TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
O?uz - Yabgu Devleti
O?uz - Yabgu Devleti


O?uzlar, 10. asr?n ilk yar?s?nda, k??l?k merkezi Yeni-kent olan bir devlet kurmu?lard?. Ba?ta Yabgu bulunuyor. Kül Erkin unvanl? bir ba?bu?, ona naiplik yap?yor, orduyu Suba?? idare ediyordu. Yabgu Devleti’nin kom?ular? Peçenekler ve Hazarlar’la münasebetinin pek dostane olmad???n? gösteren deliller vard?. ?bn-i Fadlan (10. asr?n ilk çeyre?i) ve El-Mes‘udi’ye göre, aralar?nda sava? eksik de?ildi. Harezm’in yerli hanedan? Afrigiler, O?uz bask?s? alt?nda idiler. O?uzlar’?n do?udaki kom?ular? Karluklar ile de mücadele halinde olduklar?, aralar?ndaki sava?lardan birinde, O?uz Yabgusu’nun ölmesinden anla??l?yor.

Devamını oku...
 
ESK? TÜRK CEZA HUKUKUNA DA?R NOTLAR
I
SUÇLAR VE CEZALAR
Doç. Dr. Feda ?amil ARIK *


Bilindi?i üzere, toplumlar?n en önemli kültür ö?eleri aras?nda yer alan huku?un bir dal?rii da ceza hukuku te?kil etmektedir. Ceza hukuku tarihte, Türkler'in toplum ve devlet hayatlar?nda büyük yer tutmu?, ehemmiyetli roller oynam??t?r. ?slamiyet'ten önceki Orta-Asya Türk siyasi te?ekkülleri ve topluluklar?nda da ceza hukuku ile kanunlar?na dayal? bir düzen yürürlükte bulunmu?, toplum de?erleri, maddi-manevi kültür unsurlar?, kendisine özgü, ya?ayan bir ceza hukuku ortaya ç?karm??t?r. Bu suretle Türk toplum kültürünün bir ürünü, onun bir çe?it tezahürü olarak tecelli eden ve tarihin ak??? içinde geli?en bu hukuk, en geni? manas?yla "töre" denilen kanun ve sosyal normlar bütününde, mutlak ifadesini bulmu?tur.

Devamını oku...
 

1. Bulgarlar: Karadeniz’in kuzeyindeki topraklarda faaliyet gösteren en eski Türk topluluklar?ndan biri Bulgarlard?r. Attila’n?n ölümünden sonra (453) Don Nehri boylar?na çekilen ve Hunlar?n bir kolu olan Bulgarlar?n bir bölümü Don-?dil (Volga) aras?nda, bir bölümü de Don-Dnyeper sahas?nda ya?am??lard?r. Bulgar Türkleri, V. yüzy?l?n sonlar?na do?ru, do?udan gelen yeni Türk zümrelerinin bask?s? alt?nda kalm??lar ve ikiye bölünmü?lerdir. Bunlardan bir k?sm? bat?ya giderek Tuna Bulgarlar? ad?n? alm??lar; VII. yüzy?l?n sonlar?nda Dobruca’ya gelerek buradaki Slavlar? da hâkimiyetleri alt?na al?p Tuna Bulgar Devleti’ni kurmu?lard?r.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 Sonraki > Son >>

Sayfa 5 - 5

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn594
mod_vvisit_counterDn3045
mod_vvisit_counterBu Hafta10084
mod_vvisit_counterBu Ay39946
mod_vvisit_counterToplam7563391

Kimler evrimii

Şu anda 15 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev