TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
I??k
I??k Nedir? Nas?l Yay?l?r?

OPT?K ( AYDINLANMA )

             I?IK

             Çevremizi görmemizi sa?layan enerjiye ???k denir. Bu enerjinin ç?plak gözle alg?lanabilenlerine görünen ???k denir. Ç?plak gözle alg?layamad???m?z ???klar da vard?r. Bunlardan baz?lar?, görünür ???ktan daha az enerjili olan k?z?lalt? ???nlard?r. Termal kamera s?cak cisimlerden yay?lan ???may? görünür yapar.

             Di?er bir grup ise görünen ???ktan daha fazla enerjiye sahiptir. Bunlar yo?unluklar?na ve cinslerine göre insan gözüne ve vücuduna zarar verebilir.

             Maddeden yay?lan bu enerjinin bilimsel ad? elektromanyetik dalgad?r. Bu dalgalar elektrik yükü ta??yan parçac?klar?n ivmeli hareketleri ya da uyar?lm?? ( enerji verilmi? ) bir atomun tekrar eski enerji düzeyine geçerken ald??? enerjiyi ???ma yaparak geri vermesi sonucu olu?ur.

           

Devamını oku...
 
I????n Yans?mas? ve Yans?ma Kanunlar?
I?I?IN YANSIMASI
               I????n Yans?ma Yasalar?
               Farkl? iki ortam?n ayr?lma yüzeyine gelen bir ?????n di?er ortama geçemeyerek geri dönmesine yans?ma denir.
               Ayr?lma yüzeyine gelen ?????n bir k?sm?n?n yans?mas?na k?smi yans?ma, tümünün  yans?mas?na tam yans?ma denir.
                                    I??k pürüzlü yüzeylerde da??n?k, pürüzsüz yüzeylerde düzgün yans?r.
Devamını oku...
 
I????n De?i?ik Ortamlarda Hareketi, K?r?lma, K?r?lma Kanunlar?
KIRILMA
                Bir kaptaki suya dike yak?n bakan birisi su yüzeyinde kendi görüntüsünü görebildi?i gibi kab?n taban?na görebilir. Ancak kap taban?n?n görüntüsü net, yüzeydeki görüntü belirsizdir. Bu olay suya giden ???nlar?n ço?unun suyu geçip kap taban?ndan tekrar geri dönmesi, az?n?n de su yüzeyinden dönmesi ile ilgilidir.
                Kab?n taban?, kap bo?ken farkl?, dolu iken farkl? görünür. Bunun nedeni ?????n göze gelirken do?rultusunda meydana gelen de?i?medir.
                I????n iki saydam ortam?n ayr?lma yüzeyinden geçerken do?rultusunu de?i?tirmesine k?r?lma denir. ( Bunun nedeni ?????n farkl? ortamlarda farkl? h?zla yay?lmas?d?r. )
Devamını oku...
 
Tam Yans?ma
TAM YANSIMALI PR?ZMA
            Camdan yap?lm?? ikizkenar dik üçgen, tam yans?mal? prizma olarak adland?r?l?r.
            Camdan havaya ç?kacak ???k için s?n?r aç?s? 42° dir. I??k 42° den büyük aç? ile gelirse havaya ç?kamaz.
            Bu prizmadaki özel ???nlar;
            1) Tabana paralel gelen ???n tabandan yans?yarak prizmay? tabana paralel terk eder.
Devamını oku...
 

MERCEKLER

                                     Merceklerin Adland?r?lmas?

                                     K?rma indisi farkl? bir ortamda bulunan cisimlerin görüntülerinin ay?rma yüzeyinin ve k?rma indislerinin özelliklerine göre de?i?ik özellikler gösterdi?i bir önceki bölümlerde incelenmi?ti. Mercekler cisim ile göz aras?na konuldu?unda cismin görüntüsünü yakla?t?r?r ya da uzakla?t?r?r.

                                     Mercekler ?ekillerine göre ya da ????? k?rma biçimlerine göre adland?r?l?r.

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn597
mod_vvisit_counterDn1030
mod_vvisit_counterBu Hafta1627
mod_vvisit_counterBu Ay26527
mod_vvisit_counterToplam7724584

Kimler evrimii

Şu anda 14 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev