TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

Günümüzde; CBS’ni veri toplamada ve buna ba?l? olarak karar vermede ‘en üst’ çözüm olarak gösterme ve CBS pazar?n?n geni?letilmesine yönelik güçlü bir e?ilimin varl??? gözlenmektedir. ?üphesiz bu e?ilimi besleyen en önemli unsur mevcut piyasa ko?ullar?d?r. Bu arada altl?k veriye, altl?k verinin toplan??? ve kullan?l?? kurallar?na (hukuki boyut) ve say?sal harita görselle?tirilmesinin kendi özelliklerine yeterince özen gösterilmemektedir. Do?ruluk, genelle?tirme, tasar?m ve ileti?ime özen gösterilmesi, ba?ar?l? bir CBS yaratman?n temel ko?uludur.

Birçok grafik tasar?m yaz?l?m? ile harita üretilmeye çal???lmaktad?r. Harita üretimi birçok kullan?c? için herhangi bir grafik uygulama gibi alg?lanmakta ve sonuçta harita grafik ile yer de?i?tirmektedir. Mevcut yaz?l?mlarla “masa üstü harita üretimi”, konuyu bilenler için elle üretimden daha kolay olmas?na kar??n, kartografya nosyonu olmayanlar için sorun yarat?r. Bu tür grafik yaz?l?mlar kullan?c?ya çe?itli tarama (pattern) ve renk seçimi olanaklar? sunarlar. Bilgisayar destekli kartografya harita üretimini kolayla?t?rd???ndan herkes tematik harita üretebilir. Ancak yaz?l?m? kullananlar?n e?itim eksiklikleri yanl??l?klara yol açar. Sonuç üründe görsel kalite dü?ük olur. Yetersiz sonuçlar?n nedeni yaz?l?m?n yetersizli?i de?il kullan?c?n?n kendi yetersizli?idir. Unutulmamal?d?r ki“birçok bilgisayar haritas? istatistiklerden bile daha yalanc?d?r (11).”
 
Görsel kaliteyi etkileyen faktörlerin ba??nda grafik yaz?l?m?n uygunlu?u, kartografik i?levi/s?n?rlar?, kullan?m kolayl??? ve çal??ma araçlar? (ekran vb.) gelmektedir. Bunlar?n yan?s?ra sonuç ürünün kalitesini etkileyen di?er faktörler a?a??daki gibi s?ralanabilir (6):
·      CBS kullan?c?lar?n?n birço?unun farkl? disiplinlerden gelmesi,
·      CBS’de kartografyan?n önemli bir rol oynamas?na kar??l?k kullan?lan yaz?l?mlar?n bu aç?dan güçlü olmamas?,
·      klasik kartografya ile elektronik ortamda harita üretimi aras?ndaki farka dikkat edilmemesi,
·      i?lenmi?, analiz edilmi? sonuç ürünün kartografik niteli?ine dikkat edilmemesi,
·      estetik olarak grafiklere gösterilen önemin, ileti?im için gerekli olan grafik de?erinden fazla olmas?,
·      bu konudaki teknolojinin henüz yeterli olmamas?,
·      CBS ve say?sal görüntü i?leme sistemleri pazar?ndaki yaz?l?m üreticilerinin henüz iyi harita üretmek gibi bir amaç ta??mamalar?,
·      elektronik ortamlardaki haritalar?n tasar?m? konusundaki ara?t?rmalar?n oldukça az olmas?.
Bu sorunlar?n çözümü için
·      kartografya uzmanlar?n?n CBS alan?na yeterince ilgi göstermeleri,
·      kartografik bilginin yayg?nla?t?r?lmas?na yönelik e?itim ve ö?retim,
·      kartografik uzman sistemlerin geli?tirilmesi,
·      kartografik amaçl? yaz?l?m ve uygulamalar?n geli?tirilmesi,
·      elektronik ortamda harita tasar?m?na yönelik ara?t?rmalar?n yo?unla?t?r?lmas? gerekmektedir.

Te?ekkür: Bu çal??mada katk? ve görü?lerinden yararland???m?z Do?an Uçar ve Öztu? Bildirici’ye te?ekkür ederiz.

 

 

Kaynaklar
 
1.   Taylor, D.R.F., “Geography, GIS and the Modern Mapping Sciences: Convergens or Divergence”, Cartographica, Autumn 1993, Vol.30, No.2-3, Sayfa 47-53.
2.   Grelot, J.-P., “Cartography in the GIS Age”, The Cartographic Journal, June 1994, Vol.31, No.1, Sayfa 56-60.
3.   Meynen, E.,(ed.), “Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography”, 1973, Wiesbaden.
4.   Anson, R.W.; Gutsel, B.V., “International Cartographic Association Newsletter: Report on the Working Group on Cartographic Definitions”, The Cartographic Journal, 1992, Vol.29, No.1, Sayfa 65-69.
5.   Board, C., “Report to ICA Executive Committee for the Period 1987-1989”, Working Group on Cartographic Definitions, 1989, Budapest.
6.   Green, D.R., “Map Output from Geographic Information and Digital Image Processing Systems: a Cartographic Problem”, The Cartographic Journal, December 1993, Vol.30, No.2, Sayfa 91-96.
7.   Taylor, D.R.F., “Geographic Information Systems-The Microcomputer and Modern Cartography”, Geographic Information Systems-The Microcomputer and Modern Cartography (Edited by D.R.F. Taylor), 1990, Sayfa 1-20, Pergamon Press
8.   Taylor, D.R.F., “Cartography for Knowledge, Action and Development: Retrospective and Prospective”, The Cartographic Journal, June 1994, Vol.31, No.1, Sayfa 52-60.
9.   Uçar, D., “Kartografyaya Giri?”, Bas?lmam?? ders notlar?, ?TÜ.
10.Ulu?tekin, N., “Türkiye’de Bilgisayar Destekli Kartografya Çal??malar?”, 4.Harita Kurultay?, ?ubat 1993, Ankara, Sayfa 55-66.
11.Association of Geographic Information (AGI) Report., “Cartography and Geographical Information Systems”, Education, Training and Research Committee of the AGI, The Cartographic Journal, June 1992, Vol.29, No.1, Sayfa 51-54.
12.Taylor, D.R.F., “A Conceptual Basis for Cartography: New Direction for the Information Era”, The Cartographic Journal, December 1991, Vol.28, No.2, Sayfa 213-216.
13.Rhind, D., “Mapping for the New Millenium”, 16. International Cartographic Conference, May 1993, Cologne, Sayfa 3-14.
14.Artimo, K., “Concepts, Definitions and Theory in the Modern Cartography”, 16th International Cartographic Conference Proceedings, Vol.2, May 1993, Cologne, Sayfa 1121-1127.
15.Artimo, K., “Visualization and Map Interface in Geographic Information Systems”, FIG XX. International Congress, 1994, Melbourne.
16.Freitag, U., “Map Functions”, The Selected Main Theoretical Issues Facing Cartography, ICA Working Group to Define the Main Theoretical Issues on Cartography, May 1993, Cologne, Sayfa 9-19.
17.Buttenfield, B.P.; Mark, D.M., “Expert Systems in Cartographic Design”, Geographic Information Systems-The Microcomputer and Modern Cartography, (Edited by D.R.F. Taylor), 1990, Sayfa 129-151, Pergamon Press.
18.Makkonen, K.; Sainio, R., “Computer Aided Cartographic Communication”, ICA 15th Conference Mapping the Nations, Vol.1, October 1991, Bournemouth, Sayfa 211-222.
19.Lee, J., “Map Design and GIS - a Survey of Map”, The Cartographic Journal, June 1995, Vol.32, No.1, Sayfa 33-44.
20.Brown, A., “Map Design for Screen Display”, The Cartographic Journal, December 1993, Vol.30, No.2, Sayfa 129-135.
21.Fisher, P.; Dykes, J.; Wood, J., “Map Design and Visualization”, The Cartographic Journal, December 1993, Vol.30, No.2, Sayfa 136-142.
22.McGranaghan, M., “A Cartographic View of Spatial Data Quality”, Cartographica, (Edited by B.P. Buttenfield), 1993, Vol.30, No.2-3, Sayfa 8-19.
23.Ormeling, F., “Brian Harley’s Influence on Modern Cartography”, Cartographica, 1992, Vol.29, No.2, Sayfa 62-65.
24.Guptill, S.C.; Starr, L.E., “The Future of Cartography in the Information Age”, Commission Computer Assisted Cartography Research and Development Report, 1984, ICA.
 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1507
mod_vvisit_counterDn1226
mod_vvisit_counterBu Hafta2907
mod_vvisit_counterBu Ay15826
mod_vvisit_counterToplam7493408

Kimler evrimii

Şu anda 31 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev