TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

HÜCRE VE HÜCREN?N YAPISI
Bütün canl?lar?n ya?ayan en küçük biriminin hücre oldu?unu biliyoruz. Onu ilk defa 1665 y?l?nda ingiliz bilim adam? Robert Hook, mantar dokusunda gözleyerek, bo?luk anl***** gelen "hücre" sözcü?ünü kullanm??t?r. Görülen, esas?nda hücrenin yaln?z ölü çeperiydi. Bohemyal? fizyolog Purkinje, hücrenin iç kaps***** protoplazma ad?n? vermi?tir. Hücre bilimine ili?kin ilk yay?nlar, bitkilerde Schleiden (1838) ve hayvanlarda Schawann (1838) île ba?lar. Bu iki ara?t?r?c? "Hücre Kuram?" n?n kurucular? olarak kabul edilirler.
Hücreler ya tek ba??na (birhücreliler ya da protistler olarak bilinen bakteriler, protozoa, birhücreli mantarlar ve algler; keza yüksek bitki ve hayvanlar?n sperma ve yumurtalar?) ya da çok hücrelilerde oldu?u gibi belirli bir görevi yapmak için farkl?la?m?? hücre gruplar? (= dokular) halinde bulunur. Tek bir hücre halinde ya?am?m sürdüren canl?lara l. düzendeki canl?lar, belirli görevleri yüklenmek için farkl?la?m?? hücrelere sahip canl?lara da II. düzendeki canl?lar denir, ikinci düzendeki canl?lar?n hücreleri organizma d???nda ancak doku kültüründe ya?am?n? sürdürebilir ve ço?alabilir. ilk doku kültürünü Amerikal? Rass Harrison (1907) semender hücreleriyle yapmay? ba?arm??t?r. Çok hücrelilerin hücreleri birbirine hücre aras? madde ile ba?lanm??t?r (kemik ve k?k?rdakta oldu?u gibi) ya da bu madde arac?l???yla ili?kidedir (kan ve lenfte oldu?u gibi).

Devamını oku...
 

Hücreler yap?lar?na göre,prokaryot ve ökaryot hücre olmak üzere ikiye ayr?l?rlar. Prokaryotik hücre, tek hücreli canl?larda görülen ve organize bir çekirde?i olmayan (çekirdek zar? olmayan)hücre tipidir. Prokaryotik hücrelerde kal?t?m materyali sitoplazma içerisine da??lm?? durumdad?r.Ökaryotik hücrelerde organize olmu? (çekirdek zar?yla çevrilmi?) halde kendi kal?t?m materyallerini ta??yan çekirdekleri vard?r. Kal?t?m materyali (DNA) olmayan hücre ya?am?n? belli bir süre devam ettirse bile, bölünüp yeni bir hücre olu?turamaz.

Ökaryotik bir hücre;d??tan içe do?ru;
_hücre zar?,
_sitoplazma ve
_çekirdekten olu?ur.

 

Bütün hücrelerin d?? taraftan bir zar ile çevrili oldu?u, elektron mikroskobu kullan?lmadan önce de bilinmekteydi.Ancak bu zar çok ince oldu?undan ???k mikroskobunda görülemiyor ve yap?s? hakk?nda fazla bilgi edinilemiyordu. Elektron mikroskobunun ke?finden sonra, hücre zar? hakk?ndaki bilgiler artm?? ve kimyasal yap?s? aç?kl??a kavu?mu?tur.u olayla birlikte hücre zar?n?n kal?nl???n?n 75-200 angström ars?nda oldu?u bulunmu?tur. (1 Angström=1/10.000 milimetre)

Devamını oku...
 

HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇ???

Hücre zar?,seçici geçirgen bir yap?ya sahiptir.Molekülün büyüklü?üne,ya?da veya suda çözünmesine,polaritesine, ortamdaki yo?unlu?una veya türüne göre zar üzerinden madde ta??nmas?n? dört farkl? ?ekilde gerçekle?tirir.

Hücre zar?ndan madde geçi?i
·Pasif Ta??ma
· Difüzyon
· Kolayla?t?r?lm?? Difüzyon
· Osmoz
· Plazmoliz
· Deplazmoliz
· Diyaliz
·Aktif ta??ma
·Endositoz
· Fagositoz
· Pinositoz
·Ekzositoz

Devamını oku...
 

Hücrenin Serbest Yüzeyindeki Farkl?la?malar: Bu tür farkl?la?malara örnek olarak mikrovillus, oyuklar, silleri örnek verebiliriz.

Mikrovillus
Özellikle emme görevi fazla olan hücrelerde, örne?in ba??rsak epitelinde, hücre d?? yüzeyini art?rmak için, hücre zar?n?n bir miktar sitoplazma ile beraber d??ar?ya do?ru meydana getirdi?i, parmak ?eklinde 0.6-0.8 mikron uzunlu?unda 0.08-0.1 mikron kal?nl???ndaki ç?k?nt?lard?r, ince ba??rsakta her bir hücrede a?a?? yukar? 3000-4000 mikrovillus bulunmaktad?r. Bu mikrovilluslar (ço?ulu mikrovilli) makromolekülleri parçalayan ve hücre içine ta??yan enzimleri ta??r.
S?v? geçirimine (al??veri?ine) kuvvetlice özelle?mi? (ozmoregülasyon yapan) hücrelerin taban k?s?mlar? (böbrek Malpiki tüplerinin epitel hücreleri) kaide labirenti denen birçok k?vr?m ve girinti ta??r. Epitel hücrelerinin alt k?sm?ndaki "Kaide Zar?" hücre d??? bir yap? ve salg?d?r; epitel hücrelerini alttaki ba? dokudan ay?rmaya yarar.

Devamını oku...
 

S?TOPLAZMA

Sitoplazma; hücre zar? ile çekirdek zar? aras?da bulunan, hücre iskeleti, organeller ve sitozol ad? verilen s?v?dan olu?an k?s?md?r.Sitoplazmadaki
canl? yap?y? organeller, cans?z yap?y? ise organik ve inorganik bile?ikler olu?turur.Cans?z yap?;kat? s?v? aras? yar? ak??kan bir özellik gösterir.

Sitoplazma,Ektoplazma ve endoplazmadan olu?ur.Hücre zar?n?n hemen alt?ndaki yo?un k?sma ektoplazma, ektoplazmayla çekirdek aras?ndaki daha az yo?un k?sma endoplazma denir.Hücre organellerinin ço?u endoplazmada yer al?r.

Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn840
mod_vvisit_counterDn1041
mod_vvisit_counterBu Hafta5776
mod_vvisit_counterBu Ay19666
mod_vvisit_counterToplam7633500

Kimler evrimii

Şu anda 11 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev