TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
I??k Teorileri

I?IK TEOR?LER?

             I??k tanecik modeline mi uygun, yoksa dalga modeline mi uygun davran?yor, bu soru bilim adamlar?n? uzun süre u?ra?t?rm??t?r. Bu bölümde ?????n dalga modeli ve tanecik modeli ile aç?klanabilecek olaylar? üzerinde çal??aca??z. Görece?iz ki sorumuzun cevab? ?????n her iki modelini de içermektedir. Önce ?????n dalga modeli ile aç?klanabilen olaylar?n? inceleyelim.

             Bunun için yans?ma ve k?r?lma kanunlar?n? bir kez daha an?msan?z da yarar vard?r.

Devamını oku...
 
K?r?n?m ( Tek Yar?kta Giri?im )

KIRINIM ( TEK YARIKTA G?R???M )

                Young çift yar?kta gerçekle?tirdi?i deney düzene?inde çift yar?k yerine küçük ve tek bir yar?k alacak olursa perde üzerine dü?ürülen ?????n yine giri?im deseni olu?turdu?unu merkezde di?er ayd?nl?k saçaklara göre daha parlak ve daha geni? ayd?nl?k bir saçak, daha sonra ard???k ve ayn? geni?likte ayd?nl?k ve karanl?k saçaklar olu?tu?unu gözler.

Devamını oku...
 
?nce Zarda Giri?im

?NCE ZARDA G?R???M

               Bir sabun köpü?ü ya da, kirli su yüzeyinde olu?an ince ya? tabakas? üzerine çok renkli ???k demeti dü?ürdü?ümüzde her iki yüzeyinde de gökku?a?? renklerini gözlemleyebiliriz. Acaba bu renklenmenin nedeni nedir?

               Saydam sabun baloncu?u veya ince ya? tabakas? üzerine dü?en ?????n bir k?sm? yüzeyden yans?rken, bir k?sm? k?r?l?r. Bu ince tabakan?n alt yüzeyine k?r?larak gelen ???n saydam ortam? terk ederken yine yans?ma ve k?r?lmaya u?rayan ???k ???nlar? kar??la?t??? noktalarda giri?im olay?n? gerçekle?tirerek  renklenmeye neden olur. Burada meydana gelen yans?ma ve k?r?lma olaylar? sonucu giri?imi birbirine ba?l? hafif ve a??r yaylarda atman?n yans?ma ve iletilmesi ile paralellik kurarak rahatl?kla aç?klayabiliriz.               Hava ortam?na yerle?tirilen paralel yüzlü ince bir film tabakas?nda hava ortam?n? hafif yay, film ortam?n? kal?n yay olarak dü?ünelim.

Devamını oku...
 
Hava Kamas?

HAVA KAMASI

               Paralel yüzlerden olu?an iki cam levha aras? bir saç teli veya bir jilet kal?nl???nda aralan?rsa levhalar aras?nda bir hava kamas? olu?turulabilir.

               Hava kamas? monokromatik ???k ile ayd?nlat?l?rsa cam levhan?n yüzeylerinde yans?ma ve k?r?lmaya u?rayan ???k ???nlar? giri?imi yapmas? sonucu cam yüzeyinde e?it aral?klarla ayd?nl?k ve karanl?k saçaklar olu?tu?u gözlenir.

Devamını oku...
 

ÇÖZME GÜCÜ

           Kaynaklardan gelen ???nlar?n olu?turdu?u görüntülerin birbirinden ayr?lmas?na çözülme denir.

           Karanl?kta uzaktan gelen arac?n farlar?ndan gelen ???nlar tek bir fardan ç?k?yormu? gibi gözlenir. Ancak araç belirli bir yak?nl??a gelince ???k ???nlar?n?n çözülmesi sonucu ?????n iki farkl? kaynaktan geldi?i anla??l?r.

Devamını oku...
 
I????n Tanecik Modeli ( Fotoelektrik olay )

I?I?IN TANEC?K MODEL?

                  Buraya kadar incelenen ???k olaylar?n?n tümünde ?????n t?pk? dalgalar gibi giri?im yapt??? gözlenmi?tir. Ancak bunun ?????n tüm davran??lar?n? aç?klamakta yeterli olmad??? gözlenmi?tir. ?imdi ?????n tanecik modeli ile aç?klayabilece?imiz deneyleri inceleyelim.

FOTOELEKTR?K OLAY

                  Havas? bo?alt?lm?? ve içinde ?ekildeki gibi alkali metal sodyum, potasyum, sezyum, lityum, bak?r v.s. bulunan tüpe ?iddetli bir ???k gönderilirse ampermetreden çok küçük bir ak?m?n geçti?i gözlenir.

                  I??k dü?ürülünce devreden ak?m?n geçmesi, metal levhadan elektron sökülmesi ile mümkündür. Yani ?iddetli ???k metal levhaya çarp?nca levhadan elektron söker ve bu elektronlardan yeterli kinetik enerjiye sahip olanlar devrede dolanarak ak?m olu?tururlar.

Devamını oku...
 
Fotoelektrik Ak?m ?iddeti

FOTOELEKTR?K AKIM ??DDET?

Devamını oku...
 
Fotoelektrik Denklemi

FOTOELEKTR?K DENKLEM?

              Bir metal yüzeyde fotoelektrik olay gerçekle?iyorsa,

              EGelen foton = Eb ( elektronun ba?lanma enerjisi )+ Ekin ( elektronun kinetik enerjisi )

              Ba?lanma enerjisi ( Eb ) : Metalden elektron koparmak için gerekli minimum enerjidir.

Devamını oku...
 
Compton olay?

COMPTON OLAYI

                   Amerika'l? Fizik bilgini Arthur H. Compton 1923 y?l?nda yüksek enerjili X ???nlar? ile Karbon atomlar?n? bombard?man etmi?tir. Bombard?man s?ras?nda X ???nlar? fotonu için iki çe?it dalga boyu ölçmü?tür. Ölçülen dalga boylar?n?n biri gelen fotonun dalga boyuna e?it, di?eri de daha büyüktür.

Devamını oku...
 

I?I?IN TANEC?K MODEL? ?LE AÇIKLANAB?LEN OLAYLAR

                    1. Compton olay?

                    2. Fotoelektrik olay

                    I?I?IN DALGA MODEL? ?LE AÇIKLANAB?LEN OLAYLAR

                    1. Giri?im olay?

                    2. K?r?n?m olay?

                    3. I????n ayn? anda hem k?r?lmas? hem de yans?mas?

                    4. K?r?lmadaki h?z de?erleri

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4707
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta4707
mod_vvisit_counterBu Ay24870
mod_vvisit_counterToplam7722927

Kimler evrimii

Şu anda 6 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev