TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 

 

AMATÖR FOTOGRAFÇI K?MD?R ?


Foto?raflar?ndan para kazanmayan foto?rafç?d?r. Asl?nda amatör foto?rafç?, salt keyif için foto?raf çeken ki?idir. Basit bir simple point-and-shot kamera veya daha komplike çok lensli ve filtreli SLR kullanabilir. Çekti?i foto?raflar bir deniz, bir aile büyü?ü, özel bir gezi olabilir. Foto?raf kalitesi ?a??rt?c? derecede iyi olabilir. Amatör taraf asla bu tür teknikler, ekipman vs. de?il sadece foto?rafa duyulan sevgidir. Zamanda bir an yakalay?p sonsuza dek birilerinin görebilece?i bir film olarak tutabilmek duygusu. Bir amatör için para hiçbir zaman birincil ya da ikincil neden de?ildir. Ço?u bu hobiyi i?leri olarak olarak görmek istese de bu ?ansa sahip olabilecekler az?nl?ktad?r. Bu tan?mlar size de uygunsa, zaten siz de amatör foto?rafç?s?n?zd?r.

Devamını oku...
 

?yi Foto?raf çekmenin 50 Alt?n ?pucu

 

1* Bak?? noktan?z? iyi seçin. Bunun için foto?raf?n? çekece?iniz konuyu nas?l göstermek istedi?inizi dü?ünün. Sabit bir konunuz varsa (bina, çe?me vs) etraf?nda biraz dola?t?ktan sonra en iyi aç?s?n? bulmaya çal???n. Perspektif hatalar?n? hesaba katmay? unutmay?n!
Farkl? bak?? aç?lar? geli?tirmeye çal???n. Ortalama uzunluktaki bir insan?n göz hizas? yerine, çok daha yukar?dan ya da a?a??dan da çekimler yapmay? deneyebilirsiniz.

2* Herhangi bir konunun
foto?raf?n? çekerken, kompozisyonu yatay ya da dikey olu?turman?z konusunda önceki bilgi ve deneyimleriniz size yol gösterecektir. Baz? konular yatay çekildi?inde baz?lar? ise dikey çekildi?inde do?ru ve güzel foto?raf verirler. Bunun için ilk ba?ta konunuzu kadrajlad???n?zda, büyük bo?luklar kal?p kalmad???na ve konunuzun kesilen yerlerine bakabilirsiniz.

3* Çekilecek konuya göre do?ru objektif seçimi çok önemlidir. Baz? konular yak?ndan, baz?lar? ise uzaktan
foto?raflanmal?d?r. Bir futbol kar??la?mas?nda ya da vah?i hayvan foto?raflar? çekerken mutlaka belli bir uzakl?ktan foto?raf çekmemiz gerekir. Bunun için tele objektiflere ihtiyac?m?z olur. Do?ru objektif seçimi için, objektif çe?itlerini ve nerelerde i?imize yaray?p yaramayacaklar?n? iyi analiz etmeliyiz.

Devamını oku...
 

FOTO?RAFINI ÇEKT???N?Z K???N?N GÖZÜNÜN ?Ç?NE BAKIN
Gerçek ya?amda oldu?u gibi, foto?raf çekerken ki?inin gözünün içine bakmak arada bir ba? olu?turur. Birinin foto?raf?n? çekerken makineyi ki?inin göz seviyesinde tutun. Çocuklar söz konusuysa, bu onlar?n boyuna inmeniz gerekiyor demektir. Çekti?iniz ki?inin her zaman makineye bakmas? gerekmez. Tek ba??na göz seviyesi aç?s? sizi resmin içine çeken ki?isel ve davetkar bir duygu yarat?r.


SADE B?R ARKA PLAN KULLANIN
Sade bir arka plan foto?raf?n? çekti?iniz objenin daha iyi görüntülenmesini sa?lar. Makinenizin vizöründen bakarken çekti?iniz objenin çevresini inceleyin. En sevdi?iniz ye?eninizin kafas?ndan ç?kan antenler, kulaklar?ndan sarkan arabalar olmamas? için özen gösterin.


DI? MEKANDA FLA? KULLANIN
Parlak gün ????? yüzde istenmeyen derin gölgeler olu?turabilir. Yüzü ayd?nlatmak için fla? kullanarak gölgeleri yok edin. Güne?li havalarda insan resmi çekerken fla??n?z? açmay? unutmay?n. Dolgu fla?? (fill-flash) modunu ya da tam fla? (full-flash) modunu seçebilirsiniz. Foto?raf?n? çekti?iniz ki?i en fazla 1,5 metre uzakl?ktaysa dolgu fla??, daha uzaktaysa tam fla? modu gerekebilir. Dijital bir foto?raf makinesiyle sonuçlar? incelemek için foto?raf görüntüleme panelini (LCD ekran) kullan?n.

Bulutlu günlerde varsa sürekli fla? modunu seçin. Fla? insanlar?n yüzünü ayd?nlat?r ve yüz hatlar?n?n öne ç?kmas?n? sa?lar. Bulutlu günlerin hafif ????? bazen ho? sonuçlar verebildi?inden, fla?s?z olarak da foto?raf çekmeyi deneyin.

Devamını oku...
 

Dijital foto?rafç?l?k nedir?


180 y?ld?r yap?lan foto?rafç?l???n, dijital teknolojinin ilerlemesi ile hayat?m?za giren ça?da? bir türüdür. Elektronik yöntemler ile kay?t yapan makinelere dijital foto?raf makinesi denir.

Dijital foto?raf makinesi sahibi olmak, size neler kazand?racak?

Kendini ve çevreyi belgelemenin en etkili yöntemidir. Film masraf? olmadan, her ?eyi kendili?inden yapan makinelerle s?n?rs?z miktarda çekilen foto?raflar, bilgisayara aktar?labilir, bask?lar? al?nabilir, internet ortam?nda payla??labilir.

Devamını oku...
 
Foto?raf Makinesi ?cad?

Bugün birkaç saniyede poz verip çekti?iniz ,banyosu son derece kolayl?kla yap?lan, gerekirse tez zamanda büyültülüp istedi?iniz boyutta kopyas? elinize verilen foto?raf?n, asl?nda yüz y?llarca süren deneme ve çal??malar?n sonucu oldu?una inanmak gerçekten güçtür Asl?nda, foto?raf makinesi büyük icatlar?n ço?u gibi bir ki?i taraf?ndan icat edilmemi?tir Fikrin do?mas?,uygulanmas?,geli?imi,d e?i?ik ki?ilerin çal??malar? ve uzun aral?kl? dönemlerin sonucudur 11 ve 16 yüzy?llar aras?nda, insanlar "karanl?k oda" fikriyle ilgili çal??malar yapm??lard? Gerçekte ka??t üzerine bir resmin "al?nmas?
Foto?raf Makinesi ?cad? .. Bugün birkaç saniyede poz verip çekti?iniz ,banyosu son derece kolayl?kla yap?lan, gerekirse tez zamanda büyültülüp istedi?iniz boyutta kopyas? elinize verilen foto?raf?n, asl?nda yüz y?llarca süren deneme ve çal??malar?n sonucu oldu?una inanmak gerçekten güçtür Asl?nda, foto?raf makinesi büyük icatlar?n ço?u gibi bir ki?i taraf?ndan icat edilmemi?tir Fikrin do?mas?,uygulanmas?,geli?imi,d e?i?ik ki?ilerin çal??malar? ve uzun aral?kl? dönemlerin sonucudur

Devamını oku...
 

TAR?HÇES?

Foto?rafç?l???n ba?lang?ç tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Foto?raf tarihi karanl?k kutu içinde görüntü elde etmenin tarihi oldu?u kadar, bu görüntüleri fotokimyasal yollarla saptaman?n da tarihidir.


Sekizinci yüzy?lda Cabir ?bni Hayyam adl? bir Arap'?n Gümü? Nitrat'?n güne? ????? etkisiyle karard???n? bulmas? ve 15. as?rda büyük sanatç? Leonardo da Vinci'nin karanl?k odada mevcut ufak bir deli?in d?? dünyadaki görünümlerini aksettirmesi foto?rafç?l?k tarihindeki önemli ba?lang?çlard?r. Sanatç?lar Rönesans devrinde karanl?k kutuyu buldular. Böylece, ?????n girdi?i ufak bir delik arac?l???yla karanl?k kutunun öbür ucunda konunun ters çevrilmi? bir görüntü görebiliyordu. 18. yüzy?lda karanl?k kutunun bir ucuna mercek ve di?er ucuna da buzlu cam konularak görüntü kutunun d???nda görülebilir hale getirildi.

Devamını oku...
 

FOTO?RAF MAK?NES?


Genel olarak foto?raf makineleri, kutu makineleri, 35 mm. makineler, refleks makineler, katlanan körüklü makineler, minyatür makineler, bas?n foto?raf makineleri, stüdyo (atölye) makineleri, teknik foto?rafç?l?k, sualt? makineleri, instamatik makineler, Polaroid makineler, otomatik ve yar? otomatik vb. gibi çok de?i?ik tipte ve çok de?i?ik karakterdedir. Görülüyor ki bu bak?mdan foto?raf makinelerini genel olarak s?n?fland?rmak oldukça güçtür.


?imdiye kadar yap?lan s?n?fland?rmalar genellikle boyutlar?na, kullan?l?? ?ekil ve amaçlar?na, özel karakterlerine göre olmu?tur. Bu s?n?fland?rmalar içinde en iyisi yine boyutlar?na göre yap?lan s?n?fland?rmalard?r. Kitab?m?zda esas s?n?fland?rmay? boyutlar?na göre yapacak ve de?i?ik karakterdeki ve muhtelif tipteki makineler hakk?nda gerekli bilgileri genel olarak bu s?n?fland?rma içinde verece?iz. Foto?raf makineleri boyutlar?na göre s?n?fland?rmada büyük, orta , küçük boy ve minyatür foto?raf makineleri olmak üzere dört guruba ayr?l?rlar.

Devamını oku...
 

Foto?rafç?l?k asl?nda günümüz teknolojisinin kurban? olmu? durumda. Eskiden analog makinelerle çekilen foto?raflar bin bir emek ve uzmanl?k isteyen bir titizlikle karanl?k odalarda banyo edilirken, art?k dijital makinelerle
- Çek ve bilgisayara aktar
i?leminden sonra günümüz modern ayd?nl?k odas? olan Adobe Photoshop'da düzenlemeye döndü. Üzücü haber; art?k eskisi gibi mükemmeli yakalamak için sarf edilen çabalar sonucu duyulan haz yok. Sevindirici haber; art?k kutu kutu film harcay?p "tüh yaaaaa.. Bunu da yakt?k Necmi!" diye a?lamak yok. Art?k devreye giren yarat?c?l?k ve farkl?l?k olmu?tur. Hayal gücünüz kocaman ve dünyaya amuda kalk?p bak?yorsan?z sizden iyisi yok! Foto?raf Nedir?
Gözünüzle görebildi?iniz her ?eyi, ???k ve kimyasal maddeler vas?tas?yla önce ????a duyarl? filme, oradan da karanl?k odada bir tak?m kimyasal i?lemler sonucu özel ka??t vb. maddelerin üzerine aktar?lmas? sonucu olu?an görüntülerin tümüne verilen isimdir. Photos Yunanca ???k anl***** gelirken, Graphes yaz? anl***** gelir. Yani foto?raf? ???kla yazmak olarak da adland?rabiliriz.

Devamını oku...
 

 

Her yönüyle objektifler
Foto?raf makinelerinin çal??ma prensibi insan gözünden esinlenerek geli?tirilmi?tir. I????n ?iddetini ayarlayan ve objektif üzerinde bulunan diyafram sistemi insan gözündeki orjinali iris ile hemen hemen ayn? özelliklere sahiptir. Bir insan için gözü ne kadar önemliyse bir foto?raf makinesi için de objektif o ölçüde önemlidir. Foto?raf makinesinin d?? dünya ile ilk temas?n? objektif sa?lar. Bir objektifin kalitesi ve ????a kar?? olan hassasiyeti görüntü kalitesini do?rudan etkileyece?i için dikkat edilmesi gereken bir konudur.
Görüntü kalitesinin do?rudan etkileyen en önemli de?i?kenlerden biri objektif kalitesidir. Keskin, net ve iyi kareler yakalamak için birinci ?art iyi bir objektif kullanmaktan geçer.
OBJEKT?FLER?N TAR?H?
?lk basit foto?raf makinelerinde ???k geçirmeyen bir kutuya i?ne ile aç?lan bir delik objektif görevini görüyordu (oldukça ilkel bir yöntem olan bu teknik günümüzde foto?rafç?l?k e?itim veren kurumlarda mant???n anla??lmas? bak?m?ndan hala kullan?lmaktad?r).
Bu ilkel foto?raf makinesi örneklerinde görüntü sa?a-sola ve yukar?-a?a?? olarak ters olu?uyordu. Ayr?ca ???k ?iddetini kontrol etmeye yarayan bir mekanizma olmad???ndan bu i?lem kutuya belli zaman aral???nda ?????n girmesine izin verilerek yap?l?yordu. Hatta ilk foto?raf makinesi örneklerinde bu i?lem kutunun önüne konulan bir kapak yard?m? ile yap?l?r ve uzun süreli (3-5 sn) pozlama ile foto?raf elde edilirdi.
Devamını oku...
 
DSLR / SLR nedir ?
SLR bir çok yeri mekanik olan ve film üzerine çekim yapabilen bir makinedir.
Poz ile çal???r.Pozlar? ya bir foto?rafç?ya verir bi tak?m kimyasal süreçten geçirtirsiniz yada kendiniz banyo yapt?r?rs?n?z.
D-SLR ise CCD ve CMOS sensörlerin üzerine çekim yapan dijital makinedir,her iki cihaz?nda lensleri de?i?tirilebilir.DSLR de banyo derdi yoktur.Çekimleri haf?za kart?na oradan bilgisayara veya yaz?c?ya akatarabilirsiniz.
 

?ki ya da daha fazla foto?raf?n tek karede birle?tirilmesi olan panoramik foto?raf çekmek hiç de kolay de?il.
Foto?rafç?l?kla s?kça duydu?umuz terimlerden biridir panoramik foto?raf. Özellikle konuya hakim ki?iler taraf?ndan kullan?lan bu terim, iki ya da daha fazla foto?raf?n tek bir karede birle?tirilmesiyle olu?an görüntüye verilen add?r. Olu?an foto?raf?n boyutu kare say?s? ile orant?l? olarak artar. Bu da normal foto?raflara göre en az 2 kat daha geni? kareler elde edece?iniz anl***** gelir.


GEN?? AÇI OBJEKT?F?N ÖNEM?

Panoramik foto?raflar iki ya da daha fazla karenin birle?tirilmesinden meydana gelir. Panoramik foto?raflar özellikle manzara çekimlerinde ya da tek karede foto?raflayamayaca??n?z yerlerde çok iyi sonuçlar verir. Örne?in bir binan?n önünde durup bütün genel görüntüsünü bu teknik yard?m? ile alman?z mümkün olur. Bunu çok geni? aç? bir objektifle de yapabilirsiniz. Ancak belli maliyetleri göz önüne alman?z gerekir. Ayr?ca geni? aç?, ‘distorsiyon’ ad? verilen kö?elerde görüntü bozulmas?na yol açacakt?r.

Bu tip foto?raflar? çekmek için öncelikle dijital bir foto?raf makinesine ihtiyac?n?z var. Bu cihaz?n dahili panoramik foto?raf çekim modunun olmas? i?inizi kolayla?t?racakt?r. Bu mod genelde ‘Scene’ ad? verilen haz?r çekim modlar?n?n içinde bulunur. simgesi ise bilinen Panorama, günümüzde birçok kompakt dijital foto?raf makinesi üreticisi taraf?ndan desteklenen bir moddur. E?er elinizde objektifi de?i?tirilebilir bir foto?raf makinesi (dijital SLR) varsa onunla da panoramik foto?raf çekebilirsiniz. Ancak kompakt bir ürünle daha kolay ve rahat sonuç alabilirsiniz.

Devamını oku...
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>

Sayfa 1 - 2

Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn934
mod_vvisit_counterDn1041
mod_vvisit_counterBu Hafta5870
mod_vvisit_counterBu Ay19760
mod_vvisit_counterToplam7633594

Kimler evrimii

Şu anda 35 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev