TalebeDunyasi.Com | Öğrenci Ödev Portalı

Anasayfa Site Haritas? E?itim Haberleri Ara
 
Fizi?in Do?as?
Fizi?in U?ra? Alan?

     Fizik; be? harften olu?an bir sözcük. Ancak ö?rencilere sordu?umuzda üstlerinde büyük bir etkisi var. Bu etkinin ad?n? koymaya kalkt???m?zda “ KORKU “ ile kar??la??yoruz. Ö?rencilerin genellikle büyük bir bölümü lise ikinci s?n?f da fizik dersini tercih etmiyor. Bunun nedenlerini s?ralamaya kalkt???m?zda birinci nedenin, ailelerin dahas? toplumun bilime vermesi gereken önemi yeterince vermedi?ini görüyoruz. Okulda akarsuyun mikrop ta??d???n? ö?renen ö?renci bu bilgiyi ailesi ile payla?maya kalkt???nda “ Hadi oradan böyle ?ey olur mu? “ etkisi ile kar??la?abiliyor. Ö?rendi?i bilginin günlük ya?amda hiçbir i?e yaramad???n? dü?ünüyor. O zaman bu ders sadece okunup geçerli notun al?nmas? gereken bir zorunlulu?a dönü?üyor.

Devamını oku...
 
Fizi?in Do?as?

Önceleri insano?lu, güne? batt???nda ve yeryüzü karanl??a gömüldü?ünde “ güne?in yaratt??? etki “ den korkuyordu. Daha sonra ay?n karma??k hareketinin nedenlerini ö?renmeye u?ra?t?. Güne? tutulmalar? yar?n havan?n nas?l olaca??ndan çok daha kolay kestirmeye ba?land?. Yeryüzünde ilk dinozorun ortaya ç?kmas?ndan çok önce ay gezegenimizin çevresinde dolan?yordu. Küçük bir ay sayabilece?imiz insan yap?s? bir uydu pervanesiz, jet motorsuz ya da kanats?z, küremiz çevresinde uzun bir süre dolanabilir. Acaba uydular nas?l hareket ediyorlar? Kendi uydumuzu nas?l yapabiliriz? Aya nas?l gidebiliriz?

Devamını oku...
 
Fizikte Modelleme ve Matemati?in Yeri

Fiziksel Modelleme, bir fiziksel olay?n labaratuar ko?ullar?nda gerçekle?tirilen, benzer bir fiziksel olay ile incelenmesi tekni?idir.

         Modellemede iki adet ve benzer fiziksel olay var olup, laboratuar ko?ullar?nda olan “ Model “, di?eri de “ Prototip “ olarak an?lacakt?r. Bunlar s?ras? ile M ve P harfleri ile simgelenecektir. Laboratuar ko?ullar?ndan anla??lmas? gereken, model üzerinde yap?lacak incelemenin “ kontrol “ lu olabilmesi, gereken ölçüm ve gözlemlerin olanakl? ( ekipman, zaman, para, yeti?mi? insan ) ve yeterli düzeyde ( tekrarlama ve hassasiyet ) yap?labilmesidir.
Devamını oku...
 


Videolu Soru zmleri

?km?? Sorular

Facebook Sayfam?z

Mesleki ve Teknik E?itim

Mesleki ve Teknik E?itim
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn538
mod_vvisit_counterDn620
mod_vvisit_counterBu Hafta6544
mod_vvisit_counterBu Ay19184
mod_vvisit_counterToplam7717241

Kimler evrimii

Şu anda 16 ziyaretçi çevrimiçi

[+]
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Ödev