Naz?rl???'na çevrilmesi

24 Mart 1838
Meclis-i Vala-y? Ahkam-? Adliyyenin kurulmas?

16 A?ustos 1838
?ngiliz tüccar?na geni? imkanlar tan?yan Balta Liman? Ticaret Muahedesi'nin imzalanmas?. Bu muahede ile gümrük resmi oran?n?n ihracatta %12, ithalatta %5 olarak tesbiti

1839
"Kaime-i mutebere-i nakdiyye"nin ç?kar?lmas?

1839
Ali Süavi'nin do?umu; Mekatib-i Rü?diye Nezareti'nin kurulmas?; Mekteb-i T?bbiye'nin Galatasaray'daki yeni binas?na ta??nmas? ve mektebin ad?n?n Mekteb-i T?bbiye-i Adliye-i ?ahane olarak de?i?tirilmesi; Mekteb-i Ulum-? Edebiye'nin aç?lmas?; Notre Dame de Sion K?z Lisesi'nin kurulmas?

1839-1844
Dr. Bernard'?n Mekteb-i T?bbiye naz?rl??? dönemi

1839-1845
Mekteb-i Fenn-i Nücum'un faaliyet dönemi

24 Haziran 1839
Mehmed Ali ile sava??n tekrar ba?lamas?, Osmanl? kuvvetlerinin Nizip ma?lubiyeti

 

1 Temmuz 1839
II. Mahmud'un vefat? üzerine Abdülmecid'in tahta ç?kmas?, Osmanl? donanmas?n?n Mehmed Ali'ye teslimi

3 Kas?m 1839
Tanzimat Ferman?'n?n ilan?

3 May?s 1840
Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun Fransa'dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (14 Temmuz 1851'de bu kanun, kanun-u cedid olarak tadilatla yeniden yürülü?e girer)

1840
Gayri müslim tebaadan Avrupa'ya talebe gönderilmeye ba?lanmas?

1840
Tanzimat'?n tatbik edildi?i yerlerde temettü vergisi konulma karar?

1840
Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi'ne kat?lmas?

1840
Posta Nezareti'nin kurulmas?

21 Aral?k 1840
Nam?k Kemal'in do?umu

1841
Lübnan olaylar?

1841-1906
Ahmed Ali Pa?a'n?n do?umu. (ressam)

24 May?s 1841
?ngiltere'nin yard?m?yla M?s?r meslesinin halli, M?s?r'?n veraset usulü ile Mehmed Ali Pa?a'ya b?rak?lmas?

13 Temmuz 1841
Londra Bo?azlar Mukavelenamesi

1842
Askeri Baytar Mektebi'nin aç?lmas?

1842-1910
Osman Hamdi (ressam, e?itimci, müzeci, arkeolog)

1843
Hereke Fabrikas?'n?n kurulmas?

1843
Zeytinburnu Demir Fabrikas? in?aat?na ba?lanmas?

1843
Muhdes kara gümrüklerinin kald?r?lmas?

1843
Feshane'ye çuka dokuma tezgahlar?n?n ilavesi

1 ?ubat 1844
Tashih-i sikke

1844
Feshane'de buhar makinelerinin kullan?lmaya ba?lanmas?

1845
?zmir'de su kuvvetiyle çal??an ka??t fabrikas?n?n kurulmas?

 

1845
Bahriye Mektebi'nin Heybeliada'daki binas?na ta??nmas?; Kad? yeti?tirmek için Süleymaniye'de "Muallimhane-i Nüvvab" medresesinin kurulmas?; Rü?diyelerin Darü'l-fünun'a ö?renci yeti?tiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesi

Ocak 1845
Sultan Abdülmecid'in Meclis-i Vala'y? ziyareti

13 Mart 1845
Meclis-i Muvakkat'?n (Geçici Maarif Meclisi) çal??malar?na ba?lamas?

10 Nisan 1845
Polis (zab?ta) te?kilat?n?n kurulu?u (12 Rebiülevvel 1261 tarihli nizamname)

1846
Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulmas?; Mekatib-i Umumiye Nezareti'nin kurulmas?; Ba?hoca Seyyid Ali Pa?a'n?n ölümü

1846
Rus Ticaret Muahedesi

16 ?ubat 1846
Zabtiye mü?iriyetinin kurulmas?

##############
Darü'l-Fünun kurmada ilk te?ebbüs

1847
Timarl? Sipahi Te?kilat?'n?n ilgas?

1847
Telgraf?n Beylerbeyi Saray?'nda denenmesi

1847
Dersaadet Bankas?'n?n kurulu?u

1847
?stanbul'da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid'e Donizetti'nin Mecidiye Mar??'n? çal?yor); Ye?ilköy'de bulunan Ayamama Çiftli?inin ziraat talimhanesi ?ekline getirilerek ilk pamuk ziaati uygulama e?itiminin burada verilmeye ba?lanmas?

1 Mart 1847
Recaizade Ekrem'in do?umu

1848
Avrupa'da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan'da milliyetçi ayaklanmalar

1848
Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tan?nmas?

1848
?stanbul'da ilk Sanayi Mektebi'nin kurulmas?na te?ebbüs edilmesi

16 Mart 1848
?stanbul'da Darü'l-Muallimin aç?lmas?

18 Kas?m 1848
Osmanl? yap?m? ilk demir vapurun denize indirilmesi

1849
Veteriner ö?retim faaliyetlerine ba?lanmas?; Yesarizade Mustafa ?zzet'in ?stanbul'da vefat?

1850
1847'den geçerli say?lmak üzere gümrük resimlerine esas te?kil eden mal fiyatlar?nda ithalatta %20, ihracatta %16 indirim yap?ld?ktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi karar?

1850
Ticaret Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü

1850
?lk faizsiz kaimenin ç?kar?lmas?

1850
Muallim Naci'nin do?umu

12 Mart 1850
Darü'l-Maarif'in ö?renime ba?lamas?

1851
Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü

1851
Londra Sergisi

1851
Akademik karakterde ilk ilmi dernek olan Encümen-i Dani?'in aç?lmas?

18 Temmuz 1851
Encümen-i Dani?'in kurulmas?

1852
Abdülhak Hamid'in do?umu; ?stanbul ?ark Cemiyetinin (Societe Orientale de Constantinople) kurulmas?

1853
"Mukaddes yerler" meselesi, Rusya'n?n tazyikleri ve K?r?m Sava??'n?n patlamas?

1853
?stanbul'da I. Abdülmecid taraf?ndan Dolmabahçe Saray?'n?n in?a ettirilmesi

1854
?lk d?? istikraz : Borçlanma devrinin ve al??kanl???n?n ba?lamas?

1854
Meclis-i Vala'n?n "Meclis-i Ali-yi Tanzimat" ve "Meclis-i Ahkam-? Adliye'ye" ayr?lmas?

1854
?htisab te?kilat?n?n la?v?

12 Mart 1854
Rusya'ya kar?? ?ngiltere ve Fransa ile ittifak

1855
Piyanonun yüksek sosyeteye geçi?i [Leyla (Saz) Han?m'?n babas? Hekimba?? ?smail Pa?a'n?n kö?küne ?talya'dan getirtilen]

1855
Gayri müslimlerden al?nan "cizye"nin kald?r?lmas?

1855
Paris Sergisi

16 A?ustos 1855
?stanbul'da ?ehremanetinin kurulmas? (modern belediye idarelerinin ba?lang?c?)

9 Eylül 1855
Osmanl? ?mparatorlu?u'nda telgraf?n hizmete girmesi

14 Kas?m 1855
Et ve Ekmek d???nda hemen bütün maddelerden narh?n kald?r?lmas?

1856
Rusya'n?n Asya'da Türk illeri istikametinde fetihlere ba?lamas?n?n ?artlar?n?n olu?mas?

1856
Bank-? Osmani'nin kurulmas?

1856
Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmas?yla telgraflar?n Türkçe olarak çekilmeye ba?lanmas?

1856
Islahat Ferman?

1856-1860
Köstence-Çernevo'da demiryolu hatt?n?n yap?m?

1856-1866
?zmir-Ayd?n demiryolu hatt?n?n yap?m?

15 ?ubat 1856
?stanbul T?p Cemiyeti'nin (Societe Medicale de Constantinople) kurulmas?

18 ?ubat 1856
Islahat Ferman?'n?n ilan?

30 Mart 1856
Paris Bar?? Antla?mas?

30 Mart 1856
Rusya'n?n bozguna u?ramas?

30 Mart 1856
Karadeniz'in tarafs?z ve silahs?z bir hale getirilmesi

22 May?s 1856
?stanbul T?p Cemiyeti'ne ?ahane ünvan?n?n verilmesi ve cemiyetin ad?n?n, Cemiyet-i T?bbiye-i ?ahane olarak de?i?mesi

1857
Orman Mektebi aç?lmas? hususunda ilk te?ebbüs

1857
Cidde olaylar? ve ?ngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çat??malar?na müdahalesi

1857
Gümrük resminin, e?yan?n vard??? de?il ç?kt??? yerde al?nmas? usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi'nin yay?mlanmas?

1857-1862
Beyrut - ?am ?osesinin yap?m?

17 Mart 1857
Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin kurulmas?

6 Kas?m 1857
Paris'te Mekteb-i Osmani ad?nda bir Osmanl? mektebinin aç?lmas?

1858
Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü

1858
K?z rü?diye mekteplerinin aç?lmas?

1858
Kaimelerin iptali için d?? istikraz yap?lmas?

1858-1859
Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayr?lmas?

6 Haziran 1858
Arazi Kanunnamesi'nin kabulü

8 Haziran 1858
Beyo?lu ve Galata'da kurulacak Alt?nc? Daire-i Belediyye'nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye)

1859
Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için "iane-i umumiyye" toplanmas?

1859
Frans?zca'dan yap?lan ilk ?iir tercümesi risalesi, ?inasi'nin Tercüme-i Manzume'sinin ne?ri

12 ?ubat 1859
Mekteb-i Mülkiyye'nin kurulu?u

1860
Ticaret mahkemelerinin kurulu?u

1860
?lk bas?l? yerli tiyatro, ?inasi'nin ?air Evlenmesi'nin tefrika edilmesi

1860-1861
Lübnan ve Suriye Olaylar?

1860-1861
Lübnan'?n imtiyazl? bir eyalet haline getirilmesi

22 Ekim 1860
Tercüman-? Ahval gazetesinin yay?na ba?lamas?

1861
Abdülmecid'in vefat? ve Abdülaziz'in tahta ç?kmas?

1861
Cemiyet-i ?lmiyye-i Osmaniye'nin kurulu?u

1861
Usul-i Muhakemat-? Ticaret Nizamnamesi'nin kabulü

1861-1866
Rusçuk - Varna demiryolu hatt?n?n yap?m?

9 Haziran 1861
Cebel-i Lübnan mutasarr?fl???'n?n hususi statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi

9 Haziran 1861
David Pa?a'n?n Lübnan'a vali olarak atanmas?

29 Nisan 1861
Frans?z ve ?ngilizler'le Kanl?ca Ticaret muahedelerinin yap?lmas?. Bu muahede d?? ticarette gümrük resmi oran?n?n %8'e yükseltilmesi ve esnafl?kta inhisar sisteminin kald?r?lmas?

1862
Tuna vilayetinin kurulu?u ve Mithad Pa?a'n?n vali olarak tayini

1862
Gümrük resimlerine esas te?kil eden mal fiyatlar?nda %10 indirim yap?ld?ktan sonra gümrük resmi al?nmaya ba?lanmas?

1862
Kaimelerin piyasadan tamam?yla toplanmas?

1862
Alt?n?n de?erinin 100 kuru? olarak tesbiti

1862
Roman türünde Bat?dan yap?lan ilk tercüme, Fenelon'dan Tercüme-I Telemak'?n Yusuf Kamil Pa?a taraf?ndan yay?nlanmas?; Cemiyet-I T?bbiye-i Osmaniye'nin kurulmas?

1862
Mahrec-i Aklam'?n kurulmas?

20 Temmuz 1862
Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin, "Mekteb-i Aklam" ad? alt?nda yeni bir ?ekle sokulmas?

8 Ekim 1862
Islah-? Sanayi Komisyonu'nun te?kil edilmesi

1863
Abdülaziz'in M?s?r'a seyahati

1863
Mithad Pa?a taraf?ndan Ni?'te ilk Islahhane'nin (sonraki y?llarda Sanayi Mektebi) kurulu?u

1863
?stanbul Eczac?l?k Cemiyeti'nin (Societe de Constantinople) kurulmas?; Protestan Robert Koleji'nin aç?lmas?

1863
Menafi Sand???'n?n kurulmas?

1863
Mektuplara pul yap??t?r?lmaya ba?lanmas?

1863
Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi'nin kabulü


13 Ocak 1863
Darü'l-Fünun'da, halka aç?k serbest konferans ?eklinde derslere ba?lanmas?

18 ?ubat 1863
Sultanahmet Sergisi'nin (Sergi-i Umumi) aç?l???

1864
Mekatib-i S?byan-? Müslime Komisyonu'nun kurulmas?; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-? Harp s?n?f?n?n aç?lmas?; Cemiyet-i Tedrisiye-i ?slamiye'nin (Darü'?-?afaka) kurulmas?; Saint Joseph okulunun kurulmas?; ?lk bas?lm?? nazariyat kitab? (Ha?im Bey'in Mecmu'atü'l-Makamat'?)

1864
?yonya adalar?n?n (Yedi Ada Cumhuriyeti'ni olu?turan adalar) ?ngiltere taraf?ndan Yunanistan'a verilmesi

1864
Karadan Hindistan'? Avrupa'ya ba?layan telgraf hatt?n?n tamamlanmas?

1864
Islah-? Sanayi Komisyonu'nun kurulu?u

1864
Nizamiye mahkemelerinin kurulu?u

1864-1876
Paris'e talebe gönderilmesi

8 Ekim 1864
Vilayet Nizamnamesi'nin kabulü

1865
Müstakil Romen kilisesinin kurulmas?

1865
?stanbul Birinci ?ehir Postas?'n?n kurulu?u

1865
Darü'l-Fünun binas?n?n in?as?n?n tamamlanmas? ve Maliye Nezareti'ne tahsis edilmesi; Mekteb-i T?bbiye'nin naz?rl???na Cemaleddin Efendi'nin getirilmesi

Eylül 1865
Mekteb-i Osmani'nin la?vedilmesi

1866
Girit isyanlar? , Yunanistan ile birle?me faaliyetleri

1866
Tezkire türünün son örne?i olan Hatimetü'l-E?'ar'? yazan Fatih'in ölümü; Halid Ziya'n?n do?umu

1866
M?s?r veraset usulünün de?i?tirilmesi

1866
Ahmed Süreyya Emin Bey'in mo****ni haz?rlad??? seri ate?li topla Osmanl?lar'?n topçulukta hamle yapmas?

1866
Simke?ler ?irketi'nin kurulu?u

1866
Dahilde sarfedilecek mallar?n rayiç fiyat?ndan %10 indirim yap?ld?ktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi karar?

1866-1867
Avusturya'n?n Prusya kar??s?nda ma?lup olmas? ve Macaristan ile e?it bir birlik kurmas? : Avusturya-Macaristan ?mparatorlu?u

1867
S?rbistan'daki son Osmanl? askeri temsiliyetinin ortadan kald?r?lmas?, S?rp kalelerinin tahliyesi

1867
Rü?diyelere gayri müslim talebe al?nmaya ba?lanmas?; Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin kurulmas?

1867
M?s?r Valisi ?smail Pa?a'n?n "h?div" olmas?

867
Genç Osmanl?lar'?n Avrupa'ya kaçmaya ba?lamalar?

1867
Yabanc?lara mülk edinme hakk?n?n verilmesi

1867
Bahriye Nezareti'nin Kurulu?u

1867
Saraçlar ?irketi'nin kurulu?u

1867
Menafi Sand???'n?n bütün vilayet ve sancak merkezlerine yay?lmas?

1867-1876
?zmir R?ht?m?'n?n in?as?

22 ?ubat 1867
E?itim sahas?nda Frans?z notas?n?n verilmesi

8 Haziran 1867
M?s?r'a h?divlik statüsünün verilmesi

21 Haziran 1867
Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati

1868
Ali Pa?a'n?n Girit isyanlar?n? teskin etmesi ve Girit'e özerk bir statü verilmesi

1868
Galatasaray Sultanisi'nin aç?lmas?

1868
?stanbul Emniyet Sand???'n?n kurulmas?

1868
Demirciler ve Dökümcüler ?irketlerinin kurulu?u

1868
Yunan postas?n?n kapat?lmas?

1868
Feshane'nin modern bir dokuma fabrikas? haline getirilmesi

1868
Darü'l-Muallimin-i S?byan'n?n aç?lmas?; Mekteb-i Hiref ve Sanayi'nin kurulmas?; Sanayi Mektebi'nin kurulmas?

1 Mart 1868
Adliye Nezareti'nin kurulmas?

1 Nisan 1868
?ura-y? Devlet'in te?ekkülü ve Divan-? Ahkam-? Adliyye'nin ayr? bir temyiz organ? olarak ayr?lmas?

1 Eylül 1868
Mekteb-i Sultani'nin aç?lmas?

1869
Süvey? Kanal?'n?n aç?lmas?

1869
Osmanl? Ordusu'nun Nizamiye, Redif ve Mustahf?z diye üç bölüme ayr?lmas?

1869
Mecelle-i Ahkam-? Adliyye'nin ilk kitab?n?n kabulü

1869
Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar s?n?f?n?n aç?lmas?

8 Nisan 1869
?kinci Darü'l-Fünun binas?n?n in?as?n?n tamamlanmas? ve Darü'l-Fünun-? Osmani'nin kurulmas?

26 A?ustos 1869
Turuk Nizamnamesi'nin kabulü

2 Eylül 1869
Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisat?n düzenlenme

 

Ekim 1869
Darü'l-Fünun-? Osmani'de talebe kayd?na ba?lanmas?

1870
Müstakil Bulgar kilisesinin kurulmas? ve Bulgarlar'?n Rum Patrikhanesi'nin nüfuzundan ç?kmalar?

1870
Fransa'n?n, Almanya ve Prusya Sava??'nda a??r ma?lubiyet almas?

1870
Cenab ?ehabeddin'in do?umu; Bat?l? tarzda ilk roman hikaye türünde, Ahmed Midhat'?n Su-i Zan-Esaret adl? kitab?n?n ne?ri; Mühendishane'nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam s?n?flar?nda e?itim faaliyetlerine devam etmesi; S?byan mekteblerinin ?slah? ve iptidai ad? alt?nda yeni mekteplerin aç?lmas?; Darü'l-Fünun'? Osmani'yi te?kil eden ?ubeler aras?nda "?lm-i hukuk" ?ubesinin de yer almas?; T?p e?itiminin Türkçe yap?lmaya ba?lanmas?

1870
Karadeniz'in tekrar silahland?r?lmas? ve Rusya'n?n Paris Antla?mas?'n?n hükümlerini tan?mamas?

1870
Darülfünunun aç?lmas? te?ebbüsü

1870-1927
Kemaledin Bey (mimar)

20 ?ubat 1870
Darü'l-Fünun-? Osmani'nin büyük bir merasimle aç?lmas?

26 Nisan 1870
Darü'l-Muallimat'?n aç?lmas?

2 Temmuz 1870
Kavanin ve Nizamat Dershanesi'nin aç?lmas?

Ekim 1870
Darü'l-Fünun müdürü Tahsin Efendi'nin umuma aç?k konferanslar (ders-I'**) tertip etmesi

1871
Sadrazam Ali Pa?a'n?n vefat?

Saint-Esprit okulunun kurulmas?
1871
Abdülaziz'in ?ahsi idaresinin artmas?, Mahmud Nedim Pa?a sadareti
1871
Dersaadet Tahvilat Borsas? Nizamnamesi'nin yay?mlanmas?
1871
Posta ve Telgraf nezaretlerinin birle?tirilmesi ve ?kinci Posta Nizamnamesi'nin ne?ri
22 Ocak 1871
?dare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi
13 Eylül 1871
?inasi'nin ölümü
1872
Emniyet Sand???'n?n ?ubelerinin aç?lmas?
1872
Darü'l-Maarif idadisinin kurulmas?; Maadin Mektebinin kurulmas?
1873
Meclis-i Tetkikat-? ?er'iyye'nin kurulu?u
1873
Mehmed Akif'in do?umu; Türkçe ilk modern t?p lugat? olan Lügat-? T?bbiye'nin ne?redilmesi; Sava Pa?a'n?n yeni bir Darü'l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü'l-Fünun-? Osmani'nin kapanmas?
Haziran 1873
Mekteb-i Sultani'nin, Gülhane Bahçesi'ndeki Saray'a biti?ik binalara nakledilmesi
1874
Rusya'n?n k??k?rtmalar? ve Panislavist faaliyetlerin artmas?
1874
Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi'nden olu?an Darü'l-Fünun-? Sultani'nin aç?lmas?; ?stanbul Darü'l-Muallimi'nin aç?lmas?; ?lk bas?lm?? nota (Notac? Emin Efendi, 1845-1907)
1874
Kara gümrüklerinin la?v?
1874
Islah-? Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurulmas?

1874-1875
Darü'l-Fünun-? Sultani'nin e?itime ba?lamas?; Osmanl? ?mparatorlu?u'nda sivil mühendislik e?itiminin ba?lamas?
1875
Bosna-Hersek isyanlar?
1875
Askeri rü?diye mekteplerinin aç?lmas?; Mora Yeni?ehir ?dadisi'nin aç?lmas?
1876
Bulgar isyanlar?
1876
Karada?'?n Osmanl? Devleti'ne sava? ilan?
1876
Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, V. Murad'?n tahta ç?kmas?, hal'i ve Abdülhamid'in cülusu
1876
Me?rutiyet'in ilan?
1876
?stanbul'da Balkan krizini görü?mek üzere internasyonal bir konferans?n toplanmas? : Tersane Konferans?
1876
?stikrazlar?n mürettebat ödemelerinin durdurulmas?
1876
Mecelle-i Ahkam-? Adliyye'nin son kitab?n?n kabulü
1876
Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Nam?k Kemal'in ?ntibah?'n?n ne?ri; ?zmir ve Manast?r'da ya?t?l? idadiler aç?lmas?
23 Mart 1876
Ziya Gökalp'in do?umu
23 Aral?k 1876
I. Me?rutiyet'in (Kanun-? Esasi) ilan?
1877
Rusya'n?n tecavüzü ve Osmanl?-Rus Sava??'n?n ba?lamas?: Balkanlar'?n ve Do?u Anadolu'nun Rus i?galine u?ramas?
1877
Mahrec-i Aklam'?n Mekteb-i Mülkiye'nin idadi s?n?flar?yla birle?tirilmek suretiyle kald?r?lmas?; Mekteb-i T?bbiye'nin tekrar Gülhane'ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi'nin kurulmas?
1877-1878
Darü'l-Fünun ve Mekteb-i Sultani'nin bir y?l e?itime ara vermesi
19 Mart 1877
?lk Meclis-i Meb'usan'?n içtima? (o y?l?n 28 Haziran'?na kadar çal???r)
25 Eylül 1877
Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan'da müzakere edilerek kabul edilir)
5 Ekim 1877
Vilayet Belediye Kanunu'nun kabulü
13 Aral?k 1877
Meclis-i Meb'usan'?n süresiz tatili
1878
Ayastefanos ve Berlin Antla?malar? imzalanmas?
1878
S?rbistan, Karada? ve Romanya'n?n müstakil birer devlet olmalar?
1878
Bulgaristan Prensli?i'nin ortaya ç?kmas?
1878
Ermeni meselesinin zuhuru
1878
Ali Suavi'nin öldürülmesi
1878
K?br?s'?n ?ngiltere taraf?ndan ele geçirilmesi
1878
Bosna ve Hersek'in Avusturya-Macaristan'?n i?gal ve idaresine terki
1878
Makedonya meselesinin ortaya ç?kmas?
13 ?ubat 1878
Meclisin kapat?lmas?
Ekim 1878
Darü'l-Fünun-? Sultani'nin tekrar e?itime ba?lamas?
1879
II. Abdülhamid devrinde bas?lan kaimelerin toplat?l?p imha edilmesi
1879
Mehakim-? Nizamiye Te?kilat? Kanunu'nun kabulü
1879
Mekatib-i S?byaniye Dairesi'nin kurulmas?; Maarif merkez te?kilat?n?n yeniden düzenlenmesi
1879
Usul-? Muhakemat-? Cezaiyye Kanunu'nun kabulü
1880
Vergi reformu

1880
Yafa-Kudüs demiryolu hatt?n?n tamamlanmas?
1880
?lk köy roman?, Ahmed Midhat'?n Bahtiyarl?k'?n?n ne?ri; Darü'l-Fünun-? Sultani Turuk u Maabir Mektebi'nin ilk mezunlar?n? vermesi
1880
Usul-? Muhakemat-? Hukukiyye Kanunu'nun kabulü
13 Mart 1880
?stanbul'da bir k?z idadisinin aç?lmas?
17 May?s 1880
Ziya Pa?a'n?n ölümü
Ekim 1880
Darü'l-Fünun-? Sultani Hukuk Mektebi'nin ilk mezunlar?n? vermesi
20 Aral?k 1880
Darü'l-Fünun-? Sultani'nin ilk mezunlar?n? vermesi; Journal de la Societe de Pharmacie de Contantinople'un yay?nlanmas?; Cemiyet-I ?lmiye'nin kurulmas?
1881
Mustafa Kemal'in Do?umu
1881
M?s?r'?n ?ngilizler taraf?ndan i?gali
1881
Düyun-? Umumiyye idaresinin kurulmas?
1881
Mühendishane'de mümtaz s?n?f ad? alt?nda yeni bir s?n?f te?kil edilmesi; Darü'l-Fünun-? Sultan? Turuk u Maabir Mektebi'nin faaliyetlerinin son bulmas?; Orman ve Maadin Mektepleri'nin birle?tirilmesi
1882
Tunus'un Frans?zlar taraf?ndan i?gali
1882
Muharrem Kararnamesi'nin ne?ri
2 Ocak 1882
Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulmas? ve Osman Hamdi Bey'in müdür olmas?
1883
Osmanl? ordusunun Prusya askeri heyeti taraf?ndan ?slah?na ba?lanmas?
20 Haziran 1884
Mülkiye Mühendis Mektebi kurulmas?
1 Kas?m 1884
Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun'un bir odas?nda e?itimine ba?lamas?
2 Aral?k 1884
Yahya Kemal'in do?umu
1885
Do?u Rumeli'nin Bulgaristan taraf?ndan ilhak?
1885
Abdülhak Hamid'in Makber'inin ne?ri
18 Eylül 1885
Do?u Rumeli eyaleti valili?inin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zay?flamas?
1886
Adana-Mersin demiryolu hatt?n?n tamamlanmas?
1886
Maarif Nezareti'ne ba?l? olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfetti?li?i'nin kurulmas?
1886
Adana-Mersin demiryolu hatt?n?n tamamlanmas?
1886
Maarif Nezareti'ne ba?l? olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfetti?li?i'nin kurulmas?
1886-1887
Darü'l-muallimin'in yat?l? hale getirilmesi
1887
Yedikule Havagaz? Fabrikas?'n?n kurulmas?
1887
Ahmed Ha?im'in do?umu; ?evki Efendi'nin ?stanbul'da vefat?
5 ?ubat 1887
Be?ir Fuad'?n intihar?
1888
Haydarpa?a-?zmir-Ankara demiryolu imtiyaz?n?n Almanlar'a verilmesi
1888
Beyrut'ta Saint Joseph Katolik T?p Mektebi'nin aç?lmas?; Baytar s?n?f?n?n tekrar Harbiye Mektebi bünyesine al?nmas?
2 Aral?k 1888
Nam?k Kemal'in ölümü
1889
?ttihad-? Osman? Cemiyeti'nin (?ttihat ve Terakki) kurulmas?

1889
?dadi ö?renimine dayanan dört y?ll?k bir Mülkiye Baytar Mektebi'nin kurulmas?
27 Mart 1889
Yakup Kadri'nin do?umu
1890
Bulgar Makedonya ve Anadolu'da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini artt?rmalar?
1891
Mülkiye Baytar Mektebi'nin Halkal? Ziraat Mektebi'ne yat?l? olarak nakledilmesi
1891
Yol in?aat?nda bedenen çal??ma mecburiyetinin paraya çevrilmesi
1891
Kad?köy - Kurba?al?dere Havagaz? Fabrikas?'n?n kurulmas?
1891
Hereke Fabrikas?'n?n hal? k?sm?n?n aç?lmas?
3 Kas?m 1891
Darü'l-Muallim'in aliye ?ubesi aç?lmas?
1892
Haydarpa?a-?zmit demiryolu hatt?n?n i?letmeye aç?lmas?
1892
Orman ve Maden Mektebi'nin kapat?lmas?; II. Abdülhamid taraf?ndan Y?ld?z'da porselen atölyelerinin kurulmas?
1893-1896
?stanbul-Selanik demiryolu hatt?n?n yap?m?
1894
Halkal? Ziraat ve Baytar Mektebi'nin ilk veteriner mezunlar?n? vermesi; ?mmaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulmas?; ?lk bas?lm?? musiki lugat? (Hoca Kaz?m Bey'in Musiki Ist?lahat?)
1894
Sasun'da Ermeni olaylar?
1894
Selanik-Manast?r demiryolu hatt?n?n tamamlanmas?
1895
?stanbul'da Ermeni olaylar?, yabanc? devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri
1895
Galata R?ht?m? in?aat?n?n tamamlanmas?
1895
Gayri müslim okullar?na Türkçe muallimi tayininin kararla?t?r?lmas?
1895
Baruthane-i Amire'de dumans?z barut imal edilmesi
14 ?ubat 1895
Sadrazam Said Pa?a'n?n be? fakülteden "darü'l-icaze" olu?an bir darü'l-fünun kurma teklifi
1896
Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun'un edebi sayfalar?n?n idarecili?ini yüklenmesiyle Edebiyat-? Cedide devrinin ba?lamas?
1896
Ermenilerin Osmanl? Bankas?'n?n ?stanbul ?ubesine sald?rmalar?
1896
Girit isyan?n?n alevlenmesi
1896
Eski?ehir-Konya demiryolu hatt?n?n tamamlanmas?
1897
Yunan kuvvetlerinin Girit'e ç?kmas?, Yunan çetelerinin Rumeli'deki Osmanl? s?n?rlar?na sald?rmalar?
17 Nisan 1897
Osmanl?-Yunan Sava?? ve Osmanl? zaferi
1898
Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanl? kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi'nin vali olarak kabul edilmesi
1899
Ba?dat demiryolu imtiyaz?n?n Almanlar'a verilmesi
1899
Arifiye-Adapazar? demiryolu hatt?n?n aç?lmas?
1900
Hicaz demiryolunun in?as?na giri?ilmesi
1900
?stanbul R?ht?m? in?aat?n?n tamamlanmas?
31 A?ustos 1900
Darü'l-Fünun-? ?ahane'nin kurulmas?

1901
Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapat?lmas?yla Edebiyat-? Cedide toplulu?unun da??lmas?; Lügat-? T?bbiye'nin ikinci bask?s?n?n yap?lmas?; Vidinli Tevfik Pa?a'n?n ölümü
1901
Makedonya'da çete faaliyetlerinin artmas?, büyük devletlerin müdahaleleri
1901-1908
Hicaz demiryolu hatt?n?n yap?m?
1902
Yemen isyanlar?n?n tekrar ba?lamas?
1902
Hereke Fabrikas?'na çuka ve ?ayak tezgahlar?n?n eklenmesi
23 Kas?m 1902
Makedonya'da Bulgar ?htilal Cemiyeti'nin faaliyeti
23 Kas?m 1902
Cum'a-? Bala ayaklanmas?
23 Kas?m 1902
Makedonya'ya özel ?slahat plan? haz?rlanmas?
8 Aral?k 1902
Hüseyin Hilmi Pa?a'n?n geni? yetkilerle "umumi müfetti?" olarak Makedonya'ya tayini
1903
?dadilerin alt? y?la ç?kar?lmas?
2-3 A?ustos 1903
?linden (Aya ilya yortusu günü) isyan?
2-3 A?ustos 1903
Bulgar-Osmanl? Sava?? tehlikesinin do?mas?
31 A?ustos 1903
?am Mekteb-i T?bbiyesi'nin kurulmas?
Eylül 1903
Mürzsteg Program? : Makedonya'ya muhtariyet verilmesi
1904
Haydarpa?a R?ht?m?'n?n tamamlanarak i?letmeye aç?lmas?
1905
Hereke Fabrikas?'nda fes imalat?na ba?lanmas?
21 Temmuz 1905
Ermeniler'in II. Abdülhamid'e bombal? sald?r? tertiplemeleri
1906
Akabe olaylar? ve Akabe krizi
1908
Beykoz Deri Fabrikas?'n?n Harbiye Nezareti'ne ba?lanmas?
1908
Osmanl? Eczac? ?ttihat Cemiyeti'nin kurulmas?; Osmanl? Cemiyet-i ?lmiye-i Baytariyesi'nin aç?lmas?; Osmanl? Mühendis ve Mimar Cemiyeti'nin kurulmas?
23 Temmuz 1908
II. Me?rutiyet'in ilan?
5 Ekim 1908
Avusturya- Macaristan'?n Bosna-Hersek'i ilhak etti?ini ilan etmesi.
6 Ekim 1908
Girit Rumlar?'n?n aday? Yunanistan'a ba?lad?klar?n? ilan etmeleri
17 Aral?k 1908
II. Me?rutiyet dönemi ilk Meclis-i Meb'usan?n?n toplanmas?
1909
Adana'da Ermeniler'in ayaklanmalar?
1909
Gayri müslimlere "bedel" yerine askerlik hizmeti konulmas?
1909
Fecr-i-Ati edebi toplulu?unun kurulu?u; Cemiyetler Kanunu'nun ç?kmas?; Di?hekimli?i Okulu'nun aç?lmas?; Orman Mekteb-i Alisi ad? alt?nda yeni bir okul aç?lmas?; Mekteb-i T?bbiye'nin, Mekteb-i T?bbiye-i Askeriye ile birle?tirilerek Haydarpa?a'ya nakledilmesi; Muallimhane-i Nüvvab'?n Medresetü'l-Kuzat ad?n? almas?; Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Naf?a Nezareti'ne ba?lanmas? ve Mühendis Mekteb-i Alisi ad?n? almas?
1909-1910
Osmanl? Mühendis ve Mimar Mecmuas?'n?n ç?kmas?
27 ?ubat 1909
Usul-i Muhasebe-? Umumiyye Kanunu'nun kabul edilmesi
13 Nisan 1909
31 Mart Olay?
19 Nisan 1909
Hareket Ordusu'nun Ye?ilköy'e varmas?, ?stanbul'daki karga?ayason vererek düzeni sa?lamas?
27 Nisan 1909
II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Re?ad'?n tahta ç?kar?lmas?
21 A?ustos 1909
Darü'l-Fünun-? ?ahane'nin Vezneciler'deki Zeynep Han?m kona??na ta??nmas?
17 Aral?k 1909
Meclisin aç?lmas?
1910
Arnavutlar'?n ayaklanmalar?
1910
Dahili gümrüklerin tamamen kald?r?lmas?
1910
Vilayet merkezlerindeki bir k?s?m idadilerin "lise"ye dönü?türülmeye ba?lanmas?; ilk çalg? metodu (Ali Salahi Bey, Kendikendine Ud Ö?renme Usulü, Matbaa-? Amire)

 

1911
Sultan Re?ad'?n Arnavutlar'? teskin için Rumeli seyahatine ç?kart?lmas?
1911
?talya'n?n Trablusgarp ve Bingazi'ye sald?rmas? ve i?gali
1911
Gayri müslim cemaatlerin birle?erek mektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri; 78 devirli ilk plaklar (Tanburi Cemil, Orfeon Record)
1911-1912
Osmanl? ?talyan Sava??
1912
Ye?ilköy Hava Uçu? Okulu'nun Aç?l???
1912-1913
Balkan devletlerinin Osmanl?-?talyan Sava??'ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Sava??
18 Ocak 1912
Meclis-i Meb'usan'?n feshi
25 Mart 1912
Türk Ocaklar?n?n kurulmas?
18 Nisan 1912
II. Dönem Meclis-i Meb'usan'?n toplanmas?
18 Nisan 1912
?talyanlar'?n Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale Bo?az?'na tecavüzleri
5 A?ustos 1912
II. Dönem Meclis-i Meb'usan'?n feshi
22 Temmuz 1912
Gazi Ahmed Muhtar Pa?a hükümeti : Büyük Kabine
Eylül - Ekim 1912
I. Balkan Sava??
15 Ekim 1912
Trablus ve Bingazi'nin ?talya'ya terki : Ouchy Antla?mas?, Rodos ve Oniki Ada'n?n ?talya elinde kalmas?
29 Ekim 1912
Kamil Pa?a'n?n sadareti
29 Kas?m 1912
Arnavutluk'un istiklalini ilan etmesi
1913
Liselerin mevcut idadilerin yerini almas?
23 Ocak 1913
Bab?ali Bask?n? : Mahmud ?evket Pa?a'n?n sadareti
13 Mart 1913
Muvakkat ?dare-i Umumiyye-i Vilayet Kanunu (kanun meclisten geçmeden yürürlü?e girer)
30 May?s 1913
I. Balkan Sava??'n?n sona ermesi
11 Haziran 1913
Sadrazam Mahmud ?evket Pa?a'n?n öldürülmesi, Said Halim Pa?a'n?n sadareti
29 Haziran 1913
Balkan devletleri aras?nda sava? : Osmanl? miras?n?n payla??lmas?n?n kanl? kavgas?
21 Temmuz 1913
Edirne'nin geri al?nmas?
29 A?ustos 1913
Osmanl?-Bulgar bar??? : ?stanbul Antla?mas?
14 Kas?m 1913
Osmanl?-Yunan bar??? : Atina Antla?mas?
14 Aral?k 1913
Osmanl? ordusunun Almanya taraf?ndan ?slah?
1914
Ecnebi postalar?n?n hepsinin kapat?lmas?
1914
D?? ticarette gümrük resmi oran?n?n %15'e ç?kar?lmas?
1914
Islah-? Medaris Nizamnamesi
1914
Di? Hekimleri Mezunin ve Talebe Cemiyeti'nin kurulmas?; Türk Bilgi Derne?i'nin kurulmas?; Medreset'ül-Hattatin'in kurulmas?; Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri'nin kurulmas?; Medresetü'l-Hattatin'in ?stanbul'da aç?l???; Medresetü'l-Hattatin'in aç?l???; ?lk resmi müzik ve tiyatro okulu (Darü'l-Elhan)
8 ?ubat 1914
Anadolu'da Ermeni talepleri do?rultusunda ?slahat? öngören Osmanl?-Rus Antla?mas? ("Muamele")
14 May?s 1914
III. Dönem Meslis-i Meb'usan
28 Haziran 1914
Avusturya-Macaristan veliahd?n?n Saraybosna'da öldürülmesi
28 Temmuz 1914
Avusturya Macaristan'?n S?rbistan'a sava? ilan?
1 A?ustos 1914
Almanya'n?n Rusya'ya sava? ilan?


2 A?ustos 1914
Meclis-i Meb'usan'?n süresiz tatili (IV. Ve son dönem meclis 12 Ocak 1920'de toplanacak ve 2 Nisan 1920'de ?stanbul'un i?gali üzerine da??t?larak mebuslar sürgüne yollanacak)
2 A?ustos 1914
Osmanl? Devleti ile Almanya aras?nda ittifak antla?mas?n?n imzalanmas?
4 A?ustos 1914
Almanya'n?n Fransa'ya, ?ngiltere'nin Almanya'ya sava? ilan? : I. Cihan Sava??'n?n ba?lamas?
10 A?ustos 1914
Alman sava? gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Bo?azlardan geçmelerine izin verilmesi
9 Eylül 1914
1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonlar?n kald?r?lmas?
12 Eylül 1914
?nas Darü'l-Fünun'unun kurulmas?
29 Eylül 1914
?slah-? Medaris Nizamnamesi'nin yay?nlanmas?
29 Ekim 1914
Karadeniz'e aç?lan Osmanl? filosunun Rus limanlar?n? topa tutmas?
Kas?m - Aral?k 1914
Enver Pa?a kumandas?ndaki Osmanl? kuvvetlerinin Sar?kam?? felaketi
3 Kas?m 1914
Rusya'n?n Osmanl? Devleti'ne sava? ilan?
5 Kas?m 1914
?ngiltere ve Fransa'n?n Osmanl? Devleti'ne sava? ilan?
11 Kas?m 1914
Osmanl? Devleti'nin ?tilaf Devletleri'ne sava? ilan?
14 Kas?m 1914
Cihad-? Ekber ilan?
14 Kas?m 1914
?nas Sanayi-I Nefise Mektebi'nin aç?lmas?
18 Aral?k 1914
M?s?r'?n ?ngiltere himayesinde bir "krall?k" haline getirilmesi, Osmanl? Devleti'nin hukukuna son verilmesi
1915
Evrak-? nakdiyye ç?kar?lmas?
1915
Gümrük resmi oran?n?n %30'a yükseltilmesi
1915
Mekteb-i T?bbiye'nin Darü'l-Fünun'a ba?lanarak bugünkü ?stanbul Üniversitesi T?p Fakültesi'ne dönü?mesi
Ocak - ?ubat 1915
Cemal Pa?a kumandas?ndaki Osmanl? kuvvetlerinin M?s?r seferi : Kanal hezimeti
Ocak - 18 Mart 1915
Müttefiklerin Çanakkale Bo?az?'n? geçmeye çal??mas? : Çanakkale Sava?lar?
27 May?s 1915
Do?u Anadolu'da Ruslar'la i?birli?i yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere ta??nmas? : Tehcir
1916
Hicaz ve Mekke'nin kayb?
1916
?zmit Dokuma Fabrikas?'n?n kapanmas?
1916
Tevhid-i Meskukat Kanunu
1916
Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri üstünde Medresetü'l-Mütehass?s?n ad? alt?nda bir ihtisas medresesi kurulmas?; ?lk Musiki cemiyeti (Darü't-Talim-i Musiki)
1917
Y?ld?r?m Ordular? Grubu'nun kurulmas?
1917
Irak ve Suriye cephelerinin çökü?ü
1917
Rusya'da Bol?evik ihtilalinin ç?kmas? ve çarl???n sonu
1917
Cemaat mahkemelerinin kaza yetkisinin kald?r?l???
1917
Hukuk-? Aile Kararnamesi'nin kabulü
25 Mart 1917
?er'iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine ba?lanmas?
6 Nisan 1917
Amerika Birle?ik Devletleri'nin sava?a i?tiraki ve Almanya'ya sava? ilan?

1918
?am Mekteb-i T?bbiyesi'nin Beyrut'un i?gali neticesinde kapanmas?; Gazi Ahmed Muhtar Pa?a'n?n ölümü
3 Mart 1918
Brest Litowsk Antla?mas?
3 Temmuz 1918
Sultan Re?ad'?n vefat? ve Vahdeddin'in tahta ç?kmas?
2 Ekim 1918
Bulgaristan'?n sava?tan çekilmesi
8 Ekim 1918
Sadrazam Talat Pa?a'n?n istifas?, Ahmed ?zzet Pa?a'n?n sadareti
30 Ekim 1918
Mondros Mütarekesi'nin imzalanmas?
3-4 Kas?m 1918
Almanya ve Avusturya'n?n sava?tan çekilmeleri
8 Kas?m 1918
?zzet Pa?a'n?n istifas? ve Tevfik Pa?a'n?n sadareti
13 Kas?m 1918
?tilaf Devletlerinin ?stanbul önlerine gelerek ?ehri teslim almalar?
1919
Hukuk-? Aile Kararnamesi'nin ilgas?
1919
?stanbul Darü'l-Fünun-un bir ?slahat program? ile Osmanl? Darü'l-Fünun-u ad?yla yeniden canland?r?lmaya çal???lmas?; Harbiye Mektebi'nin ad?n?n "Muhtelit Harbiye Mektebi" olmas?
4 Mart 1919
4 Mart 1919 Damat Ferid Pa?a'n?n sadareti: Hürriyet ve ?tilaf Partisi'nin iktidara geçmesi
15 May?s 1919
Yunanl?lar'?n ?zmir'i i?gali ve Bat? Anadolu'da ilerlemeleri
19 May?s 1919
Mustafa Kemal Pa?a'n?n ?stanbul Hükümeti taraf?ndan Anadolu'ya gönderilmesi
23 Temmuz 1919
Erzurum Kongresi
4 Eylül 1919
Sivas Kongresi
2 Ekim 1919
Damat Ferid'in istifas? ve Ali R?za Pa?a'n?n sadareti
22 Ekim 1919
Amasya Protokolü
24 Ekim 1919
Ç?kar?lan yeni bir nizamname ile fakültelere "medrese" denmeye ba?lanmas? ve Darü'l-Fünun'un ilmi muhtariyeti haiz oldu?unun tasdik edilmesi
29 Kas?m 1919
Misak-? Milli : Milli gaye ve hedeflerin, milli s?n?rlar?n belirlenerek ilan?
1920
Mektebi Harbiye'nin Ankara'da "Sunuf-? Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgah?" olarak aç?lmas?; ?nas Darü'l-Fünun-un la?vedilmesi
16 Mart 1920
?tilaf i?gal kuvvetlerinin ?stanbul'daki resmi binalara girmeleri, meclisin da??t?lmas? ve kapanmas?, mebuslar?n Anadolu'ya kaçmalar?, ele geçenlerin ?ngilizler taraf?ndan sürülmesi
5 Nisan 1920
Ferid Pa?a'n?n sadareti
11 May?s 1920
Ferid Pa?a hükümetinin Mustafa Kemal'i idama mahkum etmesi ve askerlikten tard?
10 A?ustos 1920
?stanbul Hükümeti'nin Sevr Antla?mas?'n? imzalanmas?
2-3 Aral?k 1920
Gümrü Antla?mas?'n?n imzalanmas?
1921
Edebiyat ve Fen Fakültelerinde karma e?itime geçilmesi; askeri ve mülki baytar mekteplerinin "Baytar Mekteb-i Alisi" ad? alt?nda birle?tirilmesi; Salih Zeki'nin ölümü
27 Ocak - 12 ?ubat 1921
Londra Konferans? : Anadolu için söz söyleme hakk?n?n Ankara Hükümeti'nde oldu?unun tespiti
31 Mart 1921
II. ?nönü Zaferi
3 Eylül 1921
Sakarya Meydan Sava??
20 Eylül 1921
Fransa ile bar??


1922
Türk Di? Tabipleri Cemiyeti'nin kurulmas?; Hukuk ve T?p Fakültelerinde karma ö?retime geçilmesi
27 A?ustos 1922
Büyük Taarruz : i?galci Yunan kuvvetlerinin imhas?
30 A?ustos 1922
Büyük Zafer : Yunan Ba?kumandan?'n?n esir edilmesi
9 Eylül 1922
?zmir'in kurtulu?u
11 Ekim 1922
Mudanya Mütarekesi
1 Kas?m 1922
Saltanat?n ilgas?
16 Kas?m 1922
Sultan Vahdeddin'in yurtd???na ç?kmas?
16 Kas?m 1922
Abdülmecid Efendi'nin halife olarak seçilmesi
1923
Birinci ilmi heyet'in Ankara'da toplanmas?; Darü'l-muallim'in Yüksek Muallim Mektebi ad?n? almas?
24 Temmuz 1923
Lozan Bar?? Antla?mas?
25 Eylül 1923
Mekteb-i Harbiye'nin Ankara'dan ?stanbul'daki eski Harbiye binas?na nakledilmesi
13 Ekim 1923
Ankara'n?n ba??ehir olarak kabulü
29 Ekim 1923
Cumhuriyet'in ilan?
3 Mart 1924
Hilafetin ilgas? ve Osmanl? hanedan mensuplar?n?n yurtd???na ç?kart?lmalar?
 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn683
mod_vvisit_counterDn824
mod_vvisit_counterBu Hafta8530
mod_vvisit_counterBu Ay20153
mod_vvisit_counterToplam7718210

Kimler evrimii

Şu anda 7 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev