TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

TAR?H ÖNCES?NDE ORTA ASYA

Orta Asya'daki ilk uygarl?k merkezi Abakan (Kuzey Sibirya'da), Altay ve Baykal çevresi, Anav ve Namazgah (Türkistan'da) olarak ortaya ç?km??t?r. Bu uygarl?klar yol güzergâh?ndan uzakta kuruldu?u için Ön Asya ve Akdeniz uygarl?klar?yla ileti?im kurulamam?? ve d??ar?dan bir etki almam??t?r.

Bu uygarl?klar; yontmata? devrinden ba?lay?p, maden devrine kadar gelen uygarl?klard?r. Bir bütün olarak bu uygarl?klar?n ortak özellikleri ?öyle özetlenebilir. Bu uygarl?klar sert do?a ?artlar?na ve ihtiyaçlara göre geli?tirilmi?tir.

Bu uygarl?klardan günümüze kalan kullan?m e?yalar?, süs e?yalar?, at ko?um tak?mlar? v.b. dir.

Devamını oku...
 

Eski Türklerde Cenaze Törenleri

"Baz? bilim adamlar?na göre eski Chou’lar, ayn? ailede her be? ku?akta bir döngüsel yeniden do?umlar?n gerçekle?ti?ine inan?yorlard?. ?nsan ruhu, bir göksel, parlak ve s?cak ruh olan ?en di?eri de toprak merkezli, Karanl?k ve so?uk olan kuei olmak üzere iki parçadan olu?mu?tu. ?en bedenin üst, kuei ise alt k?sm?nda bulunmaktayd?. Ölüm gerçekle?ti?inde yeniden do?um beklentisindeki kuei ruh, kuzeye do?ru (karanl?k geleneksel ikametgâh?) yer alt?ndaki “Sar? p?narlara” (sar? topra??n simgesel rengiydi) giderdi. ?en ruh, göksel özüne do?ru süzülmeye çal???rd?. Bununla birlikte ruh, kendi özelliklerine bürünebilen cinler taraf?ndan yok edilme tehlikesi içindeydi. Ölümün hemen ard?ndan a??t yak?lan bir tören gerçekle?tirilir ve ruh belirlenen bir ikametgâhta kalmak üzere geri ça?r?l?rd?.

 

Devamını oku...
 

ESK? TÜRKLER VE SELÇUKLULARDA ?ST?HBARATÇILIK


Dr. Hamit Pehlivanl?*


G?R??

Bir devlet için istihbarat ve istihbarat te?kilatlar? son derece önemlidir. Türk istihbaratç?l???n?n geli?imini ortaya koymadan önce istihbarat nedir sorusunun cevab?n? vermek laz?md?r. Lügat manas? “bir kimse, bir ?ey hakk?nda toplanan bilgi, haber veya haberler, duyulan ?eyler, haber alma”?eklindedir. Ancak istilahi manas? veya bugün teknik olarak kullan?lan anlam? farkl?d?r. Buna göre “istihbarat haberlerin i?lenmesi sonucu üretilen bir ürün veya bilgidir. Bir ba?ka ifade ile istihbarat, planlama, ara?t?rma, deliller toplama, çe?itli akli ve tecrübi, ilmi metotlar ile onlar? de?erlendirip bir sonuç elde edip kullanma faaliyetlerini içine al?r.”[1] Veya “?stihbarat yabanc? bir ülkenin bir veya birden fazla yönüne ait sa?lanabilmi? bilgilerin bir araya toplanmas?, k?ymetlendirilmesi, birle?tirilmesi tahlil ve yorumunun sonucu elde edilen has?lad?r.

Devamını oku...
 
?SLAM'DAN ÖNCEK? TÜRK TAR?H?

Türkler, tarih boyunca de?i?ik adlarla pek çok devlet kurmu?lard?r. Türklerin ilk ana yurdu Orta As­ya'd?r.
Türk ad?, Göktürkler kanal?yla yayg?nla?m?? ve ayn? dili konu?an, ayn? kültürde olan toplulukla­r?n ortak ad? olmu?tur.
Türk ad?n?n anlam?n?n, de?i?ik ara?t?r?c? ve Türkologlar taraf?ndan ba?ka ba?ka oldu?u iddia edilmektedir. Fakat eski bir Türkçe belgeden anla­??ld???na göre; "Türk ad?n?n "güç - kuvvet" anlam?­na geldi?i ve bunun tarihsel aç?dan da en uygun ol­du?u söylenebilir.
Türklerin en eski yurdu Orta Asya'd?r.
Orta Asya: Do?u'da Kingan da?lar?, bat?da Hazar Denizi, güneyde Hindiku? ve Karanl?k da?la­r?, kuzeyde ise Altay da?lar?-Baykal gölü ile çevrili olan aland?r.
Tar?m ve hayvanc?l?kla u?ra?an Türkler yar? gö­çebe bir hayat tarz? ya?am??lard?r. ?klim ?artlar?n?n de?i?mesiyle Orta Asya'da kurakl?k ba? göstermi?, tar?m ürünleri yetersizle?mi?, otlaklar ihtiyac? kar??la­yamaz hale gelmi?tir. Sonuçta Türkler dünyan?n çe­?itli yerlerine do?ru göç etmeye ba?lam??lard?r.

Devamını oku...
 
rk ad?n?n anlam? ve kökeni hakk?nda birçok iddia ortaya at?lm??t?r.
Ziya Gökalp'e göre; töre kelimesinden gelir. Buna göre Türk demek (Türeli = Nizaml?), geleneklerine ba?l? demektir.
Danimarkal?ünlü Türkolog VVamberg'e göre ise Türemek-ten gelen türemi?, ço?alm?? demektir.
Ziya Gökalp
Ka?garl? Mahmut'un Divan-? Lügat'it Türk adl? eserinde ise Türk demek "Olgunluk Ça??" demektir.
Genel kabul gören tan?mlamaya göre ise Türk demek güçlü, kuvvetli demektir.
 
Orta Asya

Türklerin tarih sahnesine ç?kt?klar? yer Orta Asya'd?r.

Orta Asya s?n?rlar?; do?uda Kingan Da?lar?, bat?da Hazar Denizi, güneyde Himalaya Da?lar?, kuzeyde ise Sibirya Bozk?rlar?'d?r.
 
Co?rafi ?artlar?n Türk Göçlerine Etkisi

Türkler bulunduklar? co?rafi ?artlar gere?i temel geçim kaynak olarak hayvanc?l??? seçmek zorunda kalm??t?r. Karasal iklimin hüküm sürdü?ü bölgede kurakl???n ya?anmas?, hayvan hastal?klar?n?n artmas? (özellikle yut hastal???), konar-göçer ya?am tarz?na ba?l? olarak özgürlüklerine dü?kün olmas? ve iklimin insan ve toplum karakterine tesiri nedeniyle göç etme zorunda kalm??lard?r.
Bunun d???nda, bölgenin nüfus art??? kar??s?nda yetersiz kalmas?, hayvanlar? (özellikle at?) evcille?tirmeleri ve tekerle?i kullanmalar?, Çin ve Mo?ol bask?lar?, kendi aralar?ndaki (boylar) mücadele, cihan hâkimiyeti dü?üncesiyle göçler h?zlanm??t?r.
 

 

Göç Yönleri

Türklerin ilk göçleri M.Ö. X. yüzy?l ba?lar?nda ba?lam?? ve sürekli devam etmi?tir. Bugün de de?i?ik nedenlerle (özellikle beyin göçü ve i?çi göçü) devam etmektedir.

Kuzeye Gidenler: Sibirya'ya
Do?uya Gidenler: Çin ve Uzakdo?u ülkelerine
Güneye Gidenler: Hindistan, Afganistan ve Çin'e
Bat?ya Gidenler:
I. Yol: Hazar Denizi ve Karadeniz'in kuzeyinden Orta Avrupa ve Balkanlar'a
II. Yol: Hazar Denizi'nin güneyinden ?ran, Irak, Suriye, M?s?r ve Anadolu'ya

 
Türk Göçlerinin Önemli Sonuçlar?

• Orta Asya Türk kültür ve medeniyeti dünyan?n de?i?ik bölgelerinde yay?lm??t?r.
• Türkler gittikleri yerlerde farkl? kültürlerle kar??la?m?? ve etkile?me ya?anm??t?r.
• Türkler göç ettikleri bölgelerde yeni Türk devletlerini kurmu?lard?r.
• Gittikleri bölgelerde yeni göç dalgalar?na neden olmu?lard?r.
• Baz? Türk boylar? gittikleri bölgelerde ulusal benliklerini kaybetmi?lerdir.

Türklerin de?i?ik bölgelere göç etmeleri Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesini zorla?t?rm??t?r.
 
Türklere Kar?? Çin Politikas?

Çinliler sava? meydanlar?nda Hunlar? yenemeyece?ini anlam??t?. Türkleri dize getirmek için ?u politikalar? uygulamak zorunda kald?:
• Çin prensesleri Türk Hakanlar?yla evlendirilecektir.
• Prenseslerin yan?nda çok say?da hizmetli gönderilecek. Bu hizmetliler casusluk yaparak Türkler hakk?nda bilgi toplayacaklard?r.
• Türk beylerine çe?itli hediyeler (özellikle ipek) gönderilecektir.
• Türklere çe?itli zamanlarda ekonomik yard?mlar yap?lacak, rahat ve rehavete dü?meleri sa?lanacak. Sonra da bu yard?mlar kesilerek Türkler ekonomik olarak Çin'e ba??ml? hale getirilecektir.
• Türk beyleri çe?itli hilelerle birbirine kar?? k??k?rt?lacakt?r.
 
KAV?MLER GÖÇÜ

M.Ö. 36 y?l?nda Çinlilerin sald?r?lar? sonucu da??lan Bat? Hunlar?, K?rg?z bozk?rlar?na gelip yerle?mi?lerdi. Kuzey Hun Devleti'nin y?k?lmas?ndan sonra bat?ya hareket eden Hunlar da K?rg?z bozk?rlar?na geldiler. Daha önce gelmi? olan Hun boylar?yla birle?tiler ve güçlendiler.
Avrupa Hunlar?n?n atalar? olan bu topluluklar, M.S.350 y?l?nda bat? yönünde harekete geçtiler. Aral gölü ile Hazar denizinin kuzeyindeki Alan ülkesini ele geçirdiler. Bat?ya do?ru ilerlemeyi sürdüren Hunlar, M.S.375 y?l?nda ?til (Volga) nehrine ula?t?lar. Bu tarihlerde Hunlar?n ba??nda, Balamir ad?nda bir hakan bulunuyordu.
Hunlar?n Avrupa içlerine do?ru ilerleyi?i kar??s?nda, barbar kavimlerden olan V?zigotlar, Ostrogotlar, Vandallar, Burgondlar ve Germenler, bat?ya do?ru, birbirlerini iterek yer de?i?tirdiler. Barbar kavimlerin bu yer de?i?tirme olay?na "Kavimler Göçü" denir .

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 5

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4684
mod_vvisit_counterDn1297
mod_vvisit_counterBu Hafta9266
mod_vvisit_counterBu Ay32250
mod_vvisit_counterToplam7646084

Kimler evrimii

Şu anda 20 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev