TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Heykeltra?lar
Alexandre Calder

Babas? heykelci, annesi ressam olan Alexandre Calder, mekanik alan?na ilgi duydu?u için on yedi ya??nda Stevens înstitute of Technology'ye girerek, betimsel geometriye yatk?nl???yla dikkati çekti. 1918 y?l?nda deniz kuvvetlerinde görev ald?; bir y?l sonra mühendis olup, i? hayat?na at?ld?. 1920'de ba?lad??? desen çal??*malar?n? 1926'ya kadar sürdürüp, o tarihte kendini bütünüyle resme adamaya karar vererek Art Student's League'e yaz?ld?: Ba??bo? bir ya?am sürüyor, çe?itli meslekleri deniyordu. 1927 y?l?nda Paris'e giderek bir yandan oyuncak yap?m?yla u?ra?t?, bir yandan da telden ve tahtadan yapt??? çe?itli kahra*manlar, nesneler ve hayvanlardan olu?an "sirk"iyle çe?itli gösteriler düzenledi.

Devamını oku...
 
Ali Hadi Bara

Türk heykelcisi (Tahran, 1906-?stanbul, 1971).Küçük ya?larda ailesiyle Türkiye'ye göç eden Ali Hadi Bara, 1923'te Güzel Sanatlar Akademisi'ne yaz?l*d?ysa da, çok k?sa bir süre sonra ö?renimini yar?da b?rakarak demir*yollar?nda çal??maya ba?lad?. 1925' te Akademi'ye dönerek heykel ö?re*nimini tamamlad?. 1927'de aç?lan devlet s?nav?n? kazanarak Paris'e gidip, Julian Akademisi'nde Charles Despiau'dan özel dersler ald?. Üç y?l sonra Türkiye'ye dönerek, Akademi' ye ö?retmen yard?mc?s? ve kitapl?k görevlisi olarak atand?; ama okul*daki daha ya?l? ö?retmenlerle anla*?amad??? için, iki y?l sonra görevden uzakla?t?r?ld?. Bir y?l sonra, Akade*mi'de Mahir Tomruk'tan bo?alan modelaj ö?retmenli?ine getirildi. 1949'da yaz tatilini geçirmek için gitti?i Paris'te hastaland? ve iznini bir ay uzatt?. Paris'te edindi?i yeni izlenimlerle, figürden ve gelenek*sel tekniklerden bütünüyle uzak*la?t?.1950'de Türkiye'ye döndü?ünde, o zamana kadar Belling'in yönetimin*de bulunan heykel atölyeleri ikiye ayr?ld? ve birinin yönetimi, Zühtü Mürido?lu'yla birlikte Hadi Bara'ya verildi.

Devamını oku...
 
Benvenuto Cellini

Bir çalg? yap?mc?s?n?n o?lu olan Benvenuto Cellini, babas?n?n etki*siyle müzi?e yöneldiyse de, sonra*dan resmi ye?ledi. Çok genç ya?ta, bir kavga sonucu alt? ayl?k bir süre için Floransa'dan sürüldü; bir y?l kadar Pisa'da kald?ktan sonra Roma'ya bir yolculuk yap?p Floransa' ya döndü. Çe?itli sanatç?lara ç?rak*l?k ederek geçimini daha on dokuz ya??nda rahatça sa?lamaya ba?la-m??ken,bir düello yüzünden yeniden, do?du?u kentten ayr?lmak zorunda kald?. 1523'te yeniden Roma'ya gide*rek Papa Clemens VII nin dikkatini çekti ve onun taraf?ndan korunmaya ba?land?. Roma'n?n Bourbon ba?ko*mutan? taraf?ndan ku?at?lmas? s?ra*s?nda yi?itçe sava?t?. Roma'da büyük ün kazanarak, sefahat içinde ya?amaya ba?lad? ve sinirli mizac?ndan ötürü, birçok ki*?iyle düello etti. Sonunda, dü?man*lar?n?n kurdu?u bir komplo sonu*cu, Papal?k hazinesinden h?rs?zl?k yapmakla suçlanarak tutukland?. Kaçmay? ba?ard?ysa da yakaland? ve bu kez San Angelo kalesinin kor*kunç zindanlar?na kapat?ld?. Bir süre sonra, François Fin elçisi Jean de Monluc'ün giri?imiyle serbest b?*rak?ld? ve kral taraf?ndan Frunsa'ya ça?r?ld?. Heykelcili?e, ?talyan oku*lunun Vinci, Andrea del Sarto ve Primatice taraf?ndan temsil edildi?i Fransa'da, Gürleyen Jüpiter adl? yap?t?yla ba?lad? (ama bu arada, alt?n ve mineyle, bir kuyumculuk ba?yap?t? say?lan François I'in Tuzlu?u' nu yapt?).

Devamını oku...
 
Bernini

?talyan mimar, heykelci ve ressam (Napoli, 1598-Roma, 1680). Heykelcilik alan?nda ilk temel bilgi*leri heykel sanatç?s? babas?ndan alan Bernini, çok geçmeden barok anlat?ml? bir sanata yöneldi:Scipione Borghese'nin villas? için yapt??? ilk heykeller. Zorlamas?z do?al bir dehan?n yap?tlar? olan heykellerinde (Amaltei Keçisi'nden Apollon ve Daphne grubuna kadar) ve bütün yap?tlar?nda kendine özgü tumturak*l? üslubunun damgas?n? vurdu; barok sanat?n örnek yap?tlar?n? or*taya koyarak Yeni Klasizm'in do?*mas?na kadar, XVII. ve XVIII.yy. Avrupa heykel sanat?n? büyük ölçü*de etkiledi. Barok üslubunda mezar an?tlar?n? (sözgelimi Papa Alexander VII'nin mezar?) ilk yapan sanatç? oldu; dekoratif çe?meleri yeniledi (Borghese villas?nda ve Navona alan?nda): Dinsel konulu heykellerde abart?l? bir anlat?mc?*l??? denedi (Azize Teresa'nm Vecdi). Cizvit kiliselerine seyircide co?ku ve hayranl?k uyand?ran kutsal figürler yapt?. Bernini, mimarl?k alan?nda gelenek*sel denge ve birlik ilkelerinden ayr?l*mam??, kurallar?n? Eskiça? ve Röne*sans ustalar?nda buldu?u klasik anlay??a sayg? duymu?tur. Bu alandaki ba?l?ca yap?tlar? aras?nda Barberini, Chigi ve Odescalchi saraylar? ve San Andrea al Quirinale kilisesi say?labilir.

 
Constantin Brancusi

Birçok sanat tarihçisinin döneminin en büyük heykelcisi sayd??? Constantin Brancusi, on bir ya??nda, ailesiyle oturdu?u çütlikten ayr?larak Craiova'da de?erli, abanoz kap*lama e?yalar yapan bir mobilyac?*n?n yan?nda ç?rakl?k etmeye ba?lad?; bir yandan da yöredeki Uygulamal? Sanatlar Okulu'ndaki dersleri izle*yerek, heykelcilik alan?ndaki e?siz yetene?iyle dikkati çekti. 1902 y?l?n*da, Bükre? Güzel Sanatlar Okulu'nu bitirince, Paris'e yayan gitmeye karar verdi. 1904'te Paris'e ula?a*rak, k?sa bir süre için Güzel Sanat*lar Akademisi'ndeki dersleri izledi; ama çok geçmeden sanat?n? büyük ölçüde etkileyecek olan Rodin'in ö?ütlerini dinleyerek akademiden ay*r?ld?.

Devamını oku...
 
Donatello

XV. yy. heykel sanat?n?n en büyük ustalar?ndan olan ve Donatello ad?y*la tan?nan Donato di Betto Bardi Brunelleschi'yle bir süre Roma'da kald?ktan sonra Floransa'ya döndü. 1443-1453 aras?nda Padova ve Veneto'da çal??t?. Ghiberti ve Verrochio'nun yan? s?ra Floransa okulunun ba?l?ca temsilcisi olan Donatello, klasik sanat ile gotik sanat aras?ndaki yolu ilk çizen usta*d?r. Yap?tlar?nda do?rudan do?ruya modern ça??n temel sorununu (este*tik yoluyla ruhsal anlat?ma ula?*mak) ortaya koyan Donatello'nun sa*nat?nda, Cosimo dei Medici için mermerden yapt??? ilk Davut hey*keli ile tunçtan yapt??? ikinci Davut heykelinin (Floransa'da Bargello Müzesi'nde) ayr? bir yeri vard?r.

Devamını oku...
 
Germaine Richier

Montpellier Güzel Sanatlar Okulu'ndaki ö?reniminden (1922-1925) sonra Paris'te Bourdelle'in ki?isel atölyesin*de çal??maya ba?layan(1925) Germaine Richier, Max Kaganovitch galeri*sinde açt??? ilk ki?isel sergisinden son*ra 1934'te Blumenthal heykel ödülü*nü kazand?. O s?ralarda üslubu, kla*sik bir esin biçiminin ötesine geçemi*yordu. Sekiz y?ll?k bir çal??madan son*ra, 1944'e do?ru sanatç? kendine öz*gü kesin çal??ma biçimini buldu; bu*nun "zay?f" ya da "güçsüz" anlat?m*c?l?k olarak nitelenmesi, yonttu?u hac*min baz? bölümlerine uygulad??? a??r? incelikten kaynaklan?yordu.

Devamını oku...
 

Türk heykelcisi (?stanbul, 1935). Orta ö?reniminin bir bölümünü Hay*darpa?a Lisesi'nde yapt?ktan sonra, Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü'nün lise s?n?flar?na denk düzeyinden sanat ö?renimine ba?la*yan Gürdal Duyar, Akademi'deki ilk y?llar?nda Belling'in, atölye bölümündeyse, Ali Hadi Bara'n?n ö?ren*cisi oldu. 1959 y?l?nda Akademi'yi bitirince, serbest sanatç? olarak çal??may? ye?ledi. An?t heykellerin yan? s?ra, büstlerde yo?unla?an bir dizi çal??ma gerçekle?tirdi (bu yön*deki çal??malar?, günümüzde de sür*mektedir).

Devamını oku...
 
Hakk? Atamulu

Türk heykelcisi (Nev?ehir, 1912). 1934'te ?stanbul Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü'ne giren Hakk? Atamulu, önce Mahir Tomruk'un yan?nda çal??t?; sonra Rudolf Belling'in atölyesine geçti. Akademi' yi bitirdikten (1938) sonra, Belling'in önerisine uyarak, sanat?n? geli?tir*mek amac?yla Almanya'ya gitti, Frankfurt ve Berlin'de Garbo ve Arnobrekker'le çal??t?. Yurda dönünce 1946'da Nijat Sirel'le birlikte Malat*ya'daki Atatürk ve ?nönü heykelleri*ni gerçekle?tirdi. 1951'de projesini Yavuz Görey'in çizdi?i ?stanbul Üni*versitesi bahçesindeki üçlü figür grubunu yapt?. 1960'ta do?du?u yöre olan Derinkuyu'ya yerle?ti. Be*lediye ba?kan? olarak 1972'ye kadar çal??t??? bu ilçede, heykellerden olu?an bir aç?k hava müzesi olu?tur*maya çal??t?. Özellikle 1971-1972 y?l*lar?nda 10 non-figüratif (soyut), 5 fi*güratif heykel içeren ve aralar?nda 9,70 m yüksekli?inde ta?tan Atatürk heykelinin de yer ald??? bir Kültür Sitesi'nin olu?turulmas?nda büyük çaba harcad?.

Devamını oku...
 

?lk ö?rencisi oldu?u Sanayi-i Nefise Mektebi (Güzel Sanatlar Akademisi) Heykel Bölümü'ne giri?i bir raslant? sonucu gerçekle?en (okulun çevresin*de gezinirken, müdür Osman Hamdi Bey'le kar??la?m?? ve okula girmek is*teyip istemedi?i yolundaki bir soruya olumlu yan?t verince, Heykel Bölümü'nün ba??nda bulunan Oskan Efendi' nin atölyesine kayd?n? yapt?rm??t?) ?h*san Özsoy, dokuz y?l süren ö?renimin*den sonra buray? birincilikle bitirdi ve 1891'de uzmanl?k için Paris'e gönderildi. Orada Osman Hamdi'nin öneri*sine uyarak, önceleri J.-B. Gustave Deloye'n?n yan?nda bir süre çal??t?ysa da sonradan Güzel Sanatlar Okulu'na geçti. Burada Arthur Soldi'den ve Thomas'dan ders ald?. 1895'te ö?re*nimini bitirince yurda döndü. Bir ar*kada??yla özel bir heykel atölyesi aç*t?ysa da, toplumun heykel sanat? kar*??s?ndaki olumsuz tutumu nedeniyle, atölyeyi kapatmak zorunda kald?. 1897'de eski ad? Asâr-? Atika olan Ar*keoloji Müzesi'nde eski eser onar?m?n*da çal??t?. Oskan Efendi'nin Akade*mi'deki görevinden emekliye ayr?lmas? üzerine, onun yerine heykel atölye*si ö?retmenli?ini yürüttü. Bu görevi*nin yan? s?ra, 1912'de K?z Sanayi-i Ne*fise Mektebi'nin heykel bölümünde de çal??t?. Arkeoloji Müzesi'nin ünlü ya*p?tlar?ndan ?skender Lahdi'nin onar?*m?nda, Oskan Efendi'ye yard?m etti, 1933'te de Akademi'deki görevinden emekli oldu.

Devamını oku...
 
Jean Arp

Frans?z heykelcisi ve ozan? (Strasbourg, 1887-Basel, 1966). Strasbourg Uygulamal? Sanatlar Okulu'nda ve **imar Güzel Sa*natlar Okulu'nda ö?renim gören Jean Arp, ça?da? resme ve ?iire tutkuyla ba?land?. 1911'de, Matisse ile Picasso'nun tablolar?n?n da yer ald??? bir sergiye kat?ld?. Kandinsky ve Delaunay'le, Birinci Dünya sava*??ndan önce de Max Ernst, Modigliani ve Apollinaire'le dostluk kurdu. Sava?a kar?? oldu?undan ?sviçre'ye geçti ve 1915' te Sophie Taeuber'le tan??arak evlendi. Kurulu?undan ba?layarak dadac?l???n etkinlikleri*ne kat?ld?. Kolajlar ve duvar hal?lar? yapt?; ?iirler yazd?; 1917'de heykel*cili?e yöneldi. 1925'te Meudon'a yerle?tikten sonra, kesilip üst üste konmu? çokrenkli ya da tekrenkli a?aç ya da karton panolardan olu?an ilk "kabartmalar"n?? yapt?, jean Arp'?n, dadac? ak?ma uydu?u bu dönemden kalma yap?tlar? ara*s?nda Fleur-marteau (1917), As***t-te-nombril et fourchettes (1923) ve Horloge (Duvar Saati, 1924) say?la*bilir.

Devamını oku...
 
Kuzgun Acar

?stanbul Sultanahmet Ticaret Lisesi' ni bitirdikten sonra ?stanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nin Heykel Bölümü'ne giren (1948) Kuzgun Acar, Rudolf Belling'in atölyesinde çal??*maya ba?lad?. 1950'de Ali Hadi Bara'n?n atölyesine geçti. Hadi Bara o y?llarda, an?t heykelcili?iyle ba?lam?? olan figür çal??malar?n? b?raka*rak soyut denemelere giri?mi?ti. Kuzgun Acar, biraz da hocas?n?n yönlendirici katk?s?yla, ö?rencili?i*nin son y?llar?nda soyut heykele tut*ku ölçüsünde ba?land?. 1953'te Akademi'yi bitirdikten sonra bu tutku*sunu ya?am? boyunca, soyut heyke*lin ara?t?rmaya, yenilenmeye aç?k olanaklar? çevresinde geli?tirdi.Herhangi bir kuruma ya da kurulu?a ba?lanmak yerine serbest olmay?, yarat?c? özgürlü?üni s?n?rs?zca kullanmay? ye?ledi.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 2

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn4665
mod_vvisit_counterDn693
mod_vvisit_counterBu Hafta12188
mod_vvisit_counterBu Ay24828
mod_vvisit_counterToplam7722885

Kimler evrimii

Şu anda 14 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev