TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Kitap Tan?t?mlar?

Eserde, yazar?n gençlik y?llar?nda yazar olmak için verdi­?i mücadele etkileyici bir üslupla anlat?lmaktad?r. Roman, aç­l??? en korkunç derecede ya?ayan bir yazar?n öyküsüdür. Aç­l?k kahraman?n fiziksel ve ruhsal durumunu derinden etkiler. Knut Hamsun, bu hâli Açl?k adl? eserinde ustal?kla anlatmaktad?r.

Devamını oku...
 

Eser Hakk?nda

Eser, farkl? bak?? aç?lar?yla anlat?l?r ve dört ana bölüm­den meydana gelir. Ses ve Öfke, bilinç ak??? yöntemi ile yaz?lm??t?r.

Bilinçak??? Yöntemi: Yazar, kahramanlar?n bilin­cinden geçen olaylar? müdahale etmeden anlat?r.

Birinci bölüm, 7 Nisan 1928′de Benjy’nin bilincinden geçen olayla­r?n anlat?lmas?ndan ibarettir.
?kinci bölüm, 2 Haziran 1910′da Quanten’in intihar etmeden önceki ya?ad?klar?n?n onun zihninden anlat?lmas?d?r.
Üçüncü bölüm, 6 Nisan 1928′de Jason’?n bak?? aç?s?yla anlat?lan olaylar olu?turur.
Dördüncü bölüm, 8 Nisan 1928′de Paskalya günün­deki olaylar olu?turur.

Devamını oku...
 
MADAM BOVERY / GUSTAVE FLAUBERT

Bat? edebiyat?n?n en önemli klasiklerindendir. Flaubert‘in ?aheseridir. Eser, romantik, hayalci ve mant?ktan çok duygular? ile hareket eden bir kad?n?n ba??ndan geçenleri ele al?r. Bu bak?mdan, Romantizme bir tepki özelli?i de ta??­maktad?r. Gustave Flaubert‘?n Madam Bovary adl? roman?, tasvirleri ve realist gözlemleri, kur­gulan?? tekni?iyle bat? edebiyat?n?n en güzel ?aheserlerinden biridir.

Devamını oku...
 

 
VATAN YAHUT S?L?STRE / NAMIK KEMAL

KONUSU: Siliistre bugünkü Bulgaristan’da Tuna ?rma??n?n k?y?s?nda, bir kenttir. 1388 y?l?nda Türkler taraf?ndan fethedilen Silistre, 1853-1856 K?r?m Sava?? s?ras?nda çok kalabal?k bir Rus ordusu taraf?ndan ku?at?lm??, Musa Hulusi Pa?a kumandanl???n-daki Türk kuvvetleri k?rk gün boyunca, kaleyi kahramanca savu­nurlar.
Kitapta, as?l verilmek istenen vatan sevgisi’dir. Bunun ya­n?nda, Silistre Kales?’ne yard?ma ko?an gönüllüler ve bunlardan ?slam Bey ile Zekiye’n?n a?k? da anlat?lmaktad?r

Devamını oku...
 
A?k?n Asl? - Elli Unutulmaz A?k Kitab?

Elli unutulmaz a?k kitab?n? seçtik. Milena’ya Mektuplar'dan Yunus Emre Divan?’na, Huzur’dan Ne?ideler Ne?idesi’ne, Anna Karenina'dan Leylâ ile Mecnun’a kadar, a?ka farkl? pencerelerden bakan 50 kitap!

Mutlu a?k yoktur” kli?esini (ya da gerçe?ini) ?öyle rötu?lam??t? Rougemont: “Mutlu a?k?n yaz?l? tarihi yoktur.” Yaz? tarihinden 50 a?k kitab?n? seçmeye çal???rken, bir kere daha ö?rendi?imiz ?ey, bu de?i?mez yarg? oldu. Fuzûli’den Thomas Mann’a kadar, mutlu a?k?n tarihini yazmam??t?r hiç kimse. Böyle de olsa, elli kitab? belirlemek, bizim için kolay bir süreç de?ildi. Mutsuz a?klar denizinden, a?k?n farkl? görünümlerini ortaya koyan yap?tlar? seçmeye çabalad?k. Yeterince ‘görülmeyen’ sahih a?k kitaplar?yla eskimez ba?yap?tlar? bir araya getirdik. Her seçim -t?pk? a?k gibi- özneldir; bizimki de öyle oldu. Öte taraftan, bu denli zor bir seçime giri?mek, beraberinde bir ba?ka soruyu getiriyor: Nedir a?k kitab?? Bir yerde, Necatigil’in Zebra’s? (“bir otel otello”!) ya da Kundera’n?n ?aka’s? da a?k kitab? de?il midir? Bu dü?ümü çözmeye çal??mak yerine, ‘ilk anlam?yla’ a?k kitaplar?ndan olu?turduk listemizi

Devamını oku...
 

Bas?lmadan önsipar? ile 70 bin adet satt?.

 

Devamını oku...
 

1.Kitab?n Konusu:

Sar?kam?? Dram?,Enver Pa?a ile Albay Haf?z Hakk?’n?n ki?isel tutkular?n?n çat??mas?ndan, ç?lg?nca tutumlar?ndan, gerçekleri görmezlikten gelerek ac?mas?z emirler vermelerinden do?mu?;sonuçta iki hafta içinde doksan bini a?k?n Türk genci donarak ölmü?tür.Dram? bütün ayr?nt?lar?yla aç?klayabilmek için yazar mozay?k diye tan?mlayabilece?imiz çal??ma biçimini seçerek,bir mozay?k ta?? gibi tek ba??na anlam ta??mayan sava?ç? an?lar?n?, gazete haberlerini, çarp??malar?, verilen emirleri, belgeleri, komutanlar?n tutum ve davran??lar?n? gün gün s?ralayarak dram? her yönüyle ortaya ç?karmaya çal??m??t?r.

Devamını oku...
 
1919' un ?ifresi / Hulki Cevizo?lu

Hulki Cevizo?lu, bu önemli eserinde Türkiye' nin askeri ve siyasi gündemi ile uluslararas? ili?kilerini takip edip, bunun üzerinde dü?ünen herkesin görebilece?i ama nedense bir yandan da y?llard?r örtbas edilmeye çal???lan ABD gerçe?ini, belgeleri ve foto?raflar? ile gözler önüne sererek kan?tl?yor.

Ve en önemlisi ABD' nin Türkiye üzerindeki plan ve oyunlar?n?n yeni ba?lamad???n?, ne kadar eski y?llara dayand???n?, kurtulu? mücadelemizden bugüne de?in en büyük dü?man?m?z?n da kim oldu?unu vurguluyor.

Tarih, gelece?i ayd?nlat?rsa anlam kazan?r, geçmi?i toprak alt?na gömerek de?il.

Yazara, tarihimizdeki bu önemli gerçekleri, belgelere dayand?rarak okuyucuya sundu?u ve ülkemiz gelece?ini ayd?nlatma yolunda att??? bu büyük ad?m için, te?ekkür ederken, uzun y?llar önce ç?km?? oldu?u bu yolda her ad?m?nda destekçisi olan ve bu yolda onu yaln?z b?rakmayan tüm okuyucuya bu eseri tavsiye ediyor, herkesin gerçek tarihimizi ö?renebilmesini umuyorum.

 
Huzur / Ahmet Hamdi Tanp?nar

ÖZET

Mümtaz?n çocuklu?unun bir bölümü Sinop’ta geçmi?tir.Bir ak?am babas? Rumlar taraf?ndan öldürülür.Annesi ile beraber Antalya ‘ya ,annesinin akrabalar?n?n yan?na gelirler.Burada da k?sa bir süre ya?arlar.Annesi de babas?n?n ölümünden k?sa bir süre sonra Antalya da ölür.Babas?n?n ölümü,onu gömerlerken ya?ad?klar?,Sinop’ tan Antalya’ ya giderken ya?ad?klar?,Antalya’ da annesinin ölümü ve cenazesi Mümtaz ‘?n hayat?nda derin izler b?rak?r,Mümtaz bunlar? hiç unutamaz.

Devamını oku...
 
Ankara / Yakup Kadri Karaosmano?lu

Yakup Kadri KARAOSMANO?LU’nun Ankara roman? ütopik bir romand?r. Bu romanda yazar?n özledi?i, özlemini çekti?i gelece?in Ankara’s? dolay?s? ile Türkiye’sidir.

Devamını oku...
 

 

Orta gelirli, ?stanbul’da yasayan bir aileye, sonradan görme zengin bir akraban?n k?z? olarak gelip bu ailenin yarg? de?erlerini nas?l alt üst edi?i konu ediliyor. K?z?n aileye gelir olarak sa?lad??? katk?lar ile kaprisleri ve güzel olmas?ndan dolay? bir çok talibinin ç?kmas? ve bunlar?n aile içinde nas?l etkiler yaratt??? anlat?l?yor.
Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 25

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn640
mod_vvisit_counterDn4737
mod_vvisit_counterBu Hafta640
mod_vvisit_counterBu Ay25540
mod_vvisit_counterToplam7723597

Kimler evrimii

Şu anda 23 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev