TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Kimyasal Tepkimeler

Kimyasal Tepkimeler


01. Giri?
02. Kimyasal Tepkimelerin Denkle?tirilmesi
03. Yükseltgenme – ?ndirgenme Reaksiyonlar?
03.01. Asidik Ortamdaki Yükseltgenme –?ndirgenme Reaksiyonlar?
03.02. Bazik Ortamdaki Yükseltgenme –?ndirgenme Reaksiyonlar?
04. Kimyasal Hesaplamalar01. Giri?


Kimyasal tepkimeleri yer de?i?tirme tepkimeleri ve indirgenme yükseltgenme tepkimeleri olarak s?n?fland?rabiliriz.
Nötürle?me tepkimeleri


Çökme tepkimeleriUçucu bile?ik olu?umu


Yükseltgenme- ?ndirgenme tepkimeleri02. Kimyasal Tepkimelerin Denkle?tirilmesiYukar?daki tepkimede reaksiyona giren H, C ve O atomlar? say?s? ile reaksiyondan ç?kan H, C ve O atomlar? say?s? birbirine e?it de?il. Öncelikle denkle?tirme yap?lmal?d?r. Bu i?lem a?a??daki s?ra takip edilerek yap?labilir.

1. Denklemin sol taraf?nda 6 C atomu oldu?u için sa? taraftaki CO2 nin bas?na 6 eklenir.


2. Denklemin sol taraf?nda 14 H atomu oldu?u için sa? taraftaki H2O nun ba??na 7 eklenir (7x2=14)


3. En son olarak O denkle?tirilmesi yap?l?r. Reaksiyonun sa? taraf?nda 12 + 7 =19 tane O atomu bulunmaktad?r. Bu nedenle sol taraftaki O2 ba??na 15/2 yaz?l?r. ( 19-4 =15)


4. Kesirli say?dan kurtulmak için her iki taraftaki katsay?lar 2 ile çarp?l?r.


03. Yükseltgenme – ?ndirgenme Reaksiyonlar?

03.01. Asidik Ortamdaki Yükseltgenme –?ndirgenme Reaksiyonlar?1. Oksijen ve hidrojen d???nda elementlerin say?s?, yar? tepkimelerin her iki taraf?nda e?it hale getirilir.

2. Reaksiyonun sa? ve sol taraf?ndaki O say?lar? hesaplanarak eksik olan tarafa eksik say? kadar H2O eklenir.3. Hidrojen eksikli?i kadar H+, gereken tarafa yaz?l?r.
4. Yük denkli?ini sa?lamak için uygun tarafa uygun say?da elektron eklenir.
5. Reaksiyonun sa? ve sol taraflar?ndaki elektron say?lar?n? e?itlemek için her bir tepkime gerekli say? ile çarp?l?r.


6. Yukar?daki iki yar? tepkime taraf tarafa toplan?r, Birbirine z?t tarafta olan 6e birbirini götürür. Sonuç tepkimede elektron görülmemelidir.

03.02. Bazik Ortamdaki Yükseltgenme –?ndirgenme Reaksiyonlar?iyonik tepkimesini ele alal?m.

1. Tepkime iki e?itli?e bölünür2. Yar? tepkimelerdeki oksijen atomu eksikli?i olan tarafa, her bir O atomu için bir H2O molekülü eklenir.


3. H denkli?i yap?l?rken her bir H atomu için kar?? tarafa H2O molekülü eklenir
4. Eklenen her bir H2O molekülü için tepkimenin ters taraf?na OH- eklenir.5. Tepkimenin her iki taraf?nda birbirinin ayn?s? moleküller varsa öncelikle onlar elimine edilir.6. Birinci yar? tepkimeyle i?imiz bittikten sonra ikinci yar? tepkime denkliklerine ba?lan?r. Tepkimenin bir taraf?ndaki her bir H atomu için di?er tarafa 1 H2O eklenir.Eklenen her bir H2O molekülü için di?er tarafa OH- eklenir


7. Her bir yar? tepkimedeki elektron eksiklikleri tamamlan?r.
8. Ortak bir çarpan bulunarak 2 reaksiyondaki elektronlar?n alt alta toplama yap?ld??? zaman birbirini götürmesi sa?lan?r.

9. Sadele?tirilmeler yap?ld?ktan sonra denkle?mi? reaksiyon elde edilir.04. Kimyasal Hesaplamalar

Bir tepkimeye giren atom, molekül veya iyonlar aras?ndaki kütle ve say? ili?kisini veren hesaplara kimyasal hesaplamalar (stokiyometri) denir. Kimyada bu hesaplamalar?n yap?labilmesi için tepkimenin denkle?tirilmi? olmas? gerekir. Denkle?tirme hem kütle hem de yük bak?m?ndan yap?lmal?d?r.

Örnek:
NaOH üretiminde Na2CO3 ve Ca(OH)2 kullan?lmaktad?r. 500 g Na2CO3 kullan?ld???nda ne kadar NaOH üretilir.

Bu tür problemlerde ilk yap?lmas? gereken reaksiyonun yaz?larak, reaksiyondaki denkle?tirilmelerin yap?lmas?d?r. Bu bir yer de?i?tirme reaksiyonudur.
Yukar?daki reaksiyona bakacak olursak 1 mol Na2CO3’dan 2 mol NaOH olu?maktad?r.

1 mol Na2CO3= 105,9 gr/mol
1 mol NaOH = 40 gr/mol

105,9 g Na2CO3 80 g NaOH
500 g x g NaOH

x = 500 x 80/105,9

x = 377 g NaOH olu?urÖrnek:

4,00 mol Fe ile 5,00 mol H20 nun tepkimesi sonucunda kaç mol H2 olu?ur??ki reaktant?n (giren ürün) miktar? verildi?i için öncelikle hangi reaktant?n s?n?r belirleyici oldu?unu bulmak gerekiyor. Yani reaktantlardan biri tamamen reaksiyona girerken di?erinin bir k?sm? reaksiyona girip bir k?sm? artacak.

3 mol Fe 4 mol H20 (tepkimeye göre)

4,00 mol Fe x mol H20

x = (4 x 4) / 3
x = 5,33 mol H2O

Bu demektir ki bu reaksiyonun olabilmesi için 5,33 mol H2O’ ya ihtiyac?m?z var. Fakat elimizde 5,00 mol H2O bulunmaktad?r.
O zaman bu reaksiyonun s?n?r reaktant? H2O. 5 mol H2O için kaç mol Fe gerekti?i bulunmal?d?r.


3 mol Fe 4 mol H20 (tepkimeye göre)

x mol Fe 5 mol H20

x = (5 x 3) / 4

x = 3,75 mol Fe gerekmektedir.

Elimizde 4,00 mol Fe zaten var . Öyleyse eldeki Fe’in 3,75 molü 5,00 mol H2O reaksiyona girecek ve 0,25 mol Fe reaksiyona girmeden kalacak.

Di?er bir deyi?le hesaplamalar yap?l?rken H2O temel al?nacak


4 mol H2O reaksiyona girdi?inde 4 mol H2 olu?uyorsa (reaksiyondan)

5 mol H2O x mol H2

x = (5 x 4) / 4

x = 5 mol H2 olu?ur

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn453
mod_vvisit_counterDn620
mod_vvisit_counterBu Hafta6459
mod_vvisit_counterBu Ay19099
mod_vvisit_counterToplam7717156

Kimler evrimii

Şu anda 18 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev