TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
MADDE ve ÖZELL?KLER?


MADDE
Kütlesi, hacmi ve eylemsizli?i olan her?ey maddedir. Buna göre kütle hacim ve eylemsizlik maddenin ortak özelliklerindendir.
Çevremizde gördü?ümüz, hava, su, toprak v.s gibi her?ey maddedir.
Maddeler tabiatta kat?, s?v?, gaz olmak üzere üç halde bulunurlar.


Element
Tek cins dan olu?mu? saf maddeye element denir.
Ma?nezyum (Mg), Hidrojen (H2) gibi.

Elementler
 • Homojendirler (Özellikleri heryerde ayn?d?r.)
 • Belirli erime ve kaynama noktalar? vard?r.
 • Yap? ta?? dur.
 • Kimyasal ve fiziksel yollarla daha basit parçaya ayr?lamazlar.
Bile?ik
Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelliklerini kaybedip olu?turduklar? yeni özellikteki saf maddeye bile?ik denir.
Örne?in; ?ki hidrojen (H) uyla, bir oksijen (O) u birle?erek hidrojen ve oksijenden tamamen farkl? olan su (H2O) bile?i?ini olu?turur.

Bile?ikler
 • Homojendirler.
 • Belirli erime ve kaynama noktalar? vard?r.
 • Yaln?zca kimyasal yollarla bile?enlerine ayr?labilir. Fiziksel yollarla bile?enlerine ayr?lamazlar.
 • Yap? ta?? moleküldür.
 • Bile?i?i olu?turan elementler sabit kütle oran? ile birle?irler. Bu oran de?i?irse ba?ka bir bile?ik olu?ur.
 • Kimyasal özellikleri kendisini olu?turan elementlerin özelli?ine benzemez.
 • Formüllerle gösterilirler.
 • Molekülünde en az iki cins vard?r.
KARI?IM
Birden fazla maddenin her türlü oranda (rastgele oranlarla) bir araya gelerek, kimyasal özelliklerini kaybetmeden olu?turduklar? maddeye kar???m denir. Kar???mda maddeler fiziksel özelliklerini kaybedebilirler.

Kar???mlar
a. Homojen kar???m: Özellikleri her yerde ayn? olan kar???mlara denir. (Çözeltiler, ala??mlar, gaz kar???mlar? v.s.)
b. Heterojen Kar???m: Özellikleri her yerde ayn? olmayan kar???mlara denir.
Süspansiyon: Kat? + S?v? heterojen kar???mlar?n?n özel ad?d?r. Bir kat?n?n s?v? içinde çözünmeden as?l? kalmas?na denir.
Tebe?ir tozu + Su kar???m? gibi.
Emülsiyon: S?v? + S?v? heterojen kar???mlar?n?n özel ad?d?r.
Zeytin ya?? + Su kar???m? gibi.

Kar???mlar?n Özellikleri
 • Kar???mlarda maddeler kendi özelliklerini korurlar.
 • Kar???mlar fiziksel yollarla bile?enlerine ayr?labilirler.
 • Erime ve kaynama noktalar? sabit de?ildir.
 • Homojen ya da heterojen olabilirler.
 • Yap?s?nda en az iki cins vard?r.
 • Saf de?ildirler.
 • Formülleri yoktur.
 • Maddeler belirli oranlarda birle?mezler.
Fiziksel De?i?me
 • Maddenin d?? görünü?ü ile ilgili olan özelliklere fiziksel özellikler denir. Yo?unluk, sertlik, renk, koku, tad ...... gibi.
 • Maddenin d?? görünü?ündeki de?i?iklikler fiziksel olayd?r. ?ekerin suda çözünmesi, ka??d?n y?rt?lmas?, buzun erimesi....... gibi.
Kimyasal De?i?me
 • Maddenin iç yap?s? ile ilgili olan özelliklere kimyasal özellikler denir. Yan?c? olup olmamas?, asidik ya da bazik özellik ..... gibi.
 • Maddelerin ve moleküllerinde meydana gelen de?i?iklikler kimyasal olayd?r. Ka??d?n yanmas?, hidrojen ve oksijenin birle?erek su olu?turmas?, demirin paslanmas? ...... gibi.
Maddelerin ay?rdedici özellikleri
Ayn? ?artlarda miktara ba?l? olmayan yaln?zca o maddeye ait olan özelliklere ay?rt edici özellikler denir.
a. Özkütle (yo?unluk)
b. Erime noktas?
c. Kaynama noktas?
d. Çözünürlük
e. Esneklik
f. ?letkenlik
g. Genle?me

Özkütle
Maddelerin 1 cm3 ündeki madde miktar?n?n gram cinsinden de?eridir.


Erime ve kaynama noktas?
Kat? fazdaki maddenin s?v? faza geçti?i s?cakl?k erime noktas?, s?v? fazdaki maddenin kaynamaya ba?lad??? s?cakl?k kaynama noktas?d?r. Erime ve kaynama s?ras?nda s?cakl?k sabit kal?r. S?cakl???n sabit kald??? zamanlarda potansiyel enerji artarken di?er zamanlarda kinetik enerji artar.


Çözünürlük
Belirli bir s?cakl?kta 100 gram çözücüde çözünebilen maksimum madde miktar?d?r.
Çözünürlük ; çözücü ve çözünenin cinsine, s?cakl??a, bas?nca ba?l? olarak de?i?ir.

Esneklik
Kat? maddelerin yap?s? ile ilgili bir özelliktir. Madde üzerine bir kuvvet uyguland???nda ?eklin de?i?ti?i kuvvet ortadan kald?r?ld???nda eski haline geldi?i durum esnekliktir. Yaln?z kat?lar için ay?rt edici özelliktir.

Genle?me
Is?t?lan cismin hacminde, yüzeyinde veya boyundaki de?i?medir. Genle?me kat? ve s?v?lar için ay?rt edici özelliktir. Her kat? ve s?v? maddenin ayr? bir genle?me katsay?s? vard?r. Ancak bütün gazlar?n genle?me katsay?s? ayn?d?r.

Elektrik ?letkenli?i
Metaller elektrik ak?m?n? iletir, ametaller iletmez. Çözelti baz?ndaki maddelerde ise yap?s?nda iyon bulunduranlar elektrik ak?m?n? iletir.
Maddelerin bu ay?rd edici özellikleri ayn? ?artlarda farkl? maddelerin birbirinden ay?rt edilmesinde yararlan?lan özelliklerdir.


• MADDELER?N AYRILMASI
a. Elektriklenme ?le Ayr?lma
Cam, ebonit ve plastik çubuklar yünlü giyeceklere veya saç?m?za sürtüldüklerinde elektrik yükü kazan?rlar.
Ka??t parçac???, karabiber gibi hafif baz? tanecikler de yüklü bu çubuklar taraf?ndan çekilirler.
Yüklü cisimden etkilenen madde ile etkilenmeyen madde bir arada bulunursa bu özelliklerinin farkl?l???ndan yararlan?larak kar???m bile?enlerine ayr??t?r?l?r.

b. M?knat?s ?le Ay?rma
M?knat?s demir, kobalt ve nikel metallerini ve bu metallerden yap?lm?? olan teneke, toplu i?ne gibi cisimleri çeker. M?knat?s taraf?ndan çekilen maddelere ferromanyetik maddeler denir.

c. Öz Kütle Fark? ?le Ay?rma
Yo?unluklar? farkl? olan iki maddeden olu?an kar???m, öz kütle fark?ndan yararlan?larak ayr??t?r?l?r.
Kat? - kat? kar???mlar?n? ayr??t?rmak için rüzgâr ya da bir s?v?dan yararlan?l?r. Kullan?lan s?v?n?n yo?unlu?unun kat?lardan birisininkinden büyük di?erininkinden küçük olmas? gerekir.
Dikkat edilecek ba?ka bir nokta ise iki kat?n?n da bu s?v?da çözünmemesi ve kimyasal de?i?ikli?e u?ramamas? gerekir.
Su ve zeytinya?? birbiri içerisinde çözünmez. Bu iki madde kar??t?r?ld???nda öz kütlesi küçük olan s?v? di?er s?v?n?n üzerinde toplan?r. Olu?an kar???m bir huni yard?m?yla ayr??t?r?l?r. Ayr??t?rma i?leminde öz kütle fark?ndan yararlan?lm?? olur.
Su ile zeytinya?? kar??t?r?ld???nda öz kütlesi büyük olan s?v? altta toplan?r. Musluk aç?ld???nda su ba?ka bir kaba al?n?r.

d. Eleme Yöntemi ?le Ay?rma
Tanecik büyüklükleri farkl? olan kat? kat? kar???mlar? elenerek birbirinden ayr??t?r?labilir.

e. Süzme ?le Ay?rma
Kumlu su süzgeç ka??d?ndan geçirilirse su süzülürken, kum süzekte kal?r. ??te böyle heterojen kat? - s?v? kar???mlar? süzülerek birbirinden ayr??t?r?labilir.
Ha?lanm?? olan makarna kevgir ile süzülerek suyundan ayr??t?r?l?r.
Çamurlu su, bulan?k baraj sular? bu medod ile ayr??t?r?l?r.

f. Çözünürlük Fark? ?le Ay?rma
Kat? içeren s?v? kar???m süzülür. S?v? alta geçerken kat? k?s?m süzekte kal?r ve kar???m ayr??t?r?lm?? olur.
Tuz ile kumun kar??m?? oldu?unu dü?ünelim. Kar???m su içerisine at?l?rsa tuz çözünürken kum çözünmez. Olu?an yeni kar???m süzelerek kum ile tuzlu su ayr??t?r?l?r. Suda çözünmü? olan tuz ise buharla?t?rma ile yeniden elde edilir.
Yemek tuzu ve tala?, yemek tuzu - kum kar???mlar? çözünürlük fark?ndan yararlan?larak su yard?m? ile birbirinden ayr??t?r?lm?? olur.

g. Hâl De?i?tirme S?cakl?klar? Fark? ?le Ay?rma
Kat? - kat? kar???mlar? erime noktas? fark?ndan yararlan?larak ayr??t?r?l?r.
Kar??t?r?lan maddeler s?v? olabilir. Kar???mdaki bir s?v? buharla?t?r?l?p tekrar yo?unla?t?rma ile di?erlerinden ayr??t?r?labilir. Bu yönteme ayr?msal dam?tma denir.
Gazlar?n ve ham petrolün ayr??t?r?lmas? da ayr?msal dam?tma ile yap?lmaktad?r.
Gaz kar???m? so?utulur. Kaynama noktas? en yüksek olan gaz yo?unla?maya ba?lar ve gaz k?sm?ndan ayr?lm?? olur.

h. Gaz Kar???mlar?n? Çözünürlük Fark? ?le Ay?rma
Gazlar kimyasal özelik olarak de?i?ik de?i?iktir. Bu özellikten yararlan?l?rak gaz kar???mlar? ayr??t?r?labilir. Belli bir çözücüde çözünürlükleri farkl? olan gaz kar???m? bu çözücü içerisine gönderilirse gazlardan biri çözünür di?eri çözünmez. Kar???m da böylece ayr??t?r?lm?? olur.

• B?LE??KLER?N AYRI?MASI
Kar???mlar?n ayr??t?r?lmas?nda ay?rt edici özelliklerden yararlan?l?r. Fiziksel yöntemlerle elementler ve bile?ikler ayr??t?r?lamaz.

a. Is? Enerjisi ?le Ayr??ma
Baz? bile?ikler ?s?t?ld?klar?nda kendisini olu?turan element ya da bile?iklere parçalan?r.
KClO3(kat?) ® KCl(kat?) + O2(gaz)
CaCO3(kat?) ® CaO(kat?) + CO2(gaz)
b. Elektrik Enerjisi ?le Ayr??ma (Elektroliz)
Baz? bile?ikler elektrik enerjisi ile kendisini olu?turan elementlere ayr??t?r?labilir. Bu olaya elektroliz denir. Su (H2O) elektroliz edildi?inde H2 ve O2 gazlar?n? dönü?ür.
2H2O(s) ® 2H2(g) + O2(g)
c. Ba?ka Ayr??t?rma Teknikleri
Baz? bile?ikleri elementel hale getirmek için elektroliz yapmaya gerek yoktur. Bile?ikte bulunan element ile reaksiyon verebilecek madde, bile?ik ile reaksiyona sokulur.
FeO + C ® Fe + CO
 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn241
mod_vvisit_counterDn227
mod_vvisit_counterBu Hafta2834
mod_vvisit_counterBu Ay27734
mod_vvisit_counterToplam7725791

Kimler evrimii

Şu anda 9 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
 • default color
 • blue color
 • green color
Ödev