TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Say?sal Harita

Verinin bilgisayarda i?lenebilir hale gelmesi CBS kullan?m?n?n sa?lad??? en önemli kazan?md?r. Bilgisayarla harita üreten sektör daha çok veri toplama, i?leme, denetim, güncelle?tirme, depolama ve konumsal verinin da??t?m? ile ilgilenmektedir. Bu, say?sal kartografyan?n bir alt alan? olarak tan?mlanabilir. Say?sal yöntemle üretilmi? görsel haritalar yaln?zca bilgisayarda okunabilen harita veri dosyas? olarak alg?lanmamal?d?rlar. Say?sal harita konumsal varl?klar?n geometrik olmayan öznitelikleri ve sunumlar? ile bütünle?mi? ve yap?lanm??t?r. Böylece say?sal haritalar konumsal biçimlerin tan?nmas?nda ve aralar?ndaki ili?kilerin anla??lmas?nda, konumsal yap?lar?n belirlenmesinde kullan?l?r (11).

Klasik harita yeryüzü gerçekli?inin özetlenmi? dura?an bir sunumudur. Say?sal haritada ise dinamik say?sal kartografik veri taban?, haritan?n özünü olu?turur. Haritan?n temel niteli?i; eleme (seçme), s?n?fland?rma, öteleme, i?aret olu?turma, kavramsal birle?tirme ve grafik abartma gibi uygulamalar? içeren bir ileti?im arac? olmas?d?r. Bu i?lemler veri taban? olu?turulmas?nda kullan?l?r. Ancak türetilecek haritalar?n CBS kullan?larak olu?turulmalar? zorunlu de?ildir (11,17). Konumsal veri taban? ile kartografik veri taban? aras?nda hala bir ay?r?m söz konusudur. Mevcut veri taban?ndan harita derlemek için genelle?tirme, ölçeklendirme ve kartografik kurallar?n uygulanmas? daha sonraki a?amad?r. Tüm veri tabanlar?n?n ölçek ve baz? genelle?tirme i?lemleri içerdi?i dü?ünüldü?ünde, veri tabanlar?ndaki bu ayr?m?n gerçek olmaktan çok adland?rmaya ili?kin oldu?u ortaya ç?kar (11). Say?sal harita veri taban? tam anlam? ile geli?tirildi?inde, gerçek harita niteli?ini kazan?r. Çok say?da kaynaktan yararlan?larak üretilen haritalar kendi do?rular? olan ürünlerdir. Tekni?ine uygun olarak üretilmi? say?sal haritalar konumsal veri standartlar?n? sa?lamal?d?rlar. Bu veri standartlar?; verinin kayna??, bilginin güncelle?tirilmesi, (planimetrik ve yükseklik olmak üzere) geometrik do?ruluk, semantik (öznitelik) do?ruluk, (yeryüzü gerçekli?inin kavramsal modeline uygun) bilgi bütünlü?ü, (topolojik güvenilirlikle birlikte) verinin mant?ksal tutarl??? olmak üzere 6 ana ba?l?k alt?nda toplanmaktad?r (2,11).

 

Say?sal harita, say?sal harita verisi (co?rafi veri) ve onun görselle?tirilmesi bile?enlerinden olu?ur. Bu tan?m say?sal veri dosyalar?n?n gerçek anlamda harita olmad???n? ortaya koymaktad?r. Say?sal harita verileri ancak görselle?tirmeden sonra ‘anla??l?r’ hale gelirler. Ba?ka bir deyi?le, bilgi sistemlerinin ç?kt?s? olan ekran haritalar? veya bas?l? ç?kt?lar say?sal harita olarak tan?mlanamazlar. Harita verisinin sunumu olarak tan?mlan?rlar. Sunum ekranda olu?ur ve bir araç yard?m? ile çizdirilebilir. Bu nedenle bilgisayar ortam?nda olu?an haritaya “ekran haritas? (softmap)” ve herhangi bir materyal üzerine çizilmi?/bas?lm?? haritaya da “bas?l? (ka??t) harita (hardmap)” denilmektedir. Literatürde bu haritalar için “geçici harita/kal?c? harita”, “aktif harita/pasif harita”, “h?zl? harita/-” vb. tan?mlar kullan?lmaktad?r. Görselle?tirme s?ras?nda ekran haritalar? ile bas?l? haritalar birbirlerinden farkl? tasar?mlanmal?d?rlar. Ekran haritalar?, süreklidirler ve bu haritalar?n istenilen alanlar? büyütülebilir, ölçeklendirilebilir. Bunun yan? s?ra zamana ba?l? olarak de?i?tirilebilirler, sorulara cevap verebilirler ve hatta bu özellikleri ses ile desteklenebilir. Klasik harita ile ekran haritalar? aras?ndaki fark ileti?im sürecindeki ana araç de?i?iminden kaynaklanmaktad?r. Say?sal ortamda üretilmi? bas?l? haritalar klasik olarak üretilmi? haritalar gibi pasiftirler. Ancak say?sal üretim sürecinin niteli?i bu tür haritalar? çe?itli amaçlara uygulanabilir hale getirmektedir. Görselle?tirilmi? ekran haritalar? kullan?c?ya geni? olanaklar sunarlar. Say?sal ortamda üretilmi? bas?l? haritalar, klasik bas?l? haritalara göre daha fazla görselle?tirme olana??na sahiptirler (11,14,15,18).

 

Kullan?c?lar?n büyük ço?unlu?u türetilmi? sonuçlar?n kar??la?t?r?lmas? ve analiz sonuçlar?n?n kavramsal olarak anla??labilmesi için görsel teknikleri tercih ederler (19). Kartografik görselle?tirme; say?sal harita ve CBS uygulamalar?n?n önemli bir bile?eni olmas?na kar??n, her ko?ulda gerekli de?ildir. Kullan?c?, nitelik aram?yor, üzerinde yapt??? i?lemlerde ve verilerinde yakla??k do?ruluk istiyorsa, görsel haritalara gerek duymayabilir. Say?sal haritalar?n, çe?itli kesit veya kartometrik amaçl? kullan?mlar?nda görselle?tirilmeleri zorunlu de?ildir (11)

 

 

Co?rafi Verinin Görselle?tirilmesi
 
Co?rafi veri; iki-üç boyutlu harita, animasyon veya veri taban? etkile?imli görselle?tirilebilir. Resim ve video görüntüleri di?er görselle?tirme yöntemleridir. CBS’inde görselle?tirme yeryüzü gerçekli?ine h?zl? ula?ma yolunun geli?tirilmesidir. CBS en genel anlam? ile ‘co?rafi bilgiyi i?leyen bir bilgi sistemi’ olarak tan?mland???nda sonuçlar?n görselle?tirilmesi i?lemin önemli bir bile?eni olarak ortaya ç?kacakt?r. Günümüzde görselle?tirmenin CBS ara?t?rmalar?nda önemli yer tuttu?u söylenebilir. Modern teknolojinin yaratt??? olanaklar sayesinde kullan?c? isteklerine ba?l? olarak kaliteli görselle?tirme yapmak olanakl?d?r. Ancak günümüzdeki yaz?l?mlar?n görselle?tirmenin tüm teknik olanaklar?ndan yararlanabildi?ini söylemek zordur. Kartograf gözü ile de?erlendirildi?inde bilgisayar destekli görselle?tirmenin yetersiz oldu?u bilinen bir gerçektir (2,6,12,15).
 
Görselle?tirme; insani yeteneklerle s?n?rl? olarak kullan?lan i?aretlerin özde?le?tirilmesi, s?ralanmas? veya olu?turulmas? ve zihinsel bir canland?rman?n geli?tirilmesi için bir alg?lama i?levidir. Görselle?tirme kartografyan?n kuramsal çat?s?n? betimleyen üçgenin geçi?im eleman?d?r

 

 

Kartografik alg?lama zihinsel bir süreç içinde konumsal içerik ili?kilerinin anla??lmas?d?r. Bu süreci, günümüzde genellikle topolojik, arda??k veya obje yönetimli vektör bazl? veri yap?lar?ndaki CBS programlar? ile gerçekle?tirmek güçtür. Ço?u kez verinin içerdi?i bilginin tümü, verinin konumsal içeri?i veya harita verisi ile kullan?ma sunulur. CBS’nin geli?tirilmesi ile kartografik alg?lamada belirgin bir geli?me gözlenmi?tir. Kartografik ileti?im hem bilgi iletimi s?ras?nda verimlili?in artt?r?lmas? için yeni ürünlerin yarat?lmas?n? hem de bilgi iletimi sürecinin daha iyi anla??lmas?na yönelik çabalar? kapsar. ?nsan?n elektronik haritalar? anlay??? klasik haritalar? anlay???ndan farkl?d?r. Görsel ve görsel olmayan harita verilerinin, görsel olarak sunulmas?, bu verilerin kullan?c? taraf?ndan kolay ve kesin olarak anla??lmas?n? sa?lar. Görselle?tirme, verinin görüntülenmesi ve analizi yeni bilgisayar teknolojisinin sa?lad??? olanaklarla belirgin bir biçimde geli?mi?tir (7,8,12,18).

 

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1018
mod_vvisit_counterDn1237
mod_vvisit_counterBu Hafta7434
mod_vvisit_counterBu Ay21819
mod_vvisit_counterToplam7598501

Kimler evrimii

Şu anda 17 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev