TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Necla ULU?TEK?N     Cengizhan ?PBÜKER
Co?rafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Bilgisayar Destekli Kartografya (BDK) birbirleriyle ilintili iki tekniktir. Kartografya ise bir dizi u?ra? alan? yan?s?ra BDK ö?retisini de kapsayan bir disiplindir. Tüm CBS’nin BDK bile?enini içermelerine kar??n, BDK sistemlerinin CBS bile?enlerinin olmas? gerekmez. Veri i?leme kapasitesindeki art???n uzman olmayan CBS kullan?c?lar?n? önemli ölçüde yan?lg?ya dü?ürdü?ü bilinen bir gerçektir. Harita tasar?m?n?n kendine özgü gerçekli?inden uzakla?an kullan?c?lar?n nesnel bir bak?? aç?s? getiremeyecekleri aç?kt?r. CBS analiz sonuçlar?n?n etkili iletimi için kartografik kurallara uyulmas? ve bu kuralar?n geli?tirilmesi zorunludur. Çal??mam?zda temel kartografik kavramlar irdelenecek ve görsel kaliteyi etkileyen faktörler tan?mlanacakt?r.
 

60’lar?n ba??na kadar süren co?rafya ile kartografya aras?ndaki yo?un ili?ki 60’l? 70’li y?llarda yerini ciddi bir ayr?ma b?rakm??t?r. Co?rafyac?lar?n bir ço?u yeni analitik yakla??mlar do?rultusunda haritalardan uzakla??rken kartograflar daha çok sunu? teknikleri ve ileti?im modellerine yönelmi?lerdir. Kartograflar; ölçme, fotogrametri, uzaktan alg?lama, jeodezi ve hidrografi gibi di?er harita üreten disiplinler ile yeni bir anla?ma biçimi geli?tirmi?ler ve bu süreç içerisinde co?rafyac?lardan giderek uzakla?m??lard?r. Zaman içinde CBS tekni?indeki geli?meler baz? co?rafyac?lar?n haritalar? yeniden ke?fetmelerine yol açm??t?r. Günümüzde veri üretimindeki inan?lmaz art?? ve karma??kl?k co?rafya ile kartografya aras?nda yo?un bir etkile?imi zorunlu k?lm??t?r. Ancak her iki disiplinin ortak çal??ma alanlar?n? yaratan co?rafyac?lar?n say?s?n?n çok oldu?unu söylemek olanakl? de?ildir. Bugün her iki disiplin ortak bir teknolojiye (CBS) sahiptir. Görselle?tirme de bu anlamda destekleyici bir görev yapm??t?r(1).

 

70’lerde ilk bilgisayar destekli sistemler ‘otomatik kartografik çizim’ amac? ile kullan?ma girmi?tir. Oldukça karma??k olan bu sistemlerden iyi sonuç almak için bilgisayar uzmanlar?n?n deste?ine gerek duyulmu?tur. Ancak zaman içinde, di?er disiplinlerde oldu?u gibi kartografyada da, bilgisayar uzmanlar? kendi alanlar? d???ndaki bu alanda yo?un inisiyatif kazanm??lard?r. 80’lerin sonunda tüm disiplinlerde bilgisayar kullan?m?n?n yayg?nla?mas? sonucu bilgisayar uzmanl??? ‘tüm uzmanl?klar?n uzmanl???’ olma niteli?ini yitirmi?tir. Ba?ta ekonomik geli?meler olmak üzere birçok etmen yaz?l?m firmalar?n?n kendi uzmanl?k alanlar?na geri dönmelerini zorunlu k?lm??t?r. “Machintosh etkisi” olarak adland?r?lan tüm uzmanlar?n kendi alanlar?nda bilgisayar kullanabilmeleri gerçe?i ile bilgisayar uzmanlar?n?n bilgi sistemleri üzerindeki hegemonyalar? k?r?lm??t?r. Bilgisayar bilimi tüm disiplinlerin ortak mal? olmu?tur. Bu ortak yararlan?m, kuramsal yöntemlerde ve ürünlerde genel standartlar?n olu?turulmas? gereksinimini yaratm??t?r. H?zl? teknolojik geli?meler kuramsal tan?mlar geli?tirmeyi güçle?tirse de mevcut standartlardan amaca uygun olanlar, ilk standartlar olarak uluslararas? kullan?m alan?na girmi?tir. Bu standartlar “ticari standartlar” olarak da nitelendirilmektedir (2).

 

Bilgisayar destekli çizim, birbirlerinin bile?eni olan uzaktan alg?lama ve (bilgisayar destekli kartografya ve veri taban? yönetim sistemlerini içeren) CBS gibi iki önemli geli?meye yol açm??t?r. 80’li y?llar?n ortalar?nda (yaln?zca de?erlendirilmi? kartografik veriyi i?leyen) CBS sistemleri ile uydulardan elde edilen say?sal görüntüleri i?leyebilen sistemler aras?nda önemli farklar oldu?u bilinmektedir. Ancak günümüzde vektör ve raster veriyi ayn? ortamlarda i?leyebilen bilgisayar sistemleri ile bu farkl?l?k ortadan kalkm??t?r (2). Veri toplamada konum belirleme yöntemlerindeki geli?melerin en önemli örne?i GPS (Global Positioning System)’dir. Bilgisayar teknolojisindeki bu geli?meler kartografya alan?nda da temel de?i?ikliklere neden olmu?tur. Birçok kartograf CBS alan?nda tan?m olu?turma, sistem geli?tirme ve kullanma aç?s?ndan ba?ar?l? çal??malar yapm??lard?r. Bunun yan?s?ra veri güncelle?tirme, araç geli?tirme, ileti?im olanaklar? yaratma, temel ve uygulama yaz?l?mlar?n? kullanarak yeni ürünler verme olana??n? elde etmi?lerdir.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1500
mod_vvisit_counterDn1226
mod_vvisit_counterBu Hafta2900
mod_vvisit_counterBu Ay15819
mod_vvisit_counterToplam7493401

Kimler evrimii

Şu anda 96 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev