TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Harita

Har?ta

 

Harita ve haritaya ba?l? kartografik konumsal bilgi; verinin yararl? bilgiye dönü?türülmesinde önemli bir araçt?r. Bunun yan?s?ra -veri hacmindeki muazzam art??a kar??n- hala veri organizasyonu, sunumu, ileti?imi için uygun bir araç olma özelli?ini korumaktad?r. Karar verme arac? olarak co?rafi bilgi ekonomik ve ticari bir de?erdir. Kamu ve özel sektör kurulu?lar? harita yap?m?na her zaman gereksinim duymu?lard?r. Harita dünyaya aç?lan bir penceredir. Bu pencerenin do?as?n? harita yap?mc?s?ndan çok harita kullan?c?s? belirler. Kartografyada her zaman kullan?c? isteklerinin ön planda oldu?u Taylor taraf?ndan “sistem; içindeki bilgi, fikir ve kavramlarla ayd?nlat?lmal? ve kartograf?n üretti?i hizmetin kimler taraf?ndan kullanaca?? sorgulanmal?d?r (12)” biçiminde vurgulanm??t?r.

 

Günümüzde co?rafi bilgi sistemlerini desteklemeye yönelik harita üretiminin ba?ar?l? oldu?unu söylemek güçtür. Yeni teknoloji kullan?c?lar?n?n kartografya deneyiminin ve e?itiminin olmad??? unutulmamal?d?r. Günümüzde kartograflar bile yeni teknolojilere aç?k olmalar?na kar??n yeni kuramsal kavramlara kapal? kalm??lard?r (13). Taylor ve Ormeling kartografya e?itiminde amac?n yaln?zca yeni tekniklerin de?il yeni kavramlar?n da ö?renilmesi oldu?unu vurgulam??lard?r (2).

 

?nsanl???n yaratt??? 3 ileti?im arac? dil, müzik ve haritadan en eski olan? haritad?r (13).” Geçmi?te yüksek üretim maliyetinden dolay? daha homojen bir kullan?c? grubu için üretilen harita, kullan?c?ya sunulan bir sonuç üründü. Daha sonra bu sonuç ürün harita kullan?c?s?n?n yorumuna terkedilirdi. Günümüzde ise verinin sürekli de?i?mesi nedeniyle haritalar yaln?zca sonuç ürünün, gösterim arac? olmaktan ç?km??lard?r. Haritalar art?k verinin konumsal ili?kileri içinde anla??ld??? araçlar niteli?ini kazanm??lard?r. Birle?tirilmi? ve i?lenmi? veriler, içerikleri ve kapasiteleri bak?m?ndan kartografik tasar?m?n parçalar?d?r. Bu kuramsal kavramsalla?t?rman?n sonucu olarak ICA Kartografik Tan?mlar Çal??ma Grubu harita tan?m?n? yeniden gözden geçirmi?tir. “Harita, co?rafi gerçekli?in özetlenmi? görüntüsüdür. Harita, amac?na uygun seçilmi? objeleri veya seçilmi? karakteristikleri sunan -harita yap?mc?s?n?n yarat?c? becerisine ve seçimlerine ba?l? olarak yarat?lan- konumsal ili?kilerin özelli?ine ba?l? kullan?m amaçl? tasar?mlanan ileti?im arac?d?r” (1,2,4,5,6,7,8,9,10). Haritalar geçmi?te yaln?zca “nerede” sorusuna cevap vermi?lerdir. Günümüzde ise haritalar “niçin”, “ne zaman”, “nas?l” ve “kim taraf?ndan” gibi sorulara da cevap vermelidirler. Art?k haritalar çe?itli konular?n farkl? kullan?c?lar taraf?ndan anla??labilmesini de olanakl? k?lmal?d?rlar.

 

Günümüzde harita kavram? yaln?zca s?n?rl? içerikte ve klasik bas?l? haritalar? de?il görselle?tirilmi?, multimedya ve etkile?imli haritalar? da kapsamaktad?r. Art?k haritalar yaln?zca gösterim amaçl? de?il ayn? zamanda bilgi, etki ve geli?me amaçl?d?rlar. Haritalar “seyir” amaçl?d?rlar. Seyir kavram? çe?itli amaçlarla üretilmi? bilgi ve yeni verilerin elde edilmesini kapsamaktad?r. Kartografya topografik ve tematik ürünler ile ya?ad???m?z dünyan?n anla??lmas?n? sa?lar. Harita kavram? çe?itli niteliksel ve niceliksel verinin organizasyonu, analizi, sunumu ve ileti?imini kapsar (8,12).

 

Üç boyutlu modellerin harita olarak tan?mlan?p tan?mlanamayaca?? say?sal haritalar?n tan?m? aç?s?ndan da bir soru olarak ortaya ç?kmaktad?r. Meynen (1973) üç boyutlu modelleri de bir tür harita olarak tan?mlamaktad?r. Ancak birçok kartograf üç ve iki boyutlu görselle?tirilmi? co?rafi veriyi, i?aret tablosuna (legend) sahip yani harita objeleri tan?mlanm?? ise ve üzerinden ölçü al?nabiliyorsa harita olarak kabul etmektedir (3,14,15).

 

Kartografyada Kuramsal Konular Komisyonu 16. ICA Konferans?nda (1993), kartografyan?n amac?n? “görsel dü?ünce için sözel, toplumsal ve nümerik konumsal verinin görsel forma dönü?türülmesi” olarak tan?mlam??t?r. Bu ba?lamda haritan?n alg?lama, ileti?im, karar destekleme ve toplumsal i?levleri önem kazanmaktad?r (16). Günümüzde kartograflar, bu i?levleri yerine getiren haritalar?n üretiminde say?sal ortamlar? kullanmaktad?rlar. Say?sal harita yap?m? sürecinde, veri tabanlar?ndan homojen yap?da olmayan verilerin derlenmesi s?ras?nda veri kalitesini sa?layacak geometrik, semantik, güncellik, bütünlük ve organizasyon gibi teknik özellikler dikkate al?nmal?d?r. Belirli bir amaç için toplanan verinin, bütünüyle farkl? bir amaç için kullan?lmas? gereklili?inde verinin yeniden s?ralanmas? ve hatta di?er kaynaklarla birle?tirilmesi gerekebilir. Verilerin sürekli olarak artmas? veri heterojenli?ine yol açacakt?r (2).

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1023
mod_vvisit_counterDn1237
mod_vvisit_counterBu Hafta7439
mod_vvisit_counterBu Ay21824
mod_vvisit_counterToplam7598506

Kimler evrimii

Şu anda 22 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev