TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
?z B?rakan Komutanlar ve Askerler

Mustafa Kemal Atatürk 1881 y?l?nda Selânik'te Kocakas?m Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katl? pembe evde do?du. Babas? Ali R?za Efendi, annesi Zübeyde Han?m'd?r. Baba taraf?ndan dedesi Haf?z Ahmet Efendi XIV-XV. yüzy?llarda Konya ve Ayd?n'dan Makedonya'ya yerle?tirilmi? Kocac?k Yörüklerindendir. Annesi Zübeyde Han?m ise Selânik yak?nlar?ndaki Langaza kasabas?na yerle?mi? eski bir Türk ailesinin k?z?d?r. Milis subayl???, evkaf katipli?i ve kereste ticareti yapan Ali R?za Efendi, 1871 y?l?nda Zübeyde Han?m'la evlendi. Atatürk'ün be? karde?inden dördü küçük ya?larda öldü, sadece Makbule (Atadan) 1956 y?l?na de?in ya?ad?.

Devamını oku...
 
Fatih Sultan Mehmet (1432 - 1481)

Fatih Sultan Mehmed 29 Mart 1432'de Edirne'de do?du. Babas? Sultan ?kinci Murad, annesi Huma Hatun'dur. Fatih Sultan Mehmed, uzun boylu, dolgun yanakl?, k?vr?k burunlu, adaleli ve kuvvetli bir padi?aht?. Devrinin en büyük ulemalar?ndan birisiydi ve yedi yabanc? dil bilirdi. Alim, ?air ve sanatkarlar? s?k s?k toplar ve onlarla sohbet etmekten çok ho?lan?rd?. ?lginç ve bilinmedik konular hakk?nda makaleler yazd?r?r ve bunlar? incelerdi. Hocal???n? da yapm?? olan Ak?emseddin, Fatih Sultan Mehmed'in en çok de?er verdi?i alimlerden biridir. Fatih Sultan Mehmed, gayet so?ukkanl? ve cesurdu. E?siz bir komutan ve idareciydi. Yapaca?? i?lerle ilgili olarak en yak?nlar?na bile hiçbir ?ey söylemezdi. Fatih Sultan Mehmed okumay? çok severdi. Farsça ve Arapça'ya çevrilmi? olan felsefi eserler okurdu. 1466 y?l?nda Batlamyos Haritas?n? yeniden tercüme ettirip, haritadaki adlar? Arap harfleriyle yazd?rd?. Bilimsel sorunlarda, hangi din ve mezhebe mensup olursa olsun bilginleri korur onlara eserler yazd?r?rd?. Bilime büyük önem veren Fatih Sultan Mehmed yabanc? ülkelerdeki büyük bilginleri ?stanbul'a getirtirdi. Nitekim Astronomi bilgini Ali Ku?çu kendi döneminde ?stanbul'a geldi. Ünlü Ressam Bellini'yi de ?stanbul'a davet ederek kendi resmini yapt?rd?. ?air ve aç?k görü?lüydü. Fatih Sultan Mehmed 1481 y?l?na kadar hükümdarl?k yapt? ve bizzat 25 sefere kat?ld?. Azim ve irade sahibiydi. Temkinli ve verdi?i kararlar? kesinlikle uygulayan bir ki?ili?i vard?. Devlet yönetiminde oldukça sertti. Sava?larda çok cesur olur, bozgunu önlemek için ileri at?larak askerleri sava?a te?vik ederdi.

Devamını oku...
 

Kanûnî Sultan Süleyman 27 Nisan 1495 Pazartesi günü Trabzon'da do?du. Babas? Yavuz Sultan Selim, annesi Hafsa Hatun'dur. Hafsa Hatun Osmanl? ya da Çerkezdir. Kanûnî Sultan Süleyman yuvarlak yüzlü, ela gözlü, geni? al?nl?, uzun boylu ve seyrek sakall?yd?. Kanûnî Sultan Süleyman devri, Türk hakimiyetinin doruk noktas?na ula?t??? bir devir olmu?tur. Babas? Yavuz Sultan Selim, onu küçük ya?lardan itibaren çok titiz bir ?ekilde yeti?tirmeye ba?lad?. Benzeri görülmemi? bir terbiye ve tahsil gördü. ?lk e?itimini annesinden ve ninesi Gülbahar Hatun'dan (Yavuz Sultan Selim'in annesi) ald?. Yedi ya??na gelince tahsil için ?stanbul'a, dedesi Sultan ?kinci Bayezid'in yan?na gönderildi. ?ehzade Süleyman, burada Karak?zo?lu Hayreddin H?z?r Efendi'den tarih, fen, edebiyat ve din dersleri al?rken, sava? teknikleri konusunda da ö?renim görüyordu. 15 ya??na kadar babas? Yavuz Sultan Selim'in yan?nda kalan ?ehzade Süleyman, kanunlar gere?i sancak istemesi üzerine, önce ?arki Karahisar'a oradan da Bolu, k?sa bir süre sonra da Kefe sancakbeyli?ine tayin edildi (1509).

Devamını oku...
 
?eyh ?amil (1797 - 1871)

?mam ?amil 1797 y?l?nda Da??stan’?n Gimri köyünde dünyaya geldi. Babas? bölgenin yerli halklar?ndan Avar Türklerine mensup Dengau Muhammed’dir. 15 ya??nda iken at binerek k?l?ç ku?and?. 20 ya??na geldi?inde iki metreyi a?an boyu ile atlama, ate? etme, güre?, ko?u, k?l?ç gibi spor dallar?nda üstün yetenek sahibi olmu?tu.

Ö?renimine bilgin Said Harekani’nin yan?nda ba?lad?. Daha sonra kay?npederi olan Nak?ibendi ?eyhi Cemaleddin Gazi Kumuki’nin ö?rencisi oldu. Kendinden önce ?mamet makam?nda bulunan Gazi Muhammed ve Hamzat Beg’in mü?avirli?ini yapt?. Son derece sade ve kanaatkar bir hayat? vard?.

Devamını oku...
 
?amil Basayev (1965 - .... )

1965'de Çeçenistan'?n Vedeno Bölgesi'nin Vedeno köyünde do?du. 1987 y?l?nda Moskova'da mühendislik e?itimine ba?lad?. Ö?rencilik y?llar?nda devrimci ki?ili?i ile ön plana ç?km??t?. Moskova'da odas?n?n duvar?nda Che Guevera'n?n posterinin as?l? oldu?unu verdi?i bir demeçte dile getirdi.

1991 A?ustosu'nda Moskova'daki hükümet darbesi s?ras?nda Yeltsin taraftarlar? aras?nda yer ald?. Ad?n? ilk defa Çeçenistan'da ya?ananlar? dünyaya duyurmak için bir Rus uça??n? kaç?rarak Ankara'ya indirdi?inde duyurdu.

Devamını oku...
 
Ahmed ?ah Mesud ( .... - 2001)

Afganistan'daki Taliban yönetimine kar?? mücadelesiyle efsanele?en Ahmed ?ah Mesud, Bat? dünyas?nda romantik bir sava?ç? imaj?yla tan?n?yor. Mesud, 1979-1989 y?llar?ndaki Sovyet i?gali s?ras?nda do?um yeri Pen?ir Vadisi'nde verdi?i mücadeleyle ad?n? duyurmu?tu. Ba?kent Kabil'in kuzeydo?usundaki bu stratejik noktay? korumas? sayesinde ad? 'Pen?ir Aslan?'na ç?kt?. Sovyetler'in çekilmesinin ard?ndan Moskova yanl?s? hükümet 1992'de devrilirken, o Kâbil'e giren tanklardan birinin üstündeydi. ?ah Mesud, daha sonra Burhaneddin Rabbani hükümetinde savunma bakanl??? yapt?. Ancak mücahit gruplar birbirlerine girdi?inde i?ler de?i?ti. 1996'da Taliban hareketi ortaya ç?k?p ba?kenti ele geçirdi?inde ?ah Mesud, yan?na devrik lider Rabbani ve Afgan ordusunun geri kalan?n? al?p da?lara çekildi.

Devamını oku...
 
Gazi Osman Pa?a (1833 - 1900)

Gazi Osman Pa?a, Tokat'ta do?du. As?l ad? Osman Nuri'dir. Babas?, ?stanbul kereste gümrü?ünde katip olan Mehmed Efendi, annesi ?akire Hatun'dur. Ailenin tek erkek çocu?u olan Osman Nuri, henüz yedi sekiz ya?lar?nda iken ailesiyle birlikte ?stanbul'a babas?n?n yan?na gitti. S?ras?yla Askeri Rü?tiye, Askeri ?dadi ve Mekteb-i Harbiyye okullar?n? bitirdi. Çe?itli görevlerde bulunan Gazi Osman Pa?a, 1859 y?l?nda Osmanl? Devleti'nin nüfus say?m? ile kadastro usulünde haritas?n?n çizilmesinin kararla?t?r?lmas? ve bu arada Bursa ilinden ba?lanmas? üzerine bu göreve askeri temsilci olarak tayin edildi. 1866'da Girit'te ba? gösteren Rum isyan? dolay?s?yla buraya yolland?.

Devamını oku...
 
Mehmed Re?at (1844 - 1918)

Sultan Mehmed Re?ad 2 Kas?m 1844 tarihinde ?stanbul'da do?du. Babas? Sultan Birinci Abdülmecid, annesi Gülcemal Kad?n Efendi'dir. Annesi Çerkezdir. Çocuklu?u, padi?ah olan babas?n?n yan?nda geçti. E?itim ve ö?renimine gereken önem gösterildi.


Sultan Mehmed Re?ad, amcas? Sultan Abdülaziz zaman?nda rahat bir ?ehza****k yapmas?na ra?men a?abeyi Sultan ?kinci Abdülhamid zaman?nda sarayda hapis hayat? ya?ad?. Veliaht oldu?u için devaml? kontrol alt?nda tutuluyordu. Sultan Mehmed Re?ad günlerini haremde geçirir, ?iir ve kitap okurdu.

Devamını oku...
 
Hac? ?lbey ( .... - 1364)

Osmanl?lar?n Rumeli fetihlerinde büyük hizmeti geçmi? bir Türk kumandan? olan Hac? ?lbey, Bal?kesir'de do?mu?tur. Karesi Beyi Dursun Bey'e vezirlik yapan Hac? ?lbey, Karesi beyli?i Osmanl? imparatorlu?una dahil olunca, Osmanl? beylerinden biri haline geldi. ?ehzade Süleyman Pa?a ile hizmetlerde bulunarak serasker oldu. Konurhisar'? fethetti. Buray? kendine üs yapan Hac? ?lbey, Malkara, ?psala ve Dimetoka'y? ald?.


Osmanl? kuvvetlerinin Edirne'yi almas?nda, Hac? ?lbey ile beraberindeki kuvvetler önemli rol oynad?. Çirmen Sava??'nda Haçl?lar? bozguna u?ratt?. Efsanevi kimli?i ile Osmanl? tarih gelene?inde Rumeli'yi fetheden Osmanl? uç beyleri aras?nda gösterilen Hac? ?lbey, 1364 y?l?nda vefat etti.

 
?ahin Bey (1877 - 1920)

Antepli ?ahin Bey de ?stiklâl Harbinin aziz ?ehitlerindendir. Tek ba??na dü?mana meydan okumu?, "Dü?man arabalar? cesedimi çi?nemeden Antep'e giremez." demi?tir. Bu kahraman?n hayat?, fedakarl?klarla doludur ve yeni nesil için ibret levhas?d?r. ?stiklâl Sava??'n?n büyük kahramanlar?ndan ?ahin Bey, 1877 y?l?nda Gaziantep'de do?du. As?l ad? Mehmed Said'dir. 1899'de Yemen'e er olarak giden Mehmed Said, Yemen cephesinde gösterdi?i muvaffakiyet ve kahramanl?k üzerine ba?çavu? oldu. Mehmed Said, 1911'de Trablusgarb harbine gönüllü olarak kat?ld?, Balkan sava?lar?nda Çatalca cephesinde sava?t?.

Devamını oku...
 

Türk denizcisi Oruç Reis, Ebu Yusuf Nurullah Yakub'un o?ludur. Yunanca, Arapça, ?talyanca, ?spanyolca ve Frans?zca ö?rendi. Karde?i ?lyas Reis ile birlikte denizcili?e ba?lad?. Rodos ?övalyelerine esir dü?tü. Esirlikten kurtulunca, Memlüklü Sultan? Kansu Gavri'nin hizmetine girdi. M?s?r donanmas? ile birlikte ?skenderun Körfezi'nde bulundu?u s?rada Rodoslular?n sald?r?s?na u?rad?. Korkud Çelebi'nin verdi?i bir gemi ile korsanl??a ba?lad?. ?talya k?y?lar?n? ya?malad?.


Yavuz Sultan Selim padi?ah olunca, Anadolu k?y?lar?n? b?rakarak ?skenderiye'ye gitti. Cerbe adas?na yerle?ti. Karde?i Barbaros Hayreddin Pa?a burada kendisine kat?ld?. Yapt??? deniz sava?lar? ile ünü bütün Bat? Akdeniz'e yay?ld?. ?spanyol gemileri ile yapt??? sava?ta bir kolunu kaybetti. Yavuz Sultan Selim'e hediyeler gönderdi. Yavuz Sultan Selim ise ona elmas kabzal? iki k?l?ç ve iki gemi gönderdi.

Devamını oku...
 
Nogales Bey (1877 - 1937)

As?l ad? Rafael De Nogales Mendez'dir. 14 Ekim 1877 tarihinde Venezüella’n?n Taçira ?ehrinde dünyaya geldi. 18 ya??ndayken kaybetti?i ebeveyninden kendisine yüklü bir miras kald?. Sahip oldu?u servetle gününü gün etmek yerine, askerlik mesle?ini tahsil etmek için Avrupa’ya gitti. Almanya ve Belçika’da muhtelif harp akademilerini okudu. 1898 y?l?nda ?spanyol ordusuna kat?larak Amerika Birle?ik Devletlerini kar?? sava?t?. A??r bir yara ald??? ?spanyol-ABD harbinden önce te?men, sonra yüzba?? rütbesine yükseldi.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 4

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn647
mod_vvisit_counterDn4737
mod_vvisit_counterBu Hafta647
mod_vvisit_counterBu Ay25547
mod_vvisit_counterToplam7723604

Kimler evrimii

Şu anda 17 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev