TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Kartografya ve Co?rafi Bilgi Sistemi

Günümüzde; CBS’ni veri toplamada ve buna ba?l? olarak karar vermede ‘en üst’ çözüm olarak gösterme ve CBS pazar?n?n geni?letilmesine yönelik güçlü bir e?ilimin varl??? gözlenmektedir. ?üphesiz bu e?ilimi besleyen en önemli unsur mevcut piyasa ko?ullar?d?r. Bu arada altl?k veriye, altl?k verinin toplan??? ve kullan?l?? kurallar?na (hukuki boyut) ve say?sal harita görselle?tirilmesinin kendi özelliklerine yeterince özen gösterilmemektedir. Do?ruluk, genelle?tirme, tasar?m ve ileti?ime özen gösterilmesi, ba?ar?l? bir CBS yaratman?n temel ko?uludur.

Devamını oku...
 
Elektron?k Atlas ve Mult?medya

Elektronik atlaslar ve Elektronik Harita Sistemleri (EHS) yaln?zca multimedya görselle?tirme olanaklar? ile de?il ayn? zamanda video ve ses ile de desteklenerek geli?tirilmektedir. Bilgi; sesli, yaz?l? ve görsel formda sunulmaktad?r. Multimedya yolu ile bilgi, insan duyular?n?n tümüne hitap edebilecek tarzda iletilmektedir (7,8). Multimedya sistemleri önceleri kartografya amaçl? de?il e?lence, e?itim ve ö?retim gibi de?i?ik alanlarda kullan?lmak üzere geli?tirilmi?tir.

Devamını oku...
 
Kartografya ve CBS
Co?rafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Bilgisayar Destekli Kartografya (BDK) birbirleriyle ilintili iki tekniktir. Kartografya ise bir disiplindir ve tan?m? gere?i içerdi?i tekniklerin toplam?ndan daha kapsaml? bir kavramd?r. Kartografya büyük ölçüde uygulamal? bir disiplindir. Kartografya bu uygulamal? temelinin yan?s?ra kuramsal bir yakla??mla ürünlerinin sosyo-politik yan?n?, haritalardan yararlan?larak karar verme süreçlerinin olu?umunu da kapsamaktad?r (1,8). Harita gerçe?inden uzakla??larak bilimsel anlamda nesnel olmak olanakl? de?ildir. Yaln?zca teknoloji a??rl?kl? CBS uygulamalar? bilimsel nesnellikten uzakla?maktad?r. Birçok CBS kullan?c?s? da bilimsel anlamda nesnel bir çal??ma içerisinde de?ildir. CBS uzmanlar?n?n kartografya e?itimi aç?s?ndan genellikle yetersiz olmas? giderek nesnellikten uzakla?malar?na yol açmaktad?r (8,23).
Devamını oku...
 
HAR?TA TASARIMI

Kartograflar ve yaz?l?mc?lar; uzun y?llardan beri bilgi üreten kullan?c?lar için Kartografik Uzman Sistemler olu?turmaya çal??maktad?rlar. Harita tasar?m amaçl? uzman sistemin modüler olmas? ve her bir harita eleman?n?n ba??ms?z bir modülde geli?tirilmesi gerekmektedir. Bu geli?tirme a?amas?nda uzman yöntemlerin kullan?m? ile nokta objelerin yaz?lar?n?n yaz?lmas? ve kartografik çizgilerin basitle?tirme tolerans de?erlerinin seçimi gibi baz? uzman modüller olu?turulabilmi?tir. Ancak henüz tüm tasar?m kurallar?na ili?kin modüller geli?tirilememi?tir. Amaç, harita kullan?c?s?n?n istekleri do?rultusunda otomatize edilmi? sonuç ürünlerin tekni?ine uygun olarak elde edilmesidir (17).

 

Harita tasar?m?, harita ölçe?i ve amac?n? da içeren çok yönlü bir üretim sürecidir. Yeryüzü gerçekli?inin özetlenmesi ve harita sunumu için gerçek dünyan?n kodlanmas?d?r. Amaca yönelik kullan?m için, konumsal ili?kilerin öncül olanlar?n?, co?rafi gerçekli?in objelerini ve karakteristik yanlar?n? seçerek tasar?mlamad?r. Harita ölçe?ine ve özetlemenin derecesine ba?l? olarak sunulacak objelerin seçiminin yap?lmas?d?r. Reprodüksiyon ortam?na göre grafik s?n?rlar?n belirlenmesi, estetik ve aç?kl?k ilkelerinin uygulanmas?, harita tasar?m sürecinin ileri ad?mlar?n? olu?turur (8,11,12).

Devamını oku...
 
Say?sal Harita

Verinin bilgisayarda i?lenebilir hale gelmesi CBS kullan?m?n?n sa?lad??? en önemli kazan?md?r. Bilgisayarla harita üreten sektör daha çok veri toplama, i?leme, denetim, güncelle?tirme, depolama ve konumsal verinin da??t?m? ile ilgilenmektedir. Bu, say?sal kartografyan?n bir alt alan? olarak tan?mlanabilir. Say?sal yöntemle üretilmi? görsel haritalar yaln?zca bilgisayarda okunabilen harita veri dosyas? olarak alg?lanmamal?d?rlar. Say?sal harita konumsal varl?klar?n geometrik olmayan öznitelikleri ve sunumlar? ile bütünle?mi? ve yap?lanm??t?r. Böylece say?sal haritalar konumsal biçimlerin tan?nmas?nda ve aralar?ndaki ili?kilerin anla??lmas?nda, konumsal yap?lar?n belirlenmesinde kullan?l?r (11).

Devamını oku...
 
Harita

Har?ta

 

Harita ve haritaya ba?l? kartografik konumsal bilgi; verinin yararl? bilgiye dönü?türülmesinde önemli bir araçt?r. Bunun yan?s?ra -veri hacmindeki muazzam art??a kar??n- hala veri organizasyonu, sunumu, ileti?imi için uygun bir araç olma özelli?ini korumaktad?r. Karar verme arac? olarak co?rafi bilgi ekonomik ve ticari bir de?erdir. Kamu ve özel sektör kurulu?lar? harita yap?m?na her zaman gereksinim duymu?lard?r. Harita dünyaya aç?lan bir penceredir. Bu pencerenin do?as?n? harita yap?mc?s?ndan çok harita kullan?c?s? belirler. Kartografyada her zaman kullan?c? isteklerinin ön planda oldu?u Taylor taraf?ndan “sistem; içindeki bilgi, fikir ve kavramlarla ayd?nlat?lmal? ve kartograf?n üretti?i hizmetin kimler taraf?ndan kullanaca?? sorgulanmal?d?r (12)” biçiminde vurgulanm??t?r.

 

Devamını oku...
 
Kartografya

60’l? y?llarda; 50’lerin klasik yöntemlerle üretilen ve sanatsal yan? a??r basan haritalar?n?n yerini, kartografyan?n temel kuramsal kavramlar? alm??t?r. Uluslararas? Kartografya Birli?i (ICA) bu dönemde disiplininin kapsaml? bir tan?m?n? yapm??t?r. “Kartografya; bilimsel dökümanlar ve sanatsal çal??malarla birlikte harita yapma sanat?, bilimi ve teknolojisidir. Bu kapsamda ba?ta plan, kesit, seyir, üç boyutlu modeller ve herhangi bir ölçekte dünya veya dünyan?n bir bölgesine ait haritalar olmak üzere tüm harita türleri yer almaktad?r” (3). Kartografya haritalar üzerine çal??an, yay?nlayan, üretimi ve kavramlar?n? konu edinen bir disiplindir. ICA 15. Uluslararas? Kartografya Konferans?nda (1991) kartografik tan?mlar üzerine çal??an komisyonun getirdi?i tan?m önerisi genel kabul görmü?tür. “Kartografya; co?rafi bilginin görsel, say?sal, -görme özürlüler için- kabartma formunda (dokunsal) sunulmas?, ileti?imi, organizasyonu ve kullan?lmas?d?r. Kartografya veri toplamadan kullanmaya kadar olan tüm üretim i?lemlerini ve her türlü harita kullan?m?n? içerir” (1,4,5,6,7,8,9,10).

Devamını oku...
 
Necla ULU?TEK?N     Cengizhan ?PBÜKER
Co?rafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Bilgisayar Destekli Kartografya (BDK) birbirleriyle ilintili iki tekniktir. Kartografya ise bir dizi u?ra? alan? yan?s?ra BDK ö?retisini de kapsayan bir disiplindir. Tüm CBS’nin BDK bile?enini içermelerine kar??n, BDK sistemlerinin CBS bile?enlerinin olmas? gerekmez. Veri i?leme kapasitesindeki art???n uzman olmayan CBS kullan?c?lar?n? önemli ölçüde yan?lg?ya dü?ürdü?ü bilinen bir gerçektir. Harita tasar?m?n?n kendine özgü gerçekli?inden uzakla?an kullan?c?lar?n nesnel bir bak?? aç?s? getiremeyecekleri aç?kt?r. CBS analiz sonuçlar?n?n etkili iletimi için kartografik kurallara uyulmas? ve bu kuralar?n geli?tirilmesi zorunludur. Çal??mam?zda temel kartografik kavramlar irdelenecek ve görsel kaliteyi etkileyen faktörler tan?mlanacakt?r.
 
Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn9
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta7532
mod_vvisit_counterBu Ay20172
mod_vvisit_counterToplam7718229

Kimler evrimii

Şu anda 9 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev