TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

 

 

 

ÇÖZELT?LER

• ÇÖZELT?
Fiziksel özellikleri her yerde ayn? olan (homojen) kar???mlara çözelti denir.
Bir çözeltiyi olu?turan her bir maddeye çözeltinin bile?enleri denir.
Örne?in; su içerisinde NaCl tuzu çözülmesiyle olu?an çözeltinin bile?enleri su ve tuzdur.
Genel olarak bir çözelti çözücü ve çözünenden olu?maktad?r.
 
Çözeltiler çözünmenin ?ekline göre ikiye ayr?l?r;
a. ?yonlu çözeltiler
Çözünen madde iyonlar?na ayr??arak çözünüyorsa bu çözeltilere iyonlu çözeltiler denir.
Asit, baz, tuz çözeltileri iyonlu çözeltilerdir. Bu çözeltiler hareketli iyon bulundurduklar? için elektrik ak?m?n? iletirler.
 
b. Moleküllü çözeltiler
Çözünen madde moleküler olarak çözünüyorsa bu çözeltilere moleküler çözelti denir. ?ekerin suda çözünmesi bu çözeltilere örnek olarak verilebilir. Bu çözeltiler elektrik ak?m?n? iletmezler.
 
Çözeltiler kendi aralar?nda üçe ayr?l?rlar;
a. Doygun çözelti
Çözebilece?i maksimum maddeyi çözmü? olan çözeltiye denir.
 
b. Doymam?? çözelti
Çözebilece?i kadar maddeyi çözmemi? olan çözeltiye denir.
 
c. A??r? doymu? çözelti
Baz? durumlarda çözeltinin deri?ikli?i doygunluk s?n?r?n? a?abilir. Bu gibi çözeltilere a??r? doymu? çözeltiler denir. Bu çözeltiler oldukça karars?zd?r. Küçük bir etki ile fazlal?klar çöker ve doygun bir çözelti elde edilir.
 
Çözeltiler çözünenin miktar?na göre ikiye ayr?l?rlar;
a. Deri?ik çözelti
Belli bir miktar çözücüde, fazla miktarda çözünen içeren çözeltilere deri?ik çözelti denir.
 
b. Seyreltik çözelti
Belli bir miktar çözücüde, az miktarda çözünen içeren çözeltilere seyreltik çözelti denir.
 
ÇÖZÜNÜRLÜK
Belli bir s?cakl?kta 100 gram çözücüde gram olarak çözünebilen maksimum madde miktar?na ÇÖZÜNÜRLÜK denir. Çözgen H2O oldu?unda 100 gram yerine 100 ml de?eri ile de kar??la?abilirsiniz.
Örne?in,25°C’de KNO3'ün çözünürlü?ü,
(60 gram/100 ml su’dur). Yani 25°C’de 100 ml su en fazla 60 gram KNO3 çözebilir.
 
Çözünürlü?e Etki Eden Faktörler
 1. Çözücü cinsi
 2. Çözünenin cinsi
 3. S?cakl?k
 4. Bas?nç
 5. Ortak iyon
ÇÖZÜCÜ VE ÇÖZÜNEN?N C?NS?
Genel manada polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde daha iyi çözünür.
Örne?in; NaCl tuzu suda çok iyi çözünürken, karbon tetra klorür (CCl4) s?v?s?nda çözünmez.
I2 molekülleri ise suda çözünmezken, CCl4'te iyi çözünür.
 
SICAKLIK
S?cakl?k de?i?imi çözünürlü?ü de?i?tirir. Kat?lar?n s?v? içerisindeki çözünürlü?ü s?cakl?k artt?kça genellikle artar. Gazlar?n s?v?daki çözünürlü?ü ise s?cakl?k artt?kça azal?r.
 
BASINÇ
Kat?lar?n çözünürlü?ü bas?nç ile de?i?mez. Gazlar?n s?v?daki çözünürlü?ü ise bas?nç artt?kça artar.
 
ORTAK ?YON
Herhangi bir kat?n?n ortak iyon bulunduran çözeltideki çözünürlü?ü saf çözücüdeki çözünürlü?ünden daima daha küçüktür.
 
DER???M (KONSANTRASYON)
Bir çözeltide birim hacimdeki çözünmü? olan çözünen miktar?na deri?im (konsantrasyon) denir.
Belli ba?l? deri?im birimleri; yüzde deri?im, molar deri?im (molarite), normal deri?im (normalite) dir.
 
Yüzde Konsantrasyon
100 gram çözeltideki (çözücü + çözünen) çözünmü? olan madde miktar?na yüzde konsantrasyon denir.
Örne?in; 80 gram su içerisinde 20 gram ?eker çözülerek haz?rlanan çözelti %20'lik bir çözeltidir.
 
MOLAR?TE: (Molar Konsantrasyon)
1 lt. çözeltide çözünmü? olan maddenin mol miktar?na molarite denir.
M : Molarite
n : Mol say?s?
V : Hacim (litre)
 
NORMAL?TE (Normal Konsantrasyon)
1 lt’de çözünmü? e?de?er gram say?s?na denir.
K?saca Normalite = Molarite x Tesir De?erli?i N = Mx TD ile bulunur.
Tesir de?erligi asit ya da baz?n de?erli?ine tuzun ise + yük toplam?na e?ittir.
 
ÇÖZELT?LER ARASI REAKS?YONLAR
(Denklemli molarite problemleri)
?yon içeren iki çözelti kar??t?r?ld???nda bazen çökelme olmaz, bazende iyonlar suda az çözünen bir kat? olu?turuyorsa bir çökelme olur. Yani iyonlar aras?nda bir tepkime gerçekle?ir.
1A grubunun tuzlar? ve yap?s?nda NO3- iyonu bulunduran tuzlar suda çok iyi çözünür. Diger tuzlar için bir genelleme yapmak mümkün degildir.
 
Örnegin : AgNO3 çözeltisi ile NaCl çözeltileri kar??t?r?ld???nda bir çökelme gözlenir. Burada iyonlar yeniden düzenlenerek AgCl ve NaNO3 bile?ikleri olu?tu?u dü?ünülebilir. NaNO3 suda çok iyi çözündü?üne göre çöken tuz AgCl'dir.
 
?yon Denklemi: Ag+(aq) + Cl-(aq) ® AgCl(k)
?eklinde olur.
Kar??t?r?lan iki çözeltiden biri asit çözeltisi, di?eri baz çözeltisi ise mutlaka nötürle?me tepkimesi olacakt?r.
Nötürle?me denklemi:
H+ + OH– ® H2O ?eklindedir.
 
ÇÖZELT?LER?N ÖZELL?KLER?
 1. Çözeltinin kaynama noktas?, saf maddenin kaynama noktas?ndan yüksektir.
 2. Çözeltinin donma noktas?, saf maddenin donma noktas?ndan dü?üktür.
 3. Çözeltinin buhar bas?nc?, saf maddenin buhar bas?nc?ndan dü?üktür.
 4. Çözeltilerin yo?unluklar? çözeltilerde çözünen madde miktar?na göre de?i?ir.
Bütün bu de?i?meler (Kat? + S?v?) çözeltileri için dü?ünülebilir. Bu de?i?me miktarlar? iyon deri?imine ba?l?d?r.
A?a??da saf su ile tuzlu suyun ?s?t?lmas? s?ras?nda zamanla s?cakl?k de?i?im grafikleri verilmi?tir.
Grafiklere dikkat edilirse kaynama s?ras?nda saf suyun s?cakl??? sabit kal?rken, tuzlu suyun s?cakl??? devaml? artm??t?r.
 • Alkol-su kar???m?n?n ?s?t?lmas? s?ras?nda zamana ba?l? s?cakl?k de?i?im grafi?i çizilseydi a?a??daki gibi olurdu.
Grafige göre;
 1. bölgesinde alkol - su kar???m? vard?r. Zamanla kar???m?n s?cakl??? artmaktad?r.
 2. bölgesinde 78 °C’de alkol kaynamaktad?r. Verilen ?s? alkolün buharla?mas? için kullan?l?r. S?cakl?k alkolün tamam? tükeninceye kadar sabit kal?r.
 3. bölgesinde yaln?z su vard?r. Suyun s?cakl??? zamanla artar.
 4. bölgesinde su 100 °C’de buharla?maktad?r. Su tükeninceye kadar s?cakl?k sabit kal?r.
 • Saf maddelerin donma noktalar? sabittir. Donma müddetince s?cakl?k de?i?imi yoktur. Ancak çözeltilerin donma noktas? çözünenin miktar?na ba?l? olarak de?i?ir. Donma süresince s?cakl?k dü?er.

Kaynak: www.kimya.us

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4751
mod_vvisit_counterDn1297
mod_vvisit_counterBu Hafta9333
mod_vvisit_counterBu Ay32317
mod_vvisit_counterToplam7646151

Kimler evrimii

Şu anda 11 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
 • default color
 • blue color
 • green color
Ödev