TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Kartografya ve CBS
Co?rafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Bilgisayar Destekli Kartografya (BDK) birbirleriyle ilintili iki tekniktir. Kartografya ise bir disiplindir ve tan?m? gere?i içerdi?i tekniklerin toplam?ndan daha kapsaml? bir kavramd?r. Kartografya büyük ölçüde uygulamal? bir disiplindir. Kartografya bu uygulamal? temelinin yan?s?ra kuramsal bir yakla??mla ürünlerinin sosyo-politik yan?n?, haritalardan yararlan?larak karar verme süreçlerinin olu?umunu da kapsamaktad?r (1,8). Harita gerçe?inden uzakla??larak bilimsel anlamda nesnel olmak olanakl? de?ildir. Yaln?zca teknoloji a??rl?kl? CBS uygulamalar? bilimsel nesnellikten uzakla?maktad?r. Birçok CBS kullan?c?s? da bilimsel anlamda nesnel bir çal??ma içerisinde de?ildir. CBS uzmanlar?n?n kartografya e?itimi aç?s?ndan genellikle yetersiz olmas? giderek nesnellikten uzakla?malar?na yol açmaktad?r (8,23).

CBS; yeryüzünde konumsal verinin toplanmas?, denetimi, birle?tirilmesi, i?lenmesi, analizi ve sunumu sistemidir. ICA kartografyay?, grafik veya say?sal formdaki bilgilerin co?rafi olarak ili?kilerinin organizasyonu ve ileti?imi olarak tan?mlamaktad?r (5). Bu tan?mdan yola ç?k?ld???nda bilgisayar destekli kartografyay? da içeren bir teknik olarak CBS’nin; kartografya, uzaktan alg?lama, fotogrametri, hesaplama, co?rafya, istatistik, ölçme ve di?er disiplinlerle ayn? konular? payla?t??? görülecektir. Ancak sözü edilen disiplinlerin kulland??? bir teknik olarak CBS bu disiplinler taraf?ndan içerilmektedir. Bu kar??l?kl? içerme/içerilme ili?kisi konunun profesyonelleri aras?nda sürekli bir tart??may? da beraberinde getirmektedir (11).

 

Arazi kullan?m? planlamas?, yol tasar?m?, seyir, ula??m optimizasyonu, kadastro ve vergi denetimi, çevre, turistik bilgi, hava tahmini, harita tasar?m ve üretim/yay?nlama veya co?rafi veri ile ili?kisi bulunan herhangi bir sistem CBS’ne örnek olarak verilebilir (2). Bu sistemler co?rafi olarak konumlanm?? veriyi i?lerler ve harita üretirler (19). Böylesi sistemlerin hepsinin bir alt sistem olarak Kartografik Bilgi Sistemine (KBS) gereksinimi vard?r. Tüm CBS sistemlerinin bilgisayar destekli kartografya bile?eninin olmas?na kar??n tüm bilgisayar destekli kartografya sistemleri CBS bile?enine sahip de?ildir (8,12). KBS, amac? ekran haritas? veya bas?l? harita üretmek olan bir bilgi sistemidir. KBS co?rafi veriyi kullanarak harita ç?kt?lar?n? üreten bir sistemdir. KBS ayn? zamanda kartografik bilgi içerir. Kartografya nosyonu olmayan kullan?c?n?n bile ‘güzel harita’ üretmesini olanakl? k?lan bir uzman sistemdir. Burada ‘güzel harita’ kavram?ndan göze ho? gelen harita de?il, ilk defa M.Eckert taraf?ndan dile getirilmi? harita özelliklerinden biri anla??lmal?d?r. Harita özellikleri ile; haritalar?n do?ru, eksiksiz, kullanma amac?na uygun, aç?k, anla??l?r, okunakl? ve güzel olmas? kastedilmektedir (9). KBS; konvansiyonel harita yaz?l?mlar?, grafik etkile?imli kullan?c? uygulamalar?, CAD yaz?l?mlar?, CBS yaz?l?mlar?, hipermedya, multimedya veya bask? yaz?l?mlar? gibi farkl? yaz?l?mlar kullan?larak olu?turulabilir (15).

 

CBS ileti?imi için görsel mesajlara gereksinim duyuldu?u ve kullan?c? gereksinimleri de?i?medi?i sürece; harita mesaj?n?n iletilmesi, grafik özellikler, ürün tasar?m? ve estetik gibi konular genel kartografya ile CBS’nin ortak konular?n? olu?turacakt?r. Kartograflar bilgisayarlar?n kullan?ma girmesi ile araç de?i?tirmi?lerdir. Bu araçsal de?i?im tasar?m kavram?nda da önemli de?i?ikliklere neden olmu?tur. Sonuçta önemli ölçüde de?i?en tasar?m parametrelerinin bir uzman sistem yard?m? ile de?erlendirilmesi gereksinimi ortaya ç?km??t?r. Kartograflar kuramsal çal??malar?n?n bir parças? olarak bu konuda ara?t?rmalar?n? sürdürmektedirler (2,17,24).

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1386
mod_vvisit_counterDn1226
mod_vvisit_counterBu Hafta2786
mod_vvisit_counterBu Ay15705
mod_vvisit_counterToplam7493287

Kimler evrimii

Şu anda 10 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev