TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
?ngilizce Konu Anlat?m?
1. Ders - ?ngilizce' ye Ba?larken

?ngilizce’ye meraklanan bir insan?n ilk i? olarak, baz? temel noktalar? anlamas? gerekir. Hatta, diyebilirim ki, ?ngilizce ö?renebilmek bir zihniyet devrimini gerektirir. Peki, ama, ne yapmal?y?m? Diyorsan?z. ?unlar? dikkatle okuyun:

1.?ngilizce Cermen dil ailesine aittir. Cermen dilleri, Indo-Avrupa dil ailesinin bir koludur. Türkçe Altay dil ailesine ait bir dildir. ?ngilizce, Türkçe’den tamamen farkl? bir dildir Mesela, Türkçe’de gramer kurallar? mutlak geçerlili?e sahiptir; istisnalar yoktur. ?ngilizce’de ise, her kural?n istisnas? vard?r.

Türkçe’de genel cümle kal?b? = Özne-Nesne-Fiil (Subject-Object-Verb) s?ras?n? izler. ?ngilizce’de genel cümle kal?b? = Özne-Fiil-Nesne (Subject-Verb-Object) biçimindedir.

?ngilizce telaffuzda vurgu ilk hece veya hecelerdedir. Türkçede ise, kural olarak, vurgu son hecelerdedir.

Devamını oku...
 
2. Ders

2.ders

Alfabe (alphabet) sözcü?ü ?ngilizce’ye Latince’den girmi?tir. Latince “alphabetum” sözcü?ü ise Yunan alfabesindeki “alpha” ve “beta” kelimelerinin birle?mesinden meydana gelmi?tir.

1- Alfabe S?ras? - Alphabetical Order


26 harften olu?an ?ngiliz alfabesi, A harfiyle ba?lar, Z harfi ile biter.a b c d e f g h i j k L m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Alfabedeki harflerin bu düzenine alfabe s?ras? denir. Listeler genellikle alfabetik s?rada yaz?l?r. Mesela, sözlük, kitap endeksleri, telefon rehberleri, ülke isimleri, insan veya e?ya isimleri alfabetik düzende s?ralan?rlar.

A,E,I,O,U harfleri sesli harflerdir (vo**ls), Y ve Q yar? sesli harflerdir (semi vo**ls).Geri kalan harfler sessiz harflerdir (consonants).

?ngilizce’de en çok kullan?lan harf “E” harfidir. En az kullan?lan harfler ise: “Q,X, ve Z” harfleridir.

-Türkçe alfabemizde bulunmay?p, ?ngiliz alfabesinde yer alan harfler: W, X,Q

-Türkçe alfabede bulunup, ?ngiliz alfabesinde olmayan harfler: Ç,?,?, Ü, Ö

-Küçük harflerde ?ngilizce’de ? yoktur, i vard?r. Buna mukabil, ?ngilizce’de büyük ? yoktur. ?’nin büyü?ü daima I d?r.

2- Harflerin Okunu?u

I) “e” sesi verenler

A, H, J, K

II) “i” sesi verenler

B, C, D, E , G , P ,T

III) “e” sesi verenler

F, L, M, N, S, X

IV) “Ay” sesi verenler

I, Y

V) “u” sesi verenler

Q, U, W

3- ?ngilizcede Telaffuz

* ?ngiliz alfabesi Türk alfabesinden çok farkl? de?ildir. Ancak, Türkçemizde harfler daima ayn? sesi verir, fonetik kurallar? düzenlidir. Buna mukabil, ?ngilizce’ de harflerin sabit ses de?erleri yoktur. Bu iki alfabe aras?ndaki en büyük farkt?r. Bu yüzden, ?ngilizce’de baz? kelimelerin okunu?unu tahmin etmek veya ö?renip, ezberlemekten ba?ka çare yoktur.

* ?ngilizce’de baz? harfler yaz?ld??? halde, konu?ma dilinde telaffuz edilmezler.

* ?ngilizce sözcükler genellikle tek hecelidir. Birden fazla hecesi olan kelimelerde vurgu ilk hece üzerindedir.

?ngilizce’de her kural?n istisnas? oldu?unu söylemi?tik. Ancak bu ?ngilizce kurals?zd?r demek de?ildir. Telaffuz konusunda da durum ayn?d?r. ?stisnalar? olmalar?na ra?men, a?a??daki kurallar? iyi ö?renirsek, telaffuz konusunda fazla zorluk çekmeyiz.

4) “A a” harfi; e veya ey ?eklinde okunur.

Örnekler:
apple : ep?l (elma)

anonymous : enonimus (anonim)

ambitious : embi??s (ihtirasl?)

table : teyb?l (masa)

make : meyk (yapmak, marka)

alien : eliy?n (yabani, yabanc?, yarat?k)

5) “C c harfinin” 3 türlü telaffuzu vard?r.

i- Bu harften sonra, yumu?ak ünlü (e, i) gelirse “s” ?eklinde okunur.

City : siti (?ehir)

Cite : sayt (zikretmek, bahsetmek)

Circus : sörk?s (sirk)

Cell : sel (hücre)

Cease : sîz ( durdurmak, kesmek)

Ceiling : siling (tavan)

Face : feys (yüz, sima)

* Concept = konsept (konsept, mefhum) Dikkat! kelime ba??ndaki c ‘yi kal?n ünlü izledi?i için –k- okunur; aradaki c yi ince bir ünlü “c”izledi?i için s okunur.

?zleyen ünlü harf, sert bir ünlü ise (a, o, u,); veya ünsüz ise “k” ?eklinde okunur.

Cat : ket (kedi)

Catastrophe : ketistrof (felaket)

Cup : kap (kupa, fincan)

Current : kör?nt (cari, meri, yürürlükte)

Custom : kast?m (gümrük, adet)

Conduct : kondakt ( iletmek, davranmak, orkestra idare etmek

Common : kam?n (ortak, mü?terek)

Bacon : beyk?n (domuz eti)

Lecture : lekç?r

Concrete : konkrit (somut)

ii- “Ch” ç olarak telaffuz edilir.

Chat : çet (sohbet)

Chief : Çîf (?ef)

Cheese : Çîs (peynir)

School : s?kul (okul)

Teacher : Tîç?r (Ö?retmen)

6)“PH ph” harfleri –f- sesi verir.

Phantom : fent?m (hayalet)

Philosopy : Filosofi (felsefe)

Telephone : tel?fon (telefon)

Pharmacy : Farmasi (eczac?l?k)

Dikkat : bu kelimedeki c den sonra gelen y,i ?eklinde okundu?u için c, s gibi okunur.

7)“i” harfi kelime içinde“ay” ?eklinde telaffuz edilir.

Might : mayt (güç, kudret)

Night : nayt (gece)

White : vayt (beyaz )

Side : sayd ( yan, kenar)

United : yunayt?d ( birle?ik)

“Th th”: t ile s seslerinin birle?iminden do?an peltek s ?eklinde okunur. Arap alfabesini bilenler için söylüyorum. Arapça’n?n üçüncü harfi olan ve üstünde üç nokta bulunan harfin okunu?u da böyledir.

Think : (ts)ink (dü?ünmek, sanmak)

Theory : (ts)iori (Teori)

Myth : mi(ts) (mit, söylence)

Three : (ts)ri (üç)

9) “Sh”, -?- gibi telaffuz edilir.

Share : ?eer ( pay, hisse)

Shell : ?el (raf, kabuk, midye)

Shy : ?ay (utangaç, utanmak)

Shop : ?op (dükkan, al??veri?)

Cash : ke? (nakit)

Cushion : ka??n (yast?k, tampon)

Fashion : fe??n (moda )

Mushroom : ma?rum (mantar)

10) “Uu” harfi kelime ba?lar?nda; ye, yu ?eklinde ve uzun okunur.

Union : yunion (sendika, birlik)

Uniform : yuniform (üniforma, yeknesak, tek düze)

Unit : Yunit (birim)

11) Kelime sonlar?ndaki “y” harfi i biçiminde okunur.

Agony : eg?ni (ac?, ?zd?rap)

Treaty : tr?ti (anla?ma)

Salty : solti (tuzlu)

Bossy : bosi (patronvari, amirane)

Yaz?ld??? halde okunmayan harfler:

Knowledge : novl?c (bilgi)

Know : nov (bilgi)

Knee : ni (diz)

Knight : nayt (?övalye)

Hour : av?r (saat)

12) Türk alfabesinde olmayan harflerin Okunu?u

i) W w”, (dab?lyu), v harfinin a?z? doldurarak okunmas?n? gerektirir. Arapça bilenler, bu harfi “vav” harfini söylediklleri gibi söylerlerse, do?ru telaffuz etmi? olurlar.

ii) “X x”(eks); ks ?eklinde okunur.

Fax : feks (faks)

Tax : teks (vergi)

Axe : eks (dingil, aks)

Paradox : per?doks (ikilem, paradoks)

“Q q” Bizim “k” harfinin sertçe okunmas?d?r. Telaffuzu, Arapçadaki kaf harfi gibidir.

Queen : Kuin (kraliçe)

Frequently : Frekuntli (s?k s?k)

Quasi : Kuazi (benzer)

Quantity :Kuantiti (miktar)

13)“G g” harfi 3 ?ekilde okunur.

a) a, o, ,u, l, r harflerinden önce gelirse, aynen Türkçe’deki gibi “g” okunur.

Glad :g?led (mutlu)

Good : gud(iyi)

Guy :gay (arkada?, erkek)

Grade :greyd (derece, not)

b) e, i harflerinden önce, g veya c okunur.

get : get (almak, elde etmek)

general :cen?ral (genel, umumi)

generate :cenereyt (meydana getirmek, yaratmak)

genius :cin??s (dahi)

Gee :ci (hayret nidas?)

Gilbert :cilb?rt (erkek ismi)

c) “Gh gh” önüne i gelmeyince “f” okunur.

Enough :inaf (yeterli)

Tough :taf (sert, kuvvetli)

- "SCH sch" sk okunur.

Scheme :skim (plan,program)

Schedule :skecul (program )

- "T?ON tion", ??n olarak okunur.

Competition :kompeti??n (rekabet, yar??ma)

Frustration :frustration (hayal k?r?kl???)

Multiplication :ço?alma (malt?plikeys?n)

Combination :kombiney??n (kombinasyon, birle?im)

14) ?ngilizce’nin Baz? Özellikleri

* Dünyadaki mektuplar?n % 75'i ?ngilizce yaz?l?r ve elektronik olarak depolanan bilginin % 80'i ?ngilizce'dir.

* Dünya üzerindeki bilim adamlar?n?n üçte ikisi ?ngilizce okur.

* ?ngilizce, Frans?zca ile birlikte, Avrupa Birli?i' nin resmi dilidir.v

 
3. Ders - ?ngilizce ?simler-English Names

Bayan ?simleri Anlam?

Adela - Asil (noble)

Barbara - Yunanca yabanc? demek olan barbaros kelimesinden türeme

Calanthe - Güzel çiçek (beautiful flo**r)

Deborah - ?branice kökenki “ar?” (bee)

Erica - Ebedi hükümran. Eric erkek isminin di?ili.

Flora - Çiçek (flo**r)

Gardenia - Tropikal bir çiçe?in ad?

Heaven - Cennet (paradise)

Isabel(veya Isabell) - Elizabeth isminin eski ?spanyolcadaki kar??l???

Jacqueliny(veya Jacqueeline) - Kökü ?ncil’e dayanan bir isim

Katherina - Eski bir Hristiyan ?ehidin ismi

Les*** - Kutsal bahçe

Mabelle - Frans?zcadaki “ma belle” sözünden al?nt?: güzelim

Nerissa - Denizin Ruhu, Deniz Tanr?s?

Olivia - ?ekspir’in 12. gece adl? komedisinde yaratt??? bir isim. Page U?ak, iç o?lan?

Rosemary - Rose(gül) ve Mary isimlerinin kombinasyonu

Scarlett - K?z?l, k?rm?z? kuma?

Devamını oku...
 
4. Ders - ?ngilizce ?mla Kurallar? - Spelling Rules In English

1)Büyük Harfler A?a??daki türden kelimelerin ba??na büyük harf (Capital Letter) koyulur:

Günler (Days), Aylar (Months), Genel Tatiller(Public Holidays):

Monday (Pazartesi), February (?ubat), Christmas (Noel)

?nsanlar?n ve Memleketlerin ?simleri -Names of People and Places:

Levent, Jack, New York, Germany

?nsanlara ait unvanlar - Titles for People:

General, Doctor, Mister, Madam

Milliyetler ve Bölgeler - Nationalities and Regions:

Dutch (Hollandal?), French (Frans?z), Turkish (Türk ) Amerikan(Amerikal?)

2) Son ünsüz harfin çiftlenmesi - When to Double Final Consonants
*Bir kelimenin son sessiz harfi; ed, ing, er, est eklenirken genellikle ikilenir.

Rob - robbing: soygun, soygun yapmak
sad – sadder üzgün, daha üzgün
big – bigger büyük, daha büyük
travel – traveller seyahat, seyyah
skim – skimming kayamak, kaymak almak
win – winner kazanmak, kazanan
pop – popping f?rlamak, f?rlamak
prefer – preferred tercih etmek, tercih edilen
hit - hitting vuru?, vurmak

Devamını oku...
 
5. Ders - ?ngilizcede Adlar - Nouns


?ngilizce e?itiminde kuvvetli bir temel kurmak için ö?renmemiz gerekenlerden biri de(nouns) adlard?r. Bir çocu?un anadilinde ilk belledi?i lisan unsuru adlard?r. Bu nedenle, biz de adlar? temel konular?m?z aras?na ald?k.

Adlar ki?iler,hayvanlar,yer,nesne,ol ay, nitelik,etkinlik ve soyut fikirleri isimlendiren sözcüklerdir. Ahmet, Mehmet gibi isimler de bu tan?ma pekala uyar.Ama “nouns” kavram? bundan çok daha geni?tir. “Nouns” (adlar); bir dilde kim, nerede ve nedir? Sorular?n? yan?tlayan kelimelerdir.

Her cümlede mutlaka bir ad bulunur. Bu nedenle adlara cümle kurucular veya cümlenin yap? ta?lar? denebilir. Örnekler:

The cat sleeps. Kedi uyur. (Hayvan ismi)

Devamını oku...
 
6. Ders - Pronouns - Zamirler

Zamirler, nesnelerin ve kavramlar?n gerçek adlar? yerine geçici olarak kullan?lan kelimelerdir. Zamirlerin anlamlar? yoktur. Bir zamir tek ba??na hiçbir nesneyi kar??lamaz, zihinde hiçbir nesne canland?rmaz, hiçbir kavram dü?ündürmez.
Bu nedenle, zamirlere isimlerin yerini tutan kelimelerdir diyebiliriz.

Zamirlerin çe?itleri vard?r. Örne?in: ?ah?s zamirleri, i?aret zamirleri, dönü?lülük zamirleri, soru zamirleri, belirsizlik zamirleri ve ba?lama zamirleri gibi.

A- Personal Pronouns (?ahis Zamirleri)

Yal?n halde kullan?lan “I,YOU,HE,SHE,IT,ONE,**,YOU,TH EY” cümlelerin özneleri olup
“ME,YOU,HIM,HER,IT,ONE,US,YOU, THEM” nesneleridir. Örne?in ;

-Ahmet saw me the other day.(= O beni birkaç gün önce gördü.)
=He
Özne +fiil+nesne

The books belong to me/you/him/her/it/us/them (Kitaplar bana/sana(size)/ona/onlara aittir.
=They
(onlar bana/sana(size)/ona/bize/onlara aittirler.

Konu?ma ingilizce’sinde; That’s her
(h?m,us,ete)."?t is only me" kullan?m? do?ru oldugu
halde,standart Yaz? ?ngilizcesinde:
“?t is he ( I,you,she,**,ete.)who did it” kullan?m? var?r.
(= onu yapan odur)

Devamını oku...
 
7. Ders - S?fatlar - Adjectives

?ngilizce’de s?fatlar iki yerde kullan?l?rlar.

1) S?fatlar ismi nitelerler: S?fat + isim.
Türkçe’de oldu?u gibi ?nglizce’de de s?fatlar isimden önce söylenir. Frans?zca gibi baz? dillerde bu kural böyle de?ildir. S?fatlar bu kullan?mlar? ile “s?fat tamlamas?”n? olu?tururlar. E?er ismin önünde bir artikel varsa s?fat isim ile artikel aras?nda yaz?l?r.

Student (isim) intelligent student (S?fat tamlamas?) an intelligent student

S?fat tamlamas? bu ?ekilde olu?ur. Ama bazen s?fat olmas? gereken yerde olmayabilir. Buna bozuk s?fat tamlamas? denir. ?ntelligent a student gibi . Bu konuya daha sonra de?inilecektir.

2) S?fatlar Linking Fiiller ?le Beraber Kullan?l?rlar:
Linking fiillerin say?s? onbe?tir. Bunlar ile birlikte s?fatlar kullan?ld??? için bunlar? bilmek gerekir.Tamamen ezbere bir konudur. Kolayl?k olsun diye bunlar? gruplara ay?rarak ezberleyelim.

Olmak Fiilleri : Be Become Sound
Görünmek Fiilleri : See Look Appear
Kalmak Fiilleri : Stay Remain

Devamını oku...
 
8. Ders-Adverbs-Zarflar

Zarflar fiilin anl***** katk?da bulunur. Fiili nitelemek suretiyle, eylemin; halini, zaman?n?, yerini, nedenini, derecesini belirtir. Ayr?ca; nas?l, ne zaman, nerede, ne kadar sorular?n? yan?tlar.
Ba?ka bir deyi?le; zarflar eylemi tan?mlar. Bir ?eyin nas?l yap?ld???n? gösterir.

Zarf?n esas görevi fiilleri nitelemektir. Ama, s?fatlar?, di?er zarflar?, edat cümleciklerini, isimleri ve tam cümleleri de niteler. Yani, zarf ?ngilizce lisan?n?nda say?lar dahil, her türlü unsuru niteler. Bunun istisnas? ismlerdir(nouns). Çünkü isimleri s?fatlar ve belirleyiciler(determiners) niteler.

Bir kelimenin zarf olup olmad???n? tayinde en geçerli yöntem; ne, nas?l, nerede, ne zaman gibi sorular sormakt?r.

S?fatdan farkl? olarak, zarf cümle içinde her yere konulabilir.
Zarflar cümleleri ilginç, renkli hale getirirler. Dolay?s?yla, kaliteli bir ?ngilizce için zarflar?n iyi ö?renilmesi gerekir.

A. Zarflar Nas?l Meydana Gelir?
Zarflar dört biçimde olu?ur.

Devamını oku...
 
9. Ders - Fiiller

Fiil cümlenin en önemli eleman?d?r. Ve :
- Bir harekete veya olaya i?aret eder. Bunlara aksiyon fiili denir.
Mesela: take = almak, bring = getirmek, fly = uçmak, eat = yemek, run = ko?mak, gibi veya

- bir olu?umu (occurrence) belirtir:
decompose = ayr??mak,

glitter = par?ldamak gibi, veya

- ya?an?lan hali aç?klar :
exist = var olmak,
live = ya?amak,
stand = durmak, dayanmak gibi

- baz?lar? aksiyon de?il, zihinseldir :
dream = rüya görmek,
hear = duymak,
wonder = merak etmek,
look = bakmak gibi

K?saca, fiiller i?,hareket, olu?, durum bildiren sözcüklerdir.

Fiil, eylemi yapan ki?iye, zaman kipine, cinsiyet vs. gibi birçok faktöre göre de?i?iklik gösterir.

Devamını oku...
 
10. Ders - Yard?mc? Fiiller

Yard?mc? Fiiller – Auxillary Verbs = ****ing Verbs

Yard?mc? fiilin (auxillary verbs = ****ing verbs) fonksiyonu, cümledeki ana fiil hakk?nda anlam (semantic) veya sözdizimi (syntantic) bak?m?ndan ilave bilgiler vermektir.

Ana fiil ile yard?mc? fiil anlamsal (semantic) yönden birbirinden farkl?d?r. Yani, cümle içinde her ikisinin fonksiyonu farkl?d?r.

Yard?mc? fiiller esas fiille beraber, eylemin ne zaman yap?laca?? hakk?nda bilgi verir
Yard?mc? fiilerin say?s? 3 ( üçtür):

- To be

- To do

- To have

Yukar?daki üç grup yard?mc? fiil ayn? zamanda ana fiil olarak da kullan?labilir.

Ayr?ca, ?u hususlara da dikkat edin :

a) Her cümlede ana fiil ile beraber yard?mc? fiil göremezsiniz.

b) Cümlede, eating, running gibi “ing” li fiil (gerund) gördü?ünüzde, ayr?ca yard?mc? fiil de mutlaka vard?r.

c) Bir cümlede en fazla 3 (üç) yard?mc? fiil olabilir. Örnek :

You should have been watching the news = Haberleri seyretmekte olmal?yd?n cümlesinde ; (should, have, been) yard?mc? fiillerdir. Esas fiil ise, watching sözcü?üdür.

Devamını oku...
 

Tan?m ve Aç?klamalar
Modal “Kiplik” demektir. Fiilin önünde bulunur ve bir çok amaçla kullan?l?r. Mesela, kesinlik belirtmek, tercih belirtmek, isteklerde, önerilerde ve kibarca yap?lan taleplerde bulunmak için kullan?l?r. Modal’lar genellikle birden fazla anlam ta??rlar. Belli bir cümledeki anlam? ç?karmak için cümlenin genel muhtevas?na bakmak gerekir.

Di?er taraftan, modal’lar yard?mc? fiil sisteminden yararlanan ancak farkl?

fonksiyona sahip kal?plard?r. Main article: English modal auxiliary verbBunlar di?er yard?mc? fiillerden iki bak?mdan ayr?l?r:

Birincisi hiçbir zaman ana fiil gibi i?lev görmezler. Halbuki baz? yard?mc? fillerin

(to do, to have, to be) ana fiil görevi de yapt?klar?n? Yard?mc? Fiiller bahsinde görmü?tük. ?kincisi, bunlar çekimsiz fiillerdir (defective verbs).

Modaller konu?an?n veya dinleyenin o andaki yarg? veya görü?ünü ifade eder.

Bir di?er fark da: Yard?mc? fiiller, anlamlar?n? yükleme katmazlar. Ama Modallar anlamlar?n? yükleme katarlar.


Devamını oku...
 
12. Ders ''Have To'' Fiili

Have to :
?ngilizce’deki önem ve a??rl??? nedeniyle ayr? bir ders olarak incelenmeye de?er bir konudur.

I- Genel Bilgiler

1- “Have to” dilbilimcilerin baz?lar?na göre yard?mc? fiildir = auxillary verb,

baz?lar?na göre ise modal benzeridir = quasi-modal

ve baz?lar?na göre yar?m modaldir = semi modal.

Bu konuya hem yard?mc? fiiller bahsinde, hem de bu derste yer vermemizin nedeni i?te budur.

2- Have to fiilini detayl? incelemeden önce baz? kavramlar? ö?renmemiz gerekir.

a) Epistemic : Konu?mac?n?n, cümlede sakl? gerçekle ilgili önerisi veya görü?üyle ilgilidir. Mesela ben, Ahmet may go home IDiyorsam. Ahmet’in okula gitti?inden emin de?ilimdir. Halbuki, must modal fiilinde „

Ahmet must be home. He is sick. = Ahmet evde olmal?. Kendisi hasta. Örne?inde konu?mac? Ahmet’in evde oldu?undan emindir. Bu onun ki?isel görü?üdür. b- Deontic Modalitede: ?kinci kategori olan deontic modalite davran??lar?, durumlar?, veya olaylar? etkilemekle ilgilidir. (Palmer) Yani, konu?maya yöneliktir kelimelerle i? yapmakt?r. Mesela, ben;

Mehmet may go home

dedi?imde, konu?mac? s?fat?yla Mehmet’e eve gitmesi için izin veriyorum. Veya

Ali should go home. = Ali eve gitmeli.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 3

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn530
mod_vvisit_counterDn4737
mod_vvisit_counterBu Hafta530
mod_vvisit_counterBu Ay25430
mod_vvisit_counterToplam7723487

Kimler evrimii

Şu anda 26 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev