TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
THE POOR FISHERMAN

THE POOR FISHERMAN

Once there was a man and his wife.
They had no house.
They lived in the fields.
And they slept at the foot of a tree.
The man caught fish.
He was a fisherman.
The man was happy.
He said ” why do men live in houses”.
“This tree is my house”.
“We have no house”.
“We have no bed”.
The fields are my bed.
But his wife was not happy.
She said ”why did I marry a poor fisherman”.
We have no house.

We have no bed.
One day .
The fisherman went to the sea to catch the fish.
He put his net to the water.
Then he sat on a stone.
The sun was hot.
And he fell asleep.
When he awoke
He took his net.
There was one fish in the net.
It was large and golden.
“a beatiful fish”.
He was very happy
He said”my wife will be glad”.
“When she sees this beatiful fish”.
Then the fish spoke.
He said “good man “.
Do not kill me.
Put me back to the sea.
The fisherman said “Can you speak?”.
I didn’t see a fish that could speak.
The fish said ” Good Man”.
“Put me back to the sea”.
“I do not eat a fish that can speak”.
Then he threw the fish into the sea.
The fisherman went back to his wife that night.
He had no fish.
So they had no food.
He said to his wife.
” I caught one fish”.
But the fish spoke.
So I threw him back into the water.
I can not kill a fish .
Because it can speak.
The Fisherman’s wife said.
It is a wizard.
It was not a fish.
But some wizard can become a fish.
The fisherman said.
“I do not know”.
“if it was a wizard”.
“The fish did not tell” said the fisherman.
The fisherman’s wife said.
“Did you ask him for anything”.
“I did not ask him for anything” said the man.
“Why do we live in the fields”.
“You must want a hut”.
next day.
the fisherman went back to the sea.
He stood on the stone .
and he called.
“Man of the sea”.
“Come to me”.
Then the fish put his head out of the water.
and it asked.
“What do you want?”.
The fisherman said”I do not want anything”.
But my wife wants to live in a hut.
“Go back to your wife ” said the fish.
You will find her in a hut.
The fisherman went back to his tree.
He saw a hut.
It was a new hut.
It was very pretty hut.
It had two pretty windows and.
It had one blue door.
There was a pretty garden at the back.
There was pretty flowers.
There were hens.
He went into the hut.
There was one room.
The sunlight was coming in through the window.
And the room was full of light.
His wife was sitting at the table.
“You must be happy now” said the fisherman.
“It is a pretty hut” said his wife.
For some days
The fisherman’s wife was happy.
The fisherman came home one night.
His wife said to him.
“I am not happy in this little hut”.
The hens run in my room.
We must live in a good house.
Go now to the fish.
Want a house.
The fisherman went to the sea.
He stood on the stone.
and he called.
“Man of the Sea”.
“Come to me”.
The fish put his head out of the water.
and it asked.
“What do you want”.
The fisherman said “I do not want anything”.
“but my wife wants a house”.
“Go back to your wife” said the fish.
“You will find her in a house”.
The fisherman went back to his hut.
He saw a house.
It was a very pretty house.
The house was made of stone.
There were roses at the side of the door.
There was a pretty garden.
The house had two doors.
There were six windows at the front.
There were six windows at the back.
The fisherman found his wife inside the house.
He said “ you have a beatiful house”.
“and you must be happy” .
She said “The outside of the house is pretty”.
But the rooms are not very large.
For some days
The fisherman’s wife was happy.
Then she said .
“We live in a pretty house”.
But you are fisherman.
and I am a fisherman’s wife.
No one comes to see us.
No one speaks to me in the street.
“What do you want?” asked the fisherman.
“I want you to be a king”.
then I shall be a queen.
We shall live in a big house.
We shall get what we want.
The rooms will be full of servants.
They will do what we ask.
The fisherman said “I do not want to be a king”.
I want to be a fisherman .
and I want to live in the fields.
“But I want to be a queen” said his wife.
The fisherman went to the sea.
He stood on a stone and said.
“Man of the Sea”.
“Come to me”.
Then the fish put his head out of the water and said.
“what do you want now”.
The fisherman said “I do not want anything”.
“But my wife wants you to make her a queen”.
The fish said ”I will make her a queen”.
“Go back”.
“You will find her a queen”.
The fisherman went back
He found a big house.
there were servants at the door.
Two servants took him ito a large room.
his wife was sitting there.
She had the clothes of a queen.
“you must be happy now” said the fisherman.
“You are a queen”.
“You have this big house”.
“You have a lot of servants”.
For some days she was happy.
there was sunlight.
She went into the garden.
And the servants are in red coats.
Then the rain came.
It rained for many days.
and there was no sunlight.
She could not go into the garden.
Then the fisherman’s wife said.
“I am a queen”.
“I do not want this rain”.
“I want the sun”.
She said to the fisherman.
“Go and ask the fish to make me Queen of the Sun”.
The fisherman went to the sea.
He stood on the stone and said.
“Man of the Sea,come to me”.
Then the fish put his head out of the water and said.
“What do you want now?”.
“SPEAK”.
The fisherman said “My wife wants you to make her Queen of the Sun”.
The fish said “Your wife will not be happy”.
“You will go back to the fields”.
“and You will sleep at the foot of a tree”.
The fisherman went back .
The big house and the garden were not there.
His wife was sitting at the foot of a tree.
There was no rain.
There was sunlight.
There were flowers in the fields.
She said “It is good to be away from all servants”.
“Look at the sun shining in the sky”.
“I am happy now”.

——————————————————–

Türkçe Çevirisi

FAK?R BALIKÇI
Vaktiyle bir adam ve kar?s? vard?.
?çinde oturacak evleri yoktu.
Tarlalarda ya??yorlard?.
ve bir a?ac?n dibinde uyuyorlard?.
Adam bal?k tutard?.
O(E) bir bal?kç?yd?.
Adam mutluydu.
Bal?kç? diyordu.
?nsanlar niçin evlerde ya?arlar.
Bu a?aç benim evimdir.
Niçin yatakta uyurlar.
Tarlalar benim yata??md?r.
Fakat kar?s? mutlu de?ildi.
Niçin fakir bir bal?kç?yla evlendim.
“Evimiz yok,yata??m?z yok” diyordu.
Bir gün bal?kç? bal?k tutmak için denize gitti.
A??n? suya koydu.
Sonra bir ta??n üstüne oturdu.
Güne? s?cakt?.
ve uykuya dald?.
Uyand??? vakit o(e) a??n? ald?.
a?da bir bal?k vard?.
o büyük ve alt?ndand?.
güzel bir bal?k.
Çok mutluydu.
Bu güzel bal??? görünce.
kar?m memnun olacak.
O zaman bal?k konu?tu.
“?yi Adam,”.
“beni öldürme”.
“Beni tekrar denizin içine koy” dedi.
Bal?kç? ” Sen konu?abilir misin?”.
“Konu?abilen bir bal?k görmedim” dedi.
Bal?k, “?yi adam,beni tekrar denizin içine koy” dedi.
Bal?kç? “Konu?abilen bir bal??? yemem,” dedi.
“Git”.
“Konu?abilen bir bal??? öldüremem” .
Sonra bal??? tekrar denizin içine att?.
Bal?kç? o gece kar?s?na döndü.
Bal??? yoktu.
Bu yüzden yiyecek yemekleri yoktu.
Kar?s?na , “Bir bal?k tuttum,fakat bal?k konu?tu”.
“Bu yüzden onu tekrar suyun içine att?m”.
“Konu?abilen bir bal??? öldüremedim” dedi.
Bal?kç?n?n kar?s? “Konu?abilen bir bal?k sihirbazd?r”.
“O bal?k de?ildi”.
“O bir sihirbazd?” dedi.
Bal?kç? “Onun bir sihirbaz olup olmad???n? bilmiyorum” dedi.
“Bal?k bir sihirbaz oldu?unu söylemedi”.
Adam?n kar?s? “O bir sihirbazd?” dedi.
“Ondan bir?ey istedin mi?”.
Adam “Ondan bir ?ey istemedim” dedi.
Adam?n kar?s? “Niçin tarlalarda ya??yoruz? “dedi.
“Ondan(E) bir kulübe istemelisin”.
Ertesi gün , bal?kç? tekrar denize gitti.
Ta??n üstünde durdu ve ba??rd?.
“Denizin adam? , bana gel “.
O zaman bal?k ba??n? sudan d??ar? ç?kard?.
ve ona sordu “Ne istiyorsun”.
Bal?kç? ” Ben hiçbir ?ey istemiyorum” dedi .
“fakat kar?m bir kulübede oturmak istiyor” dedi.
Bal?k “Kar?na dön” dedi.
“Onu(k) bir kulübede bulacaks?n”.
Bal?kç? a?ac?na döndü.
A?aca yak?n bir kulübe gördü.
O yeni bir kulübeydi.
Çok güzel bir kulübeydi.
?ki güzel pencersi ve güzel bir kap?s? vard?.
Arkada güzel çiçeklerle dolu güzel bir bahçe vard?.
Kulübeye yak?n tavuklarla dolu küçük bir tarla vard?.
Kulübenin içine girdi.
Bir oda vard?.
Pencereden güne? ????? giriyordu.
ve oda ???k doluydu.
Kar?s? masada oturuyordu.
Bal?kç? “?imdi mutlu olmal?s?n” dedi.
Kar?s?, Güzel bir kulübe ,” dedi.
Birkaç gün için bal?kç?n?n kar?s? mutluydu.
Sonra bir gece bal?kç? eve geldi.
Kar?s? ona .
“Bu küçük kulübede mutlu de?ilim”.
“Tavuklar odamda ko?uyorlar”.
“Güzel bir evde ya?amal?y?z”.
“Derhal bal??a git ve bir ev iste” dedi.
Bal?kç? denize gitti.
Ta??n üstünde durdu ve ba??rd?.
“Denizin adam?,bana gel”.
Bal?k ba??n? sudan ç?kard? ve sordu.
“Ne istiyorsun”.
Bal?kç?, “Ben bir ?ey istemiyorum”.
“Fakat kar?m bir ev istiyor”.
Bal?k “Kar?na dön” dedi.
“Onu bir evin içinde bulacaks?n”.
Bal?kç? kulübesine döndü.
Kulübenin oldu?u yerde bir ev gördü.
Ta?tan yap?lm?? çok güzel bir evdi.
Kap?n?n yan?nda güller vard?.
Evin yan?nda güzel bir bahçe vard?.
Bahçe k?rm?z? ve mavi çiçeklerle doluydu.
Evin iki kap?s? vard?.
önde bir ve yanda bir.
Önde alt? pencere vard?,.
arkada alt?.
Bal?kç? kar?s?n? evin içinde buldu.
“?imdi güzel bir evin var”.
“Mutlu olmal?s?n” dedi.
O(K) ,”Evin d??? güzel”.
“Fakat içerdeki odalar çok büyük de?il” dedi.
Birkaç gün için bal?kç?n?n kar?s? mutluydu.
Sonra “Güzel bir evde ya??yoruz”.
“Fakat sen bir bal?kç?s?n”.
“ve ben bir bal?kç?n?n kar?s?y?m”.
“Kimse bizi görmeye gelmiyor”.
“Sokakta kimse benimle konu?muyor” dedi.
Bal?kç? “Ne istiyorsun” diye sordu.
“Senin kral olman? istiyorum”.
“O zaman ben kraliçe olaca??m”.
“Büyük bir evde ya?ayaca??z” .
?stedi?imizi elde edece?iz.
Ne dersek yapacaklar.
Odalar u?aklarla dolu olacak.
Ne istersek yapacaklar.
Bal?kç? , “Bir k?ral olmak istemiyorum”.
“Bir bal?kç? olmak ve tarlalarda ya?amak istiyorum”.
Kar?s?,”Fakat ben bir kraliçe olmak istiyorum” dedi.
Bal?kç? denize gitti.
Ta??n üzerine oturdu ve.
“Denizin adam?,bana gel”.
O zaman bal?k ba??n? sudan d??ar? ç?kard? ve.
“?imdi ne istiyorsun”.
Bal?kç? , “Ben bir ?ey istemiyorum”.
“Fakat kar?m onu bir kraliçe yapman? istiyor” dedi.
Bal?k,”Onu bir kraliçe yapaca??m”.
“Geri dön”.
“Onu bir kraliçe olarak bulacaks?n” dedi.
Bal?kç? geri gitti.
Büyük bir ev buldu.
Kap?da u?aklar vard?.
?ki u?ak bal?kç?y? evin içine götürdü.
ve ba?ka iki u?ak onu büyük bir odaya götürdü.
Kar?s? orada oturuyordu.
Bir kraliçenin elbiselerine sahipti.
Bal?kç? ,”?imdi mutlu olmal?s?n” dedi.
“Bir kraliçesin”.
“Bu büyük eve ve bütün bu u?aklara sahipsin.
Birkaç gün için mutluydu.
Güne? vard?.
Bahçeye gitti.
ve k?rm?z? ceketli u?aklar onunla gittiler.
Sonra ya?mur ya?d?.
Günlerce ya?d?.
Güne? yoktu.
Bahçeye gidemedi.
O zaman bal?kç?n?n kar?s?,”Ben bir kraliçeyim”.
“bu ya?muru istemiyorum”.
“Güne?i istiyorum” dedi.
Bal?kç?ya,”Git,bal?ktan beni güne?in kraliçesi yapmas?n? iste”.
“O vakit istedi?im zaman güne?e sahip olabilirim”Bal?kç? denize gitti.
Ta??n üstünde durdu ve.
“Denizin adam? ,bana gel” dedi.
O zaman bal?k ba??n? sudan d??ar? ç?kard? ve.
“?imdi ne istiyorsun”.
“Konu?!” dedi.
Bal?kç? ,”Kar?m,onu Güne?in Kraliçesi yapman? istiyor” dedi.
Bal?k ,”Kar?n mutlu olmayacak”.
“Tekrar tarlalara gideceksiniz”.
“ve bir a?ac?n dibinde uyuyacaks?n?z” dedi.
Bal?kç? geriye döndü.
Büyük ev ve bahçeler orada de?ildi.
Kar?s? bir a?ac?n dibinde oturuyordu.
Ya?mur yoktu.
Tarlalarda çiçekler ve güne? ????? vard?.
O(K) “Bütün bu u?aklardan uzak olmak iyi”.
“Gökte parlayan güne?e bak”.
“?imdi mutluyum” dedi.

 

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1929
mod_vvisit_counterDn1967
mod_vvisit_counterBu Hafta6305
mod_vvisit_counterBu Ay33500
mod_vvisit_counterToplam7400199

Kimler evrimii

Şu anda 25 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev